Satakunnan vaihemaakuntakaava 2

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 voimaan (Tiedote 27.9.2019)

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 17.5.2019 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2. Maakuntavaltuuston hyväksymispäätös sai lainvoiman 1.7.2019. Kuulutus Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 voimaantulosta julkaistiin Satakuntaliiton ja Satakunnan kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla 20.9.2019. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutuu samalla Satakunnan maakuntakaavan vastaavat merkinnät ja määräykset.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 edistää omalta osaltaan Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian visiota sekä uusiutuvan energian ja biotalouden kasvumahdollisuuksia Satakunnassa. Kaavan ratkaisu edistää myös huoltovarmuutta ja mahdollistaa kotimaisen energiantuotannon lisäämisen. Lisäksi kaupan teemaa koskeva kaavaratkaisu antaa puitteet tasapainoisen kaupallisen verkon kehittymiseksi Satakuntaan. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 vahvistaa myös maakunnan kulttuurista identiteettiä.

Maakuntakaava ohjaa maankäytön suunnittelua

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 yhdessä Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kanssa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamista otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 hyväksytty aineisto on ladattavissa Satakuntaliiton verkkosivuilta: www.satakuntaliitto.fi/hyvaksyminenvmk2. Kaavakartta on saatavissa myös paikkatietoaineistona. Aineistopyynnöt: Suunnitteluassitentti Virpi Sipari, virpi.sipari@satakunta.fi, p. 044 711 4375.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 painetut asiakirjat toimitetaan kuntiin ja muille yhteistyökumppaneille niiden valmistuttua.

Kuulutus kaavan voimaan tulosta

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja:

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf

puh. 044 711 4334, susanna.roslof@satakunta.fi

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 (Tiedote 17.5.2019)

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto on päättänyt (MV 17.5.2019) hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia, tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Tavoitteena kestävien energiaratkaisujen maakunta

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksiin sekä kansallisiin ja satakuntalaisiin strategioihin ja työssä laadittuihin selvityksiin sekä kuntien ja sidosryhmien tavoite-esityksiin. Energian tuotantoon painottuvan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet tukevat myös Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian visiota. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteena on uusiutuvan energian ja biotalouden kasvumahdollisuuksien edistäminen, muuttuvan kaupan mahdollisuuksien tunnistaminen sekä maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen asukkaat ja luonnonympäristö huomioiden. Tavoitteena on myös kotimaisen energiantuotannon lisääminen ja huoltovarmuuden edistäminen. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelun perusperiaatteina ovat hyvän elinympäristön luominen sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen.

Energiantuotantoa ja soiden moninaiskäyttöä

Turve on mukana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 uusiutuvan energian tukipolttoaineena. Turvetuotantoalueiden osoittamisella Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 edistetään energiaturpeen tuotannon ohella kasvu- ja ympäristöturpeen tuotannon jatkumista Satakunnassa ottaen huomioon vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö sekä suoluonnon monimuotoisuuden säilyminen. Maanpinnanmuotojen ja korkeustason vaihtelujen vuoksi suurimmat suoalueet ja turvevarat ovat Pohjois-Satakunnassa sekä Pyhäjärven ja Kokemäenjoen välisellä alueella.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 mahdollistaa laajojen aurinkoenergian tuotantoalueiden suunnittelun Satakunnassa. Tavoitteena on, että Satakunnassa käynnistetään ensimmäisten joukossa Suomessa aurinkoenergian laajamittainen tuotanto. Paikkatietoanalyysin ja soveltuvuustarkastelujen perusteella Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetaan potentiaalisia alueita, joilla on mahdollista laajojen aurinkoenergian tuotantoalueiden suunnittelu.

Bioenergian osalta kaavatyössä on tarkasteltu mahdollisia bioenergian käsittelyyn ja varastointiin liittyviä maakunnallisesti merkittäviä terminaalitoimintojen alueita. Terminaalitoimintojen alueilla voidaan tukea ja täydentää nykyistä energialaitosten ja bioenergian varastointi- ja käsittelyalueiden verkostoa.

Kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet sekä kaupan palveluverkko

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on päivitetty Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja samalla on tehty tarvittavat muutokset maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen kaavamerkintöihin. Kaavassa osoitetaan myös valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja maisemallisesti tärkeitä alueita.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on käsitelty Satakunnan maakuntakaavassa suunniteltuja kaupan palveluverkkokysymyksiä maankäyttö- ja rakennuslakiin tulleiden muutosten vuoksi. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 esitetään merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajat sekä vähittäiskaupan suuryksikön määritelmään sovellettavien paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan kehittämisvyöhykkeet ja keskustojen ulkopuolisen kaupan mitoitus.

Kaava laadittu yhteistyössä eri tahojen kanssa

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 on laadittu laajassa yhteistyössä ministeriöiden, viranomaistahojen, Satakunnan kuntien, naapurimaakuntaliittojen, sidosryhmien ja toimijoiden kanssa. Osalliset ovat olleet kaavaprosessin aikana aktiivisia -valmisteluvaiheen aineistosta annettiin satoja mielipiteitä. Kaavaa on esitelty yhteensä seitsemässä kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa.

Maakuntakaava ohjaa maankäytön suunnittelua

Voimaan tullessaan Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 yhdessä Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kanssa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Lisäksi viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja:

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, puh 044 711 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, puh 044 711 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

Maakuntainsinööri Anne Nummela, puh 044 711 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh 050 596 1362  anne.savola(at)satakunta.fi

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta 2 koskeviin muistutuksiin on laadittu vastineet (Tiedote 18.3.2019)

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt (MH 18.3.2019) hyväksyä vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheesta 2 annettuihin muistutuksiin.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineisto asetettiin julkisesti nähtäville 12.11.-14.12.2018 väliseksi ajaksi. Kaava-aineisto asetettiin nähtäville Satakuntaliiton virastolle, Satakunnan kuntien virastoihin sekä Satakuntaliiton verkkosivuille. Määräaikaan mennessä Satakuntaliittoon toimitettiin 19 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta 2 koskevaa muistutusta, joista 6 muistutuksessa todettiin, ettei kaavasta ole huomautettavaa.

Muistutuksissa uusia alue-esityksiä ja muutosehdotuksia

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta 2 koskevissa muistutuksissa esitettiin yhden uuden aurinkoenergian tuotannon kehittämisalueen osoittamista Merikarvialle ja uusien terminaalitoimintojen alueiden lisäämistä Merikarvialle ja Euraan.

Lisäksi muistutuksissa esitettiin yhden maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön kohdemerkinnän poistamista Karvian Kantista. Muistutuksissa esitettiin muutoksia myös valtakunnallisesti arvokkaan Kokemäenjoen viljelymaiseman rajaukseen Porissa ja Kokemäellä. Lisäksi muistutuksissa esitettiin kaavaehdotuksessa esitetyn Niinistönsuon turvetuotannon alueen supistamista Eurajoen kunnan puolelta, Karviassa sijaitsevan Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen rajauksen tarkistamista ja Ulvilassa sijaitsevaa Isosuon turvetuotantoalueen poistamista mahdollisten vesistövaikutusten vuoksi. Ulvilassa sijaitsevan Haukisuon turvetuotantoalueen selvitysaluemerkintää vaadittiin palautettavaksi turvetuotannon alueeksi ja toisaalta alue vaadittiin kokonaan poistettavaksi Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitettavista alueista.

Muistutuksissa nousi esiin kriittinen suhtautuminen turvetuotannon alueisiin vesistö- ja ilmastovaikutusten näkökulmasta ja toisaalta yhdessä muistutuksessa todettiin, että turvetuotannon alueita ei ole osoitettu riittävästi. Muistutuksissa korostettiin myös kulttuuriympäristön ja luonnontilaisten alueiden säilyttämistä ja vaalimista.

Vastineiden perusteella kaavaan tulossa vähäisiä muutoksia

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineistoon tehdään muutamia muutoksia muistutuksiin laadittujen vastineiden perusteella. Kaavaehdotuksessa osoitetusta Niinistönsuon turvetuotannon alueesta poistetaan Eurajoen kunnan puoleinen osa. Lisäksi maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön kohdemerkintä poistetaan Karvian Kantissa sijaitsevalta Hautalan tilalta. Muutoin Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selostusta täydennetään ja tarkistetaan ja aineisto valmistellaan hyväksymistä varten. Vastineet Satakuntaliiton verkkosivuilla: www.satakuntaliitto.fi/ehdotusvaihe2vastineet.

Tavoitteena hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 toukokuussa

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaisesti liiton ylin päättävä toimielin eli Satakuntaliiton maakuntavaltuusto. Tavoitteena on, että kaava valmistuu kevään aikana ja Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan toukokuussa.

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja:

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, puh 044 711 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, puh 044 711 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

Maakuntainsinööri Anne Nummela, puh 044 711 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh 050 596 1362  anne.savola(at)satakunta.fi

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus 2 päätettiin asettaa nähtäville (Tiedote 22.10.2018)

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen 2 ja asettaa sen nähtäville. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen 2 aineisto on laadittu ensimmäisessä ehdotusvaiheen lausuntoihin annettujen vastineiden ja 16.5.2018 pidetyn viranomaisneuvottelun perusteella.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta poistettiin Honkajoen Jussinkeidas ja Ulvilan Kivijärvensuo ja lisäksi Honkajoen Kodesjoenkeitaan aluevarausta tarkistettiin. Ulvilan Haukisuon alevaraus muutettiin selvitysalueeksi käynnissä olevan valitusprosessin ja saadun palautteen perusteella. Merikarvialle Tuorilan teollisuusalueen itäpuolelle lisättiin yksi uusi aurinkoenergian tuotannon kehittämisen kohdealue. Porin Riihikedon rautatieverkon kuormauspaikan merkintään lisättiin kehittämissuositus, jonka perusteella alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja mahdollista uutta sijaintia tulisi tarkastella seudullisesti. Kaupan teeman osalta kaavaselostusta täydennettiin kaupan suunnitteluperiaatteiden osalta ja kaupan vaikutusten arviointia täydennettiin liikennejärjestelyjä koskevalla kohdalla. Maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen osalta pitäydyttiin aiemman ehdotusvaiheen mukaisessa ratkaisussa.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus 2 asetetaan nähtäville marraskuussa ja nähtävilläoloaikana järjestetään kolme seudullista yleisötilaisuutta. Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut muistutukset käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Tavoitteena on, että Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 hyväksyttäisiin Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa 2019.

Maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti hyväksyä vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1 saatuihin lausuntoihin.

Satakuntaliitton pyysi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1 lausuntoja kaikkiaan yli 70 taholta. Lausuntoja vastaanotettiin kaikkiaan 46 taholta.

Lausunnoissa kiinnitettiin eniten huomiota Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 esitettyyn turvetuotannon teemaan. Pohjois-Satakunnan alueelle esitettiin turvetuotannon alueiden lisäämistä elinkeinoelämän näkökulmasta. Toisaalta huomiota kiinnitettiin myös turvetuotannon vesistöihin ja luontoarvoihin kohdistuviin vaikutuksiin.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnosvaiheessa esitettyjen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden merkinnän muuttaminen ehdotusvaiheessa maisemallisesti tärkeiksi alueiksi ja suunnittelumääräyksen supistaminen on sekä viranomaisten, että Pohjois-Satakunnan kuntien kannanottojen perusteella kohtuullinen ratkaisu.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 toinen ehdotus laaditaan lausuntoihin annettujen vastineiden pohjalta. Tavoitteena on, että ehdotus asetetaan ensi syksynä julkisesti nähtäville kuntalaisten ja muiden osallisten arvioitavaksi.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus lausuntokierrokselle

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt (MH 22.1.2018) hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen ja lähettää kaavan lausuntokierrokselle.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen valmistelu

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteena on uusiutuvan energian ja biotalouden kasvumahdollisuuksien edistäminen, muuttuvan kaupan mahdollisuuksien tunnistaminen sekä maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen asukkaat ja luonnonympäristö huomioiden. Tavoitteena on kotimaisen energiantuotannon lisääminen ja huoltovarmuuden edistäminen. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelun perusperiaatteina ovat hyvän elinympäristön luominen sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta on valmisteltu luonnosvaiheen palautteeseen laadittujen vastineiden, laadittujen jatkoselvitysten sekä viranomaisten ja kuntien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta.

Lausuntopyynnöt lähetetään tammikuun lopussa

Satakuntaliitto pyytää Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta lausunnot maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13§:n mukaisesti elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta, niiltä kunnilta, joita asia koskee, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta, tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee.

Kaava julkisesti näkyville syksyllä

Vuoden 2016 keväällä voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti maakuntakaavan laadintaprosessi poikkeaa muista kaavatasoista kaksiosaisella ehdotusvaiheella. Ensimmäinen vaihe käsittää ainoastaan lausuntopyyntökierroksen, jolloin maakuntaliitto pyytää asetuksessa mainituilta tahoilta lausunnot. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta saadut lausunnot käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Lausuntoja ja alustavia vastineista käsitellään viranomaisneuvottelussa, jonka jälkeen Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyy vastineet kaavan jatkovalmistelun pohjaksi.

Vasta viranomaisneuvottelun jälkeen kaava asetetaan julkisesti nähtäville kuntalaisten ja osallisten arvioitavaksi. Nähtävillä oloaikana on kuntien jäsenillä ja osallisilla oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Tavoitteena on, että Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 asetetaan julkisesti nähtäville syksyllä 2018.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen 1 lausuntoaineisto

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja:

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, puh 044 711 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, puh 044 711 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

Maakuntainsinööri Anne Nummela, puh 044 711 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh 050 596 1362  anne.savola(at)satakunta.fi

 

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnoksen palautteeseen hyväksyttiin vastineet (19.6.2017)

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt (MH 19.6.2017) hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineistosta saatuun palautteeseen laaditut vastineet. Valmisteluvaiheen aineiston mielipiteet ja lausunnot Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaihetta koskevia lausuntopyyntöjä lähetettiin Satakunnan kuntien ja naapurikuntien lisäksi noin 45 eri taholle. Kaikki Satakunnan kunnat antoivat lausunnon kaavasta, naapurikunnista saapui kolme lausuntoa ja lisäksi maakuntahallitukselle osoitettiin muiden tahojen toimesta noin 25 lausuntoa tai vastausta. Valmisteluvaihetta koskevia erillisiä mielipiteitä toimitettiin Satakuntaliiton maakuntahallitukselle noin 250 kappaletta. Kahdessa mielipiteessä oli useita satoja allekirjoituksia. Toisessa mielipiteessä vastustettiin Ulvilaan osoitettuja turvetuotannon alueita (519 allekirjoittajaa) ja toisessa Karvian maakunnallisesti arvokasta maisemaaluetta (noin 250 allekirjoittajaa). Lisäksi saatiin mielipiteitä erityisesti Jämijärven maakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta (noin 150 kpl).

Turvetuotannon puolesta ja vastaan
Turvetuotantoa koskevissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitettiin vastakkaisia näkemyksiä turvetuotantoon varattujen alueiden määrästä, sijainnista ja vaikutuksista sekä turpeen käytöstä mm. energiantuotannossa. Turvetuotannon vesistövaikutuksista kannettiin huolta erityisesti Kokemäellä sijaitsevaa Sääksjärveä koskien ja Karvianjoen vesistöalueella. Toisaalta Pohjois-Satakunnan kunnat esittivät turvetuotantoon varattavaksi runsaat 4000 hehtaaria Pohjois-Satakunnan kuntien alueelle.

Aurinkoenergian tuotannon edistäminen koettiin tärkeäksi
Lausunnoissa ja mielipiteissä esitettiin muutamien aurinkoenergian kehittämisen kohdealueiden alueiden poistamista ja lisäämistä, ja pääsääntöisesti aurinkoenergian tuotannon edistämistä vaihemaakuntakaavassa pidettiin hyvänä asiana. Terminaalialueille on tilausta Palautteessa esitettiin uusia bioenergia- ja puuterminaalitoimintojen alueita lisättäväksi kaavaehdotukseen. Lisäksi rautatieverkon puutavaran kuormauspaikkojen esittämistä Poriin ja Kokemäen Peipohjaan pidettiin tärkeänä ja niiden olemassaolo ja kehittäminen halutaan turvata. Toisaalta Porin kaupunki pitää kuormauspaikan sijaintia ongelmallisena asemanseudun kehittyessä keskustamaiseen yhdyskuntarakentamiseen.

Kaupan ratkaisuun muutoksia
Lausunnoissa kaupan ratkaisun liikenteellisiin vaikutuksiin kiinnitettiin huomiota ja pidettiin tärkeänä, että kokonaismaakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 2 liikennettä koskevia suunnittelumääräyksiä noudatetaan tarkoin. Osassa viranomais- ja kuntalausunnoissa todettiin kaupan osalta 1.5.2017 muuttunut lainsäädäntö ja esitettiin lakimuutosten huomioimista kaavan ehdotusvaiheessa. Laajojen tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhykkeiden katsottiin voivan olla Porin kaupungin alueella myös ristiriidassa kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Kaupan teemasta ei saatu lainkaan mielipiteitä.

Pohjois-Satakunta maisema-alueita vastaan
Kuntien lausunnoissa esitettiin muutoksia maakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden rajauksiin ja Pohjois-Satakunnan kunnat esittivät maakunnallisesti arvokkaiden alueiden poistamista kokonaan kaavasta. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden osalta kuntien lausunnoissa esitettiin, että rajauksissa tulisi huomioida ympäristöministeriölle annetun lausunnon mukaiset esitykset. Toisaalta lausunnoissa pidetään valtakunnallisesti arvokkaan Kokemäenjokilaakson maisema-alueen laajaa kokonaisuutta hyvänä. Pääosin Jämijärven ja Karvian kunnista saapuneista mielipiteistä käy ilmi, että maisemaa ja kulttuuriympäristöjä arvostetaan, mutta Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kaavamerkintää ja suunnittelumääräystä pidetään elinkeinoelämää ja rakentamista rajoittavina tekijöinä.

Jatkovalmistelu
Maakuntahallituksen vastinekirje lähetetään lausunnon antaneille ja niille mielipiteen antajille, jotka ovat osoitteensa ilmoittaneet. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta valmistellaan luonnosvaiheen palautteeseen annettujen vastineiden perusteella. Valmistelussa otetaan huomioon kesäkauden aikana tehtävät jatkoselvitykset; vaihemaakuntakaavassa osoitettujen uusien turvetuotantoalueiden luokan 2 soiden luontoarvot, turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi sekä Natura-arvioinnin tarveharkinta. Palautteen perusteella ehdotukseen ei olla esittämässä uusia turvetuotantoalueita Honkajoella sijaitsevaa Mustakeitaan ympäristöluvan mukaista aluetta lukuun ottamatta. Aurinkoenergian tuotannon kohdealueiden ja terminaalitoimintojen alueiden esityksiä selvitetään jatkosuunnittelussa. Lisäksi vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevan lainmuutoksen vuoksi kaupan palveluverkkoselvitykseen teetetään jatkotarkastelu ja selvitystä täydennetään. Vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisua tarkistetaan tarvittavilta osin kaupan lakimuutoksen ja vaikutusten arvioinnin perusteella. Ehdotusvaiheessa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja merkittävät  kulttuuriympäristöt osoitetaan Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten (MRL28§) mukaisesti. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden suunnittelumääräyksestä poistetaan velvoite, jonka mukaan museoviranomaiselle tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Lisätietoja:
Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, puh. 044 711 4382, paivi.liuska-kankaanpaa@satakunta.fi
Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, puh. 044 711 4334, susanna.roslof@satakunta.fi
Maakuntainsinööri Anne Nummela, puh. 044 711 4317, anne.nummela@satakunta.fi
Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh. 050 596 1362, anne.savola@satakunta.fi

Tiedote 30.1.2017

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnos nähtävillä 1.2.-3.3.2017 välisen ajan

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt (MH 28.11. ja 15.12.2016) hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineiston, asettaa aineiston nähtäville ja pyytää kaavasta lausunnot. Kärkiteemana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on energiantuotanto: turve, bioenergia, mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita kaavan teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

 

Valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä kunnissa ja Satakuntaliitossa

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto asetetaan julkisesti nähtäville 1.2.-3.3.2017 väliseksi ajaksi. Nähtäville asettamisesta julkaistaan kuulutus Satakuntaliiton virallisissa ilmoituslehdissä, virallisella ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Aineisto asetetaan nähtäville Satakuntaliiton virastolle, Satakunnan kuntien virastoihin sekä Satakuntaliiton verkkosivuille: www.satakuntaliitto.fi/valmisteluvmk2

 

Seudulliset yleisötilaisuudet

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineistoa esitellään neljässä seudullisessa yleisötilaisuudessa eri puolilla Satakuntaa. Kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa esitellään kaavaratkaisun lisäksi myös kaavan lähtökohdat, tavoitteet ja vaikutusten arviointi. Tilaisuuksien lopuksi on varattu aikaa keskusteluun kaavan suunnittelijoiden kanssa. Yleisötilaisuudet:

 

keskiviikkona 1.2.2017 klo 17:30-19:30

Satakuntaliiton virasto, kokoushuone N1

Pohjoisranta 11 D, 3.krs, Pori

 

torstaina 2.2.2017 klo 17:30-19:30

Euran kunnanvirasto, valtuustosali

Sorkkistentie 10 Eura

 

keskiviikkona 8.2.2017 17:30-19:30

Karviatalo, Tyyni Tuulion katu 12, Karvia

 

tiistaina 14.2.2017 klo 17:30-19:30

Kokemäen koulukeskus, auditorio

Haapionkatu 13, Kokemäki

 

Yleisötilaisuuksien aineistot

 

Valmisteluvaiheen aineistosta voi antaa mielipiteen

 

Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut mielipiteet tulee toimittaa kirjeenä tai nettisivuilla julkaistun palautelomakkeen avulla. Mielipiteet tulee toimittaa Satakuntaliiton virastoon nähtävillä oloaikana eli 3.3.2017 klo 15:00 mennessä osoitteella: SATAKUNTALIITTO, Maakuntahallitus, PL 260, 28101 Pori tai Sähköposti: kirjaamo(at)satakunta.fi

 

SATAKUNTALIITTO

 

Lisätietoja:

 

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, puh. 044 711 4382, paivi-liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

 

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, puh. 044 711 4334, susanna.roslof(at)satakunta.fi

 

Maakuntainsinööri Anne Nummela, puh. 044 711 4317, anne.nummela(at)satakunta.fi

 

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh. 050 596 1362, anne.savola(at)satakunta.fi

 

 

 

 

Tiedote 15.12.2016

Satakunnan vaihemaakuntakaavan luonnos asetetaan nähtäville

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineiston ja asettaa aineiston nähtäville. Kärkiteemana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on energiantuotanto: turve, bioenegia, mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita vaihemaakuntakaavan 2 teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Energiantuotanto ja soiden moninaiskäyttö

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteena on uusiutuvan energian ja biotalouden kasvumahdollisuuksien edistäminen. Turve on mukana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 uusiutuvan energian tukipolttoaineena. Turvetuotantoalueita koskevan suunnittelun tavoitteena on täydentää Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen turvetuotantoalueiden verkostoa. Turvetuotantoalueiden osoittamisella Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 edistetään energiaturpeen tuotannon ohella kasvu- ja ympäristöturpeen tuotannon jatkumista Satakunnassa ottaen huomioon vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö sekä suoluonnon monimuotoisuuden säilyminen. Maanpinnanmuotojen ja korkeustason vaihtelujen vuoksi suurimmat suoalueet ja turvevarat ovat Pohjois-Satakunnassa sekä Pyhäjärven ja Kokemäenjoen välisellä alueella.

Tavoitteena on, että Satakunnassa käynnistetään ensimmäisten joukossa Suomessa aurinkoenergian laajamittainen tuotanto. Paikkatietoanalyysin ja soveltuvuustarkastelujen perusteella Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetaan potentiaalisia alueita, joilla on mahdollista laajojen aurinkoenergian tuotantoalueiden suunnittelu.

Bioenergian osalta kaavatyössä on tarkasteltu mahdollisia bioenergian käsittelyyn ja varastointiin liittyviä maakunnallisesti merkittäviä terminaalitoimintojen alueita. Terminaalitoimintojen alueilla voidaan tukea ja täydentää nykyistä energialaitosten ja bioenergian varastointi- ja käsittelyalueiden verkostoa. Lisäksi voidaan monipuolistaa järjestelmää edistämällä puupohjaisten energiajakeiden lisäksi myös muiden biotuotteiden kuljettamista samaa logistista järjestelmää hyödyntämällä.

Kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet sekä kaupan palveluverkko

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 prosessissa päivitetään Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Samalla tehdään tarvittavat muutokset maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen kaavamerkintöihin ja osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 käsitellään Satakunnan maakuntakaavassa suunniteltuja kaupan palveluverkkokysymyksiä. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 esitetään merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja sekä seudullisesti merkittävän paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan kehittämisvyöhykkeet mitoituksineen sekä tarvittaessa keskustatoimintojen alueiden vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäismitoitus. Keskustatoimintojen alueiden vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksesta ollaan kaupan ohjauksessa luopumassa parhaillaan tekeillä olevassa lakimuutoksessa.

Valmisteluvaiheen aineistosta voi antaa mielipiteen

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto asetetaan julkisesti nähtäville alkuvuonna. Nähtäville asettamisesta julkaistaan kuulutus Satakuntaliiton virallisissa ilmoituslehdissä, virallisella ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Aineisto asetetaan nähtäville Satakuntaliiton virastolle, Satakunnan kuntien virastoihin sekä näille Satakuntaliiton verkkosivuille.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto esitellään neljässä seudullisessa yleisötilaisuudessa eri puolella Satakuntaa. Yleisötilaisuuksissa esitellään kaavaratkaisun lisäksi myös kaavan lähtökohdat, tavoitteet ja vaikutusten arviointi. Tilaisuuksien lopuksi on varattu aikaa keskusteluun kaavan suunnittelijoiden kanssa. Yleisötilaisuuksien ajat ja paikat julkaistaan kuulutuksissa.

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja:

alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää puh (02) 620 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf puh (02) 620 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

maakuntainsinööri Anne Nummela puh (02) 620 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

ympäristöasiantuntija Anne Savola puh (02) 620 4333  anne.savola(at)satakunta.fi

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet tukevat ilmasto- ja energiastrategiaa

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti maanantaina 23.11.2015 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteista. Maakuntahallitus hyväksyi myös Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jota on täydennetty ja tarkistettu lausuntojen ja mielipiteiden mukaisesti.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksiin sekä kansallisiin ja satakuntalaisiin strategioihin ja työssä laadittuihin ja laadittaviin selvityksiin sekä kuntien ja sidosryhmien tavoite-esityksiin. Lisäksi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet on sovitettu yhteen Satakunnan maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan 1 tavoitteiden kanssa.

Kestävien energiaratkaisujen maakunta

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian visiona on, että Satakunta on ilmastoystävällinen, kestävien energiaratkaisujen maakunta. Energian tuotantoon painottuvan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet tukevat ilmasto- ja energiastrategian visiota:

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteena on uusiutuvan energian ja biotalouden kasvumahdollisuuksien edistäminen, muuttuvan kaupan mahdollisuuksien tunnistaminen sekä maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen asukkaat ja luonnonympäristö huomioiden. Tavoitteena on kotimaisen energiantuotannon lisääminen ja huoltovarmuuden edistäminen. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelun perusperiaatteina ovat hyvän elinympäristön luominen sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen suunnittelu käynnistetään tavoitteiden pohjalta.

Lisää Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteista osoitteessa: http://www.satakuntaliitto.fi/tavoitevaihe

Linkki Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoiteraporttiin

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja antavat:

alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää puh (02) 620 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf puh (02) 620 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

maakuntainsinööri Anne Nummela puh (02) 620 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

ympäristöasiantuntija Anne Savola puh (02) 620 4333  anne.savola(at)satakunta.fi

 

Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteeseen ja kaavan tavoite-esityksiin

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuun palautteeseen sekä kaavan tavoite-esityksiin maanantaina 26.10.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 27.4. - 5.6.2015. Samaan aikaan lähetettiin Satakunnan kunnille sekä viranomaisille ja muille yhteistyötahoille lausuntopyynnöt sekä tavoitekysely vaihemaakuntakaavan 2 jatkosuunnittelua varten. Tavoitekyselyssä pyydettiin esityksiä teemoittain valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tarkentaviksi maakunnallisiksi ja seudullisiksi tavoitteiksi.

Kaavan kärkiteemana energiantuotanto

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 kärkiteemana on energiantuotanto: turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita vaihemaakuntakaavan 2 teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman lausunnoissa ja tavoite-esityksissä nousi esiin uusiutuvan energian tuoton ja käytön lisääminen ja energiaomavaraisuusasteen nostaminen. Palautteessa korostettiin turvetuotannon merkitystä erityisesti Pohjois-Satakunnalle ja toisaalta myös suoluontokohteiden säilyttämistä ja niiden merkitystä luonnon monimuotoisuudelle ja virkistyskäytölle sekä kiinnitettiin huomiota vesistövaikutuksiin.

Bioenergiaa ja aurinkoenergiaa Satakuntaan

Bionenergian osalta Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteena on tarkastella mahdollisia bioenergian käsittelyyn ja varastointiin liittyviä maakunnallisesti merkittäviä aluevarauksia ja liikenneterminaaleja. Kaavassa tarkastellaan myös maakunnallisesti merkittävän aurikoenergiatuotannon huomioimista maakuntakaavoituksessa. Bioenergian- ja aurinkoenergiatuotannon kasvumahdollisuudet on tunnistettu Satakunnassa ja palautteissa on pidetty erittäin tärkeänä uusien energiatuotantomuotojen kehittymisen edistämistä maakuntakaavoituksessa.

Elinkeinoelämä edellä

Palautteissa elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen nousivat esiin turvetuotannon osalta, mutta myös kaupan palveluverkon ja arvokkaiden maisema-alueiden yhteydessä. Kaupan kehitysnäkymissä on erilaisia skenaarioita, joihin vaihemaakuntakaavan tulisi pystyä vastaamaan. Parhaillaan on tekeillä Satakunnan kaupan palveluverkkoselvitys, jonka perusteella tullaan esittämään vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää tullaan soveltamaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa käsitellään myös valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä sekä maisema-alueita. Satakunnan kunnissa toivotaan maisema-alueiden historiallisen merkityksen huomioimista, mutta myös maisema-alueiden rajausten vaikutuksia maaseudun elinkeinoelämälle korostettiin.

Satakuntalaiset tavoitteet mukaan kaavan valmisteluun

Kuntien, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen tavoite-esityksiä huomioidaan muodostettaessa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tarkentavia maakunnallisia ja seudullisia Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteita. Osa tavoite-esityksistä huomioidaan suoraan kaavan suunnittelussa. Seuraavaksi kaavaprosessi etenee tavoitevaiheen kautta valmisteluvaiheeseen.

Ote maakuntahallituksen kokouksen 26.10.2015 pöytäkirjasta

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja antavat:

alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää puh (02) 620 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf puh (02) 620 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

maakuntainsinööri Anne Nummela puh (02) 620 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

ympäristöasiantuntija Anne Savola puh (02) 620 4333  anne.savola(at)satakunta.fi

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.4.-5.6.2015 (tiedote 30.4.2015)

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatimisen käynnistämisestä syksyllä 2014. Kärkiteemana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on energiantuotanto: turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita vaihemaakuntakaavan 2 teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Energiantuotantoa ja soiden moninaiskäyttöä

Kaavaprosessin tavoitteena on päivittää Satakunnan maakuntakaavassa osoitettuja turvetuotantoalueita siten, että vaihemaakuntakaavan laadinnassa otetaan huomioon turvetuotantoon soveltuvat uudet potentiaaliset suot. Erilaisten soita koskevien käyttötarpeiden yhteensovittamiseksi on turvetuotannon ohella tarpeen käsitellä soiden suojelua sekä virkistyskäyttöä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti.

Bionenergian osalta tavoitteena on tarkastella mahdollisia bioenergian käsittelyyn ja varastointiin liittyviä maakunnallisesti merkittäviä aluevarauksia ja liikenneterminaaleja. Aurinkoenergiaan liittyvää teemaa ei ole aiemmin käsitelty Satakunnan maakuntakaavoituksessa. Tavoitteena on tarkastella maakunnallisesti merkittävän aurinkoenergiatuotannon huomioimista maakuntakaavoituksessa ja osoittaa Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 mahdolliset maakunnallisesti merkittävät aurinkotuotantoon liittyvät aluevaraukset ja teknisen huollon verkostot.

Tavoitteena on päivittää kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet sekä kaupan palveluverkko

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 prosessissa on tarpeen päivittää maakuntakaavassa osoitetut valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Samalla tehdään tarvittavat muutokset maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen kaavamerkintöihin ja osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutosten vuoksi Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on tarpeen käsitellä myös kaupan teema. Maakuntakaavoitusta koskee jatkossa velvoite esittää vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus sekä merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää tullaan soveltamaan paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta

Satakunnan vaihemaakuntakaavan kaavoitusprosessi on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen virallinen asiakirja, jonka tarkoituksena on antaa viranomaisille, Satakunnan asukkaille ja yhdistyksille sekä muille kaavoituksesta kiinnostuneille tietoa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 prosessin lähtökohdista, alustavista tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.4.-5.6.2015 Satakuntaliiton virastossa ja Satakunnan kunnissa tutustumista ja palautteen antamista varten. Suunnitelmaan voi tutustua myös Satakuntaliiton verkkosivuilla. Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut kirjalliset palautteet voi toimittaa nähtävilläoloaikana sähköpostin tai postin välityksellä osoitteella: Satakuntaliitto, Maakuntahallitus, PL 260, 28101 Pori tai kirjaamo@satakunta.fi

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja antavat:

alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää puh (02) 620 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf puh (02) 620 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

maakuntainsinööri Anne Nummela puh (02) 620 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

ympäristöasiantuntija Anne Savola puh (02) 620 4333  anne.savola(at)satakunta.fi

 

Tiedote 23.3.2015

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville huhtikuussa

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päätöksen julkaista kuulutuksen Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. Nähtäville asettaminen toteutetaan huhtikuussa, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lausunnot kunnilta, viranomaisilta ja muilta yhteistyötahoilta. Lisäksi maakuntahallitus päätti pyytää Satakunnan kuntia, viranomaistahoja ja muita yhteistyötahoja nimeämään yhteyshenkilön kuntien ja sidosryhmien yhteistyöryhmään.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 käsitellään seuraavia teemoja: energiantuotanto (turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia), soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen virallinen asiakirja, jossa määritellään kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja toteuttamistavat. OAS:n tarkoituksena on antaa viranomaisille, Satakunnan asukkaille ja yhdistyksille sekä muille kaavoituksesta kiinnostuneille tietoa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 prosessin lähtökohdista, alustavista tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta. Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatimisen käynnistämisestä 24.11.2014.

Ote maakuntahallituksen kokouksen 23.3.2015 pöytäkirjasta

Lisätietoja antavat:
alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää (02) 620 4382
maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf (02) 620 4334
ympäristöasiantuntija Anne Savola (02) 620 4333
maakuntainsinööri Anne Nummela (02) 620 4317
 

Tiedote 24.11.2014

 

Satakunnan maakuntahallitus päätti käynnistää seuraavan vaihemaakuntakaavaprosessin

 

Satakunnassa on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Satakunnan maakuntakaava, joka on saanut lainvoiman 13.3.2013 korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä. Maakuntakaavaa energianhuollon osalta täydentävässä Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana.

Maakuntahallitus päätti käynnistää Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatimisen. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 käsitellään seuraavia teemoja: energiantuotanto (turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia), soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Kaavan aloitusvaiheessa maakuntahallitus pyytää mm. kuntia ja sidosryhmiä nimeämään edustajansa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 yhteistyöryhmään.

Ote maakuntahallituksen kokouksen 24.11.2014 pöytäkirjasta

Lisätietoja antavat:
alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää (02) 620 4382
maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf (02) 620 4334
ympäristöasiantuntija Anne Savola (02) 620 4333
maakuntainsinööri Anne Nummela (02) 620 4317