Jokainen voi vaikuttaa

Jokainen voi vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon.

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on turvata kansalaisten tiedonsaanti maankäyttöä ja rakentamista koskevista asioista ja mahdollisuus osallistua niiden valmisteluun. Tätä varten laissa on säännökset osallistumisesta kaavojen valmisteluun, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitteluun sekä kuulemisesta rakentamiseen liittyvissä lupamenettelyissä.

Osalliset

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaavoitus

Ajankohtaisista kaava-asioista saa tietoa kunnan kaavoituskatsauksesta.

Kaavoituksen alkamisesta ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä tai kaavoituskatsauksessa. Kaavan valmistelun aikana järjestetään osallistumistilaisuuksia. Niistä kerrotaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Valmistelun tuloksena syntynyt kaavaehdotus asetetaan nähtäville, ja siitä kuullaan osallisia ja kunnan jäseniä.