Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Satakunnan liikennejärjestelmätyö

Jatkuva liikennejärjestelmätyö aloitettiin Satakunnassa vuoden 2016 alussa. Työn käynnistämisestä ja organisoinnista vastaa Satakuntaliitto, ja työssä ovat mukana alueen kunnat, elinkeinoelämä ja ELY-keskuksen sekä valtion Satakunnan alueen liikenteestä vastaavat. Työ tapahtuu seudullisissa työryhmissä ja yhteisessä maakunnan ryhmässä, jotka kokoontuvat kahdesti vuodessa.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma - priorisoidut kehittämiskohteet (hyväksytty maakuntahallituksessa 26.11.2018)

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma - tiivistelmä 2015

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman esittelykalvot 2015 (ppt)

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman esittelykalvot 2015 (pdf)

Satakunnan liikennestrategia on valmistunut

Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat laatineet toimijoiden yhteiseen tahtotilaan perustuvan liikennejärjestelmän kehittämisohjelman, joka kuvaa Satakunnan asukkaiden arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten sekä maakunnan kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet.  Suunnitelma ottaa huomioon alueen toimijoiden tarpeet ja liikennepoliittisen selonteon linjaukset. Suunnitelman tavoitevuosi on 2035.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma työstettiin yhdessä asiantuntijoiden, työ- ja seurantaryhmän, sekä alueellisten sidosryhmien kanssa. Luonnos suunnitelmaraportiksi valmistui lokakuussa 2014 ja suunnitelmaa esiteltiin liikennejärjestelmäseminaarissa 18.11.2014. Raporttiluonnoksesta pyydettiin laajasti kuntien ja sidosryhmien lausunnot alkuvuonna 2015.

Lausuntoja saatiin 36 kpl, ja niiden pohjalta työstettiin lopullinen raportti ajoitettuine kehittämistoimenpiteineen, joita on käsitelty sekä työ- että seurantaryhmässä. Raportti jakautuu kahteen osaan; toimintaympäristöä ja käyttäjätarpeita taustoittavaan osaan (Raportin osa I: Tausta) sekä varsinaiseen kehittämissuunnitelmaosioon (Raportin osa II: Liikennestrategia). Raportin tiivistelmään on nostettu esiin priorisoidut kärkitoimenpiteet.

Suunnittelutyön tavoitteena on ollut konkretisoida tarvittavat kehittämistoimenpiteet nykyisten liikkumistarpeiden, suunnitellun maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden pohjalta. Työssä on tarkasteltu liikennejärjestelmän palvelutasoa kokonaisuutena, joka muodostuu alueiden saavutettavuudesta, liikennejärjestelmän tarjonta- ja laatutekijöistä sekä matka- ja kuljetusketjun toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä. Suunnitelmassa on tunnistettu maakunnan kehittymisen kannalta keskeiset toimenpiteet, joiden toteutumista pyritään edistämään valtakunnantasolla, alueellisten toimijoiden sekä kuntien taholta. Suunnitelma muodostaa maakunnan näkemyksen seuraavan liikennepoliittisen selonteon ja/tai hallitusohjelman ja sitä tarkentavien toimintasuunnitelmien valmisteluun. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista edistetään myös maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman sekä maakunnan edunvalvontatyön kautta.

Liikennejärjestelmän toteuttamisen edistämistä ja toteuttamisen seurantaa varten organisoidaan maakunnallinen liikennejärjestelmätyö. Liikennejärjestelmätyön organisoituminen esitetään raportissa. Työn käynnistämisessä koollekutsujana on Satakuntaliitto.

Satakunnan liikennestrategian laatiminen on käynnistynyt

Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat käynnistäneet Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen. Työssä laaditaan toimijoiden yhteiseen tahtotilaan perustuva liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, joka kuvaa asukkaiden arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetuksien sekä kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma ottaa huomioon alueen tarpeet ja liikennepoliittisen selonteon linjaukset.

Suunnitelutyön tavoitteena on saada kaikki toimijat sitoutumaan liikennejärjestelmän kehittämiseen omilla resursseillaan ja omia toimintamalleja kehittämällä. Suunnittelutyötä ohjaavia teemoja ovat liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen, käyttäjälähtöisyys sekä toimijoiden yhteistyön kehittäminen. Työssä yhteen sovitetaan alueellisia tavoitteita valtakunnallisten tavoitteiden ja suunnitelmien kanssa. Toinen tavoite on yhteisen tahtotilan löytäminen maakunnan liikennehankkeiden kehittämisen tärkeysjärjestyksestä.

Suunnittelualueena on koko Satakunnan maakunta. Suunnittelun sisältö ja painotukset vaihtelevat alueen eri osissa.

1) Maakunnan alueella tarkastelussa painottuvat maakunnan keskeiset sisäiset ja ulkoiset yhteystarpeet.

2) Porin ja Rauman kaupunkiseuduilla suunnittelussa korostuvat liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus sekä kestävää liikkumista ja liikennejärjestelmän toimivuutta edistävät toimenpiteet. Porin kaupunkiseudulla suunnittelussa painottuvat kaupunkiseudun rakennemallityöhön liittyvät kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Rauman seudulla painottuvat Rauman yleiskaavatyössä esiin nousseet liikenteen kehittämistarpeet.

Suunnitelmien laadinta kestää noin vuoden ja ne valmistuvat alkuvuodesta 2015. Suunnittelutöiden hyväksyntä tapahtuu kunta- ja maakuntatason päätöksentekoprosessien edellyttämällä tavalla.

Suunnitelmia laaditaan laajassa vuorovaikutuksessa alueen kuntien, valtion liikenneviranomaisten ja sidosryhmien välillä. Työn tavoitevaiheessa ja suunnitteluvaiheessa järjestetään seudulliset työpajat ja näiden lisäksi tarkoituksena on järjestää keskustelutilaisuuksia toimijoiden tarpeiden ja toimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi. Ensimmäiset seudulliset työpajat järjestetään helmikuussa 2014. Loppusyksyllä järjestetään Satakunnan liikennestrategiasta yksi yhteinen seminaari.

Lisätietoja suunnittelutyöstä antaa:

STRAFICA OY/Projektipäällikkö
Toimitusjohtaja Markku Kivari, Strafica Oy,
gsm. 040 572 1277, markku.kivari(at)strafica.fi

Liikennesuunnittelija
Esa
Perttula

• liikennejärjestelmäsuunnitelma
• alueiden käytön toimiala

puhelin +358 44 711 4370
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi