Työsuunnitelma 2020

Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman työsuunnitelma vuodelle 2020
 
Teollisuuden kasvuohjelmalle valmistellaan laajassa yhteistyössä vuosittain työsuunnitelma uudistuvan vastuullisen teollisuuden edistämiseksi tarvittavien toimenpiteiden täsmentämiseksi. Teollisuuspilotin vuoden 2020 työsuunnitelman valmistelussa huomioitiin yhteiskunnallinen tilanne ja mahdollisuudet COVID-19 pandemian aiheuttamien haittojen lieventämiseen teollisuuspuistoympäristöissä. Kasvu-
ohjelman valmisteluryhmä toimii myös kasvuohjelman seurantaryhmänä.

COVID-19 pandemian aiheuttamien haittojen lieventäminen edellyttää kattavasti toimintaympäristön kehittämistä tukevia toimenpiteitä. Teollisuuspilotin avulla on osaltaan mahdollista luoda ja testata teollista toimintaa monipuolisesti uudistavaa teollisuuspuistostrategiaa, jota voidaan laajentaa myös kansalliseksi toimintamalliksi.
 
Teollisuuspuistot toimivat innovaatioalustana, jossa teollisuusyritykset, pk-yritykset, start-up yritykset sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset toimivat avoimen innovaation paradigman mukaisesti. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman mukaisesti vahvistetaan korkeakoulujen, kehittäjäorganisaatioiden ja teollisuuden yhteistyötä tutkimus-kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Kasvuohjelman tavoitteena on myös vahvistaa alueellisia osaamiskeskittymiä, mm. metalli- ja akku-
teollisuuden sekä Satakunnan biolaakson osalta. Yritysturvallisuus on keskeistä teollisuuden toiminnan jatkuvuudelle. Vastuullinen teollisuus edellyttää osaltaan ennakointia ja riskienhallintaa turvallisuus-
johtamisen käytäntöjen ja osaamisen kehittämisen kautta.

Logistiikalla on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Ekologisesti ja älykkäät logistiset ratkaisut sisältyvät työsuunnitelmaan vuodelle 2020 esim. merilogistiikan osalta.

Teollisuuspuistot soveltuvat työelämän uudistamiseen, sillä niissä toimivat yritykset ovat aktiivisessa yhteistyössä työelämään liittyvissä asioissa. Työelämän uudistuksin voidaan saavuttaa taloudellisia etuja, tukea jatkuvan oppimisen tavoitteita, parantaa työhyvinvointia, tukea työntekijöiden työssä jaksamista ja lisätä työmarkkinoiden joustavuutta. Työsuunnitelmassa 2020 keskeisenä tavoitteena on teollisuuden osaavan työvoiman saatavuuden tukeminen.

Teollisuuden kasvuohjelma kytkeytyy Satakunnan maakuntaohjelman 2018–2021 strategisiin aluekehittämislinjauksiin, joiden tavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen. Maakuntaohjelman toimintalinjojen mukaisesti kehittämistoimenpiteillä tavoitellaan mahdollisimman monelle satakuntalaiselle maakunnan kilpailukykyä ja elinvoimaa vahvistavaa tekemistä yhteisössämme esim. yrittäjinä, opiskelijoina tai työntekijöinä. Elinkeinoelämän menestystä edistetään vahvistamalla maakunnan tukijalkoja ja kasvua mahdollistavia aloja; uudistuvaa teollisuutta, energia-alaa ja elintarvike-
ketjua, bio- ja kiertotaloutta sekä sinistä kasvua. Lisäksi tavoitteena on satakuntalaisten palvelujen turvaaminen, hyvinvoinnin edistäminen, turvallisuuden tunteen kasvattaminen sekä maakunnan vetovoiman ja saavutettavuuden parantaminen.  Maakuntaohjelman keskeisille kehittämisteemoille laaditaan kasvuohjelmat yhteisen tahtotilan ja osaamisprofiilin vahvistamiseksi.

 

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen

• maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
• tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
• toisen asteen neuvottelukunta
• alue-ennakointi
• älykäs erikoistuminen
• EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
• maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi