Satakunnan vaihemaakuntakaava 1

Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet saivat lainvoiman (Tiedote 10.5.2016)

Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi 13. joulukuuta 2013 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1, jonka ympäristöministeriö vahvisti 3.12.2014. Vahvistamispäätöksen yhteydessä ympäristöministeriö hylkäsi kaavasta tehdyt viisi valitusta. Vahvistamispäätöksestä tehtiin kaksi valitusta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on 6.5.2016 antanut päätöksen, jossa todetaan, ettei ympäristöministeriön päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ole perusteita.

Korpi-Matin ja Köörtilän valitukset jätettiin tutkimatta

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen jätetyt valitukset koskivat Porissa sijaitsevaa Pahamäen tuulivoimaloiden aluetta sekä Merikarvian Korpi-Matin ja Köörtilän tuulivoimaloiden alueita. Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Korpi-Matin ja Köörtilän tuulivoimaloiden aluetta koskevan valituksen, koska valittajat eivät olleet valittaneet Satakuntaliiton maakuntavaltuuston päätöksestä ympäristöministeriölle, eikä heillä tämän vuoksi ollut oikeutta tehdä valitusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Myös osa Pahamäen tuulivoimaloiden alueiden jatkovalituksessa esitetyistä valitusperusteista jätettiin tutkimatta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kaavan laadinnassa on kiinnitetty huomiota maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen

Pahamäkeä koskevan päätöksen perusteluissa korkein hallinto-oikeus on ottanut huomioon maakuntakaavan yleispiirteisyyden, tuulivoimaloiden alueiden suunnittelumääräyksen, valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen laajuuden ja arvioinut, että tuulivoimaloiden alueen vaikutukset maisema-alueelle ja valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön eivät tulisi kokonaisuutena arvioiden olemaan merkittäviä. Päätöksessä todetaan, että kaavaa laadittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kiinnitetty huomiota maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Päätöksessään korkein hallinto-oikeus toteaa myös, ettei päätöksen yhteydessä ole otettu kantaa mahdollisesti vireillä olevaan yleiskaavahankkeeseen.

Kunnat laativat kaavat toteuttamista varten

Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevä vaihemaakuntakaava mahdollistaa teoreettisen laskennan mukaan 3,10 TWh sähkön tuotannon ja kaikkiaan vaihemaakuntakaavassa osoitetaan 17 maakunnallisesti merkittävää tuulivoimatuotannon aluetta Satakuntaan. Kunnat laativat tuulivoimaloiden toteuttamista varten yleiskaavan tai asemakaavan, jossa tuulivoimaloiden alue määritellään ja tutkitaan tuulivoimaloiden korkeus, lukumäärä ja sijoittaminen maastoon. Suunnittelutyön yhteydessä tehdään maisema- ja meluselvitykset, varjostusmallinnukset sekä arvioidaan tuulivoimatuotannon vaikutuksia tuulivoimaloiden kaavassa suunnitellun sijainnin pohjalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 6.5.2016:

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1462277749018.html.

Lisätietoja:

Päivi Liuska-Kankaanpää, alueiden käytön johtaja, p. 044 711 4382
Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti, p. 044 711 4334
Anne Savola, ympäristöasiantuntija, p. 050 596 1362
Anne Nummela, maakuntainsinööri, p. 044 711 4317

 

Ympäristöministeriö vahvisti Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 (4.12.2014)

Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 joulukuussa 2013, jonka jälkeen vaihemaakuntakaava saatettiin ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Ympäristöministeriö vahvisti 3.12.2014 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1. Vahvistamispäätöksen yhteydessä ympäristöministeriö hylkäsi kaavasta tehdyt viisi valitusta.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 valmistelu aloitettiin vuonna 2010 Mannertuulialueet Satakunnassa -selvityksellä. Selvityksessä analysoitiin niitä alueita, jotka parhaiten soveltuvat tuulivoimatuotantoon laajoina, keskitettyinä kohteina. Varsinainen kaavaprosessi käynnistyi vuoden 2011 keväällä. Kaavan valmistelussa oli mukana kuntien yhdyshenkilöistä sekä eri alojen asiantuntijoista koostuva työryhmä.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet sekä niihin liittyvä energiahuolto. Tuulivoimatuotannon alueet osoitetaan vaihemaakuntakaavassa alueen ominaisuutta kuvaavalla merkinnällä. Teoreettisen laskennan mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavalla 1 mahdollistetaan 3,10 TWh sähkön tuotanto. Kaikkiaan vaihemaakuntakaavassa osoitetaan 17 maakunnallisesti merkittävää tuulivoimatuotannon aluetta. Maakunnallisesti merkittäviksi alueiksi luetaan pääsääntöisesti alueet, jotka teoreettisen tarkastelun perusteella mahdollistavat yli 8-10 voimalayksikön sijoittumisen. Teoreettisen arvion mukaan Satakunnan alueille mahtuisi yhteensä yli 300 tuulivoimalayksikköä.

Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevä vaihemaakuntakaava mahdollistaa tuulivoimatuotannon keskittämisen ja maakunnallisesti merkittävien alueiden suunnittelun. Kunnat laativat alueen yksityiskohtaisemman suunnitelman (yleiskaavoitus), jossa tuulivoimaloiden alue määritellään tarkemmin ja tutkitaan tuulivoimaloiden korkeus, lukumäärä ja sijoittaminen maastoon. Suunnittelutyön yhteydessä tehdään maisema- ja meluselvitykset, varjostusmallinnukset sekä arvioidaan tuulivoimatuotannon vaikutuksia tuulivoimaloiden tarkemman sijoittelun pohjalta. Lähes kaikilla Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 tuulivoimaloiden alueilla on hanke vireillä.

Linkki ympäristöministeriön tiedotteeseen ja päätökseen:

Ympäristöministeriön tiedote

Lisätietoja:

Päivi Liuska-Kankaanpää, alueiden käytön johtaja, p. 044 711 4382
Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti, p. 044 711 4334
Anne Savola, ympäristöasiantuntija, p. 050 596 1362
Anne Nummela, maakuntainsinööri, p. 044 711 4317

Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 1 viisi valitusta (31.3.2014)

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 1 koskevasta maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä 13.12.2013/30§ jätettiin ympäristöministeriölle määräaikaan mennessä viisi valitusta. Valituksista kolmessa vaadittiin Porin Pahamäen tuulivoimaloiden alueen (alue 8), yhdessä Pomarkun Harjakosken tuulivoimaloiden alueen (alue 10) ja yhdessä Merikarvian Korpimatin tuulivoimaloiden alueen (alue 4) jättämistä vahvistamatta. Lisäksi valituksissa esitettiin, että maakuntavaltuuston päätös on lainvastainen koskien pyyntöä, että ympäristöministeriö vahvistamispäätöksen yhteydessä saattaisi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 välittömästi voimaan ja noudatettavaksi mahdollisista valituksista huolimatta. Valituksissa esitettiin myös, että ympäristöministeriön tulisi kieltää kuntaa ja tuulivoiman rakentajaa kehittämästä hanketta kunnes em. kaava on lainmukaisesti ratkaistu. Pomarkun kunta peruutti ympäristöministeriölle jättämänsä valituksen.

Ympäristöministeriö ratkaisee Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 1 tehdyt valitukset vahvistamiskäsittelyn yhteydessä. Ympäristöministeriö on pyytänyt valituksiin Satakuntaliiton vastineet. Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi vastineet maanantain (31.3.2014) kokouksessa.

Satakunnan tuulivoimavaihekaava hyväksyttiin äänestäen (13.12.2013)

Porissa perjantaina kokoontunut Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi äänin 43-6 Satakunnan vaihemaakuntakaava 1:n eli ns. tuulivoimakaavan. Äänestykseen johti Marika Hiltusen tekemä ja Laura Huhtasaaren kannattama ehdotus Porin Pahamäen alueen jättämisestä kaavasta pois. Äänestyksessä Hiltusen-Huhtasaaren ehdotuksen puolesta äänestivät: porilaiset Helena Heljakka, Marika Hiltunen, Laura Huhtasaari ja Pertti Mäenpää sekä raumalaiset Reijo Siivonen ja Anita Koivu. Hiltusen ehdotuksen perusteluina olivat mm. tuulivoimaloiden haitat asukkaille, elinkeinoille, ympäristöarvoille ja luonnolle.

Tuulivoimakaava on mahdollistava

 

Maakuntakaavalla turvataan ja mahdollistetaan riittävät maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Satakunnassa. Pyrkimyksenä on, että vahvistettaville alueille keskitettäisiin tuulivoimarakentaminen. Tuulivoimakaava on ollut vireillä vuodesta 2010 alkaen. Sen pohjana ovat erityisesti mannertuulialueita Satakunnassa koskeva selvitys sekä ilmasto- ja energiastrategia. Ilmasto- ja energiastrategiassa on asetettu tuulivoimaloiden tavoitteeksi 2 terawattitunnin teho.

Kaavan valmistelussa on panostettu tiedottamiseen. Prosessin kuluessa on järjestetty useita alueellisia vuorovaikutteisia tiedotustilaisuuksia ja viranomaisneuvotteluja. Jotta toimijoille muodostuu mahdollisimman tarkka kuva voimaloiden vaikutuksista asuin- ja elinympäristöön, on havainnollistamiseen kiinnitetty erityinen huomio. Kaikki saadut lausunnot ja muistutukset on käsitelty syksyn kuluessa ja ne ovat johtaneet ehdotusvaiheen 2 nähtävillä olon jälkeen viiteen tarkistukseen.

Tuulivoimaloita varten on kaavassa osoitettu yhteensä 128 neliökilometrin alueet. Kaava mahdollistaa yli 300 voimalan rakentamisen. 13 kunnan alueella on tuulivoimaan liittyvä yleiskaavatyö käynnissä tai vireillä. Voimalat mahdollistavat 3,10 terawattitunnin tehon. Yksityiskohtaisen suunnittelun käynnistämisestä päättää ja vastaa aina kunta. Mahdolliset näkyvyys- ja meluhaitat selvitetään yksityiskohtaisen kaavoituksen yhteydessä.

Tuulivoimavaihekaava toimitetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi vuoden 2014 alussa.

 
Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 valtuuston hyväksyttäväksi (25.11.2013)

Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevää vaihemaakuntakaavan 1 ehdotusta käsiteltiin Satakunnan maakuntahallituksessa 25.11.2013. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ja saattaisi sen ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Valtuusto kokoontuu 13.12.2013.

Tuulivoimatuotantoa käsittelevää vaihemaakuntakaavaa on valmisteltu jo vuodesta 2010.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 valmistelu on aloitettu vuonna 2010 Mannertuulialueet Satakunnassa –selvityksellä. Selvityksessä analysoitiin niitä alueita, jotka parhaiten soveltuvat tuulivoimatuotantoon laajoina, keskitettyinä kohteina.

Tuulivoimaloiden alueille käytettiin kriteereinä useita ominaisuuksia ja tuulivoimatuotannolle herkille alueille asetettiin suojavyöhykkeet siten, että tuulivoimapuistojen rakentaminen ja käyttö aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriöitä tai haittaa lähiympäristön asukkaille sekä asuin- ja luonnonympäristön erityisille arvoille. Varsinainen kaavaprosessi käynnistyi vuoden 2011 keväällä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella ja nähtäville asettamisella. Kaiken kaikkiaan Satakunnan vaihemaakuntakaava on ollut nähtävillä kolme kertaa osallisten kuulemiseksi ja kaavaa on esitelty yhteensä kahdellatoista paikkakunnalla kaavaprosessin kuluessa.

Vaihemaakuntakaava toteuttaa Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa on asetettu Satakunnan tuulivoimatuotannolle tavoitteeksi 2 TWh. Teoreettisen laskennan mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavalla mahdollistetaan 3,10 TWh tuotto. Kaikkiaan vaihemaakuntakaavassa osoitetaan 17 maakunnallisesti merkittävää tuulivoimatuotannon aluetta. Teoreettisen laskennan mukaan alueelle mahtuisi yli 300 tuulivoimalayksikköä.

Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevän vaihemaakuntakaavan tärkein merkitys on mahdollistaa tuulivoimatuotannon keskittäminen ja maakunnallisesti merkittävien alueiden suunnittelu. Maakunnallisesti merkittäviksi alueiksi luetaan pääsääntöisesti yli 8-10 tuulivoimalayksikön alueet. Tuulivoimatuotannon suunnittelu jatkuu kuntien laatimilla tuulivoimayleiskaavoilla. Satakunnassa tuulivoimayleiskaavoja on vireillä jo kolmellatoista vaihemaakuntakaavassa osoitetulla alueella. 

Lisätietoja:

Päivi Liuska-Kankaanpää, alueiden käytön johtaja, puh. 044 711 4382

Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti, puh. 044 711 4334

Satakunnan maakuntahallitus hyväksyi vastineet vaihemaakuntakaavan palautteisiin (28.10.2013)

Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevän vaihemaakuntakaavan 1 ehdotuksesta 2 saatuun palautteeseen annettavat vastineet hyväksyttiin maakuntahallituksessa maanantaina 28.10.2013. Vaihemaakuntakaavan vastineet lähetetään kirjeitse lausunnon antajille ja niille muistutusten antajille, jotka ovat osoitteensa ilmoittaneet. Vastineraportit ovat nähtävillä kokonaisuudessaan Satakuntaliiton nettisivuilla: http://www.satakuntaliitto.fi/ehdotus2palaute. Vaihemaakuntakaavan ehdotuksen aineistoa ryhdytään valmistelemaan hyväksyttäväksi seuraavan maakuntahallituksen kokouksen 25.11.2013 kautta maakuntavaltuustoon 13.12.2013.

Palautteen perusteella tehdään tarkistuksia vaihemaakuntakaavaan

Lausuntojen ja muistutusten perusteella Porin Torpankorven tuulivoimaloiden alueen (11) etäisyys rautatiestä tarkistetaan ja Peittoon tuulivoimaloiden alueen (22) rajauksessa huomioidaan Porin kaupungin lausunto alueen supistamiseksi. Lisäksi Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan alueelle sijoittuvaa Linnunmäen tuulivoimaloiden (14) aluetta supistetaan pohjoisosasta pesimälinnuston vuoksi ja Köyliön Korpilevonmäen alueen (17) aluetta supistetaan eteläosasta etenkin maisemallisten vaikutusten, mutta myös pesimälinnuston vuoksi. Lausuntojen ja muistutusten perusteella ei vaihemaakuntakaavasta poisteta tuulivoimaloiden alueita eikä mm. Pomarkun kunnan lausunto Harjakosken tuulivoimaloiden alueen (10) poistamisesta aiheuta muutoksia asiakirjoihin. Pomarkun kunnalle annettavassa vastineessa todetaan, että maakuntakaavalla turvataan ja mahdollistetaan riittävät maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Satakunnassa. Yksityiskohtaisemman suunnittelun käynnistämisestä päättää ja vastaa aina kunta.

Vastineita lausuntoihin ja muistutuksiin käsiteltiin viranomaisneuvottelussa 14.10.2013, asiantuntijoiden ja kuntayhdyshenkilöiden työryhmässä 17.10.2013 ja maakuntakaavatoimikunnassa 17.10.2013. Vastineluonnosten sisältämistä tarkistustarpeista tiedotettiin ja tarjottiin mahdollisuutta neuvotteluun niille kunnille, joiden alueille sijoittuville tuulivoimaloiden alueille arvioitiin kohdistuvan muutoksia.

Vaihemaakuntakaavan tuulivoimatuotannon alueilla yhteiset kriteerit

Vastineissa todetaan, että Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on laadittu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) ja maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 toteuttaa Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa asetetut tavoitteet tuulivoimatuotannon osalta. Vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueen merkintä tarkoittaa sitä, että alue soveltuu suojaetäisyyksiltään ja kokoluokaltaan maakunnallisesti merkittävien tuulivoimatuotannon alueiden joukkoon.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 perustuu Mannertuulialueet Satakunnassa -selvitykseen, jossa analysoitiin niitä alueita, jotka parhaiten soveltuvat tuulivoimatuotantoon laajoina, keskitettyinä kohteina. Tuulivoimaloiden alueille käytettiin kriteereinä useita ominaisuuksia ja tuulivoimatuotannolle herkille alueille asetettiin suojavyöhykkeet siten, että tuulivoimapuistojen rakentaminen ja käyttö aiheuttaisivat mahdollisimman vähän häiriöitä tai haittaa lähiympäristön asukkaille sekä asuin- ja luonnonympäristön erityisille arvoille. Kunta vastaa alueen yksityiskohtaisemman suunnitelman laatimisesta (yleiskaavoitus), jossa tuulivoimaloiden alue määritellään tarkemmin ja tutkitaan tuulivoimaloiden korkeus, lukumäärä ja sijoittaminen maastoon. Vasta yksityiskohtaisemman suunnittelutyön yhteydessä tehdään maisema- ja meluselvitykset, varjostusmallinnukset sekä arvioidaan tuulivoimatuotannon vaikutuksia tuulivoimaloiden tarkemman sijoittelun pohjalta. Tuulivoimaa koskeva vaihemaakuntakaava kuitenkin mahdollistaa nimenomaan maakunnallisesti merkittävien laajempien tuulivoima-alueiden osoittamisen.

 
Maakuntavaltuusto tutustui tuulivoimaloiden alueisiin (20.9.2013)

Satakuntaliiton maakuntavaltuuston perjantain kokous järjestettiin tuulivoimatuotantoon perehdyttävänä seminaarina. Aamupäivällä päättäjät tutustuivat rakenteilla olevaan Porin Peittoon tuulivoimaloiden alueeseen sekä toiminnassa olevaan Honkajoen Kirkkokallion tuulivoimaloiden alueeseen. Matkalla tuulivoimatuotantoa ja tuulivoimaloiden alueita esittelivät alueiden toimijat sekä Porin kaupungin ja Honkajoen kunnan edustajat.

Iltapäivällä varsinaisten muiden kokousaiheiden jälkeen esiteltiin Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 perusselvityksenä toiminutta Satakunnan Mannertuuliselvitystä sekä Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 1, jossa osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet. Kokouksessa käytiin läpi myös vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointia ja havainnollistamista. Lopuksi esiteltiin Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotuksesta 2 saatua palautetta. Tuulivoiman tuotantoon liittyvällä tutustumiskäynnillä ja seminaarityyppisellä maakuntavaltuuston kokouksella pyrittiin tuomaan esiin tuulivoimatuotannon vaikutuksia, hyvän suunnittelun merkitystä ja vaihemaakuntakaavoituksen tämän hetkistä suunnitteluvaihetta. Keskustelussa päättäjät toivat esiin tuulivoimatuotantoon liittyviä näkemyksiä ja evästivät vaihemaakuntakaavan jatkovalmistelua.

 
Tuulivoimaloiden maisema- ja äänivaikutukset huolestuttivat (2.9.2013)

Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevä vaihemaakuntakaavan 1 ehdotus 2 on ollut julkisesti nähtävillä 3.6.-2.7.2013. Viranomaisten lausuntoaika kaavaehdotuksesta päättyi 30.8.2013. Yksityisten ihmisten antamissa muistutuksissa huolenaiheina olivat tuulivoimaloiden maisemalliset vaikutukset, tuulivoimaloiden äänet sekä lapojen aiheuttamat valo- ja välkevaikutukset. Muistutuksissa esiin nousivat myös mahdolliset vaikutukset luontoon, riistaeläimiin ja linnustoon. Eniten muistutuksia vastaanotettiin Luvian ja Eurajoen rajalle sijoittuvasta Meiskan tuulivoimaloiden alueesta, Porin Pahamäen tuulivoimaloiden alueesta sekä Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan Linnunmäen tuulivoimaloiden alueesta. Viranomaisten lausunnoissa todettiin edellisen ehdotusvaiheen jälkeen tehdyt muutokset oikeansuuntaisiksi.

Satakuntaliitto laatii vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin syksyn kuluessa. Maakuntahallitus käsittelee muistutuksia, lausuntoja ja vastineita lokakuussa, jonka jälkeen Satakunnan vaihemaakuntakaavaan 1 tehdään tarvittavat muutokset ja täydennykset ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotus 2 nähtävillä 3.6. – 2.7.2013

Satakuntaliitossa on valmisteltu vaihemaakuntakaavaa, jossa osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet manneralueella. Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi 20.5.2013 vaihemaakuntakaavan ehdotuksen ja päätti asettaa ehdotuksen julkisesti nähtäville kesäkuussa.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotuksessa 2 osoitetaan 17 maakunnallisesti merkittävää tuulivoimatuotannon aluetta. Vaihemaakuntakaavassa osoitetut tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat pääosin rannikkovyöhykkeelle ja Pohjois-Satakuntaan. Maakunnallisesti merkittäviksi tuulivoimatuotannon alueiksi luokitellaan yli 8‐10 tuulivoimalan alueet. Ehdotuksessa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden teoreettinen tuottavuus 200 metrin korkeudelta arvioituna on 3,26 terawattituntia (TWh). Määrä ylittää selkeästi Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa asetetut tavoitteet Satakunnan tuulivoimatuotannon lisäämisestä 2 terawattituntiin (TWh) nykyisestä noin 0,035 terawattitunnista (TWh).

Ehdotuksen aineistoihin pääset tästä

Satakunnassa etsitty uusia keinoja tuulivoimaloiden alueiden havainnollistamiseen

Tuulivoimatuotannon kaavoittaminen ja rakentaminen herättää usein voimakkaita tunteita –puolesta tai vastaan. Monipuolinen havainnollistaminen tekee tuulivoimatuotannon vaikutusten arvioinnin helpommin hahmotettavaksi ja ymmärrettäväksi.

Vaihemaakuntakaavan valmistelussa on käytetty apuna 3D-mallinnusta ja pallopanoraamaesityksiä. Näiden havainnollistamismenetelmien käyttäminen maakuntakaavoituksessa on ainutlaatuista Suomessa. Tuulivoimatuotannon havainnollistamis- ja vuorovaikutusmenetelmiä kehitettiin ympäristöministeriön rahoittamassa pilottihankkeessa. Havainnollistamisaineisto on tarkasteltavissa Satakuntaliiton Internet-sivuilla http://www.satakuntaliitto.fi/havainnointi.

Ehdotus nähtäville palautteen antamista varten

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotus 2 ja siihen kuuluva aineisto asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 3.6. – 2.7.2013 väliseksi ajaksi. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 koskee kaikkia Satakunnan kuntia. Vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet sekä alueisiin mahdollisesti liittyvä energianhuolto.

Aineisto on esillä Satakuntaliiton virastossa nähtävillä oloaikana arkipäivisin klo 9.00-15.00 sekä Satakuntaliiton jäsenkuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Valmisteluaineisto on nähtävänä myös Satakuntaliiton Internet-sivuilla osoitteessa www.satakuntaliitto.fi/vmk1.

Satakuntaliiton alueiden käytön suunnittelijat esittelevät nähtäville asetettua maakuntakaavaa avoimissa yleisötilaisuuksissa seuraavasti:

Aika

Paikka

tiistai 4.6.2013
klo 17.30-19.00

Luvian kunnanvirasto, valtuustosali
Kirkkotie 17, 29100 Luvia
tiistai 11.6.2013   
klo 17.30-19.00   
Karvian kunnanvirasto, valtuustosali
Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
keskiviikko 12.6.2013   
klo 17.30-19.00   
Köyliön kunnanvirasto, valtuustosali
Köyliöntie 9, 27710 Köyliö
keskiviikko 19.6.2013  
klo 17.30-19.00   
Merikarvian kunnanvirasto, valtuustosali
Kauppatie 40, 29900 Merikarvia

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaan asianomaisten kuntien jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaan muistutus on toimitettava maakunnan liitolle ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut kirjalliset muistutukset voi toimittaa sähköpostin välityksellä tai tulosta palautelomake tästä ja postita. Muistutukset tulee toimittaa Satakuntaliiton virastoon nähtävillä oloaikana eli 2.7.2013 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

SATAKUNTALIITTO
Maakuntahallitus
PL 260
28101 Pori
tai kirjaamo(at)satakunta.fi (aihe kenttään/otsikoksi: palaute vaihekaavasta)

Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 D, 3.krs

Lisätietoja antavat:
alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää (02) 620 4382
maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf (02) 620 4334
ympäristöasiantuntija Anne Savola (02) 620 4333
maakuntainsinööri Anne Nummela (02) 620 4317
 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 ehdotukseen 18 suurta tuulivoimala-aluetta (24.9.2012)

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotuksessa osoitetaan 18 maakunnallisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoon soveltuvaa aluetta. Näistä kuhunkin on mahdollista sijoittaa vähintään noin 10 voimalaa, ja yhteensä niiden teoreettinen tuottavuus 200 metrin korkeudelta arvioituna on 3,5 terawattituntia (TWh).

Määrä on merkittävä, sillä Suomelle vuonna 2008 asetettu kokonaistavoite on 6 TWh. Keväällä 2012 valmistuneen Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on maakunnan tuulivoimatuotannon lisääminen 2 TWh:iin nykyisestä noin 0,035 TWh:sta. Alle 10 voimalan alueet suunnitellaan kuntakaavoituksen kautta. Satakunnassa on vireillä 13 tuulivoimalahanketta (22.1.2012, lisää tietoa www.tuulivoimayhdistys.fi/hankkeet).

Kaikki 18 aluetta havainnollistettu liikkuvana kuvana tai videona

Tuulivoimatuotannon kaavoittaminen ja rakentaminen herättää usein voimakkaita tunteita – puolesta tai vastaan. Monipuolinen havainnollistaminen tekee tuulivoimatuotannon vaikutusten arvioinnin helpommin hahmotettavaksi ja ymmärrettäväksi.

Jokaisesta vaihemaakuntakaavaehdotuksen 18 alueesta on tehty joko 3D-mallinnus tai pallopanoraamaesitys. Näiden mallinnusmenetelmien maakuntakaavoituksessa on ainutlaatuista Suomessa. Mallit on toteutettu Satakuntaliitossa käynnissä olevassa, ympäristöministeriön rahoittamassa pilottihankkeessa, jossa kehitetään tuulivoimatuotannon havainnollistamis- ja vuorovaikutusmenetelmiä.

Ehdotusta esitellään maakuntakierroksella

Maakuntahallitus päätti asettaa maakuntakaavaehdotuksen nähtäville lokakuun ajaksi. Pohjois-Satakunnassa ollaan oltu huolissaan siellä valmisteilla olevan tuulivoimatuotantoa käsittelevän yleiskaavan huomioonottamisesta vaihemaakuntakaavassa. Tähän liittyen maakuntahallitus velvoitti Satakuntaliiton viraston kutsumaan nähtävilläoloaikana koolle neuvottelun, jossa sovitetaan yhteen Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 sekä Pohjois-Satakunnassa valmisteilla oleva tuulivoimatuotantoa käsittelevä yleiskaava. Neuvotteluun kutsutaan kaikki viranomaistahot, joiden kannanotot ja näkemykset ovat tarpeen vietäessä vaihekaavaa eteenpäin.

Alueiden suunnittelua ja havaintovideoita esitellään neljässä tilaisuudessa. Myös kunkin paikkakunnan lähistölle ehdotetut tuulivoimala-alueet ja niistä laadittu havainnollistamisaineisto esitellään. Tilaisuuksien lopuksi on varattu aikaa keskusteluun kaavan suunnittelijoiden kanssa.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotus on julkisesti nähtävillä 1.-30.10.2012 (MRL 65 §/MRA 12 §) Satakunnan kunnissa, Satakuntaliiton virastossa sekä osoitteessa www.satakuntaliitto.fi/vmk1

Aika & paikka
maanantai 15.10. klo 17-19     
Monitoimitalo Honkala, Honkalantie 1, 38950 Honkajoki

keskiviikko 17.10. klo 17-19     
Noormarkun Yhtenäiskoulun ruokasali, Museotie 12, 29600 Noormarkku

tiistai 23.10. klo 17-19     
Kokemäen Koulukeskus, lukion auditorio, Haapionkatu 13, 32800 Kokemäki

keskiviikko 24.10. klo 17-19     
Eurajoki-sali, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotus on nähtävillä

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 määritellään ne maa-alueet, jotka parhaiten soveltuvat maakunnallisesti merkittävinä tuulivoimatuotannon hyödyntämiseen.

Alueiden rakentamisen vaikutuksia lähiympäristöön ja maisemaan on havainnollistettu 3D-mallien ja pallopanoraamaesitysten avulla.

Alueiden suunnittelua ja havaintovideoita esitellään neljässä tilaisuudessa seuraavan aikataulun mukaan:

maanantai 15.10.2012 klo 17-19 Honkajoki, Monitoimitalo Honkala, Honkalantie 1, 38950 Honkajoki

keskiviikko 17.10.2012 klo 17-19 Noormarkku (Pori), Yhtenäiskoulun ruokasali,
Museotie 12, 29600 Noormarkku

tiistai 23.10.2012 klo 17-19 Kokemäki, Koulukeskus, lukion auditorio, Haapionkatu 13,
32800 Kokemäki

keskiviikko 24.10.2012 klo 17-19 Eurajoki-sali, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Tilaisuuksissa esitellään kunkin paikkakunnan lähistölle ehdotetut tuulivoimala-alueet ja niistä laadittu havainnollistamisaineisto. Tilaisuuksien lopuksi on varattu aikaa keskusteluun kaavan suunnittelijoiden kanssa.

TERVETULOA!

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotus on julkisesti nähtävillä 1.-30.10.2012 (MRL 65 §/MRA 12 §) Satakunnan kunnissa, Satakuntaliiton virastossa sekä osoitteessa

www.satakuntaliitto.fi/ajankohtaista sekä www.satakuntaliitto.fi/vmk1

Kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kirjallisesti maakunnan liitolle ennen nähtävänä oloajan päättymistä osoitteella: Satakuntaliitto, Pohjoisranta 11 D 28 100 Pori.

Lisätietoja:  
ympäristöasiantuntija  Anne Savola (02) 620 4333
maakuntainsinööri Anne Nummela (02) 620 4317

 

Kuulutus Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 luonnos (21.5.2012)

KUULUTUS

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 28.5. – 29.6.2012 väliseksi ajaksi.

Satakunnan maakuntakaava-alueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat. Kaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan sekä osallisille että muille kunnan jäsenille varataan mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta.

Aineisto on nähtävänä Satakuntaliiton virastossa nähtävillä oloaikana arkipäivisin klo 9.00 - 15.00 sekä Satakuntaliiton jäsenkuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Valmisteluaineisto on nähtävänä myös Satakuntaliiton internet-sivuilla osoitteessa www.satakuntaliitto.fi/vmk1

Satakuntaliiton alueiden käytön suunnittelijat ovat tavattavissa maakuntakaavaa käsittelevissä avoimissa esittely- ja keskustelutilaisuuksissa seuraavasti:

Huittinen
keskiviikkona 6.6.2012, klo 16.00 - 18.00
Kaupunginvaltuuston istuntosali
osoite Risto Rytinkatu 36, Huittinen

Pori              
tiistaina 12.6.2012, klo 16.00 - 18.00
Kaupunginvaltuuston istuntosali
osoite Hallituskatu 12, Pori

Rauma       
tiistaina 19.6.2012, klo 16.00 - 18.00
Kaupunginvaltuuston istuntosali
osoite Kanalinranta 3, Rauma

Kankaanpää    
keskiviikkona 20.6.2012, klo 16.00 - 18.00
Kaupunginvaltuuston istuntosali
osoite Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 1 koskevat kirjalliset mielipiteet
tulee osoittaa nähtävillä oloaikana Satakuntaliiton maakuntahallitukselle. Mielipiteet voi toimittaa postin, sähköpostin tai internetin palautejärjestelmän välityksellä 29.6.2012 klo 15 mennessä . Mielipiteet voi esittää myös suullisesti, jolloin ne kirjataan muistiin viraston alueiden käytön suunnittelijoiden toimesta.

Lisätietoja:    
Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää 1.1.2013 alkaen

Satakuntaliiton maakuntahallituksen yhteystiedot ovat:

SATAKUNTALIITTO
Maakuntahallitus
Pohjoisranta 11 D
PL 260
28101 Pori
Sähköposti: kirjaamo(at)satakunta.fi
Internet: www.satakuntaliitto.fi

Porissa 21.5.2012

SATAKUNTALIITTO
Maakuntahallitus

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan luonnos on valmistunut

Satakuntaan laaditaan parhaillaan energiahuoltoa käsittelevää vaihemaakuntakaavaa. Luonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto löytyvät täältä.

Tuulivoimatuotantoalueita käsittelevän Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 laatiminen on käynnistynyt

Vaihemaakuntakaava 1 tulee mahdollistamaan suurten tuulivoimapuistojen rakentamisen Satakunnassa. Vuonna 2011 julkaistu ”Mannertuulialueet Satakunnassa” -raportti on tulevan vaihemaakuntakaavan lähtökohtana.

Koska kyseessä on koko maakuntaa käsittelevä vaihemaakuntakaava, sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä aiheesta kiinnostuneita satakuntalaisia varten koko kaavaprosessin ajan ehdotusvaiheeseen asti.

Satakirjastoissa on kansiot, jotka sisältävät Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 laatimista koskevat asiakirjat:

1.    Lähetekirje
2.    Virallinen kuulutus kaavan vireille tulosta (sama kuin kuntien ilmoitustauluilla)
3.    ”Satakunnan vaihemaakuntakaava 1. Osallistumis_ja_arviointisuunnitelma” (täydennetty 20.5.2012)
4.    ”Mannertuulialueet Satakunnassa” -selvitys (julkaisu A300)
5.    ”Mannertuulialueet Satakunnassa. Tuulivoimakyselyn analyysi” (julkaisu A302)

Kansiota täydennetään kaavan laatimisen edetessä valmistelu- ja ehdotusvaiheiden asiakirjojen valmistuttua talven 2011 ja kevään 2012 aikana.

Satakuntaliitto toivoo runsasta palautetta sangen ajankohtaisen aiheeseen - tuulivoiman rakentamiseen Satakunnassa. Yhteistyöstä kiittäen!

Lisätiedot:
alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää 1.1.2013 alkaen
ympäristöasiantuntija Anne Savola 050 596 1362