Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta!

Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta!

Aika ajoin on syytä pysähtyä pohtimaan yhteisömme asioita hieman pidemmällä
tähtäimellä. Siten voi nähdä suurempia linjoja ja rakentaa pitkäjänteisesti mielekästä
tulevaisuutta. Minkälainen sinä toivoisit Satakuntamme olevan vuonna 2035? Mitä
Satakunta on tänään ja miten kuljetaan kohti vuoden 2035 tavoittelemisen arvoista olotilaa?
Näitä ajatuksia on kysytty parin viime vuoden ajanjaksolla yli 2000 satakuntalaiselta
toreilla, oppilaitoksissa, työpaikoilla, tutkijakammioissa ja seminaarihuoneissa. Pohdintojen
välituloksia on voinut avoimesti kommentoida verkossa ja työpajoissa. Työn yhteenvetona
on tämä Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035.

Taustapohdintoihin osallistuneet kansalaiset nostivat esille aikaa kestäviä perustarpeita,
jotka tulevat lähelle arkeamme ja joista ”hyvä elämä” koostuu. Haastatteluiden perusteella
pääelementit ovat turvattu toimeentulo, hyvä elinympäristö, sujuva arki, lähimmäiset ja
yhteisö sekä terveys. Näiden arvojen vahvistaminen on tämän työn perustana.
Tarkoituksena on korostaa kansalaisen tarpeita hallinnollisen kehittämisen lähtökohtana ja
tuoda usein etäiseksi ja vaikeaselkoiseksi jäävä suunnittelutyö lähelle arkea.

Ensin tässä käsikirjassa vedetään yhteen käsitys Satakunnan nykytilanteesta. Sitten
koostetaan kuva hyvästä elämästä maakunnassamme vuonna 2035. Lopulta rakennetaan
siltoja nykytilasta tulevaisuuteen. Sopiviksi siltojen kantaviksi rakenteiksi nousevat puhtaan
elinvoiman vahvistaminen, kannustava yhteisöllisyys ja ihmislähtöiset ratkaisut. Ne
muodostavat myös vuonna 2035 keskeisen tukirangan hyvälle elämälle.

Sillat toteutuvat muun muassa satakuntalaisten toimijoiden – sinun ja minun, yrittäjien,
opettajien, virkamiesten ja muiden vetäminä toimina, joista tässä käsikirjassa esitellään
esimerkkejä. Tämän tulevaisuuskäsikirjan toteutusosa elääkin satakuntalaisten toimijoiden
aktiivisuuden ja tekemisen mukaan – kuitenkin kohti tavoiteltua hyvää elämää
Satakunnassa myös vuonna 2035.

Satakuntaliitto vie eteenpäin tulevaisuuskäsikirjan teemoja erityisesti edunvalvonnan ja
viestinnän keinoin sekä toimii perustehtävänsä mukaisesti maakuntahengen ja
maakuntayhteistyön ylläpitäjänä ja kokoajana. Satakuntaliitto panostaa omalta osaltaan
satakuntalaisuuden vahvistamiseen, sillä maakunnallinen toiminta ja kehitys nousevat tästä
yhteisestä ja jaetusta ”tunteesta”.

Avoimen yhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa. Tähän käsikirjaan kirjatut tavoitteet
on mahdollista saavuttaa, mutta siihen tarvitaan meiltä satakuntalaisilta aktiivisuutta ja
perinteiset rajat ylittävää kansalaisten, hallinnon ja elinkeinoelämän yhteistä osallistumista
ja toimenpiteitä.

Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta!

Maakuntajohtaja Pertti Rajala