Rahoitetut AIKO-hankkeet 2016-2018

Lisätietoa Satakunnan AIKO-rahoituksesta

Hankkeen nimi
Toteuttaja(t) / myönnetty AIKO-rahoitus €
Hankkeen lyhyt kuvaus

Automaatio-opintokokonaisuuden suunnittelu ja pilotointi Satakunnassa (224/2016)
TTY-säätiö/ Prizztech Oy
1.1.2017-30.6.2018 / 41 985 €
Hankkeessa suunnitellaan yrityslähtöisesti yliopistollinen automaatiopainotteinen sivuainekokonaisuus. Opintokoko- naisuus myös pilotoidaan ja pilotista saatavien kokemusten perusteella laaditaan suunnitelma kokonaisuuden kehittämiseksi ja vakinaistamiseksi osaksi tutkinto-ohjelmaa.   

Sähköisten kaupunkipyörien järjestelmä (225/2016)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
1.1.-31.12.2017 / 42 000 € 
Hankkeen tavoitteena on käynnistää sähköisen kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen. Järjestelmästä muodostuu uusiutuvaan energiaan pohjautuva älykkään liikenteen palvelukonsepti. Hankkeessa kartoitetaan tehtyjä järjestelmiä ja skaalataan toimintamalli Suomen ilmastoon ja Satakunnan kaupunkeihin soveltuviksi.   

Taiteella ja teknologialla moderneja hyvinvointipalveluja (TAITE) (226/2016)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy/Ko-Koo-mo ry
1.1.-31.12.2017 / 29 400 €
Hankkeessa kokeillaan täysin uudenlaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistäviä palvelukonsepteja, joiden sisällössä hyödynnetään aikaisemmin hankkeissa kehitettyä taidetta ja teknologiaa yhdistävää palikkateatterikonseptia (MEMO-palikkamuistio -mobiilisovellus.

Tapahtumien digiloikka (227/2016)
TTY-säätiö
1.1.2017–31.12.2018 / 42 000 €
Hankkeen tavoitteena on, että tapahtumaorganisaatiot Satakunnan alueella lisäävät tapahtumatietonsa tapahtumatietokantaan. Porin kaupunki rakentaa tapahtumatietokannan, johon integroidaan tapahtumarajapinta (LinkedEvents), joka on kaikkien Satakunnan tapahtumaorganisaatioiden käytettävissä.

Satakuntalaisen peliekosysteemin rakentaminen (228/2016)
Prizztech Oy
1.1.2017–31.12.2017 / 35 000 €
Hankkeessa toteutetaan käytännön pilotteja alakouluopetuksessa käytettävien opetuksellisten hybridipelien luomiseen. Hybridisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä digitaalisuuden ja fyysisten elementtien saumatonta yhteensulautumista.

Verkkokoulutuksilla uutta osaamista ja liiketoimintaa (VEKOLI) (229/2016)
TTY-säätiö
1.1.2017–31.12.2017 / 39 424 €
Hankkeen kokeilujen tavoitteena on laajentaa avoimien, vapaasti saatavilla olevien verkkokoulutusmateriaalien käyttöönottoa ja hyödyntämistä satakuntalaisissa yrityksissä.

Biotuotetehdas-käynnistämisen edellytykset (89/2017)
Rauman kaupunki
1.9.2017–28.2.2018 / 21 812 €
Hankkeessa tuotetaan tiedon hankinnan tuloksena: ehdotus seuraaviksivaiheiksi tuotantolaitoksen toiminnan käynnistämiseksi sekä mahdollisten toimijatahojen kartoitus ja lisäksi presentaatioaineisto seuraavan vaiheen neuvotteluja varten.

Uudet kokeilut sivuvirtojen hyödyntämisessä (223/2016)
Satafood kehittämisyhdistys ry
1.5.2017–30.4.2018 / 42 000 €
Hankkeessa etsitään uusia eläin- ja kasviperäisten jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistapoja. Hyödyntämällä eläin- ja kasvisperäiset jätteet ja sivutuotteet vähennetään jätteiden määrää ja samalla saadaan arvokkaat ravinteet, energia tai muut korkeamman jalostusasteen tuotteet hyödynnettyä.

Kirurgian laatuseurannan kehittäminen pelillistämisen avulla (93/2017)
TTY-säätiö, osatoteuttajana Satakunnan sairaanhoitopiiri
28.4.2017 – 31.12.2018 / 42 000 €
Hankkeessa kartoitetaan kirurgisen potilaan hoitoprosessi siten, että opitaan tunnistamaan keskeiset kohdat, joissa voidaan vaikuttaa positiivisesti hoidon laatuun. Pelillistämisellä muodostetaan hoitohenkilökunnalle motivaattori,
jonka avulla potilasturvallisuutta edesauttava toiminta muodostuu virikkeistä sisältöä tuottavaksi.

Helpompi elämä (80/2017)
Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto
4.9.2017–31.12.2018 / 27 000 €
Porin pääkirjasto tarjoaa yrityksille tilan esitellä omia innovaatioitaan ja keksintöjään asiakkaille. Tavoitteena on selvittää miten luoda toiminnalle sopiva brändi ja miten se sijoittuu kirjasto-palveluiden joukkoon.

Hydrometallurginen kestomagneettien kierrätys (HYMAG) (84/2017)
Aalto korkeakoulusäätiö
1.10.2017–1.10.2019 / 42 000 €
Hankkeen tuloksena kestomagneettijakeelle kehitetään käsittelyprosessia, jossa magneettijae demagnetoidaan, esikäsitellään, karakterisoidaan sekä kierrätetään hydrometallurgisesti.

Kaasuautokokeilu (222/2016)
Länsirannikon koulutus Oy WinNova
1.4.2017–31.12.2017 / 41 120 €
Hankkeen tavoite on lisätä kaasuautojen määrää, -huolto-osaamista ja huoltopalveluja Satakunnassa; tätä tukee keväällä 2017 Poriin avattava Satakunnan ensimmäinen kaasutankkausasema.

PEHA pro turvallisuusvalmennuskeskus (91/2017)
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö
1.9.2017-30.8.2018 / 21 000 €
Kokeilujen (Kansainvälisen siviilikriisin-hallinnan valmennuskonseptin suunnittelutyö ja Teollisuuden turvallisuutta kehittävien uusien valmennuskokonaisuuksien suunnittelu ja testaus) avulla Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluetta profiloidaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti vetovoimaiseksi turvallisuusvalmennus-keskukseksi.

Rauman veden laadun kehittäminen (82/2017)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
1.11.2017-31.10.2018 / 30 000 €
Tavoitteena on löytää Rauman pintaveden käsittelyprosessista osaprosessit, joita säätämällä ja muuttamalla veden syövyttävyys saadaan alennettua huomattavasti tämän hetkisestä arvosta. Tarkoituksena on nopealla pilotoinnilla, osaamiseen perustuvien kokeilujen kautta, parantaa vedenkäsittelyprosessin toimintaa. 

3D-tulostuskokeiluilla uusia innovaatioita (85/2017)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttaja TTY-säätiö
1.9.2017-31.8.2018 / 42 000 €
Hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan 3D- tulostukseen soveltuvia materiaaleja, jotka kestävät suomalaiset sääolosuhteet ympäri vuoden. Samalla kokeillaan isomman kappaleen tulostamista ko. materiaaleilla. Hankkeen kolmantena kokeiluna on monimateriaalitulosten tekeminen. Kokeilujen perusteella tunnistetaan alueen yritysten hyödynnettäväksi erilaisia tulevaisuuden tuotannon kannalta merkittäviä tuoteinnovaatiomahdollisuuksia. Hankkeen kokeilut ja tutkimus toteutetaan SAMK:n ja TTY:n yhteistyönä.

Sinisen biotalouden aineettomasta arvonluonnista kasvua Satakuntaan: kestävän merellisen matkailun koulutuskokeilu (17/2017)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
1.11.2017-31.1.2019 / 29 979 €
Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on sinisen biotalouden aineettoman arvonluonnin, tässä tapauksessa kestävän merellisen matkailun, koulutuskokeilu. Hanke vahvistaa merellisen matkailun kehittymistä liiketoiminta-alueena, sen kasvua sekä kansainvälistymistä Satakunnassa. Hanke myös lisää maakunnan matkailun korkeakoulutuksen houkuttelevuutta ja laatua.

Kokeillaanks keskustaa (92/2017)
Prizztech Oy
1.5.2017-31.8.2018 / 29 904 €
Tavoitteena on kokeilla pop-up toimintaa Porin keskusta-alueella ja luoda uusi toimintamalli pop-up toimintaan sekä tilojen omistajien, että vuokralaisten käyttöön. Kokeilussa keskitytään vähittäiskauppaan, luoviin aloihin sekä kolmannen ja julkisen sektorin toimijoihin. Hankkeessa haetaan yrittäjyyden uusia malleja sekä tutkitaan erilaisia yhteistyömahdollisuuksia sekä tilojen yhteiskäyttöä. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on uuden yritystoiminnan luominen.

Kokeilimo (69/2018)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
1.6.2018-30.4.2019 / 39 500 €
Hanke luo oppimisympäristön, jonka ympärille erilaisten tuotepakettien (esim. koulutuspaketit ammattilaisille, omaishoitajille, palvelutaloille tai esim. työpaikoille) kehittäminen on antoisaa ja tarkoituksenmukaista.

Automatisoitu magneettien purku ja kierrätys (67/2018)
Prizztech Oy
1.4.2018-30.4.2019 / 38 720 €
Kokeilun päätavoitteena on tunnistaa, kehittää, kokeilla ja vertailla kestomagneettien automaattiseen tai mekanisoituun purkuun soveltuvia menetelmiä, työkaluja ja konstruktioita.

Älykkään meriliikenteen kehitysympäristön pilotointi (72/2018)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
1.5.2018-30.4.2019 / 37 960 €
Tavoitteena on testata navigointisimulaattorin käyttöä älykkään meriliikenteen kehitysalustana ja pilotoida simulaatioympäristössä uusia meriliikenteen digitaalisia palveluja, kuten Rauman älyväylä / syvyys -ja olosuhdetiedon esittämistä elektronisella merikortilla.

Yritysturvallisuuskoulutus -pilotti (75/2018)
TTY-säätiö
1.5.2018-30.4.2019 / 39 846 €
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on pilotoida uudenlaista yritysturvallisuuden koulutusmallia, jossa akateemisiin teorialuentoihin yhdistetään koulutukseen räätälöidyt käytännön harjoitukset. Pilotoinnissa hyödynnetään myös Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluetta.

STEM-keskuksen pilotointi (71/2018)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
1.8.2018-30.4.2019 / 36 418 €
Hanke toteuttaa lapsille ja nuorille suunnattuja oppimiskokeiluja, joiden perusteella voidaan päätellä, voidaanko Satakuntaan (erityisesti Poriin ja Raumalle) perustaa ns. STEM-keskus.

KotiKunto - Kotikuntoutusmallien kehittäminen ja innovointi liikuntalaattojen avulla (73/2018)
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu / Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
1.6.2018-31.3.2019 / 38 220 €
Hankkeen tavoite on kuntouttavan ja terveyttä edistävän toiminnan ulottaminen laajemmin kotihoitoon. Hankkeen avulla kehitetään uusia resurssiviisaita moniammatillisia toimintamalleja kotikuntoutukseen teknologian ja palvelumuotoilun avulla.

Sisätilan hygienian innovaatiotila - SIHI (68/2018)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy / Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Porin yksikkö
1.9.2018-31.12.2018 / 35 000 €
Hankkeen tavoitteena on tukea Satakunnan alueen teollisuuden uudistumista hyödyntämällä edeltävässä Hygli-hankkeessa (EAKR) toteutettua hygieenisen sisätilan malli- ja referenssitilaa Satakunnan keskussairaalan päivystyksen ja lastenosaston tiloissa. Hankkeessa toteutetaan mallitilan ensimmäinen hygieenisen sisätilan vaikuttavuustutkimus Living Lab –olosuhteissa, mallitilan käyttäjätutkimus ja sisätilan hygienian info-näyttely.

Uusien tapahtuma-alueiden kokeiluhanke - SuomiAreena ja Asuntomessut Porissa 2018  (61/2018)
Porin kaupunki
1.4.2018-30.9.2018 / 24 240 €
Uuden tapahtumayhteistyön toimintamallin luominen sekä käyttöönotto, mm. Etelärannan muuntaminen kokeiluna SuomiAreenan tapahtuma-alueeksi.

Vs. aluekehitysjohtaja
Katja
Laitinen

• aluekehittäminen
• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Rahoitusasiantuntija
Jyrki
Tomberg

• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• maakuntaohjelman ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laadintaan osallistuminen
• Länsi-Suomen koordinaatioryhmän jäsen
• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja MYR-sihteeristön sihteeri
• Satakuntaliiton hankeryhmän sihteeri
• maakuntauudistuksen valmisteluryhmät: Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 50 569 6818
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi 

Aluekehitysasiantuntija
Kari
Hietala

• EU-hankkeiden valmistelu
• aluekehityksen kansainvälinen verkostoyhteistyö
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• maakuntauudistuksen valmisteluryhmä: Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4378
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi