Satakunta 2035

Kannustavaa yhteisöllisyyttä

Haluamme ottaa vastuuta itsestämme ja yhteisöstämme. Yhteisinä arvoinamme vaalimme
oikeudenmukaisuutta, suvaitsevuutta, yhteistyötä ja sovittelua. Osallistuminen yhteisten
asioiden hoitoon ja päätöksentekoon on luontaista.

Vahva yhteisöllisyytemme tukee hyvinvointia. Erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset osallistuvat ja otetaan aktiivisesti mukaan yhteiseen toimintaan. Sukupolvien ja kulttuurien välinen vuorovaikutus on vireää.

Yhdessä tehdyt tapahtumat ja asiat yhdistävät. Yrittäjähenki on vahvaa koko Satakunnassa.
Kansainvälisyys on läsnä arjessa. Muualta maakuntaan muuttaneet sulautuvat joukkoon
mutkattomasti. Panostamme terveellisiin elämäntapoihin. Myös työelämässä johtajat ovat
kiinnostuneita työntekijöidensä hyvinvoinnista ja terveydestä, ja terveys on valtti
työmarkkinoilla.

Puhdasta elinvoimaa

Vuonna 2035 Satakunnan luonto ja vedet ovat puhtaita. Asukkaat, yritykset ja julkinen
sektori kunnioittavat toiminnassaan elinympäristön puhtautta. Säiden ääri-ilmiöiden
lisääntyminen on huomioitu alueiden suunnittelussa ja Kokemäenjoen ja merialueiden
tulvariskit ovat hallinnassa. Teollisuus on merkittävä työllistäjä, koska se on toimialana
pystynyt uusiutumaan ja kehittämään uusia eri alojen yhdistelmiä. Hyvin verkostoituneet
yrityksemme menestyvät kansainvälisessä kilpailussa ja kasvumarkkinoilla. ’Ajattelemme
globaalisti ja toimimme paikallisesti’.

Biotalous ja energia-ala ovat Satakunnan elinkeinoelämän kärjet. Korkeatasoinen tutkimus
yhdistyy tuotantoprosessien osaamiseen ja vientiin. Biotaloudessa työpaikkoja ja kasvua
syntyy biologisten resurssien kehittämisestä, jalostamisesta ja käytöstä ympäristöllisesti
kestävällä tavalla. Puhtauden ja terveyden brändimme tunnistetaan ja yhdistetään ruoka-ja
vesiosaamiseen. Ilmastonmuutoksen myötä esimerkiksi uudet kasvilajikkeet ovat
vahvistaneet merkitystämme ruoan tuottajana ja jalostajana. Maatilayritysten ympärille on
rakentunut monipuolinen palveluyritysverkosto. Lähi- ja luomuruokakonsepteja
hyödynnetään ja kuluttajina arvostamme ja käytämme puhdasta lähiruokaa. Energia-alalla
tukijalka on ydinenergiavetoinen perustuotanto ja siihen liittyvät tukitoiminnot. Toiseksi
vahvaksi tukijalaksi on noussut uusiutuvan energian osaaminen ja tuotanto. Satakunnassa
on edelleen meri-ja turvallisuusteollisuutta. Yhä useampi saa elantonsa elämys-, tapahtumaja
luontomatkailusta sekä hyvinvointipalveluista.

Koulutusjärjestelmä vastaa maakunnan elinkeinoelämän tarpeita. Opiskelijoita kannustetaan
käyttämään osaamistaan Satakunnan hyväksi. Kansainvälinen koulutustarjonta on
keskittynyt kärkialoille ja Satakunnassa opiskelu on suosittua. Satakunta houkuttelee
kärkialojensa sekä puhtauden, asumismukavuuden ja turvallisuuden maineellaan asukkaita
ja työntekijöitä muualta Suomesta ja ulkomailta. Opiskelijalle ja työhön tulijalle perheineen
asettuminen Satakuntaan on houkutteleva vaihtoehto.

Ihmislähtöisiä ratkaisuja

Asumisen edullisuus ja sen monipuoliset vaihtoehdot ovat maakuntamme vahvuuksia.
Satakuntalainen asuminen on tilavaa ja luonnonläheistä. Myös kaupungeissa on
persoonallisia ja viihtyisiä asuinalueita. Oman asuinalueen kulttuuriperintö tunnistetaan ja
sitä arvostetaan. Kylät, lähiöt ja kaupunginosat ovat vahvistaneet omia erityispiirteitään ja
vetovoimaansa. Asumisyhteisöjä on syntynyt paitsi sukujen, myös uudenlaisen
yhteisöllisyyden ja samanhenkisyyden varaan. Asuinympäristöjä hoidetaan yhdessä, mikä
vahvistaa myös turvallisuuden tunnetta. Luonto alkaa usein kotiovelta ja yhdessä hoidetut
puistot, leikki-ja urheilukentät lisäävät asuinviihtyvyyttä ja liikunnan mahdollisuuksia.
Yhteiset tilat ja julkiset rakennukset ovat monipuolisesti yhteisön käytössä. Satakuntalaisen
asumiseen yhdistyy saumattomasti ekologisuus: luonnonmukaiset materiaalit, kierrätys,
jätteiden hyötykäyttö ja energiatehokkuus sekä paikallinen energiantuotanto.

Julkinen päätöksenteko ja palvelujen järjestäminen lähtevät asukkaiden tarpeesta ja
osallisuudesta. Hallinnolliset raja-aidat eivät estä palvelujen oikeudenmukaista
toteutumista. Lähivaikuttamisen vahvistumisen myötä on kasvanut myös asukkaiden vastuu
omasta ympäristöstään ja palveluistaan. Peruspalvelut tuotetaan yhteistyöllä jossa ovat
mukana kansalaiset ja järjestöt sekä yksityinen ja julkinen sektori. Uudet teknologiat
edistävät sujuvaa arkea, ja mobiili-ja verkkopalvelut ovat kattavat. Peruspalvelut kuuluvat
kaikille, mutta ne voivat toteutua eri tavoin eri puolilla maakuntaa. Osa palveluista kulkee
pyörillä lähemmäs asiakkaita. Yhden luukun periaate palvelutuotannossa on parantunut.

Satakunnasta pääsee helposti maailmalle pyörillä, raiteilla ja lentäen ja maakunta on
tulijalle houkuttelevasti saavutettavissa. Kilpailukykyisten satamiemme rahtiliikenne on
vilkasta. Maakunnan sisällä joukkoliikenne toimii vilkkaimmilla reiteillä ja kimppakyydit
sekä kutsutaksit huolehtivat autottomien liikkumisesta kun joukkoliikenne ei kannata.
Ekoautot valtaavat maanteitä, työmatkat sujuvat usein myös pyöräillen. Maakunnan
sisäisestä liikenneverkosta pidetään hyvää huolta. Käytössämme on ajanmukaiset
tietoliikenneyhteydet. Ne helpottavat mukavasti myös monipaikkaisen asumisen
järjestämistä. ”Hyvä elämä Satakunnassa” on laajasti maakunnassamme ja sen rajojen
ulkopuolella tunnettu käsite – kilpailuetumme ja vetovoimamme lähde.