Muita toteutettuja projekteja

2005-2015 - Luonnon monimuotoisuus ja maaseudun kehittäminen

Lounais-Suomen metsäkeskus, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus allekirjoittivat yhdessä vuonna 2005 ”Luonnon monimuotoisuus ja maaseudun kehittäminen” –ohjelman aiesopimuksen.

Sopimuksella luodaan pohja verkostolle, johon voivat liittyä kaikki alueen luonnonvarojen kestävän käytön tai luonnonsuojelun parissa toimivat tahot. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on lisätä luontoon ja luonnonhoitoon liittyvää yrittäjyyttä ja työtä Satakunnassa sekä Varsinais-Suomessa. Sopimus kattaa vuodet 2005-2015 ja sopimuksen väliarviointi suoritetaan vuonna 2010.

2007-2015 - Satakunnan vesistöjen parantamisohjelman SATAVESI toteuttaminen

Satakunnan vesistöjen parantamisohjelman SATAVESI toteuttaminen jatkuu toisen ohjelmakauden toteuttamisella vuosina 2007 - 2013. SATAVESI-ohjelman toteuttaminen perustuu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Satakuntaliiton ja Satakunnan ELY-keskuksen vuosina 2002 ja 2006 allekirjoittamiin aiesopimuksiin Satakunnan vesistöjen tilan parantamisesta. Ohjelman ensimmäinen toimintakausi ajoittui vuosille 2002 - 2006.

Ohjelmatoiminnan tavoitteena on saattaa vesistöjen parissa toimivat tahot yhteen pohtimaan vesistöjen tilan parantamiseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja niihin. Toiminnassa on mukana kaikkiaan kymmenien eri tahojen edustajia yhteiskunnan eri sektoreilta. SATAVESI-ohjelma edistää konkreettisten vesistöhankkeiden toteutusta. Ohjelma ideoi hankkeita, osallistuu niiden suunnitteluun ja tarjoaa tukea hankkeiden toteuttajille mm. etsimällä yhteistyökumppaneita ja rahoitusta.

Lisätietoja:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Satavesi/Toiminta

2009 - Kauppa Satakunnassa

Satakuntaliitossa on kesällä 2009 valmistunut ”Kauppa Satakunnassa” -selvitys. Selvitys on yksi Satakunnan maakuntakaavan perusselvityksistä. Siinä tarkasteltiin vähittäiskaupan palveluverkon nykytilaa Satakunnassa sekä kartoitettiin vähittäiskaupan nykyiset hankkeet ja ennakoitiin kaupan tulevaa tilantarvetta ja sijoittumista. Lisäksi selvitettiin kaupan hankkeiden vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, palvelujen saavutettavuuteen sekä olemassa oleviin palveluihin. Selvityksen pohjalta järjestettiin ”Kauppa Satakunnassa” -seminaari, missä esiteltiin valmistunutta selvitystä sekä kuultiin kannanottoja kaupan toimijoilta sekä tutkimuksen asiantuntijoilta. Hanketta rahoitettiin maakunnan kehittämisrahalla. 

A292 Kauppa Satakunnassa (5,7 mt, PDF)

2008 - Maakuntakaavan toteuttamisen kehittäminen Satakunnassa

Vuonna 2008 toteutettiin liiton omana hankkeena ”Maakuntakaavan toteuttamisen kehittäminen Satakunnassa” -projekti. Maakuntakaavaprosessi on uusi maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavamuoto, jonka laatimismenetelmät eivät ole vielä vakiintuneet. Uusien suunnittelukäytäntöjen kehittämiseksi Satakuntaliitossa on kehitetty uudenlaisia ja innovatiivisia lähestymistapoja sekä -menetelmiä vuonna 2003 käynnistyneessä maakuntakaavaprosessissa.

Hankkeen tavoitteena oli maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta saadun palautteen käsittely siten, että palautetta voitiin hyödyntää maakuntakaavan toteuttamisessa muun muassa paikkatietoaineiston avulla. Samalla kehitettiin maakuntakaavan toteuttamismenettelyä.