Maakuntaohjelma 2022-2025

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMAN 2022-2025 LAADINTA

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on lähettänyt 5.5.2020 maakuntien liittoihin ohjeluonnoksen maakuntaohjelman 2022–2025 laadinnasta. TEM pyytää maakuntien liittoja käynnistämään maakuntaohjelman laadinnan viipymättä, jotta työ on mahdollista toteuttaa huolella ja vuorovaikutteisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Maakuntaohjelma laaditaan valtuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Käynnissä olevan aluekehittämisen lainsäädäntöä koskevan lakivalmistelun myötä myös maakuntaohjelmaa koskeva säädösperusta tulee päivittymään vuoden 2021 alusta voimaan tulevan uuden lain myötä. TEM voi täydentää maakuntaohjelmien laadintaa koskevaa ohjeistusta, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi uudistuvan säädösperustan vuoksi.

Osallistavassa prosessissa valmisteltava maakuntaohjelma sisältää alueen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.

Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Maakuntaohjelma laaditaan siten, että varmistetaan sen vaikuttavuus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja tarvittavin osin aluehallintovirastojen strategisten ohjausasiakirjojen painopisteisiin ja sisältöön.

Maakuntaohjelman laadintaprosessissa on työ- ja elinkeinoministeriön ohjeluonnoksen mukaan huomioitava seuraavaa:

 • Maakuntaohjelmien valmistelun yhteydessä maakuntien liittoja on pyydetty päivittämään alueellisia innovaatiotoiminnan valintoja ja kehittämistä koskevat älykkään erikoistumisen strategiansa EU:n ohjelmakautta 2021 – 2027 varten. Päivitetty strategia tulee liittää osaksi maakuntaohjelman kokonaisuutta.
 • Uuden ohjelman valmistelussa tulee lisäksi hyödyntää voimassa olevan ohjelman ulkopuolista tai vertaisarviointia. (Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 vertaisarviointi on toteutettu kevään 2020 aikana. Arviointi toteutettiin Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnan liittojen keskinäisenä vertaisarviointina.)
 • Maakuntaohjelmassa tulee huomioida hallituksen keväällä 2020 antama päätös aluekehittämisen painopisteistä (aluekehittämispäätös) ja sen toteuttaminen maakunnan lähtökohdista. Alueen elinvoimaisuuden kannalta keskeisten hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyyden ja elinkeinoelämän uudistumisen ohella aluekehittämispäätöksen keskeisenä tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat päätöksessä kaikkia painopisteitä poikkileikkaavia teemoja.
 • Valtio solmii hallitusohjelman mukaiset osaamis- ja innovaatiovetoiseen kasvuun tähtäävät ekosysteemisopimukset yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Ekosysteemisopimuksen sisältö ja mahdollinen muun sopimuksellisen yhteistyö tulee sovittaa yhteen maakuntaohjelman kanssa.
 • Ohjelmassa tulee huomioida kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan linjaukset ja ohjelmatyö.
 • Maakuntaohjelma sovittaa yhteen kansallisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä maakunnassa.
 • Vuoden 2020 alun koronapandemialla on merkittäviä vaikutuksia aluetalouteen. Korjaavat toimenpiteet käynnistyvät välittömästi akuutin kriisivaiheen jälkeen, mutta pidemmän aikavälin tavoitteet ja jälleenrakennustoimet positiivisen talous-, työllisyys- ja investointikehityksen aikaansaamiseksi ja muutosjoustavuuden vahvistamiseksi tulee huomioida maakuntaohjelmassa.
 • Maakuntaohjelman tulee sisältää ohjelman määrällistä ja laadullista seurantaa varten tarvittavat vaikuttavuustavoitteet ja niitä koskevat mittarit. Maakuntaohjelmassa kuvataan näihin perustuen aluekehityksen tilannekuva. Maakunnat määrittävät maakuntaohjelman seurannassa käyttämänsä vaikuttavuustavoitteet ja seurantatiedot siten, että ne kuvaavat monipuolisesti alueen kehitystä ja aluekehittämisen tavoitteiden edistymistä.

 

Aluekehittämisen lainsäädännön uudistuksen myötä esitetään otettavaksi käyttöön toimintamalleja, jotka lisäävät valtion ja maakuntien liittojen sekä muiden aluekehittämistoimijoiden välistä vuorovaikutusta. Näistä merkittävin on aluekehittämisen keskustelut, joita on tarkoitus käydä säännöllisesti. Ensimmäiset keskustelut tullaan käymään kokeiluna syksyllä 2020. Jatkossa aluekehittämisen keskustelut toimivat foorumina myös maakuntaohjelmien toimeenpanoon liittyville kysymyksille. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimisesta lakisääteisenä asiakirjana ollaan uudistuvan lainsäädännön myötä luopumassa. Se korvautuu toisaalta em. aluekehittämiskeskusteluilla ja toisaalta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoituksen kohdentamista koskevalla rahoitussuunnitelmalla, josta säädetään tarkemmin jatkossa VN:n asetuksella.

Voimassa olevat maakuntaohjelmat 2018-2021 laadittiin valmistauduttaessa maakuntauudistukseen. Uutta maakuntaohjelmaa vuosille 2022-2025 valmisteltaessa on tarve perusteelliselle prosessille, jossa aluekehittämisen pidemmän aikavälin maakuntasuunnitelmaan tai -strategiaan perustuvia tavoitteita ja valintoja käydään läpi ja konkretisoidaan uudeksi maakuntaohjelmaksi. Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 laadinta on käynnistynyt kesällä 2019. Maakuntaohjelman 2022–2025 laadintaprosessi sovitetaan yhteen maakuntasuunnitelman 2050 laadintaprosessin kanssa.

Prosessin alustava aikataulutus

 • Maakuntaohjelman laadintaprosessin tarkempi osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistellaan maakuntahallitukselle syyskuun 2020 kokoukseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa kaikille maakuntaohjelmasta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista siihen.
 • Osallisuus- ja arviointisuunnitelman (OAS) valmistelun yhteydessä tullaan käymään viranomaiskeskustelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Satakunnan ELY-keskuksen kanssa syyskuussa 2020.
 • Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala valmistelee viraston yhteistyöprosessina Satakunnan maakuntaohjelman 2022–2025 vuosien 2020-2021 aikana.
 • Maakuntaohjelman laadinnasta järjestetään kick off -tilaisuus syksyllä 2020.
 • Aluekehittämislain (7/2014) mukaan maakuntaohjelma tulee hyväksyä kunnanvaltuuston toimikauden alkamisvuotta seuraavan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Nyt valmisteltava maakuntaohjelma suositellaan hyväksymään kuitenkin vuoden 2021 loppuun mennessä. Maakuntaohjelma 2022–2025 on tarkoitus hyväksyä vuoden 2021 lopulla maakuntavaltuuston kokouksessa.

Aluekehitysjohtaja
Timo
Vesiluoma

• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4330
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi