Satakunnan maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma

Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisista alueista. Satakuntaliitto laatii maakuntakaavat Satakunnan alueelle ja Ympäristöministeriö vahvistaa ne.

Maakuntakaava on yleispiirteisin maankäytön suunnittelujärjestelmän kaavoista. Se välittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen ja sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteitten kanssa. Se on myös ohje kuntakaavoja laadittaessa. Alueidenkäytön tai yhdyskuntarakenteen yksityiskodista päätetään kuntien laatimissa yleis- ja asemakaavoissa.

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- eikä asemakaavan alueella muutoin kuin näitä kaavoja muutettaessa. Siis alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleis- tai asemakaava, maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat nämä kaavat.

Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Satakunnan maakuntakaavasta  (13.3.2013)

Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o YM1/5222/2010). Ministeriö määräsi maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Samalla ympäristöministeriö vahvisti maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen.

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Jämijärven kunnan puoleisen osan Isoniemenkeitaan turvetuotantoalueesta (EO3), Porin Vähärauman ja Riihikedon vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnät sekä Söörmarkun kylän eritasoliittymän aluevarauksen, Rauman vanhan Prisman vähittäiskaupan suuryksikköalueen (KM1) sekä Kaavamerkinnät ja -määräykset kohdassa 2. Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevan merkinnän ”Merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön kohde”.
 
Ympäristöministeriön päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitukset koskivat kaavaprosessin aikaista osallistumista ja vuorovaikutusta, maakuntakaavan esitystapaa ja vaikutusta maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, vahvistamatta jätettyä Porin Söörmarkun eritasoliittymän aluevarausta, vahvistamatta jätettyjä Porin Riihikedon ja Vähärauman vähittäiskaupan suuryksikkömerkintöjä, Porin Yyterinsantojen kaavamerkintöjä, Porin kaupunkiseutusuunnitelman huomioon ottamista, vahvistamatta jätettyä Rauman Vanha-Prisman vähittäiskaupan suuryksikön aluevarausta, Pohjankankaan ja Säkylänharjun melualuemerkintöjä, suojelualueita, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, turvetuotantoalueita, melutasoltaan hiljaisia alueita ja maakuntakaavan voimaan tuloa koskevaa määräystä.
 
Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja antanut päätöksen 13.3.2013. Valitukset Pro Pohjankankaan sekä yksityishenkilöiden osalta jätettiin tutkimatta ja muut valitukset hylättiin. Ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen muuttamiselle ei ollut korkeimman hallinto-oikeuden mukaan oikeudellisia perusteita.

KHO:n päätös 13.3.2013

Ympäristöministeriö vahvisti Satakunnan maakuntakaavan 30.11.2011. Lue lisää alta.

Maakuntakaavassa esitetään maakuntasuunnitelmassa määritellyt alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan kehittämisen kannalta tarpeelliset aluevaraukset. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.

Satakunnan maakuntakaavan laatiminen käynnistettiin vuoden 2003 helmikuussa. Tuolloin voimassa ollut seutukaava tarkistettiin ja ajantasaistettiin uuden maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia vastaavaksi maakuntakaavaksi. Satakunnan maakuntakaava saatettiin ympäristöministeriön vahvistettavaksi 1.3.2010.

Satakunnan maakuntakaava laadittiin kokonaismaakuntakaavana. Maakunnan liitto täydentää ja uudistaa koko maakuntaa koskevaa suunnitelmaa teemoittain valtakunnallisten ja maakunnallisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

 

Ympäristöministeriö vahvisti Satakunnan maakuntakaavan (30.11.2011)

Ympäristöministeriö vahvisti tänään 30. marraskuuta Satakunnan maakuntakaavan. Kyseessä on kokonaismaakuntakaava, joka kumoaa maakunnan alueella voimassa olleet seutukaavat.

Maakuntakaavan tavoitteena on kehittää erityisesti maakunnan aluerakenteen runkona Kokemäenjokilaakson nauhataajamaa kaupunkien ja taajamien verkostona. Sen ulkopuolelle jäävän kyläverkoston kehittämistä tuetaan edistämällä olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, maaseutuelinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilyttämistä alueella.

Maakuntakaavalla tuetaan Satakunnan matkailun ja virkistyksen kannalta merkittäviä vyöhykkeitä kuten Yyteri-Reposaaren ja Jämin alueita. Kaavassa on huomioitu myös Vanha Rauma sekä Leineperin ja Noormarkun ruukkialueet ja muut maisema- ja kulttuurimatkailun kannalta merkittävät valtakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet. Kokemäenjoen suistoalueella on otettu huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet sekä tulvariskin vaikutus maankäyttöön. Kaavan sisältyvät myös Selkämeren kansallispuistoon kuuluvat luonnonsuojelualueet.

Kaupan suuryksikköjä sekä keskustatoimintojen alueelle että ulkopuolelle

Vähittäiskaupan suuryksikköjä voi sijoittaa kaikille maakuntakaavassa osoitetuille keskustatoimintojen alueille. Näiden lisäksi ympäristöministeriö vahvisti kahdeksasta keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle sijoittuvasta vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnästä viisi merkintää, jotka sijaitsevat Porissa, Raumalla ja Huittisissa.

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Porin Vähärauman ja Riihikedon vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkinnät puutteellisten selvitysten vuoksi. Selvitysten perusteella ei voitu päätellä, tukisiko kahden uuden seudullisesti merkittävän suuryksikön toteuttaminen Porin keskusta-alueen kaupallisten palvelujen kehittämistä ja yhdyskuntarakennetta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Lisäksi jätettiin vahvistamatta Rauman Vanha-Prisman alueen suuryksikkömerkintä, sillä tehtyjen selvitysten perusteella Raumalla on edellytykset enintään yhdelle keskustatoimintojen alueen ulkopuolella sijaitsevalle vähittäiskaupan suuryksikölle. Vanha-Prisman alue sijaitsee Rauman keskustan ja palvelujen painopisteeseen nähden alueen vastakkaisella puolella. Suuryksikkö ei tukisi sijaintinsa vuoksi palvelujen hyvää saavutettavuutta, yhdyskuntarakenteen eheyttämistä eikä kestävän kehityksen periaatteita.

Maakuntakaavassa osoitetaan puolustusvoimien Pohjankankaan sekä Säkylänharjun ampuma- ja harjoitusalueiden melualueet. Kaavasta tehtiin 30 valitusta, joista kaksi kolmannesta kohdistui kokonaan tai osittain Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueiden melualueisiin. Kaikki kaavasta tehdyt valitukset hylättiin. Maakuntakaavalla ei voida vaikuttaa puolustusvoimien käyttämään kalustoon ja niiden aiheuttamaan meluun, vaan siinä osoitetaan melulle mahdollisesti altistuvat alueet.

 

Ympäristöministeriön päätös N:o YM1/5222/2010 annettiin julkipanon jälkeen 30.11.2011.

vs. Alueiden käytön johtaja
Susanna
Roslöf

 

• maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen
• maakuntakaavan valmistelu
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• liikenne
• alueiden käytön johtaja
• maakuntajohtajan 2. sijainen
• johtoryhmän jäsen
• maakuntakaavan toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4334
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi