Satakunnan metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtoja selvittävä ja kehittävä hanke

Tälle sivulle kootaan lisätietoa hankkeessa järjestettävistä tilaisuuksista ja hankkeen tuottamista aineistoista


ELINVOIMAA JA LISÄARVOA METSIEMME SIVUVIRROISTA 5.11.2020 klo 12.30 - 15.30

12.30 Tervetuloa & käytännön järjestelyt (Zoom&Screenio)
         Osallistujien esittäytyminen

12.45 Hankkeessa tehdyn selvityksen pääkohdat tiivistetysti ja luonnokset keskeisiksi kehittämistavoitteiksi.

13.30 Osaaminen, kumppanuudet ja uudet innovaatiot korkeamman lisäarvon tuotteiden lähtökohtana, Heikki Perko, Prizztech Oy

14.00 Työskentelyosio 1: Kehittämistavoitteiden muotoilu- ja lisäysehdotukset, kriittisten menestystekijöiden pohdinta

Tauko 5 min.

14.35 Työskentelyosio 2: Konkreettiset teot ja toimet: Toimenpide- ja kehittämisehdotukset valittuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

15.15 Loppukeskustelu, jatkotoimet ja tilaisuuden päätös

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Ilmoittautuminen 3.11.2020 mennessä: https://q.surveypal.com/5.11.2020-ilmoittautuminen
 


SATAKUNNAN METSÄFOORUMI 1.10.2020

Satakunnan metsäfoorumi järjestettiin 1.10.2020. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua etäyhteydellä ja paikan päällä Teknologiakeskus Pripolissa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä noin 40 henkilöä. Metsäfoorumin teemoina olivat Satakunnan metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtojen nykytila sekä sivuvirtojen potentiaalinen korkeampaa lisäarvoa tuova käyttö tulevaisuudessa. Metsäfoorumin puheenjohtajana toimi dekaani Ritva Toivonen Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Linkit metsäfoorumissa kuultuihin esityksiin alla. Foorumissa työskenneltiin myös työpajoissa, joista tulee kooste tälle nettisivulle.

Aamupäivän teema:
Metsätalouden ja teollisuuden sivuvirtojen nykytila sekä sivuvirtojen käytön muutokset Satakunnassa

Metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtojen nykytila, Ari Vastamäki, Anuari Oy (huom! selvitystä on mahdollista kommentoida 13.10. asti: https://q.surveypal.com/Kommentointipyynto_Valiraportti)

Energiantuottajan näkökulma, johtaja Timo Mäki, Pori Energia Oy

Iltapäivän teema:
Korkeampaa lisäarvoa metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteista

Uusia tuotteita sivuvirroista? tutkimuspäällikkö Pekka Saranpää, Luonnonvarakeskus (Luke)

Bioenergo jatkojalostamaan sahojen sivuvirtoja, hallituksen puheenjohtaja Timo Saini, BioEnergo Oy

Korkeimman jalostusasteen tuotteita sahojen sivuvirroista - esimerkkinä QusitolR®, Montinutra Oy (video: https://youtu.be/XQav1P2Z0VA)HANKKEESSA LAADITTUJEN SELVITYSTEN VÄLIRAPORTTILUONNOS KOMMENTOITAVANA 13.10.2020 ASTI (Raportti täällä)

Kommentoi väliraporttia 13.10.2020 mennessä: https://q.surveypal.com/Kommentointipyynto_Valiraportti

Kasvuohjelman tausta-aineistoksi on laadinnassa selvityksiä, joista on nyt laadittu ensimmäinen yhteenvetoraportti. Raportti tarjoaa mielenkiintoista tietoa Satakunnan metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteista ja niiden käytöstä ja tuotannosta tällä hetkellä. Lisäksi raportissa on kuvattu sivutuotemarkkinoita, niiden kehitystä tähän päivään ja ennakoitu tulevia muutoksia. Selvitysten laadinnassa on toteutettu sivutuotteiden tuottajien ja käyttäjien haastatteluja.

Saatujen kommenttien pohjalta selvityksiä on vielä mahdollista täydentää. Selvitysten toteuttajina ovat Anuari Oy, Suomen Metsäkeskus ja Prizztech Oy.

Selvitykset luovat perustan hankkeessa syntyvälle metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtoihin keskittyvälle Satakunnan metsätalouden kasvuohjelmalle jatkotoimenpide-ehdotuksineen vuoden 2020 loppuun mennessä.HANKKEEN KICK OFF -TILAISUUS 3.2.2020

Metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirrat ovat merkittävä osa Satakunnan kierto- ja biotaloutta sekä energiatuotantoa. Metsien ja metsästä saatavien tuotteiden sekä niiden sivuvirtojen jatkuvaan kehittämiseen tulee panostaa entistä enemmän. Vuoden 2020 kuluessa on tarkoitus laaja-alaisesti selvittää Satakunnan alueella metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteita, sivutuotteiden kulkuvirtoja sekä sivuvirtojen käytön ennakoituja muutoksia tulevaisuudessa. Selvityksiä toteuttavat Suomen Metsäkeskus, Prizztech Oy ja Anuari Oy. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan metsien sivuvirroista sekä niiden hyödyntämisestä nyt ja tulevaisuudessa.

Hankkeen esittely, Krista Tupala, Satakuntaliitto
Nykytilakatsaus, Tapio Nummi, Suomen Metsäkeskus
Metsäteollisuuden sivuvirrat osana kiertotaloutta, Ympäristöpäällikkö Sanna Pulkkinen, Metsä Group

Luvian Saha Oy, metsäjohtaja Juho Honkela
Ma
anrakennus Mykrä Oy, hallituksen puheenjohtaja Jorma Mykrä

Työpaja: mistä aiheista tarvitaan lisää tietoa metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtojen osalta?
työpajakooste 


 

Satakunnan metsätalouden kasvuohjelma - Satakunnan metsätalouden ja –teollisuuden sivuvirtoja selvittävä ja kehittävä hanke 2019-2020

Hankkeen tarkoituksena on laaja-alaisesti selvittää Satakunnan alueella metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteet, sivutuotteiden kulkuvirrat sekä sivuvirtojen käytön muutokset vuoteen 2024 mennessä. Lisäksi selvitetään, onko sivutuotteille löydettävissä uutta korkean lisäarvon tuovaa kaskadi -periaatteen mukaista käyttöä. Hankkeen päätavoitteena on luoda Satakunnan metsätalouden kasvuohjelma, jonka tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä metsätalouden kestävälle kasvulle Satakunnassa. Kasvuohjelman laadintaan sisältyy työpajoja, mallien luomista, haastatteluja sekä selvityksiä. Kasvuohjelman tausta-aineistoksi laaditaan selvitykset sivutuotteiden kulkuvirtamallista sekä sivutuotteiden potentiaalisista uusista käyttömahdollisuuksista ja käyttäjistä. Hankkeessa toteutetaan myös sivutuotteiden tuottajien ja käyttäjien haastattelut. Tarkoituksena on vahvistaa Satakunnan roolia kansallisesti ja kansainvälisesti metsätalouden ja -teollisuuden osa-alueilla. Hankkeen toteutuksesta vastaa Satakuntaliitto. Hankkeen rahoitus on saatu valtion vuoden 2019 talousarvion momentilta 32.01.40 Työ- ja elinkeinoministeriön kautta.

 

 

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi