Satakunnan aluesuunnittelun historia

Aluesuunnittelun juuret Satakunnassa

Aluesuunnittelulla on pitkä historia Satakunnassa. Itse asiassa suomalaisen seutusuunnittelun katsotaan alkaneen Satakunnassa lähes 70 vuotta sitten. Professori Alvar Aallon laatima 'Kokemäenjoenlaakson aluesuunnitelma' loi pohjan alueella tehtäville suunnitteluratkaisuille. 'Kokemäenjoenlaakson kokemuksien' innoittamina Satakunnan muutkin seudut kiinnostuivat yhteistoimin toteutettavasta aluesuunnittelusta. Tuolloin luotiin pohja nykyisille suunnittelujärjestelmille sekä seudulliselle ja maakunnalliselle yhteistyölle Suomessa.

Aluesuunnitelman tavoitteet ja ratkaisut sisälsivät mielenkiintoisia kehitysvisioita sekä yhdyskuntien ja liikennejärjestelmien suunnittelustrategioita. Professori Alvar Aallon esittämä näkemys, että Kokemäenjokilaaksoon on 'ilmeisesti syntymässä aivan uusi laaja, kaupunkikäsitettä korkeampi yhdyskuntaporras, jonka muodostaa laajalle levinnyt teollisen, agraarisen, liikenteellisen ja sivistyksellisen toiminnan yhdistelmä', on muodostanut perustan monille nykypäiväänkin ulottuville suunnitelmille.

Maankäytön suunnittelu on edennyt Satakunnassa vaiheittain

Seutukaavoituksen virallinen organisoituminen alkoi Suomessa rakennuslain säätämisen jälkeen vuonna 1957. Aluksi kuitenkin jatkettiin vapaaehtoista kuntainliittotoimintaa. Sisäasianministeriö antoi vuonna 1963 seutukaavamääräyksen, jonka toteuttaminen edellytti lakisääteisen kuntainliiton perustamista. Tämän jälkeen käynnistettiin koko Satakunnan talousaluetta koskevan seutukaavaliiton perustamisen valmistelut neuvotteluineen ja hallintotoimineen. Välivaihe päättyi Satakunnan seutukaavamääräykseen, jonka sisäasianministeriö antoi 14. maaliskuuta 1967. Tällöin aloitti toimintansa Satakunnan seutukaavaliitto, jonka lakisääteinen tehtävä oli seutukaavoitus.

Aluesuunnittelujärjestelmä on vuosien kuluessa kehittynyt yhä monipuolisempaan suuntaan. Eri aikakausina on pyritty vastaamaan yhteiskunnan kehityksen aiheuttamiin muutostarpeisiin. Varsinkin 1990-luvulla aluehallintoa ja suunnittelujärjestelmiä uudistettiin voimakkaasti. Satakunnassa valmistauduttiin tuleviin muutoksiin etuajassa, kun Satakunnan Seutukaavaliitto ja Satakunnan Maakuntaliitto yhdistyivät vuonna 1991 Satakuntaliitoksi. Yhteistyön sekä osallistumisen rooli on uudistusten myötä korostunut.

Maakunnallista suunnittelujärjestelmää nykyisin koskeva lainsäädäntö on varsin tuore. Vuoden 2000 alussa astui voimaan uusi maankäyttö ja rakennuslaki (132/1999) ja vuoden 2009 alussa uusi alueiden kehittämislaki (1651/2009). Uusien lakien mukaisesti maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakuntaohjelma ovat maakunnan suunnittelun keskeiset välineet.

Maankäytön suunnittelu Satakunnassa on vuosien kuluessa edennyt vaiheittain: