Taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työssäkäyvien suhdetta muuhun väestöön (esim. työttömät, opiskelijat, eläkeläiset). Tarkasteluajanjaksolla 1990 - 2013 taloudellinen huoltosuhde on ollut heikoimmillaan 1990-luvun alun laman aikaan, jonka jälkeen se parani aina vuoteen 2008. Vuodesta 2008 alkaen huoltosuhde on jälleen muuttunut heikommaksi. Erityisesti väestön ikääntyminen ja lisääntynyt työttömyys ovat muuttuneen tilanteen taustalla.

 

Väestöllinen huoltosuhde määritellään työikäisten ja ei-työikäisten välisenä suhteena. Työikäisiin lasketaan kuuluvaksi 15 - 64 -vuotiaat. Työikäisten osuus väestöstä on vähentynyt jatkuvasti ja kehityksen ennustetaan jatkuvan samanlaisena myös tulevaisuudessa. Vanhimpien ikäluokkien osuus väestöstä on kasvanut ja jatkaa kasvuaan. Nuorimpien ikäluokkien osuus väestöstä on pienentynyt, mutta ennusteen mukaan nuorten osuus ei enää pienenisi jatkossa vaan osuus pysyisi suunnilleen samana kuin nyt.

 

Sivun tiedot ovat peräisin tilastokeskuksen väestötilastosta. Aiheesta enemmän täällä.