Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia

Satakuntaan oma ilmasto- ja energiastrategia (12.3.2012)

Satakunta vuonna 2020 halutaan ilmasto- ja energiavision mukaan nähdä ilmastoystävällisenä, kestävien energiaratkaisuiden maakuntana.  Tämän vision strategisina tavoitteina ovat energiankulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvan energian käytön ja tuotannon edistäminen, päästöjen vähentäminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen.

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto päätti maanantaina pitämässään kokouksessa ottaa laaditun strategian huomioon Satakuntaliiton suunnitelmissa yhtenä suunnittelun perusselvityksenä.

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia on laadittu laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Maakunnallisen asiantuntijatiedon keräämiseksi projektissa toteutettiin asiantuntijatapaamisten ja -haastatteluiden lisäksi viisi teemakohtaista työpajaa. Lisäksi järjestettiin mm. ilmasto- ja energiaseminaari sekä toteutettiin internet-pohjainen energiakysely. Maakunnallisen strategian lähtökohtana on valtioneuvoston hyväksymä valtakunnallinen ilmasto- ja energiastrategia.

Ilmasto- ja energiastrategian ohjausvaikutus kohdistuu ensisijaisesti maakunnan ilmasto- ja energia-asioiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Energiakulutuksen vähentämisellä ja energiatehokkuuden lisäämisellä, uusiutuvien energiamuotojen käytön ja tuotannon edistämisellä, päästöjen vähentämisellä sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumisella ja sopeutumisella vastataan samalla myös kansallisen ja EU:n tason linjauksiin. Ilmasto- ja energiastrategia on keskeinen asiakirja tuulivoimarakentamista käsittelevän Satakunnan 1 vaihemaakuntakaavan laatimisessa.

Energiatehokkuutta ja tulvariskien hallintaa

Strategiassa esitetään tavoitteellisia satakuntalaisia painopistealueita tavoitteiden toteuttamiseksi. Energiankulutuksen vähentämistä ja energiatehokkuuden lisäämistä tavoitellaan edistämällä energian tehokasta käyttöä yhdyskuntarakenteen suunnitelmallisella kehittämisellä sekä teollisuuden energiatehokkuutta. Energiatehokasta rakentamista ja korjausrakentamista halutaan edistää, samoin vastuullista energian tuotantoa ja kulutusta.

Uusiutuvan energian käytön ja tuotannon edistämistä tavoitellaan lisäämällä bioenergiaan perustuvan uusiutuvan energian osuutta maakunnan energiankulutuksessa.  Tuulivoiman tuotantoa halutaan myös lisätä sekä edistää olemassa olevien vesivoimaloiden tehokkuutta.  Tärkeänä pidetään myös monipuolisen energia-alan osaamisen ja koulutuksen kehittämistä maakunnassa.

Päästöjen vähentämistä tavoitellaan edistämällä sellaisten energiamuotojen käyttöä, joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäisempiä kuin fossiilisten energiamuotojen. Ydinenergian tuotanto- ja osaamisalaa tulee kehittää perusenergian tuotannossa sekä edistää joukko- ja kevyenliikenteen toimintaedellytyksiä.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista ja sopeutumista tavoitellaan edistämällä tulvariskien hallintaa sekä varautumalla ilmastonmuutoksen vaikutuksiin yhdyskuntasuunnittelussa ja vieraslajien uhkaan. Ilmastonmuutostietoisuutta tarvitaan lisää.

Strategia tarjoaa suuntalinjoja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi esim. kuntatasolla. Strategian toteutumisen kannalta onkin tärkeää tunnistaa maakunnan toimijoiden ilmasto- ja energiavahvuudet ja hyödyntää niitä myös käytännön tasolla.

Strategialuonnos oli syksyllä 2011 laajalla kommentointikierroksella.  Kierroksen aikana luonnosta myös esiteltiin neljässä avoimessa yleisötilaisuudessa Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisis-sa. Strategian kokonaisvaikutusten arvioinnin laati Bionova Oy.

Satakuntaan laadittu oma ilmasto- ja energiastrategia perustuu maakuntavaltuustossa tehtyyn aloitteeseen.

Ilmasto- ja energiastrategian seuranta

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia on energiahuollon vaihemaakuntakaavoituksen perusselvitys ja toimii lähtökohtana yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Seuranta toteutetaan osana maakunnallista seurantajärjestelmää. Styrategian toteutumisen seurannassa hyödynnetään osaltaan myös esim Lounais-Suomen ympäristöohjelman 2010-2013 indikaattoreita, jotka linkittyvät ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin.

Satakunnan ilmasto- ja energastrategia -hankkeen ohjausryhmä on sitoutunut strategian seurantatyöhön lähivuosien aikana.

 

Projektin toteutus 2010-2012

Satakuntaliitto oli mukana ilmastotalkoissa laatimalla Satakuntaan ilmasto- ja energiastrategian. Maakunnallisen strategian lähtökohtana on valtioneuvoston hyväksymä valtakunnallinen ilmasto- ja energiastrategia vuodelta 2008.

 

Raportti maakunnallisista ilmastostrategioista

Maakunnat ovat vastanneet aktiivisesti vuoden 2008 pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian linjaukseen alueellisten ilmasto-
strategioiden laatimisesta. Lokakuussa 2012 oli 18 maakunnasta kymmenellä valmis strategia ja kuudessa valmistelutyö oli käynnistetty. Kahdessa maakunnassa ilmasto- ja energiapolitiikkaa käsitellään osana maakunnan muuta ohjelmallista työtä. 

Maakuntien ilmastostrategioilla ei ole ollut yhtenäistä ohjausta, mikä osaltaan selittää strategioiden erilaisuutta. Miltei kaikissa maakunnissa on laadittu arvio kasvihuonekaasupäästöjen määrien kehittymisestä, jonka perusteella on asetettu vähentämistavoite. Arviointi- ja laskentamenetelmäteivät ole yhtenäisiä.

Jokainen maakunta on laatinut oman näköisensä stragtegian, joka kuvaa maakunnan tahdonilmausta ilmasto- ja energia-asioissa. Maakunnat ovat myös hakeneet itselleen sopivimmat toimintakeinot. Ilmastostrategiatyö on tuonut ilmasto-osaamista maakuntaliittoihin. Osallistava ja keskusteleva valmistelu on tuonut keskeisiä toimijoita osaksi prosessia, ja yleinen ilmastotietoisuus maakunnissa on kasvanut.

Selvitys tunnistaa toimeenpanon maakuntien ilmastostrategioiden keskeiseksi haasteeksi. Saatua osaamista, muodostettuja verkostoja ja jo laadittuja linjauksia ja suunnitelmia voidaan nyt viedä eteenpäin. Seuraavan rakennerahastokauden ilmastopainotukset luovat tähän osaltaan mahdollisuuksia. Maakuntien ilmastoasiantuntijoiden yhteistyön kehittäminen, päästölaskennan yhdenmukaisuuden vahvistaminen ja maakuntaliiittojen ilmastoyhteistyötä katalysoivan roolin hyödyntäminen ovat esimerkkejä selvityksen keskeisistä ehdotuksista jatkotyölle.

Lataa raportti tästä

Ympäristöministeriön raportteja 27/2012, s. 51, Ympäristöministeriö. URN: ISBN: 978-952-11-4119-5 . ISBN: 978-952-11-4119-5 (PDF). Julkaisu on saatavana vain sähköisenä.

 

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia (PDF) 

(Maakuntavaltuuston 12.3.2012 jälkeen strategiaan tehdään muutamia teknisluonteisia täsmennyksiä)

Ilmasto- ja energiastrategiassa on tuotu esille ne painopisteet, joilla Satakunnan maakunta vastaa ilmastomuutoksen haasteisiin. Strategian ohjausvaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti maakunnan ilmasto- ja energia-asioiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Uusiutuvien energiamuotojen käytön ja tuotannon edistämisellä, energiakulutuksen vähentämisellä ja energiatehokkuuden lisäämisellä, päästöjen vähentämisellä sekä ilmastomuutoksen vaikutuksiin varautumisella ja sopeutumisella vastataan samalla myös kansallisten ja EU-tason linjauksiin. Strategia otetaan huomioon vaihemaakuntakaavassa ja muissa Satakuntaliiton suunnitelmissa.

 

SataIlme-seminaari II Porissa ravintola Liisanpuistossa torstaina 14.6.2012

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia -hanke järjestää SATAILME–seminaarin torstaina 14.6.2012 Ravintola Liisanpuiston auditoriossa (Liisankatu 20, Pori).

Tilaisuus on avoin kaikille ja maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään 7.6.2012 satailmo(at)satakunta.fi.

Ohjelma

Puheenjohtaja: Alueiden käytön johtaja Jukka Moilanen, Satakuntaliitto

12.15 - 12.30 Seminaarin avaus
Alueiden käytön johtaja Jukka Moilanen, Satakuntaliitto

12.30 - 12.50 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020
Aluekehitysasiantuntija Katja Laitinen, Satakuntaliitto

12.50 - 13.10 Satakunnan vaihemaakuntakaava 1
Maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto, Satakuntaliitto

13.10 - 13.30 Nakkilan kunnan ilmasto- ja energiakatsaus
Ympäristösihteeri Kari Ylikoski, Nakkilan kunta

13.30 - 13.50 Kahvitauko

13.50 - 14.10 Kuluttajien energianeuvonta Satakunnassa
Energianeuvoja Marjo Kekki, Prizztech Oy

14.10 - 14.30 Häiriötilanteisiin varautuminen Porissa
Riskienhallintapäällikkö Pasi Vainio, Porin kaupunki

14.30 - 14.50 UPM:n ilmasto- ja energiakatsaus
Ympäristöpäällikkö Seija Vatka/ Energiapäällikkö Timo Pitkänen

14.50 - 15.10 TVO:n ilmasto- ja energiakatsaus
Vanhempi asiantuntija Juha Poikola, Teollisuuden Voima Oyj

15.10 - 15.30 Loppukeskustelu ja yhteenveto

TERVETULOA!

Energiakyselyn vastaajien kesken arvottiin kirjapalkinto

Satakunnan Ilmasto- ja energiastrategian laadinta – hankkeessa toteutettiin helmi-maaliskuussa 2011 energiahuollon nykytilanteen ja kehitysnäkymien osalta Energiakysely, jonka kohderyhmänä olivat Satakunnan alueen yksityisen ja julkisen sektorin energiaratkaisuiden parissa työskentelevät henkilöt.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kirjapalkinto Ojala, Lampolahti 2010: Veden kuvajaiset - Reflections on the Water.  Palkinnonsaaja on Kokemäen kaupungin maaseututoimenjohtaja Lea Palomäki Harjavallasta.

Onnittelemme voittajaa!

 

Seminaari 7.3.2011

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia -hanke järjestää SATAILME-seminaarin maanantaina 7.3.2011 Porissa ravintola Liisanpuiston auditoriossa. Tilaisuus on avoin kaikille ja maksuton.

Seminaarin teemoina ovat mm. ilmastonmuutos, energiatehokkuus, yhdyskuntarakenne ja kaavoitus. Alustajina ovat esim. Valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen sekä VTT:n erikoistutkija Irmeli Wahlgren.

Ohjelma

Puheenjohtaja alueidenkäytön johtaja Jukka Moilanen, Satakuntaliitto

9.30 -10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00 -10.15 Seminaarin avaus maakuntajohtaja Pertti Rajala, Satakuntaliitto

10.15 -11.00 Kohti vähäpäästöistä Suomea / Ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen,
Valtioneuvoston kanslia

11.00 -11.45 Ilmastonmuutos ja kaavoituksen keinot / Erikoistutkija Irmeli Wahlgren, VTT

11.45 -12.45 Lounas (omakustanteinen)

12.45 -13.00 Satakunnan ilmasto-ja energiastrategian laadinta / Projektikoordinaattori Katja Laitinen, Satakuntaliitto

13.00 -13.30 Case: Kirkkokallio, Honkajoki / Toimitusjohtaja Hannu Uusihonko, FP FoodparkOy

13.30 -14.00 Case: VamBionbiokaasulaitos, Vampula, Huittinen / Toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi, VamBioOy

14.00 -14.15 Kahvitauko

14.15 -14.45 Case: Porin tulvasuojelu / Projektipäällikkö Pekka Vuola, Pori

14.45 -15.15 Case: Ilmastonmuutos ja Vanha Rauma kulttuuriympäristönä / Kaupungingeodeetti Juhani Korpinen, Rauma, Neuvonta-arkkitehti Kalle Saarinen, Rauma

15.15 -15.30 Keskustelu ja seminaarin päätös

TERVETULOA!