Maa-ainesten otto

Lounais-Suomen alueella on tehty soranottoalueiden nykytilan ja kunnostustarpeen kartoitushanke (Sokka-hanke) kevään 2008 ja kevään 2010 välisenä aikana. Sokka-hankkeessa kartoitetaan kaikki luokitelluilla pohjavesialueilla sijaitsevat maa-ainesten ottoalueet niiden jälkihoito- ja kunnostustarpeen mukaan.

Vastaava hanke on tehty tai on tekeillä useilla eri alueilla valtakunnallisesti ja hankkeen pääasiallinen tarkoitus on selvittää maa-ainesten oton kokonaismäärää pohjavesialueilla ja kuoppien nykytilaa.

Lounais-Suomen pohjavesialueilla kartoitettiin yhteensä noin 1400 soranottoaluetta, joiden yhteispinta-ala oli lähes 3300 hehtaaria. Satakunnan alueelta kartoitettiin Rauman ja Pohjois-Satakunnan seuduilla sijaitsevat maa-ainesten ottoalueet, joita oli yhteensä noin 380 kappaletta pinta-alaltaan lähes 900 hehtaaria. Vuonna 2008 valmistuneessa Porin seudun kartoituksessa (R. Pitkäranta) kartoitettiin pohjavesialueilla sijaitsevia kuoppia noin 370 kappaletta kattaen 725 hehtaarin alan.

 

Kartoituksen luokitteluista jälkihoitoluokittelu huomioi kuopan maisemaa ja kunnostustarveluokittelu kuopan aiheuttamaa riskiä pohjavedelle.

Tässä hankkeessa kartoitetuista kuopista reilu kolmannes oli jälkihoitamattomia, eli kuoppia, joille ei ottotoiminnan päätyttyä ole tehty maisemointia tai muunlaisia kunnostustoimia. Kuopista noin 45 %:lla oli maa-aineslain mukainen ottotoiminta käynnissä ja tällä hetkellä laajimmat toiminnassa olevat ottoalueet sijaitsevat Säkylänharju-Virttaankankaan ja Hämeenkankaan alueilla.

Jonkin asteisia kunnostustoimia on tehty noin viidenneksellä kuopista, joista kokonaan jälkihoidettujen kuoppien osuus on noin 16 %. Kunnostustarveluokituksen mukaan vähäinen kunnostustarve on noin puolella kuopista ja nykyisen ottoluvan mukaisesti tullee kunnostetuksi vajaa kolmannes kuopista. Kunnostustarve oli suuri tai kiireellinen noin 11 % ja kohtalainen noin 13 % kuopista.

 

Satakunnan alueella yleisin kunnostustarve liittyy kuoppiin tuotuihin romuihin, vanhoihin koneisiin ja laitteisiin sekä polttoaineen ja öljytuotteiden säilytyksen aiheuttamiin ongelmiin.
Yleinen ongelma sorakuopilla on myös siellä suoritettava, osin luvatonkin toiminta, kuten motocrossajelu, ampumatoiminta ja roskien tuonti.

Rauman seudulla on useilla pohjavesialueilla maa-aineksia otettu lähelle pohjaveden pintaa tai sen alle. Tämän seurauksena alueelle on syntynyt kunnostustoimia tarvitsevia matalia, osin umpeenkin kasvavia lampia ja kosteikkoja. Maa-ainesten ottoalueilta poistetun pintamaakerroksen myötä poistuu maaperästä pinta- ja sadevesiä tehokkaasti puhdistava humuskerros.

Tämän takia maa-ainesten ottoalueilla tulisi huolehtia maisemointi- ja jälkihoitotoimenpiteet kunnolla loppuun muotoilujen ja pintamaiden levittämisen osalta, sillä näin mahdollistetaan kasvillisuuden riittävän nopea leviäminen ja uuden humuskerroksen syntyminen.

Vanhojen soranottoalueiden kunnostaminen on aikaa ja rahaa vaativaa työtä, mutta myös pienemmillä toimilla saa merkittävästi aikaan etenkin pohjaveden suojelun kannalta. Yleisimmin kunnostustarpeet kuopilla liittyvät pistemäisiin uhkiin, kuten romuihin ja polttoaineisiin, joiden kunnostaminen ei vaadi raskaita ja kalliita maisemointi ja maansiirtotöitä. Näitä toimia voisi mahdollisesti pystyä suorittamaan esimerkiksi talkootyyppisesti paikallisten yhteisöjen, koulujen tai järjestöjen kanssa.

Myös tehostetulla valvonnalla, neuvonnalla ja ohjeistuksella voi olla selvä vaikutus niin luvan mukaisilla ottoalueilla, kotitarveottoalueilla kuin vapaa-ajankäytössä olevilla pohjavesilampien mökkialueillakin. Koska maa-ainesten ottoalueiden kunnostaminen jälkikäteen on hyvin hankalaa ja työlästä, tulisi erityistä huomiota kiinnittää ennakoiviin toimiin kaikilla nykyisillä ja tulevilla soranottoalueilla.

 

Maa-ainesten ottoa käsittelevät raportit ovat kokonaisuudessaan ladattavissa alla olevien linkkien kautta:

Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarve Porin seutukunnassa (Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2008) PDF 2,5MB

Maa-ainesten oton nykytila ja kunnostustarve pohjavesialueilla (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisuja 2/2010) PDF 23MB

Geologiset inventointiaineistot, pohjavesialueet ja kiviaineshuolto maankäytön suunnittelussa (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2015) PDF 18MB