Förvaltning

Satakuntaförbundets högsta beslutsfattande organ är landskapsfullmäktige. Medlemskommunerna väljer ledamöterna till landskapsfullmäktige för en fyraårsperiod, som är tiden mellan kommunvalen. Från varje kommun väljs minst en ledamot.

Landskapsförbundets arbete övervakas av landskapsstyrelsen. Landskapsfullmäktige väljer ordförande för landskapsstyrelsen vart fjärde år. Landskapsstyrelsen har tretton medlemmar. Landskapsstyrelsens och landskapsfullmäktiges sammansättning följer platsantalet för de politiska partierna i det senaste kommunalvalet. Antalet styrelseledamöter bestäms utifrån varje kommuns invånarantal.