Tietopankki

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmistelu pohjautuu monipuoliseen tietopohjaan. Olemassa olevaa tietopohjaa hyödynnetään kaavaa laadittaessa. Täydentäviä selvityksiä tehdään sillä tarkkuudella kuin maakuntakaavan tarkkuustaso vaatii. Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 varten laaditut selvitykset ovat omalla välilehdellä osoitteessa www.satakuntaliitto.fi/selvitykset

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 keskeisenä lähtöaineistona maankäytöllisissä ratkaisuissa ovat lainvoimainen Satakunnan maakuntakaava ja ympäristöministeriön 3.12.2014 vahvistama Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 sekä niiden laadinnan pohjana olleet valmisteluvaiheen teemaraportit ja selvitykset. Edellä mainittujen kaavojen ja kuntien kaavoitusta koskevaa tietopohjaa voidaan hyödyntää myös Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laadinnassa. Vaihemaakuntakaavan 2 laadinnassa voidaan hyödyntää myös muuta maakunnan liiton, kuntien, valtionhallinnon ja tutkimuslaitosten ym. tuottamaa tietoa.

 

 

Strategioita ja ohjelmia:

 

Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

 

Kulttuuriympäristöstrategia 2014 - 2020

 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY2009)

 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Katson maalaismaisemaa - Satakunta

 

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia (12.3.2012)

 

Lounais-Suomen metsäohjelma 2012 - 2015

 

Lounais-Suomen ympäristöohjelma

 

Suomen riistataloudellinen kosteikkostrategia

 

 

Tuulivoimatuotantoon liittyviä selvityksiä:

- BirdLife Suomi, Finland (2014). Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. 14.5.2014.

- BirdLife Suomi, Finland (2014). Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite.

 

Soiden moninaiskäyttöön liittyviä selvityksiä:

Satakunnan soiden moninaiskäyttö -hankkeen www-sivusto

- Kuntakohtainen kartta-aineisto (pdf, 14Mb)

- Suomi, Timo (2013). Satakunnan tutkitut suot ja niiden turvevarat. Geologian tutkimuskeskus, turvetutkimusselostus.

Ympäristöministeriö julkaisi elokuussa 2015 turvetuotantoa, soidensuojelua ja soiden muuta käyttöä koskevan julkaisun, joka tarkasteleen soiden käyttöä erityisesti maakuntakaavoituksen näkökulmasta. 

Linkki julkaisuun

Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä sekä suojelusta

Soidensuojelun täydentämisohjelman kotisivu - Valtakunnallinen soidensuojelun täydennysehdotus

Geologian tutkimuskeskuksen kartoittamista turvevaroista on mahdollista saada lisätietoa turvevarojen tilinpito-karttapalvelusta

Vapo Oy:n kokoamaa tietoa Vapo Oy:n käytössä olevista turvetuotantoalueista sekä niiden vesienkäsittelymenetelmistä on myös koottu Vapo Oy:n ylläpitämälle www-sivulle

 

Vesienhoito:

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintaohjelma

 

Muinaisjäännökset:

Muinaisjäännösrekisterissä on perustiedot Manner-Suomen kiinteistä muinaisjäännöksistä

 

Maisema-alueet:

Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, Maisema-aluetyöryhmän työryhmän mietintö 66/1992, Osa II Arvokkaat maisema-alueet

Ympäristöministeriö, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, ehdotus (ympäristöministeriön kuulemisaineisto 2016)

Alatalo, Jenny & Nyman, Marie, Maaseudun kuttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotus Satakunnan ja Varsinais-Suomen arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014

 

Kulttuuriympäristöt:

Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt, 2009

Ympäristöministeriö / Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 1993

- luettelo

- kartat ja kohdekuvaukset

Putkonen, Lauri. Satakunnan rakennusperintö, 2005

- raportti

- kartat ja kohdekuvaukset

 

Kauppa:

Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön Kaupan tietopankki

 

Muita selvityksiä:

Satakunnan maakunnallisesti merkittävät lintualueet (MAALI-hanke)

Satakunnan energiantuotanto ja -kulutus sekä kasvihuonepäätöt vuonna 2014