Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto käynnistivät Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tammikuussa 2014. Työssä on laadittu toimijoiden yhteiseen tahtotilaan perustuva liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, joka kuvaa Satakunnan asukkaiden arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten sekä maakunnan kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma ottaa huomioon alueen toimijoiden tarpeet ja liikennepoliittisen selonteon linjaukset. Suunnitelman tavoitevuosi on 2035. Suunnitelma-asiakirjat valmistuvat helmikuussa 2015.

Suunnittelutyön tavoitteena on ollut konkretisoida tarvittavat kehittämistoimenpiteet nykyisten liikkumistarpeiden, suunnitellun maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden pohjalta. Työssä on tarkasteltu liikennejärjestelmän palvelutasoa kokonaisuutena, joka muodostuu alueiden saavutettavuudesta, liikennejärjestelmän tarjonta- ja laatutekijöistä sekä matka- ja kuljetusketjujen toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä. Suunnitelmassa on tunnistettu maankunnan kehittymisen kannalta keskeiset toimenpiteet, joiden toteutumista pyritään edistämään valtakunnantasolla, alueellisten toimijoiden sekä kuntien taholta. Suunnitelma muodostaa maakunnan näkemyksen seuraavan liikennepoliittisen selonteon valmisteluun.

Suunnittelualueena on koko Satakunnan maakunta. Suunnittelun sisältö ja painotukset vaihtelevat alueen eri osissa:

1. Maakunnan alueella tarkastelussa painottuvat maakunnan keskeiset sisäiset ja ulkoiset yhteystarpeet.

2. Porin ja Rauman kaupunkiseuduilla suunnittelussa korostuvat liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus sekä kestävää liikkumista ja liikennejärjestelmän toimivuutta edistävät toimenpiteet. Porin kaupunkiseudulla suunnittelussa painottuvat kaupunkiseudun rakennemallityöhön liittyvät kehittämistarpeet ja mahdollisuudet. Rauman seudulla painottuvat Rauman yleiskaavatyössä esiin nousseet liikenteen kehittämistarpeet.

Suunnittelutyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Suunnitelmaraportissa on esitetty sekä toimintaympäristöä ja käyttäjätarpeita taustoittava osa (Raportin osa I: Tausta) sekä varsinainen kehittämissuunnitelmaosio (Raportin osa II: Liikennestrategia).

Lisätietoja suunnitelmaluonnoksesta antavat:

- Työryhmän puheenjohtaja: alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakuntaliitosta, gsm. 044 711 4382, paivi.liuska-kankaanpaa@satakunta.fi

- Maakunta-arkkitehti, Susanna Roslöf Satakuntaliitosta, gsm. 044 711 4334, susanna.roslof@satakunta.fi

- Projektipäällikkö: Markku Kivari, Strafica Oy, gsm. 040 572 1277, markku.kivari@strafica.fi