Sukella Satakuntaan -hanke 2014-2015

Satakunnan maakunnan koordinoitu markkinointi on Satakuntaliiton vastuulla. Työn suuntaviivoja luo maakunnallisessa yhteistyössä laadittu maakuntasuunnitelma Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035, joka määrittää Satakunnasta välitettävät perusviestit ja tavoitemielikuvat. Sukella Satakuntaan -markkinointiviestintähankkeen tavoitteena on lisätä Satakunnan kiinnostavuutta niin matkailu- ja virkistyskohteena kuin työympäristönä ja asumispaikkana sekä maakunnassa että maakunnan ulkopuolella.

Satakunnan sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen rooli on keskeinen maakunnan markkinoinnissa. Hyvän kierteen aikaansaamiseksi konkreettiseen yhteistyöhön on panostettava sekä yhteistyöllä valittava, mitä kehitetään ja mistä viestitään nyt ja pitkällä tähtäimellä.  Hanketta vetää Satakuntaliiton viestintäsuunnittelija. Hanke ostaa asiantuntijatyötä tarvittaessa ja käyttää mahdollisuuksien mukaan harjoittelijoita ja oppilastyötä. Hankkeesta ja sen toimenpiteistä tiedotetaan Satakuntaliiton verkkosivuilla www.satakuntaliitto.fi ja Satakunnan maakuntaportaalissa www.satakunta.fi. Lisäksi hankkeen toimista tiedotetaan sidosryhmiä ja mediaa tarpeen mukaan. Hankkeen hankinnat kilpailutetaan Satakuntaliiton hankintasäännön mukaisesti.

Markkinointiviestinnän toimenpiteitä

1. Sähköisen viestinnän kehittäminen
Satakunnan maakunnan markkinoinnin yhtenä kärkenä on Satakunta.fi -maakuntaportaali, joka kokoaa maakunnan tarjonnan verkkopalveluun. Sivustoa kehitetään yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa, jotta se yhä paremmin kokoaisi Satakunnan tarjontaa. Sivustolle tuotetaan lisää sisältöä (valokuvia, artikkeleita, [mobiili]sovelluksia ym.) eri kielillä. Sivuston toiminnallisuutta eri välineissä ja eri tavoilla kehitetään.

2. Satakunnan markkinointi
Satakunta.fi-sivustoa markkinoidaan sekä Suomessa että ulkomailla, jotta asiakkaat löytäisivät Satakunnan tarjonnan ja Satakuntaan. Markkinointitoimenpiteitä toteutetaan itsenäisesti ja yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa soveltuvin osin. Pääkeinona on sähköinen markkinointi. Toteutetaan Satakunnan Paras 2014 -kilpailu. Satakunta-tuotteita ja mahdollisuuksia myyntiin kehitetään. Tuotetaan mahdollisesti myös muuta aineistoa maakunnan markkinointiin (kankaita, esitteitä, jakomateriaaleja ym.).

Kustannukset  2014
palkat ja sivukulut  0
vuokrat  0
matkakulut 0
ostopalvelut 15 000
muut toteuttamismenot 15 000
Kulut yhteensä 30 000

Kustannukset  2015
palkat ja sivukulut  0
vuokrat  0
matkakulut 0
ostopalvelut 15 000
muut toteuttamismenot 15 000
Kulut yhteensä 30 000

Kustannukset hankkeen aikana syntyvät
•    maakunnan markkinointiaineiston tuottamisesta eri formaateissa
•    asiantuntijatyöstä ja henkilöstökuluista (palkat ja sivukulut)
•    tiedotuksesta ja markkinoinnista

Maakuntahallitus hyväksyi yllämainitun hankesuunnitelman kokouksessaan 25.11.2013 - päätös.

Viestintäasiantuntija / Communications advisor (tutkimusvapaalla 21.6.2019-31.7.2020, viestinnästä tänä aikana vastaa viestintä- ja edunvalvonta-asiantuntija Sanna Oksa)
Tiina
Leino

• Satakuntaliiton viestintä (kanavat Satakuntaliitto.fi, Satanen, Facebook)
• Satakunnan markkinointi (kanavat Satakunta.fi, Koesatakunta.fi, Facebook, YouTube, muut aineistot)
• Satakunnan brändityö (aineisto)
• viestintäkanavien pääkäyttäjä
maakuntajohtajan työtiimi
• communications & marketing

etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi / firstname.lastname (a) satakunta.fi