Muita rahoitusvaihtoehtoja

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 rahoitus Satakunnassa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta on haettavissa koko maassa vuosina 2014-2020 reilut 8 miljardia euroa erilaisia tukia, joiden avulla kehitetään maaseutua. Osa maaseutuohjelman rahoituksesta on kansallista rahoitusta ja osa rahoituksesta tulee EU:n maaseuturahastosta. Maaseutuohjelman tukia voivat hakea muun muassa viljelijät, maaseudun yritykset, maaseudun asukkaat, oppilaitokset, kehittäjäorganisaatiot ja kunnat. Tukia haetaan ELY-keskuksista ja paikallisista Leader-ryhmistä.

Satakunnan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia

Satakunnan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia (maaseutuohjelma) sisältää kolme painopistettä: 1) Ammatillinen ja erikoistunut osaaminen, 2) Uudet ratkaisut ja innovaatiot sekä 3) Dynaaminen yrittäjyys. Kehitettävät toimialat on ryhmitelty neljään pääluokkaan, jotka ovat elintarvikeketju, metsä ja energia, maaseudun yritykset sekä yhteisöt. Kaikkia kehittämistoimia yhdistävät kaksi läpikäyvää teemaa: ympäristön kestävä käyttö sekä yhteistyö. Satakunnan ELY-keskuksen maaseutuohjelman koko ohjelmakauden 2014–2020 myöntövaltuus on noin 34,6 miljoonaa euroa. Varat tullaan suuntaamaan siten, että ohjelmakauden myöntövaltuudesta 60 % kohdistetaan suoriin yritystukiin ja 40 % kehittämishankkeisiin. Rahoitusta haetaan Satakunnan ELY-keskuksesta.

Tutustu Satakunnan alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan.

Leader-rahoitus

Leader-ryhmät rahoittavat paikallisten kehittämisstrategioiden mukaisia hankkeita ja yritysten investointeja. Satakunnan alueella toimii viisi Leader-ryhmää (Karhuseutu, Pohjois-Satakunta, Pyhäjärviseutu, Ravakka ja Joutsentenreitti). Leader-toimintaan kuuluu paikallisen, seudullisen ja kansainvälisen kehittämistoiminnan tukeminen järjestö-, julkisyhteisö- ja yrityskentällä. Satakunnassa toimivien Leader-ryhmien rahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 (EU+valtio+kunnat) on yhteensä reilut 25 miljoonaa euroa.

Tutustu paikallisiin kehittämisstrategioihin Leader-ryhmien kotisivuilla:
Leader Karhuseutu (Harjavalta, Kokemäki, Pori, Ulvila, Luvia, Nakkila)
Leader Pohjois-Satakunta (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen, Merikarvia, Pomarkku)
Leader Pyhäjärviseutu (Eura, Säkylä)
Leader Ravakka (Rauma, Eurajoki)
Leader Joutsentenreitti (Huittinen)

 

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteena on luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa ja mahdollistaa alan arvoketjun kestävän kasvun ja uudistumisen. Toimintaohjelman strategia koostuu neljästä päämäärästä, jotka ovat kilpailukyky, uudistuminen, kestävyys ja tehokas hallinto. Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä poistetaan alan kehittymisen esteitä, parannetaan yritysten kilpailukykyä ja edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä. Ohjelman tavoitteena on myös edistää Suomen kalavarojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta, kalatalouden, vesienkäytön ja ympäristönsuojelun tavoitteiden yhteensovittamista sekä myös muita mereen liittyviä taloudellisia toimintoja ja ympäristön suojelua yhdennetyn meripolitiikan puitteissa. EMKR:n Suomen toimintaohjelmassa on sitouduttu käynnistämään monivuotiset innovaatio-ohjelmat kalatalouden, kalatalouden ympäristöinnovaatioiden ja kestävän vesiviljelyn verkostomuotoiselle kehittämistyölle. Lisäksi markkinoille saattamisen ja menekinedistämisen kehitystyötä tuetaan monivuotisilla kehitysohjelmilla. EMKR Suomen toimintaohjelman rahoitus vuosille 2014-2020 on yhteensä 74,8 milj. euroa. Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston hallintoviranomaisena toimii Maa-ja metsätalousministeriö ja välittävänä toimielimenä ELY-keskukset.

Satakunnan osalta EMKR-tehtäviä hoitaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Lisätietoa meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta: http://mmm.fi/emkr

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä hyväksyttiin keväällä 2015. Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän alue kattaa Selkämeren rannikon Merikarvialta Uuteenkaupunkiin sekä Säkylän Pyhäjärven lähialueineen. Kalatalouden toimintaryhmän toiminta perustuu Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelmaan, jonka päätavoitteina ovat kalan alkutuotannon jalostusasteen ja käyttöasteen nostaminen, paikallisen kalan ja kalatalouden imagon parantaminen, kalatalousinfrastruktuurin ja tuotantovälineistön kehittäminen, toimijoiden verkostoitumisen ja osaamisen lisääminen sekä kalaan liittyvän matkailun lisääminen. Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmälle varattu ohjeellinen rahoituskehys on ohjelman toteutuskaudelle 1 m€, eli noin 200 000 €/v.

Lisätietoa Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmästä: http://www.kalaleader.fi/kalaleader

 

Interreg Central Baltic -ohjelma

Central Baltic 2014–2020 on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuvat rannikkoalueet neljästä Itämeren maasta. Suomessa ohjelma-alue kattaa Satakunnan, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat. Ohjelmalla on rakenteellisesti kolme alaohjelmaa, jotka ovat maantieteellisesti määritelty (keskinen Itämeri, Etelä-Suomi­­–Viro sekä saaristo ja saaret). Ohjelmassa on neljä toimintalinjaa: 1) Kilpailukykyinen talous, 2) Yhteisten resurssien kestävä käyttö, 3) Alueiden saavutettavuuden parantaminen ja 4) Osaava ja osallistava keskisen Itämeren alue. Ohjelmakauden rahoitus on 115 miljoonaa euroa. Ohjelmasta voidaan hakea joko pienhankkeita (small projets alle 200 000 €, kesto max 2 v.) tai ns. normaaleja hankkeita (regular projects). Partnereita tulee olla vähintään kaksi, jotka ovat vähintään kahdesta ohjelma-alueen eri maasta. Hankkeiden tukiprosentti suomalaisille toimijoille on korkeintaan 75. Tämän lisäksi hanketoteuttaja voi hakea kansallista lisätukea. Satakuntaliitto osallistuu ohjelman hallintokomitean toimintaan ja kansalliseen vastinrahatyöryhmään varsinaisena jäsenenä sekä seurantakomitean toimintaan varajäsenenä. Varsinais-Suomen liitto toimii Central Baltic 2014-2020 –ohjelman hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisena.

Lisätietoa Central Baltic -ohjelman kotisivulta centralbaltic.eu

 

Interreg Baltic Sea Region

Itämeren alueen Interreg-ohjelma 2014–2020 tukee yhtenäistä aluekehitystä ja alueyhteistyötä ja sitä kautta innovointia, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä Itämeren alueella. Ohjelman monikansalliset hankkeet keskittyvät yhteisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, ja niihin osallistuu kumppaneita koko Itämeren alueelta. EU-rahoitus ohjelmakaudella 2014–2020 yht. 278,6 milj. euroa. Ohjelmassa ovat mukana jäsenmaat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja (Pohjois-)Saksa sekä kumppanuusmaat Norja, Valko-Venäjä ja (Luoteis-)Venäjä. EU:n rahoitusosuus hankkeille vanhoissa jäsenmaissa on enintään 75 % ja uusissa jäsenmaissa enintään 85 %. Tukikelpoisuus laajennetaan koskemaan myös yksityisiä toimijoita (private partners), mutta ne voivat toimia vain hankekumppanina, eivät vetäjänä (Lead partner).

Ohjelmassa on neljä teemaa: 1)Innovaatiokapasiteetti (mm. innovaatioympäristöjen kehittäminen, älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttaminen), 2) Luonnonvarojen tehokas hallinta (mm. uusiutuvat energiat, energiatehokkuus, resurssitehokkuus, puhtaat vedet), 3) Kestävät kulkuyhteydet (saavutettavuus ja liikenteen pullonkaulojen poistaminen keskeisimmissä liikenneyhteyksissä, meriliikenteen turvallisuus ja ympäristöystävälliset merikuljetukset) sekä 4) Itämeristrategian toteutukseen liittyvät toimet. Satakuntaliitto osallistuu Itämeri-ohjelman kansalliseen neuvoa-antavaan työryhmään. Ohjelma hallintoviranomaisena toimii Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) Rostockissa.

Itämeren alueen Interreg-ohjelman kotisivut http://www.interreg-baltic.eu/home.html

 

Interreg Europe

Interreg Europe -ohjelma tukee julkisten tahojen yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi.  Ohjelmasta rahoitetaan ns. perinteistä kokemusten vaihtoa, alueiden välisiä yhteistyöhankkeita. Interreg Europe -ohjelma on suunnattu julkishallinnon organisaatioille, kuten alue- ja paikallisviranomaisille, mutta hankkeisiin voivat osallistua myös yksityiset voittoa tavoittelemattomat toimijat. Hankkeisiin tarvitaan partnereita vähintään kolmesta maasta. Yhden hankkeen kesto voi olla 3-5 vuotta ja hankekumppaneita suositellaan olevan viidestä kymmeneen kappaletta. Ohjelmassa haetaan pohjoinen - etelä, itä - länsi ulottuvuutta. Ohjelmamaita ovat EU:n jäsenmaat sekä Norja ja Sveitsi.  Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2014–2020 on 359,3 miljoonaa euroa ja EAKR:n rahoitusosuus on 75 tai 85 prosenttia hankkeen budjetista, riippuen hankepartnerien määrästä sekä rajat ylittävän oppimisen kestosta. Hankkeet ovat kaksivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa kokemusten vaihdon tuloksena syntyy ns. action plan ja toinen vaihe on tulosten siirtoa ja mahdollisia pilotointeja varten. Interreg Europe  -ohjelmassa toteutetaan neljää teemaa: 1) Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen, 2) Pk- yritysten kilpailukyky, 3) Vähähiiliseen talouteen siirtyminen ja 4) Ympäristö ja luonnonvarojen käytön tehokkuus.

Interreg Europe -ohjelman kotisivut http://www.interregeurope.eu/

 

Erasmus+

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, josta rahoitetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa. Ohjelman budjetti on 14,7 miljardia euroa, ja se antaa yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle tilaisuuksia kouluttautua, opiskella, harjoitella, hankkia työkokemusta tai tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Ohjelman toimintalinjat ovat 1) yksilöiden oppimiseen liittyvä liikkuvuus, 2) innovaatioita ja hyviä käytänteitä edistävä yhteistyö sekä 3) toimintapolitiikkauudistusten tukeminen. 

Erasmus+ -ohjelman kotisivut suomeksi http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_fi.htm

 

Horisontti 2020

Horisontti 2020 on EU:n puiteohjelma, jolla rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovaatiohankkeita. Ohjelmalla tuetaan kolmea osa-aluetta, joita ovat huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet. Ohjelman rahoitus on 80 miljardia euroa.

Horisontti 2020 -ohjelman kotisivut http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Tietoa Horisontti 2020 -ohjelmasta suomeksi http://www.tekes.eu/horisontti-2020/

 

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta tuetaan hankkeita, joilla tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja rohkaistaan kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon. Ohjelmasta rahoitetaan Eurooppalaista muistiperintöä tukevia hankkeita sekä demokraattiseen toimintaan osallistumista ja kansalaisvaikuttamista. Ohjelmasta on mahdollista hakea tukea kuntien väliseen yhteistyöhön, kuntien välisten verkostoitumishankkeiden ja kansalaishankkeiden rahoitukseen. Ohjelman budjetti on 185 miljoonaa euroa.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman kotisivut https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Tietoa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta suomeksi http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansalaisten_eurooppa

 

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa -ohjelmasta tuetaan audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelma jakautuu kulttuuriohjelmaan ja mediaohjelmaan. Kulttuuriohjelmasta annetaan tukea muun muassa toimijoiden yhteisille hankkeille, verkostoille, hyvien käytänteiden vaihtamiselle, kiertäville näyttelyille konserteille sekä kirjallisuuden kääntämiselle. Mediaohjelmasta taas on mahdollista saada tukea AV-teosten tuotannolle, markkinoille levittämiselle, koulutukselle ja digitoinnille. Lisäksi Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan muun muassa palkintoja, kulttuuripääkaupunkeja ja kulttuuriperintötunnustusta. Ohjelman rahoituskehys on 1,46 miljardia.

Luova Eurooppa -ohjelman kotisivut http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
Tietoa Luova Eurooppa -ohjelmasta suomeksi http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa

 

Muita rahoitusmahdollisuuksia ja tietolähteitä:

Tiede, taide ja kulttuuri

Aurora -tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea. Rahoittajia on noin 800 ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusilla rahoitustiedoilla. Auroran tiedot on kerätty suoraan rahoittajilta. Tietokannan käyttö on maksutonta. Hakijoiden tulee tarkistaa tiedot rahoittajilta, esimerkiksi heidän www-sivuiltaan, josta saa myös tarkemmat hakuohjeet.
www.aurora-tietokanta.fi

EU:n tuki kulttuurille ja luoville aloille / Länsi-Suomen Eurooppatoimiston tiedotemuistio 2/2014