Alue-ennakoinnin aineistoa

Satakunnan tulevaisuuskuva -trendiraportti

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on laatinut Satakunnan tulevaisuuskuva 2020– trendiraportin. Tulevaisuuskuva sisältää tiiviin katsauksen keskeisistä trendeistä, jotka vaikuttavat maakunnan tulevaisuuteen valittujen kehittämislinjausten lähtökohdista. Aineistona on käytetty maakuntaohjelman laadintaprosessin tausta-aineistoa.

Trendiraportin mukaan Satakunnan kehittämisen toimintalinjat vastaavat Satakunnalle keskeisiin tulevaisuushaasteisiin; työikäisen väestön määrän väheneminen ja vanhusväestön kasvu, teollisuuden rakennemuutos ja teollisten työpaikkojen väheneminen, vesien tilan heikkeneminen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset, julkisten palvelujen muutos sekä Satakunnan logistisen saavutettavuuden heikkoudet on kehittämislinjauksissa otettu huomioon.  Raportissa esitetään myös strategisia huomioita trendikehityksen osalta ja todetaan, että Satakunnan maakuntaohjelma vastaa moniin keskeisiin trendeihin oivallisesti ja raikkaasti luovalla tavalla. Toimintalinjojen osalta hyvinvointipainotukset ovat ajankohtaisia ja varsin haasteellisia.

Trendiraportin mukaan Satakunnassa on kiinnitettävä huomiota datahallintaan ja isojen datojen hyödyntämiseen (Big Data, Cloud Computing, Internet of Things) sekä yritysten innovaatiojohtamiseen maakunnassa. Trenditarkastelussa on myös tuotu esille senior-kansalaisten aktivointi ja osallistumisen yhteiskuntaan – myös elinkeinojen kehittämisen yhteydessä. Trendien mukaisten työelämän uusien käytäntöjen (etätyö, keinoälysovellutusten hyödyntäminen työelämässä, robotisaatio, yhteiskunnalliset yritykset jne.) ja sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen on tärkeää myös Satakunnassa.

Ihmisten hyvinvoinnin kannalta merkittävää tulee olemaan sosiaalisten ja henkisten tarpeiden parempi huomioiminen. Yksinäisyys, syrjäytyminen ja päihteiden käyttö vaativat omaa ohjattua hyvinvointipolitiikkaa sosiaalisten ongelmaryhmien ja syrjäytymisvaarassa olevien yksilöiden osalta.  Erityisesti nuorten syrjäytyminen on syytä ottaa vakavana haasteena. Työssä olevien ihmisten kannalta korostuvat työhyvinvointiin liittyvät asiat kuten omasta (1) terveydestä ja liikunnasta huolehtiminen, (2) mielentilan ja tunteiden hallinta, (3) tunnetilojen ja stressin hallinta ja (4) työn haasteellisuus. Itsensä hoito ja itsensä johtaminen liittyvät asioina yhä enemmän omaan yksilötason hyvinvointiin.  

Raaka-aineiden ja resurssien turvaaminen yrityksille ja elinkeinoelämälle sekä energian hinnan pitäminen kohtuullisella tasolla tulee olemaan tulevina vuosina erittäin haasteellista. Ilmastonmuutos merkitsee paineita ympäristöpakolaisuuden laajenemiselle. Trendiraportin mukaan on todennäköistä, että myös Suomeen tulee merkittäviä määriä ilmastopakolaisia tai luonnonkatastrofeista kärsiviä ihmisiä. Energiatalous tulee muuttumaan monin eri tavoin. Tuulienergia, aurinkoenergia sekä LNG-tuotanto voivat tarjota uusia mahdollisuuksia Satakunnalle.  

Jakamistalouden trendiä (Uudet jaetut hyödykkeet) esitetään raportissa asiaksi, johon kannattaa syventyä Satakunnassa ja kuntien maakunnallisessa yhteistyössä. Myös teemat Ruokaverkostot ja Sininen talous ovat mielenkiintoisia trenditeemoja maakunnan kehittämisen kannalta. Laajempana strategisena pohdintana raportissa esitetään Satakuntaan ns. Supersankari-organisaatioiden kehittämistä samoin kuin Neurotulevaisuus-trendin huomioimista osaamisen kehittämistyössä.

Satakunnan tulevaisuuskuva -trendiraportin näet täältä.

 

Koulutustarpeen ennakoinnin aineistot kootaan Satamittarin ennakointi-osioon.