Lausunnot ja kannanotot

17.10.2017 Lausunto Hämeen liitolle Häme-ohjelma 2018+ luonnoksesta

13.10.2017 Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän sidosryhmäkuuleminen perusväylänpidosta, korjausvelasta ja rahoitusmalleista 9.10.2017 Lausunto Säkylän kunnalle Säkylän kunnan Kirkko-Lehmuun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksesta

6.10.2017 Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Eurajoen Romu Oy:n akkuterminaalin perustamista ja metalliromun käsittelymäärien nostamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

5.10.2017 Lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin Aronahteen asemakaavan muutoksen luonnoksesta

5.10.2017 Lausunto Pohjanmaan liitolle Pohjanmaan maakuntaohjelmaluonnoksesta

5.10.2017 Lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin Karinkentän asemakaavan muutoksen luonnoksesta

2.10.2017 Lausunto Kokemäen kaupungille Soraset Antti Salmela Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksesta koskien Kokemäen kaupungin Kakkulaisten kylää

22.9.2017 Lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin Tuomolantien asemakaavan muutoksen luonnoksesta

22.9.2017 Lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin Kuokkamaantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta

15.9.2017 Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle valtatie 2 Pori-Helsinki kehittämisselvityksestä

14.9.2017 Kommentit Varsinais-Suomen liitolle Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaluonnoksesta 2018 - 2021

4.9.2017  Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä maantielain muuttamisesta

29.8.2017 Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3A, 3C ja 3D § muuttamisesta

22.8.2017 Lausunto Nakkilan kunnalle Nakkilan kunnan liikuntakeskuksen asemakaavan muutoksesta

21.8.2017 Lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin Nallenpolun asemakaavasta (AK14-007)

21.8.2017 Lausunto Nakkilan kunnalle Nakkilan kunnan Villilän yritysalueen asemakaavan muutoksen ehdotuksesta

18.8.2017 Lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan kirkonkylän asemakaavan luonnoksesta (Oloneuvoksentie)

18.8.2017 Lausunto Ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta

13.7.2017 Lausunto Merikarvian kunnan Malskerin ranta-asemakaavan muutoksen ehdotuksesta

13.7.2017 Lausunto Merikarvian kunnan rantayleiskaavan muutoksesta koskien Malskerin ja Demasöörin aluetta

12.7.2017 Lausunto Vesa Hietikon maa-ainesten ottamista sekä kiviaineksen murskausta koskevasta lupahakemuksesta koskien Karvian kunnan kirkonkylän tilaa Metsärouvali 230-405-12-23

11.7.2017 Lausunto Merikarvian kunnan kirkonkylän asemakaavan muutoksesta (Kauppatien kortteli 66)

4.7.2017 Lausunto Euran kunnan Kiperin Avalan ranta-asemakaavasta ja ranta-asemakaavan muutoksesta

4.7.2017 Lausunto Ulvilan kaupungille Ulvilan kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta

29.6.2017 Lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta

29.6.2017 Lausunto Punkalaitumen kunnalle tuulivoimalan rakentamisesta Punkalaitumen kunnan Arkkuinsuolle, suunnittelutarveratkaisu

29.6.2017 Lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan luonnoksesta

27.6.2017 Lausunto Euran kunnalle Euran kunnan Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutoksesta (kortteli 36), luonnosvaihe

27.6.2017 Lausunto Euran kunnalle Euran kunnan Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutoksesta (osa korttelia 19), luonnosvaihe

27.6.2017 Lausunto Ympäristöministeriölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

26.6.2017 Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle museopoliittisesta ohjelmasta

22.6.2017 Lausunto Huittisten kaupungille Huittisten kaupungin Jokilevon teollisuusalueen osayleiskaavan muutoksen luonnoksesta

21.6.2017 Lausunto Huittisten kaupungille Saaren tilan osayleiskaavan muutoksesta

20.6.2017 Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Envor Group Oy:n Porin Luotsinmäen alueelle suunnittellun biokaasulaitosta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

20.6.2017 Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Metsä Fibre Oy:n Rauman Maanpään alueelle suunnitellun kiviaineisten ottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

6.6.2017 Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

5.6.2017 Lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin Kairakatu 1 asemakaavan luonnoksesta

2.6.2017 Lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin Kuusjaskarin asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta

24.5.2017 Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Vapo Oy:n Karvian ja Parkanon Jouppilankeitaalle sijoittuvan turvetuotantoalueen perustamista koskevasta arviointiselostuksesta

24.5.2017 Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Offshore Finland Oy:n Luvian ulkomerialueen kalankasvattamoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

17.5.2017 Lausunto Etelä-Pohjanmaan liitolle Etelä-Pohjanmaan rakennemallista

16.5.2017 Lausunto Karvian kunnalle Karvian kunnan rantayleiskaavan muutoksesta Sarvelan kylässä koskien tiloja Niskala 230-411-4-98, Siika 230-411-19-1, Rahkoranta 230-411-4-177, Jaanala 230-411-4-176

8.5.2017 Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöä koskevasta lupahakemuksesta

8.5.2017 Lausunto Metsähallitukselle Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelmasta

5.5.2017 Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle valtateiden 8 ja 23 parantamisesta rakentamalla Söörmarkun eritasoliittymä, Pori

25.4.2017 Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Eurajoen Romu Oy:n toimipaikalleen Eurajoen Kuusimäkelän teollisuusalueen eteläpuolelle suunnittelemaa akkuterminaalihanketta koskevaa arviointiohjelmaa

24.4.2017 Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Vesiliikennelain 463/1996 mukaisesta asiasta: vesiliikenteen rajoittaminen määräajaksi autonomisen vesiliikenteen testausalueeksi tarkoitetulla merialueella Eurajoen kunnan edustalla

4.4.2017 Lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan rantayleiskaavan muutoksesta koskien Malskerin ja Demasöörin aluetta

4.4.2017 Lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan Malskerin ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksesta

3.4.2017 Lausunto Ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

28.3.2017 Lausunto Hämeen liitolle Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 luonnoksesta

24.3.2017 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Haukisuon turvetuotantoalueen ympäristö- ja toiminnanaloittamisluvasta, Ulvila

21.3.2017 Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

21.3.2017 Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä

17.3.2017 Lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin pohjoisten kyläalueiden osayleiskaavan ehdotuksesta

16.3.2017 Lausunto Kokemäen kaupungille Kokemäen kaupungin Tulkkilan kylän turvapalvelun asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta

15.3.2017 Lausunto Siikaisten kunnalle Siikaisten kunnan Heinijoen asemakaavasta

8.3.2017 Lausunto Rauman kaupungille Rauman kaupungin Jaakonkuruntien teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta

8.3.2017 Lausunto Etelä-Pohjanmaan liitolle Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta

7.3.2017 Lausunto Porin kaupungin Pormestarinluodon (53.) kaupunginosan Messipojanpuistoa koskevan asemakaavan muutoksen luonnoksesta

2.3.2017 Lausunto Jämijärven kunnanhallitukselle Jämijärven kunnan Kauppilan kylän Ainajärven ranta-asemakaavan muutoksesta, koskee kiinteistöjä Kesäranta 181-403-2-171 ja Mäki 181-403-2-172

1.3.2017 Lausunto Maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista

28.2.2017 Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Kantatien 43 (Eurantie) parantaminen rakentamalla kiertoliittymä valtatien 2 ramppiliittymään ja Liikuntatien kohdalle, Harjavalta

28.2.2017 Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Maantien 204 (Säkyläntie) parantaminen rakentamalla asemakaavan mukainen Kauniinsannantien liittymä, Säkylä

27.2.2017 Lausunto Kokemäen kaupungille Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n maa-aineslupahakemuksesta koskien Kokemäen kaupungin Purjalan kylän tiloja Metsäjenni 271-444-2-87 ja Metsätuija 271-444-1-51

17.2.2017 Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta Mäntyluodon sataman laiturirakentamista koskevaan hankkeeseen

14.2.2017 Lausunto Euran kunnalle Euran kunnan Kiperin Avalan ranta-asemakaavasta ja ranta-asemakaavan muutoksesta

13.2.2017 Lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan kirkonkylän, Värenmäen alueen ja Koivukujan ympäristön asemakaavan muutoksesta

13.2.2017 Lausunto Kankaanpään kaupungille Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) kortteleita 360-365 sekä puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan (Halmeen laajennusalueen eteläosa) ehdotuksesta

13.2.2017 Lausunto Merikarvian kunnalle Merikarvian kunnan kirkonkylän asemakaavan muutoksesta (Ylisensahantien ympäristö)

9.2.2017 Lausunto Euran kunnalle Euran kunnan yhdystien teollisuusalueen asemakaavan muutoksesta

30.1.2017 Kannanotto Metsähallitukselle Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelman lausuntoversiosta 12.12.2016

23.1.2017 Lausunto Kankaanpään kaupungille Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) kortteleita 360-365 sekä puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan (Halmeen laajennusalueen eteläosa) luonnoksesta

17.1.2017 Lausunto Kankaanpään kaupungille Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelin 304 asemakaava (Rivieran pikkutalot)

9.1.2017 Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta koskien Pyhäjärven ja Näsijärven vesilain mukaisten säännöstelylupien muuttamista