Maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 (A297) hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 7.6.2010.

Maakuntaohjelma on maakunnan kehittämisen perusasiakirja, johon kootaan yhteen:
- kehittämistyön keskeiset tavoitteet
- painopisteet
- merkittävimmät toimenpide-esitykset
- toteuttamisresurssit

Ohjelma perustuu maakunnalliseen tahdonmuodostukseen ja laajaan viranomaisyhteistyöhön. Maakuntaohjelman keskeinen tehtävä on yhteensovittaa maakuntaan kohdistuva muiden viranomaisten ja organisaatioiden laatima ohjelma- ja kehittämistyön niin, että ne osaltaan toteuttavat maakuntaohjelmaa (mm. valtioneuvoston alueiden kehittämistavoitteet ja ministeriöiden aluestrategiat).

 

Yhteistyötä ja uskoa tulevaisuuteen - Maakuntaohjelma 2011-2014

Maakuntaohjelma on ohjelmien ohjelma, jolla halutaan korostaa maakuntaohjelman roolia alueen keskeisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kokoajana.

Maakuntasuunnitelmassa 2030 on maakunnan menestyksen perustekijöiksi määritelty teollisuus, satamat, energiantuotanto, elintarvikeketju ja korkeakoululaitos. Keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu mm. maakunnan kilpailukyvyn ja osaamisen vahvistaminen ja hyvän elämän turvaaminen satakuntalaisille. Painotukset ovat edelleen hyvin ajankohtaisia ja painottuvat myös tässä maakuntaohjelmassa.

Maakuntaohjelman laadinnan yhteydessä, mm. kaikissa työseminaareissa, on toivottu nykyistä tiiviimpää yhteistyötä niin kuntasektorilla kuin eri toimijoiden välillä. Satakunnassa ei puhalleta riittävän vahvasti yhteen hiileen, mikä koetaan tällä hetkellä ehkä kaikkein pahimmaksi puutteeksi maakunnassa.

Kunta- ja palvelurakenteiden kehittäminen on noussut ikään kuin uudestaan esille. Yhtenä syynä on kuntatalouden uhkakuvat. Satakunnassa voitaisiin käynnistää pilottihanke, jonka tavoitteena olisi hahmotella juuri Satakuntaan sopiva ja kattava kunta- ja palvelurakenne. Samalla pohdittaisiin erityyppisten kuntien tulevaisuuden asemaa ja roolia. Tällaisella vuorovaikutteisella hankkeella voisi olla samalla myönteinen vaikutus yleisesti toivotun yhteistyön paranemisessa ja tulevaisuuden uskon vahvistamisessa.

Maakuntaohjelmaan on toivottu lyhyttä ja tavoitteellista visiota. Ohjelman seminaareissa on keskusteltu paljon yhteistyön parantamisen tarpeesta maakunnan eri toimijoiden välillä. Energia maakunnan mahdollisuutena ja erityisesti monipuolinen energiaosaaminen on noussut ohjelman laadinnan viime vaiheissa voimakkaasti esille. Myös lisää aktiivisuutta kaivataan toimintaan. Näistä ajatuksista on johdettu Satakunnan visio 2015 seuraavasti:

Satakunta 2015 - energinen yhteistyön maakunta

Satakunnan kehittämisen lähivuosien kriittisinä osa-alueina voidaan pitää onnistumista koulutuksessa, yritysten toimintaympäristön luomisessa, kunta- ja palvelurakenteiden jatkotoimissa ja innovaatiojärjestelmän toimivuudessa ja resursoinnissa. 
   
Maakuntaohjelmassa kuvataan toimintaympäristön nykytilaa ja kehitysnäkymiä, strategisia linjauksia ja neljännessä luvussa tavoitteet ja toimenpiteet on jaoteltu kolmen teeman alle:

- Osaava Satakunta
- Saavutettava Satakunta 
- Energinen ja hyvinvoiva Satakunta

 

Maakuntaohjelma 2007 - 2010

A277 Satakunnan maakuntaohjelma 2007-2010 -raportti 

sekä ohjelmaa koskeva 

A278 Satakunnan maakuntaohjelman 2007-2010 ympäristöselostus

Maakuntaohjelma ja ympäristöselostus on hyväksyttu Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa 4.12.2006.