Satakunnan seutukaava 5 korvasi aiemmat seutukaavat

Satakunnan seutukaavassa 5 yhdistettiin aikaisemmin laaditut seutukaavat ja saatettiin ajan tasalle niiden muodostama kokonaisuus. Kaavan laadinta aloitettiin vuonna 1992  ja Satakuntaliiton liittovaltuusto hyväksyi sen vuonna 1996. Satakunnan seutukaava 5 vahvistettiin ympäristöministeriössä 11.1.1999. Kaava sai lainvoiman 4.4.2001. Tämä kaava korvaa kaikki aikaisemmat Satakunnan aluetta koskevat seutukaavat lukuun ottamatta Kiikoisten kunnan aluetta, jolla on voimassa edelleen 6.6.1997 vahvistettu Pirkanmaan 3. seutukaava. Lisäksi Eurassa, Porissa ja Ulvilassa jäi kussakin kunnassa vahvistamisen yhteydessä voimaan yksi vähäinen alue Satakunnan seutukaavasta 2.

Seutukaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta seutukaavan toteuttamista.

Rakennuslain nojalla voimaan tullut Satakunnan seutukaava 5 on voimassa rakennuslain mukaisin oikeusvaikutuksin, kunnes se korvataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella maakuntakaavalla tai kumotaan. Seutukaava ei ole kuitenkaan voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella muutoin kuin ryhdyttäessä muuttamaan näitä kaavoja.

 

Seutukaava 5