Lausunnot ja kannanotot

25.4.2017 lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Eurajoen Romu Oy:n toimipaikalleen Eurajoen Kuusimäkelän teollisuusalueen eteläpuolelle suunnittelemaa akkuterminaalihanketta koskevaa arviointiohjelmaa

24.4.2017 lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Vesiliikennelain 463/1996 mukaisesta asiasta: vesiliikenteen rajoittaminen määräajaksi autonomisen vesiliikenteen testausalueeksi tarkoitetulla merialueella Eurajoen kunnan edustalla

4.4.2017 lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan rantayleiskaavan muutoksesta koskien Malskerin ja Demasöörin aluetta

4.4.2017 lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan Malskerin ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksesta

3.4.2017 lausunto Ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

28.3.2017 lausunto Hämeen liitolle Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 luonnoksesta

24.3.2017 lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Haukisuon turvetuotantoalueen ympäristö- ja toiminnanaloittamisluvasta, Ulvila

21.3.2017 lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

21.3.2017 lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä

17.3.2017 lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin pohjoisten kyläalueiden osayleiskaavan ehdotuksesta

16.3.2017 lausunto Kokemäen kaupungille Kokemäen kaupungin Tulkkilan kylän turvapalvelun asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta

15.3.2017 lausunto Siikaisten kunnalle Siikaisten kunnan Heinijoen asemakaavasta

8.3.2017 lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin Jaakonkuruntien teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta

8.3.2017 lausunto Etelä-Pohjanmaan liitolle Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta

7.3.2017 lausunto Porin kaupungin Pormestarinluodon (53.) kaupunginosan Messipojanpuistoa koskevan asemakaavan muutoksen luonnoksesta

2.3.2017 lausunto Jämijärven kunnanhallitukselle Jämijärven kunnan Kauppilan kylän Ainajärven ranta-asemakaavan muutoksesta, koskee kiinteistöjä Kesäranta 181-403-2-171 ja Mäki 181-403-2-172

1.3.2017 lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista

28.2.2017 lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Kantatien 43 (Eurantie) parantaminen rakentamalla kiertoliittymä valtatien 2 ramppiliittymään ja Liikuntatien kohdalle, Harjavalta

28.2.2017 lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Maantien 204 (Säkyläntie) parantaminen rakentamalla asemakaavan mukainen Kauniinsannantien liittymä, Säkylä

27.2.2017 lausunto Kokemäen kaupungille Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n maa-aineslupahakemuksesta koskien Kokemäen kaupungin Purjalan kylän tiloja Metsäjenni 271-444-2-87 ja Metsätuija 271-444-1-51

17.2.2017 Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta Mäntyluodon sataman laiturirakentamista koskevaan hankkeeseen

14.2.2017 Lausunto Euran kunnalle Euran kunnan Kiperin Avalan ranta-asemakaavasta ja ranta-asemakaavan muutoksesta

13.2.2017 Lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan kirkonkylän, Värenmäen alueen ja Koivukujan ympäristön asemakaavan muutoksesta

13.2.2017 Lausunto Kankaanpään kaupungille Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) kortteleita 360-365 sekä puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan (Halmeen laajennusalueen eteläosa) ehdotuksesta

13.2.2017 Lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan kirkonkylän asemakaavan muutoksesta (Ylisensahantien ympäristö)

9.2.2017 Lausunto Euran kunnalle Euran kunnan yhdystien teollisuusalueen asemakaavan muutoksesta

30.1.2017 Kannanotto Metsähallitukselle Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntoversiosta 12.12.2016

23.1.2017 Lausunto Kankaanpään kaupungille Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) kortteleita 360-365 sekä puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan (Halmeen laajennusalueen eteläosa) luonnoksesta

17.1.2017 Lausunto Kankaanpään kaupungille Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelin 304 asemakaava (Rivieran pikkutalot)

9.1.2017 Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta koskien Pyhäjärven ja Näsijärven vesilain mukaisten säännöstelylupien muuttamista