Satakuntaförbundet är en intressebevaknings-, forsknings- och planeringsorganisation som arbetar för att främja landskapet Satakunta, dess kommuner och invånare. I uppgifterna ingår även att befrämja den psykiska och materiella välfärden, trygga en god omgivning och bevaka landskapets intressen.

Den regionala intressebevakningen innebär särskilt att man påverkar det politiska beslutsfattandet både i Finland och i EU. Ibland riktas bevakningen mot beslut som fattas i privata företag, vid universitet och andra institutioner.

Inom den regionala intressebevakningen är det väsentligt att hitta djupgående samförstånd i gemensamma utvecklingsfrågor och -mål. Regionens invånare och alla institutioner såsom kommuner, regionala myndigheter, riksdagsledamöter, media och organisationer inom olika områden måste arbeta i samma riktning för att främja dessa gemensamt överenskomna ärenden.

De praktiska planerna för intressebevakningen upprättas i Satakuntaförbundet i enlighet med lagen om utveckling av regionerna. Det viktigaste verktyget som godkänns av förbundet är landskapsplanen, ett dokument där de viktigaste planerna definieras. Intressebevakningen utförs genom att ordna förhandlingar och besök, ta ställning och initiativ samt genom publicitet.

Målet är att få samtliga regionala partier att arbeta i samma riktning för regionens bästa. För att åstadkomma detta ordnar Satakuntaförbundet möten och besök, tar initiativ och lägger fram förslag.

Satakuntaförbundets verksamhet, speciellt intressebevakningen, utgörs i huvudsak av samarbete. Landskapsförbundet har redan fortgående samarbete med kommuner och med deras samarbetsallianser.

Mer information om landskapsförbundens uppgifter och verksamhet finns på Finlands landskapsförbunds webbplats.