Maakuntasuunnitelma 2050

Skenaarioraportti: Viisi vaihtoehtoista tulevaisuutta - Satakunnan skenaariot 2050 on valmistunut

Kevään 2020 aikana toteutettiin maakuntasuunnitelman laadinnan tueksi osallistava skenaarioprosessi, johon osallistui yhteensä noin 150 henkilöä viidessä eri työpajassa. Skenaariotyöpajojen lisäksi suoritettiin erillisiä haastatteluja noin 50 satakuntalaiselle tai satakuntalaislähtöiselle vaikuttajalle sekä nuorille. Prosessin vetämisestä sekä haastatteluista vastasivat aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Public Oy sekä Futures Garden. Yritykset ovat luovuttaneet Satakuntaliitolle elokuun 2020 alussa ”Viisi vaihtoehtoista tulevaisuutta – Satakunnan skenaariot 2050”- raportin. Raportissa hahmotettujen skenaarioiden pohjalta on mahdollista luoda maakuntasuunnitelmaan varautumissuunnitelmia sekä tunnistaa välttämättömiä toimenpiteitä, joita skenaarioista riippumatta tulisi toteuttaa.
 
Skenaarioraporttiin pääset tutustumaan täältä.

 

Uuden maakuntasuunnitelman laadinta käynnistynyt

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat lain alueiden kehittämisestä 7/2014 (6 §) ja maankäyttö –ja rakennuslain (25 §) mukaisesti maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakuntaohjelma sekä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma. Maakuntasuunnitelma on maakunnan pitkän aikavälin visio ja strategia. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltava kehitys ja kehittämisen keskeiset suuntaviivat.

Aluekehityslainsäädännön (7/2014) sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999 mukaan maakunnan liiton tulee ottaa maakuntasuunnitelma huomioon maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinnassa. Maakuntasuunnitelman tavoitteet täsmentyvät maakuntaohjelmassa ja maakuntakaavassa.

Satakunnan maakuntahallitus on 3.6.2019 päättänyt käynnistää uuden maakuntasuunnitelman valmistelutyön. Edellinen maakuntasuunnitelma ”Satakunnan tulevaisuuskäsikirja 2035” on hyväksytty maakuntavaltuustossa 12.3.2013. Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa maakuntasuunnitelman valmistelusta. Valmistelua johtaa Satakuntaliiton aluekehitysjohtaja.
 
Maakuntasuunnitelman laadinnalle on valmisteltu osallisuus- ja arviointisuunnitelman (OAS). Sen tavoitteena on antaa tietoa kaikille maakuntasuunnitelman laadinnasta kiinnostuneille tahoille. Osallisia ovat viranomaisten lisäksi kuntien, kehittämistoimijoiden ja järjestöjen edustajat sekä yksittäiset maakunnan asukkaat. OAS:n kautta saa tietoa työn vaiheista, aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista. Osallisuus- ja arviointisuunnitelma voi muokkaantua suunnitteluprosessin aikana.

Maakuntasuunnitelman laadintaa koskeva viestintä on tärkeä osa osallisuutta. Maakuntasuunnitelman laadinnasta julkaistaan mediatiedotteita. Valmisteluun liittyvä aineisto tulee olemaan nähtävillä myös Satakuntaliiton verkkosivuilla www.satakuntaliitto.fi. Lisäksi maakuntasuunnitelmasta tullaan tiedottamaan sosiaalisen median, mm. Facebook-sivujen kautta.

Maakuntasuunnitelmatyön laadintaprosessi voidaan jakaa käynnistys-, esisuunnittelu-, suunnittelu- ja hyväksymisvaiheeseen. Suunnitelman laadinnassa ja vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään mm. tilastoaineistoja ja -analyysejä, trendianalyyseja, paikkatietoaineistoja ja -analyysejä, ilmiöpohjaista tarkastelua, skenaario- ja työpajatyöskentelyä, asiantuntijatyötä sekä kyselyjä ja haastatteluja.
 
Maakuntasuunnitelmatyöhön Satakuntaliiton toimesta on päätetty soveltaa ympäristövaikutusten arvioinnin elementtejä, koska viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevassa laissa (200/2005) on pykälä (3§) koskien yleistä velvollisuutta selvittää ympäristövaikutukset. Maakuntasuunnitelman tarve ympäristövaikutusten arviointiin tulee tätä kautta. Arviointi sisällytetään valmisteluprosessiin ja suoraan valmisteluryhmiin, jolloin saadaan kattavasti ja joustavasti esiin merkittävimmät vaikutukset.

Linkki maakuntasuunnitelman valmistelun osallisuus- ja arviointisuunnitelmaan.

Aluekehitysjohtaja
Timo
Vesiluoma

• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4330
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi