Maakuntaohjelma 2018-2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeellään 9.11.2016 ohjeistanut uusien maakuntaohjelmien laadintaa kaudelle 2018 -2021. Ohjeistus on annettu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta lisäksi maakuntien liittoja pyydetään seuraamaan maakuntauudistuksen etenemistä ja ottamaan se huomioon ohjelmaprosessin suunnittelussa sekä ohjelman valmistelussa. Työ- ja elinkeinoministeriö täydentää annettua ohjeistusta tarpeen mukaan.

Maakuntauudistuksen myötä aluekehittämisjärjestelmää ja aluekehittämisen strategista suunnittelua uudistetaan. Uudet maakunnat laativat maakuntalakiin perustuvat maakuntastrategiat (pitkän aikavälin tavoitteet: toiminta ja talous). Maakuntastrategian lisäksi uusissa maakunnissa laaditaan aluekehittämistehtäviä tarkentavat maakuntaohjelmat. Maakuntaohjelman suhde maakuntastrategiaan määritellään valmisteilla olevassa lainsäädännössä.

Nyt laadittavat maakuntaohjelmat valmistellaan muutostilanteessa ja niiden rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uusien maakuntien aloittaessa työnsä. Maakuntavaltuustot hyväksyvät nyt valmisteltavat maakuntaohjelman vuoden 2017 viimeisessä valtuustossa, jolloin maakunnilla on vuonna 2018 voimassaoleva maakuntaohjelma. Vuonna 2019 aloittava uusi maakuntavaltuusto voi tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman.

Maakuntaohjelman laadinnasta ja sisällöstä on säädetty voimassa olevassa alueiden kehittämislaissa 7/2014 ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Maakuntaohjelmaan sovelletaan lisäksi viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien arviointia koskevaa ns. SOVA-lakia. Maakuntaohjelmaa valmisteltaessa tulee ottaa huomioon maakuntasuunnitelma (Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035) sekä hallinnonalakohtainen alueiden kehittämisen suunnittelu ja maakuntaa koskevat muut aluekehityslaissa tarkoitetut ohjelmat.

Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Maakuntaohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntaohjelma sovittaa yhteen kansallisen ja EU-politiikan tavoitteita maakunnassa.

Vuoden 2017 aikana Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala valmistelee viraston yhteistyöprosessina Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021. Laadintaprosessi sisältää mm. seuraavat kokonaisuudet:

  • aluekehityksen tilannekuva,
  • tulevaisuustarkastelu maakunnan kehityksen kannalta olennaisista kehitysilmiöstä,
  • mahdollisia uusia sisältötäydennyksiä 2014 - 2017 maakuntaohjelman kehittämislinjauksiin tunnistettujen tarpeiden osalta
  • vaikutusten arviointi

Maakuntauudistusprosessin yhteydessä tehtävä tulevaisuustyö sovitetaan yhteen maakuntaohjelman 2018 - 2021 laadinnan kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön kirje maakuntaohjelmien 2018-2021 laadinnan käynnistämisestä.

Lisätiedot:

Valmisteluprosessin koordinointi:
aluekehitysasiantuntija Katja Laitinen 044 711 4360

Maakuntaohjelman laadinta:
aluekehitysasiantuntija Katja Laitinen 044 711 4360                       
aluekehitysasiantuntija Krista Tupala 044 711 4387

Vaikutusten arviointi:
ympäristöasiantuntija Anne Savola 050 596 1362

Satakunnan edunvalvontahankkeet:
maakunta-asiamies Marika Luoma 044 711 4313

PALAUTETTA / KEHITTÄMISEHDOTUKSIA MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 LAADINTAAN

Voit jättää mielipiteitä, kehittämisehdotuksia ja muuta palautetta huomioitavaksi maakuntaohjelman valmistelussa koko prosessin ajan alla olevan lomakkeen kautta.