Laajemmin merialuesuunnittelusta

Merten aluesuunnittelusta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa, lakimuutokset tulivat voimaan 1.10.2016                  

Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) on lisätty uusi merialuesuunnittelua koskeva 8 a luku. Lakimuutoksen mukaan ympäristöministeriö vastaa 8 a luvussa tarkoitetun merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta sekä yhteistyöstä naapurivaltioiden kanssa. Maakunnan liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu sekä merialuesuunnittelu. Lisäksi talousvyöhykelain 3 § on muutettu lisäämällä siihen, että MRL:n merialuesuunnittelua koskevia säännöksiä sovelletaan talousvyöhykkeellä.Tarkemmat säännökset merialuesuunnitelman esitystavasta sekä merialuesuunnitelmien lukumääristä, suunnittelualueista ja määräajoista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Merialuesuunnittelulla tavoitellaan sinistä kasvua

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin.

Merialuesuunnitelma laaditaan aluevesille ja talousvyöhykkeelle ja Ahvenanmaalla on toimivalta sille kuuluvilla aluevesillään. Merialuesuunnitelman laatimisesta ja hyväksymisestä vastaavat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Maakuntien liittojen tulee valmistella merialuesuunnitelma yhteistyössä ja merialuesuunnitelmat on sovitettava yhteen. Satakuntaliitto laatii merialuesuunnitelman yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa. Suomessa laaditaan yhteensä 3 merialuesuunnitelmaa.

Merialuesuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelma.

Merialuesuunnitelman laadintaprosessi muistuttaa maakuntakaavan laadintaa, mutta merialuesuunnitelma ei ole maankäyttöä ohjaava kaava eikä se saa samanlaisia oikeusvaikutuksia kuin kaavoilla on.

Maakuntien liittojen on järjestettävä merialuesuunnitelman valmistelu siten, että viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun. Maakuntien liittojen on pyydettävä lausunto niiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy. Ulkoasiainministeriöltä on pyydettävä lausunto talousvyöhykkeen osalta. Muille tahoille on varattava mahdollisuus tutustua valmisteluaineistoon sekä esittää siitä mielipiteensä julkaisemalla asiaa koskeva ilmoitus internetissä. Mielipiteiden esittämiselle on varattava vähintään 30 päivää.

Merialuesuunnitelmat tulee laatia 31.3.2021 mennessä
Maakuntien liittojen on tiedotettava hyväksytystä merialuesuunnitelmasta ja sen perusteluista internetissä. Tieto hyväksytystä merialuesuunnitelmasta on lähetettävä valmisteluun osallistuneille viranomaisille ja yhteisöille lisäksi merialuesuunnitelman on oltava kaikkien saatavilla internetissä. Maakuntien liittojen tulee toimittaa hyväksytty merialuesuunnitelma ja siihen tehdyt muutokset viipymättä tiedoksi ympäristöministeriöön.