Ajankohtaista SustainBaltic-hankkeessa

Maisema ja luonnon monimuotoisuus merkittävässä asemassa Kokemäenjokilaakson ihmisille - tule kuulemaan lisää ke 21.11. Porin yliopistokeskukselle

Satakuntaliitto ja Turun yliopisto kartoittivat kesällä 2018 Kokemäenjokilaakson kulttuuri- ja virkistyskäyttöarvoja karttapohjaisella kyselyllä. Vastauksissa korostuivat alueen luontoon ja maisemaan liittyvät arvot sekä alueen merkitys erityisesti virkistyskäytön kannalta. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 200 henkilöä ja he tunnistivat lähes 500 merkityksellistä kohdetta Kokemäenjokilaakson alueelta. Käyttötavoista kohteisiin liitettiin useimmin mahdollisuudet rentoutumiseen sekä luonnnossa liikkumiseen ja tarkkailuun, mikä kuvaa luonto- ja kulttuuriympäristöjen merkitystä alueen väestölle.

Ekosysteemipalvelut kestävän kehityksen apuvälineenä

Karttakysely on osa Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalveluihin ja kestävän käytön edistämiseen liittyvää suunnitelmaa. Ekosysteemipalveluiden avulla alueen taloudellisia, kulttuurillisia ja aluetaloudellisia arvoja on mahdollista kuvata kokonaisvaltaisesti ja mahdollistaa eri näkökulmien tehokkaampi huomioiminen osana käytännön suunnittelua. Ekosysteemipalveluita ei Suomessa vielä laajasti käytetä osana maankäytön suunnittelua, minkä vuoksi käsitteen merkitys ja sen suunnittelulle tuoma lisäarvo ovat kuitenkin vielä huonosti tiedossa.

Satakuntaliitossa on valmistunut suunnitelma ekosysteemipohjaisen suunnittelun kehittämisestä. Suunnitelman tavoitteena on avata ekosysteemipalveluiden ja ekosysteemipohjaisen suunnittelun käsitteitä sekä niiden yhtymäkohtia maankäytön ja vesienhoidon suunnitteluun. Mallialueena suunnitelmassa on käytetty Kokemäenjokilaaksoa, jossa tarve yhteensovittamiseen korostuu alueen luonto- ja kulttuuriarvojen sekä moninaisten ihmistoimintojen vuoksi.

Suunnitelma on toteutettu osana Interreg Central Baltic 2014-2020 -ohjelman rahoittamaa SustainBaltic-hanketta, jonka tavoitteena on edistää rannikkoalueiden kestävän hoidon ja käytön suunnittelua pohjoisen Itämeren alueella.

Tuloksia esitellään keskiviikkona 21.11. Porin yliopistokeskuksella

Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalveluita koskevaa selvitystä sekä kulttuuri- ja virkistyskäyttökyselyn tuloksia esitellään keskiviikkona 21.11 klo. 14-17.30 Porin yliopistokeskuksella järjestettävässä "Kokemäenjoen äärellä - näkökulmia joen tulevaisuuteen" -seminaarissa. Seminaarin tarkoituksena on myös herättää keskustelua siitä, mihin jokilaakson hyödyntäminen on menossa sekä miten kestävän kehityksen periaatteet tulisi ottaa huomioon alueen maankäytössä. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto (SustainBaltic), Satakunnan ammattikorkeakoulu (BlueSata) sekä Nakkilan kunta.

Seminaarin ohjelma on ladattavissa täältä. Kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan Johanna Lantolle Varsinais-Suomen ELY-keskukseen (sähköposti johanna.lantto(at)ely-keskus.fi).

Kokemäenjoen ekosysteemipalveluita koskeva suunnitelma sekä sitä tukevat taustaselvitykset ovat ladattavissa Satakuntaliiton SustainBaltic-sivulta.

Lisätietoja

Asko Ijäs
Projektisuunnittelija
Satakuntaliitto
asko.ijas(at)satakunta.fi
Puh. +358 44 711 4393

Nora Fagerholm
Dosentti
Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos
nora.fagerholm(at)utu.fi
puh. +358 29 450 3572

 

Luonnos Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalveluiden huomioimisesta alueidenkäytön suunnittelussa julkaistu – vastaa kyselyyn alueen merkityksestä omassa elämässäsi (3.8.2018)

Satakuntaliitossa on valmistunut selvitys Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalveluiden huomioimiseksi osana vesistöalueen hoidon ja käytön suunnittelua. Raportissa alueen arvot ja käyttötarpeet tuodaan esiin ekosysteemipalveluihin pohjautuvalla tarkastelulla, joka mahdollistaa niiden samanaikaisen tarkastelun.

Ekosysteemipalvelut suunnittelun apuvälineenä

Ihmiset hyödyntävät luonnonympäristöjen tuottamia hyötyjä, joita kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Ekosysteemipalvelut tuottavat joko suoraa hyötyä luonnon tai ihmisten hyvinvoinnille tai niillä voi olla merkitystä luonnonympäristöjen palautumiskyvyn tai häiriöherkkyyden kannalta.

- Ekosysteemipalveluiden avulla pystytään kuvaamaan alueen ominaispiirteitä sekä niiden keskinäistä suhdetta toisiinsa, projektisuunnittelija Asko Ijäs Satakuntaliitosta toteaa.

Sekä luonnon monimuotoisuus että ihmistoiminta ovat Kokemäenjokilaakson alueella sidoksissa luonnon- ja kulttuuriympäristöjen tilaan. Ekosysteemipalvelujen huomioinen osana alueidenkäytön suunnittelua luo pohjaa alueen kestävälle hyödyntämiselle. Selvitys sitoo yhteen luonnon monimuotoisuuteen, ihmistoimintaan sekä kulttuurihistoriaan ja -perintöön liittyviä arvoja ja tuo ne kokonaisvaltaisella tavalla mukaan alueen hyödyntämisestä käytävään keskusteluun.

Karttakyselyllä tietoa paikallisten ihmisten arvostuksista ja alueen käytöstä

Osana selvitystä Satakuntaliitto ja Turun yliopisto toteuttavat karttapohjaisen kyselyn Kokemäenjokilaakson alueella. Kyselyssä vastaajat pääsevät merkitsemään kartalle arvokkaina pitämiään paikkoja sekä kertomaan tekijöistä, joita pitävät mielestään tärkeinä alueen käytön kannalta.

-    Kulttuurilliset ja virkistyskäyttöarvot ovat luonteeltaan subjektiivisia eikä niitä voi määritellä ilman ihmisten mielipiteiden huomioimista, Ijäs jatkaa.

Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä yksittäisiä vastauksia luovuteta ulkopuolisille. Kysely on avoinna elokuun 2018 loppuun asti osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/en/4424.

Tavoitteena rannikkoalueiden kestävän käytön edistäminen

Suunnitelma ja karttakysely ovat osa Interreg Central Baltic Programme 2014–2020 -ohjelman rahoittamaa SustainBaltic-projektia, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa rannikkoalueiden kestävän hoidon ja käytön suunnittelun edistämiseksi. Satakunnassa tehtyä selvitystä hyödynnetään muun muassa Satakunnan maakuntakaavan päivityksen sekä merialuesuunnittelun pohjatietona.

Luonnos selvitysraportista on ladattavissa ao. linkin kautta: Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalvelut osana alueidenkäytön suunnittelua

Lisätietoja
Asko Ijäs
Projektisuunnittelija
Satakuntaliitto
asko.ijas@satakunta.fi
Puh. +358 44 711 4393

Nora Fagerholm
Dosentti
Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos
nora.fagerholm@utu.fi
puh. +358 29 450 3572

Luonnos matkailua koskevasta rannikkoaluesuunnitelmasta nähtävillä (19.4.2018)

Luonnos Satakunnan meri- ja rannikkomatkailun kehittämistä koskevasta rannikkoaluesuunnitelmasta on valmistunut. Suunnitelmassa tarkastellaan alueen matkailun nykytilaa sekä sen keskeisiä vetovoimatekijöitä. Matkailun kehittämispotentiaalin ohella suunnitelmassa tuodaan esiin matkailun ja alueen muun maankäytön yhteensovitustarpeita sekä arvioidaan näiden merkitystä matkailu- ja virkistyskäytön kehittämisen kannalta.

Puhdas Selkämeri, monimuotoiset luonto- ja kulttuuriympäristökohteet sekä valtakunnalliset tunnetut brändit (mm. Yyteri, Pori Jazz, Vanha Rauma) tekevät Satakunnan rannikkoalueesta mielenkiintoisen kohteen erityisesti luonto- ja kulttuuriympäristökohteista nauttivan matkailijan kannalta. Haasteensa matkailun kehittämiselle Satakunnassa asettavat kuitenkin matkailualan pirstoutuneisuus, maa- ja merialueiden saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät sekä ranta-rakentamisen suuri määrä, joka rajoittaa monin paikoin liikkumista Selkämeren ranta-alueilla.

Suunnitelmassa esitetään kaikkiaan 20 matkailun toimintaedellytysten kehittämiseen ja alueen vetovoimatekijöiden turvaamiseen liittyvää tavoitetta. Tavoitteet on suunnitelmassa jaettu neljään keskeiseen teemaan, jotka liittyvät 1) ympäristön, luontoarvojen ja alueen vetovoiman turvaamiseen, 2) alueellisten ominaispiirteiden huomioiminen osana matkailun kehittämistä, 3) matkailun kestävyyden parantamiseen, sekä 4) yleisen ympäristötiedon ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen.

Suunnitelmaluonnosta tullaan huhti-syyskuun 2018 aikana esittelemään yleisötilaisuuksissa ja sidosryhmäkokouksissa. Saman ajanjakson aikana suunnitelman laatimisen tueksi tullaan toteuttamaan karttapohjainen Maptionnaire-kysely, jonka avulla kerätään paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden näkemyksiä matkailu- ja virkistyskäytön kannalta merkittävistä kohteista sekä matkailun potentiaalisista ympäristövaikutuksista Satakunnan rannikkoalueella.

Kestavän matkailun kehittäminen Satakunnan rannikkoalueella - maankäytön suunnittelun näkökulma (Luonnos, pdf)

Lisätietoja

Projektisuunnittelija Asko Ijäs
Puh. 044 711 4393
asko.ijas(a)satakunta.fi

SustainBaltic-hanke EGU2018-konferenssissa Wienissä (19.4.2018)

Projektisuunnittelija Asko Ijäs osallistui 8.-13.4. Wienissä järjestettyyn EGU2018-konferenssiin. Konferenssin järjestää Euroopan geotieteiden tutkijoiden kattojärjestö EGU (European Geosciences Union) ja se kerää vuosittain yli 15 000 maantieteen, hydrologian and geologian tutkijaa eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna konferenssissa oli edustettuna kaikkiaan 106 maata ja pidettiin kaikkiaan 17 000 esitystä ml. posterit ja interaktiiviset PICO-esitykset.

SustainBaltic-hanke esitteli EGU 2018 -konferenssissa Kokemäenjoen ekosysteemipalveluiden kartoitusta sekä sen hyödyntämistä maa- ja merialuesuunnittelussa sekä vesienhoidon suunnittelussa. Vesistöalueiden tuottamat ekosysteemipalvelut perustuvat lajien ja luontotyyppien ohella alueen geologisiin ja hydrologisiin ominaispiirteisiin, joiden turvaaminen on yksi vesienhoidon ja maankäytön suunnittelun keskeisiä tavoitteita. Ekosysteemin perustoimintojen ja vuorovaikutussuhteiden turvaaminen on keskeisessä asemassa myös vesistöalueen kestävän hoidon ja käytön kannalta. Tämä elollisen ja elottoman luonnon yhteys, sen merkitys vesistöalueen ekosysteemipalveluiden kannalta sekä ekosysteemipalveluiden huomioiminen osana vesistöalueiden käytön suunnittelussa herättivät runsaasti keskustelua myös konferenssiväen keskuudessa.

SustainBaltic-hankkeen posteri on ladattavissa oheisen linkin kautta. Lisätietoa konferenssista ja siellä esitellyistä teemoista on löydettävissä EGU2018 -konferenssin Internet-sivuilta (https://www.egu2018.eu/)

Hankkeen posteri (pdf)

Lisätietoja

Projektisuunnittelija Asko Ijäs
Puh. 044 711 4393
asko.ijas(a)satakunta.fi

Työraportti SustainBaltic-hankkeen alkuvaiheen paikkatietoanalyyseistä (1.4.2018)

SustainBaltic-hankkeen alkuvaiheessa kartoitettiin Lounais-Suomen alueen luonnonolosuhteista ja ihmistoiminnoista olemassa olevaa tietoa. Hankkeen tämän osion tavoitteena oli tuottaa laaja kokonaiskuva rannikkoalueiden kestävän hoidon ja käytön sekä yleisen maankäytön suunnittelun tueksi. Lisäksi paikkatietoanalyysien tarkoituksena oli arvioida luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ydinalueita sekä niiden välisiä yhteystarpeita ekologisen verkoston ylläpitämiseksi.

Aineistojen kartoituksesta ja paikkatietoanalyyseistä on vastannut Suomen Ympäristökeskus (SYKE) ja niistä laadittu työraportti on ladattavissa osoitteesta http://www.utu.fi/en/sites/SustainBaltic/Documents/Leikola%20ym.%202018.pdf

 

Lisätietoja

Projektisuunnittelija Asko Ijäs
Puh. 044 711 4393
asko.ijas(a)satakunta.fi

Rannikkoaluesuunnitelmien laatiminen alkaa Satakunnassa – painopisteenä meri- ja rannikkomatkailun kehittyminen ja Kokemäenjoen ekosysteemipalvelut (16.11.2017)

Satakuntaliitossa on käynnistynyt kahden rannikkoalueiden kestävään käyttöön liittyvän suunnitelman laatiminen. Suunnitelmissa keskitytään 1) meri- ja rannikkomatkailun kehittämiseen Selkämeren rantavyöhykkeellä (liitekuva A, alinna), sekä 2) Kokemäenjoen ja sen merellisen vaikutusalueen ekosysteemipalveluihin (liitekuva B, alinna). Suunnitelmaluonnokset on tarkoitus saada nähtäville viranomaisille sekä alueen muille sidosryhmille maalis-huhtikuun 2018 aikana ja niiden valmistelua jatketaan aina vuoden 2018 loppuun.

Laaja kokonaiskuva rannikkomatkailun nykytilasta ja kehittämissuunnista

Matkailuun liittyvän rannikkoaluesuunnitelman tavoitteena on luoda laaja kokonaiskuva meri- ja rannikkomatkailun nykytilasta sekä tunnistaa potentiaalisia alueita, joilla matkailijamääriä olisi mahdollista lisätä tulevaisuudessa. Toisaalta suunnittelutyössä tuodaan esiin tilanteita, joissa nykyinen alueidenkäyttö rajoittaa alueen kehittämistä matkailun kannalta tai joilla matkailun lisääminen voi aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Valmisteilla olevassa Satakunnan maakuntaohjelmassa luontomatkailulle ja elämystaloudelle asetetaan huomattavia kasvutavoitteita. Selkämeren rannikko- ja saaristoalueet muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, joka kiinnostaa matkailijoita mm. puhtaan meriveden, monipuolisen saaristoluonnon ja kulttuurihistoriallisten arvojensa vuoksi. Toisaalta ihmistoiminta on Selkämeren rannikkoalueella aktiivista, mikä asettaa omat rajoitteensa matkailun kehittämiselle.

Matkailun kehittäminen ja alueen vetovoiman lisääminen ovat sidoksissa mm. ympäristön nykytilaan, olemassa oleviin liikenneyhteyksiin sekä alueen palvelutarjontaan. Tästä syystä matkailualan kehittäminen edellyttää yksittäisten kaavaratkaisuiden sijaan strategista suunnittelua, jossa maankäyttöä ja alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvoja tarkastellaan laaja-alaisesti sekä niiden tarjoaman matkailupotentiaalin että matkailusta aiheutuvien ympäristövaikutusten näkökulmasta.

Ekosysteemipalvelut Kokemäenjokea koskevan suunnittelun pohjana

Kokemäenjoen alueen nykytilan kuvaus ja muutospaineiden arviointi tehdään ekosysteemipalveluihin tukeutuen. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia palveluita, jotka ovat tärkeitä ihmisten ja yhteiskuntien kannalta. Yleensä ekosysteemipalvelut jaetaan aineellisiin (mm. materiaalien tuotanto, marjat) ja aineettomiin hyötyihin (mm. virkistyskäyttö), jotka tullaan kaikki huomioimaan osana ekosysteemipalveluiden arviointia.

Kokemäenjoki ja sen suistoalue muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, jolla on huomattava merkitys niin luonnon monimuotoisuuden, kulttuurihistorian kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta. Vesistöreitin merkitys ja se, mikä nähdään tärkeänä, kuitenkin vaihtelee eri sidosryhmien välillä, mikä voi aiheuttaa vastakkainasettelua alueidenkäyttöön ja toimintojen sijoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Kokemäenjoen vesistöalueelle laaditaan syksyn 2017 aikana valuma-alueen kattava tulevaisuusvisio, jossa määritellään koko vesistöalueen tilan yleiset tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vesivisiotyötä tehdään ylimaakunnallisena yhteistyönä Satakunnan, Pirkanmaan ja Hämeen alueella ja sitä vetää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Satakuntaliitto jatkaa Kokemäenjoen tulevaisuusvision työtä osana rannikkoaluesuunnittelua, johon linkittyvät varsinaisen jokireitin ohella jokisuistoon ja sen ulkopuolisen merialueen tilaan ja toimintaan liittyvät kysymykset.

Ei sitovia päätöksiä

Rannikkoalueiden yhdennetyn hoidon ja käytön suunnittelu (Integrated Coastal Zone Management, ICZM) on maankäytön suunnittelun työkalu, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen rannikkoalueille sijoittuvia maankäyttömuotoja (mm. elinkeinoelämä, luonnonsuojelu, virkistyskäyttö) ja mahdollistaa eri toimintojen kehittäminen ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Rannikkoaluesuunnittelu (ICZM) ei Suomessa perustu lainsäädännölliseen suunnitteluvelvoitteeseen, eikä siinä tehdä sitovia päätöksiä alueidenkäyttöön liittyen. Suunnittelun tavoitteena on luoda skenaarioita alueidenkäytön kehittämiselle Selkämeren rannikkoalueella sekä tunnistaa potentiaalisia ristiriitatilanteita eri maankäyttömuotojen välillä. Tätä työtä voidaan hyödyntää edelleen mm. Satakunnan maakuntakaavan päivityksen, merialuesuunnittelun tai yleisen aluekehityksen yhteydessä.

Rannikkoaluesuunnitelmat ovat osa Interreg Central Baltic Programme 2014–2020 -ohjelman rahoittamaa SustainBaltic-projektia, jonka tavoitteena on edistää meri- ja rannikkoalueiden kestävää käyttöä pohjoisen Itämeren alueella. Sekä Suomen että Viron rannikkoalueelta valitaan hankkeessa kaksi pilottialuetta, joiden potentiaalisia kehityssuuntia tarkastellaan rannikkoalueiden kestävän hoidon ja käytön suunnittelun periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja:
Asko Ijäs
Projektisuunnittelija
asko.ijas@satakunta.fi
Puh. +358 44 711 4393         

Kuvat:
a) Rannikkomatkailun kehittämisalueet Satakunnassa
b) Kokemäenjoen suunnittelualueet Satakunnassa


Sinisen kasvu ja merten aluesuunnittelu -työpaja Porissa 17.1.2017
Tutustu kutsuun (pdf) ja ilmoittaudu 10.1. mennessä (linkki).

SustainBaltic laajentaa yhteistyötä meri- ja rannikkoalueiden suunnittelussa (21.11.2016)
Satakuntaliitto on mukana Turun yliopiston vetämässä SustainBaltic-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää meri- ja rannikkoalueiden kestävää käyttöä Lounais-Suomessa ja Virossa EU:n suositusten mukaisesti. Rannikkoalueilla on luontoarvojen ohella suuri merkitys mm. aluetaloudelle, matkailulle sekä paikallisten asukkaiden virkistyskäytölle. Eri käyttötarpeet synnyttävät usein keskustelua siitä, miten rannikkoaluetta olisi tarkoituksenmukaista käyttää sekä kuinka paljon eri maankäyttömuodot rajoittavat toisiaan.

Meri- ja rannikkoalueiden kestävän käytön ja hoidon kannalta on tärkeää löytää keinoja, joilla eri käyttötarpeet pystytään sovittamaan yhteen ja turvaamaan näin alueen ominaispiirteiden säilyminen. Yhteensovittaminen kuitenkin edellyttää, että rannikon käyttötarpeista ja niiden ympäristövaikutuksista on olemassa riittävästi tietoa suunnittelun tueksi.

Uutta tietoa Lounais-Suomen meri- ja rannikkoalueesta
SustainBaltic-hankkeen alkuvaiheessa laaditaan laaja paikkatietoanalyysi, jossa täydennetään nykyistä tietopohjaa mm. merkittävistä ekologisista yhteyksistä Lounais-Suomen alueella. Luontotiedon ohella tarkasteluun otetaan mukaan maankäyttöä kuvaavaa aineistoa, jonka avulla tunnistetaan yhteensovittamistarpeita eri käyttömuotojen välillä. Analyysin perusteella Lounais-Suomen rannikolta valitaan kaksi pilottialuetta, joille laaditaan vuosien 2017–2018 aikana yksityiskohtaiset suunnitelmat rannikkoalueiden kestävän käytön ja hoidon edistämiseksi.

SustainBaltic-hanke laajentaa tutkimuslaitosten ja maankäytön suunnittelijoiden välistä yhteistyötä meri- ja rannikkoalueiden suunnittelussa pohjoisella Itämerellä. Suomalaisten asiantuntijoiden ohella hankkeessa on mukana yhteistyökumppaneita myös Virosta, jonka pohjoisrannikolle laaditaan vastaavat rannikkoalueiden hoitoa ja käyttöä koskevat suunnitelmat.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehty lakimuutos koskien merialuesuunnittelua on tullut voimaan lokakuun alussa 2016. Satakuntaliitto laatii vuoteen 2021 mennessä merialuesuunnitelman yhdessä Varsinais-Suomen kanssa suunnittelualueelle, joka kattaa sekä Selkämeren sekä Saaristomeren.  Vuosina 2016–2018 toteutettava SustainBaltic tarjoaa merkittävää lisätietoa myös Lounais-Suomen merialuesuunnitelman laatimiseen.

Mikä ihmeen ICZM?
Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 2002 suosituksen rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta (Integrated Coastal Zone Management, ICZM, 13/2002/EY). Suomen rannikkostrategia on laadittu suosituksen kansallisen toimeenpanon pohjaksi.

SustainBaltic (ICZM Plans for Sustaining Coastal and Marine Human-ecological Networks in the Baltic Region) on Interreg Central Baltic Programme 2014−2020 -ohjelman rahoittama hanke. Hanketta koordinoi Turun yliopisto. Hankkeen muita toteuttajia ovat Suomessa Satakuntaliitto ja Suomen ympäristökeskus sekä Virossa Tallinnan yliopisto, Tarton ammattikorkeakoulu ja Lääne-Virun maakuntahallitus. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on hieman yli miljoona euroa.

Lisätietoja hankkeesta ja sen etenemisestä löytyy Turun yliopiston SustainBaltic ja Satakuntaliiton SustainBaltic -verkkosivuilta.

Lisätietoja:
projektisuunnittelija Asko Ijäs, 044 711 4393, asko.ijas(at)satakunta.fi
SustainBaltic Satakunta