Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Satakunnan maakuntasuunnitelmassa - Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 - asetettu tavoitetila on Hyvä elämä Satakunnassa 2035. Tätä kohti kuljetaan kolmen toimintalinjan kautta: kannustavaa yhteisöllisyyttä, puhdasta elinvoimaa ja ihmislähtöisiä ratkaisuja. Maakuntaohjelmassa asiaa lähestytään neljän vuoden tähtäimellä, näkökulmana on Satakunnan kilpailukyky ja elinvoima. Maakuntaohjelmaa toteuttavia kehittämistoimia toteutetaan monirahastoisesti. 

Maakuntaohjelmaa täsmennetään joka toinen vuosi laadittavalla maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla. Se sisältää keskeiset maakuntaohjelmaa 2014-2017 toteuttavat kehittämistoimet ja -tarpeet vuosille sekä mahdolliset kannanotot rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista hankehauista ja suunnitelmista sekä alueen osallistumisesta niihin. Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017 toimeenpanosuunnitelman täydennykseksi on keväällä 2016 laadittu ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma (ERM) perustuen Sipilän hallitusohjelman mukaiseen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kärkihankkeeseen Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO). Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa toimintatapaa. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. Maakuntien liitot rahoittavat laadittujen ERM-suunnitelmien perusteella kokeiluja kansallisella AIKO-rahoitusinstrumentilla. Toimeenpanosuunnitelmassa huomioidaan myös hallituksen kilpailukykykärkihankkeeseen kuuluvien alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella toteutettavien toimenpiteiden toteuttaminen.

Aluehallinnon uudistus vaikuttaa laatimisprosessiin

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017-2018 laadinnan aikana on valmisteltu myös aluehallinnon uudistusta. Uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Se aiheuttaa muutostarpeita uuden maakuntaohjelman laadintaan, sen toimeenpanosuunnitelman valmisteluun sekä aikatauluihin. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeisti syksyllä 2016 maakuntia maakuntaohjelmien, nk. muutosmaakuntaohjelmien valmistelusta vuosille 2018-2021. Toimeenpanosuunnitelma 2017-2018 tarkistetaan ja päivitetään muutosmaakuntaohjelman laadinnan yhteydessä.

Toimeenpanosuunnitelma tukee kehittämistoimenpiteiden jatkuvuutta

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017-2018 tukee kehittämistoimenpiteiden jatkuvuutta valmisteltavien muutosten keskellä. Tähän toimeenpanosuunnitelmaan on maakuntaohjelman toimintalinjoittain ja painopisteittäin kirjattu Satakunnan maakuntavaltuuston Satakunnan maakuntaohjelmaan 2014–2017 hyväksymät toimenpiteet ja niiden alle toimeenpanovuosille 2017–2018 tiedossa olevat keskeiset kehittämissuunnitelmat ja -tarpeet. Toimeenpanosuunnitelmaan kirjatuissa kehittämistarpeissa on huomioitu myös teemat, jotka maakuntaohjelman laadintaprosessin aikana eivät vielä ole olleet vahvasti esillä, esim. digitaalisuus. Suunnitelma sisältää EU-ohjelmien rahoituspainotusten lisäksi kansallisia ja edunvalvonnallisia toimenpiteitä ja esityksiä.

Laatimisprosessissa voimakkaasti mukana TKI-toiminta ja alue-ennakointi

Toimeenpanosuunnitelman valmistelun yhteydessä on koottu aineistoa Satakuntaliiton tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiofoorumeissa (TKI) viikoilla 34–35. TKI-foorumit järjestettiin teemoista: teollisuus, elintarvike, matkailu, hyvinvointi, turvallisuus, energia- ja resurssitehokkuus. Maakunnallinen alue-ennakoinnin johtoryhmä, kuntaedustuksella täydennettynä, kutsuttiin toimeenpanosuunnitelman päivitystyöpajaan. Toimeenpanosuunnitelman sisältöä käsiteltiin yhteistyössä Satakunnan ELY:n kanssa maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 21.9.2016. Yhteistoiminta-alueen osalta Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntahallitukset ovat linjanneet keskeisimmiksi asioiksi VT8 II-vaiheen toteuttamisen, meriklusterin ja sen alihankintaverkoston kehittämisen sekä Saaristomeren ja Selkämeren tilan parantamisen.

Rahoitussuunnitelma sisältää arviot alueen päätettävissä olevasta rahoituksesta

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelma vuosille 2017 ja 2018 (kpl 5). Se sisältää arviot alueen päätettävissä olevasta kansallisen ja EU:n rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta sekä niitä vastaavista valtion varoista sekä arviot kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. EU:n ja sitä vastaavan valtion vastinrahan arviot tehdään hallintoviranomaisen antaman rahoituskehyksen puitteissa. Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt suunnitelman kokouksessaan 5.10.2016.

Maakuntaohjelman 2014–2017 aluekehittämisen toimintalinjojen osalta esille nousseet kehittämistarpeet painopisteittäin

Toimintalinja 1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä

Painopiste 1: Houkutteleva yrittäjyys
Jatketaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä kaikilla kouluasteilla.
Edistetään uutta liiketoimintaa, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä digitalisaatiota

Painopiste 2: Satakuntalainen yhteiskuntatakuu
Kehitetään oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia tapoja suorittaa tutkintoja
Tuetaan työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan parantamiseen tähtääviä toimia
Tuetaan työ- ja elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja oppilaitosten yhteistyötä

Toimintalinja 2 Puhdasta elinvoimaa

Painopiste 3: Uusiutuva teollisuus
Vahvistetaan kehittämistoimijoiden, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) yhteistyötä.
Kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja teollisuuden uusiutumiseen
Edistetään ja pilotoidaan sellaisten teknologioiden käyttöönottoa, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja lisäävät energiatehokkuutta sekä kiertotaloutta.
Edistetään maakunnan älykästä erikoistumista
Valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen välisen kasvusopimuksen toteuttaminen

Painopiste 4: Vahva elintarvikeketju
Edistetään kasvavaa biotaloutta
Tuetaan verkostoitumista, myös kansainvälisesti
Kehitetään elintarvikealan kilpailukykyä ja resurssitehokkuutta
Hajakuormituksen vähentäminen valuma-alueilla ja sisävesien kunnon parantaminen

Painopiste 5: Vetovoimainen Satakunta
Satakorkean yhteistyötä ja toiminnan vakiinnuttamista maakunnassa tuetaan
Maahanmuuttajien rekrytointipalveluita kehitetään edelleen
Kehitetään invest-in -toimintaa
Maakuntaportaalin verkostomaista kehittämistä ja markkinointia jatketaan
Matkailualan yhteistyötä vahvistetaan
Selkämeren tilan parantaminen ja Pohjanlahden kestävän hyödyntämisen edistäminen
Selkämeren kansallispuiston ja Lauhanvuori Region Geopark -alueen kehittämistä edistäviä toimia tuetaan
Tuetaan kestävän matkailun kehittämistä
Vahvistetaan maakunnan vetovoimaisuutta tuomalla esille kuntien ja seutujen vahvuuksia ja
erityispiirteitä

Toimintalinja 3 Ihmislähtöisiä ratkaisuja

Painopiste 6 arjen palvelut ja turvallisuus
Tuetaan toimijoita yhdistäviä, uusia palvelujen tuottamisen pilotointeja
Paikallisten yhdistysten osallistumista palvelujen tuottamiseen tuetaan
Tuetaan asukasvaikuttamisen mekanismien kokeiluja sekä asukaslähtöistä suunnittelua ja kehittämistä
Maakunnallista turvallisuusyhteistyötä lisätään

Painopiste 7: Hyvät yhteydet
Valtatie 8 Turku-Pori
Pori/Rauma-Tampere-Helsinki –raideyhteydet
Henkilöliikenteen kehittäminen
Tavaraliikenteen kehittäminen
Tieverkon ylläpitäminen ja parantaminen
Kantatie 44
Valtatien 2 suunnitteluvalmiuden parantaminen ja parannustoimet
Lentoliikenne

Dokumentit

Lisätiedot

Vs. aluekehitysjohtaja
Katja
Laitinen

• aluekehittäminen
• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä ja viestintäryhmä
• maakuntauudistuksen valmisteluryhmät: Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu, Maaseutupalvelut
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi