Kuntauudistus ja Satakunta

Katso myös Maakuntauudistus Satakunnassa.

****

Hallitusohjelman 2015 mukaan hallitus edistää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. Hallitus lisää kuntien päätösvaltaa erityisesti elinvoimaan liittyvissä asioissa ja vahvistaa paikallista vastuunottoa, harkintaa ja päätöksentekoa.

Hallitus vähentää kuntien kustannuksia karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistusta jatketaan osana kuntien muuttuvaa tehtäväkenttää.

Lisätietoa kuntauudistuksesta:

Valtiovarainministeriön sivut

Kuntaliiton kuntauudistus-sivut

https://www.kuntarakenne.fi/kao-wiki/fi

 

Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne –selvitys 2012

Kuntarakenteen uudistusta ohjaavat kriteerit 2012

Kunta- ja palvelurakenneuudistusten linjaukset 2013

Kuntarakennelakiesitys ja Satakunnan kuntien lausunnot 2013

 

Kuntarakennelaki

1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki velvoitti kunnat ilmoittamaan 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää yhdistymistä.
Kuntaliitosselvitykset Satakunnassa 

 

Kuntarakennelain muuttaminen

Hallitusohjelman 2015 mukaisesti kuntarakennelakia tullaan muuttamaan. Nykyisestä laista on tarkoitus kumota kuntauudistuksen toteuttamiseen liittyvät säädökset kuten kuntien velvollisuus selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytykset sekä selvitysten määräajat.

Valtiovarainministeriö pyysi hallituksen esitysluonnoksesta lausuntoa muun muassa kunnilta, jotka ovat olleet viime vuosina mukana kuntien yhdistymisissä tai ovat yhdistymässä lähivuosina. Lausuntojen määräaika oli 8.9.2015. Lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan vielä kuluvan vuoden 2015 aikana.  
Lisää aiheesta

 

Uusi Kuntalaki

Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Esimerkiksi kunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan jo tänä vuonna. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien.

Uusi kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Lisää aiheesta

 

Valtionosuusuudistus

Nykyinen valtionosuusjärjestelmä on tullut voimaan vuoden 2015 alusta (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009). Järjestelmä perustuu selvitysmies Arno Miettisen keväällä 2014 tekemään esitykseen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta.

Hallitusohjelman 2015 mukaan kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistusta jatketaan osana kuntien muuttuvaa tehtäväkenttää. Hallitus tasapainottaa kuntien tehtävät ja niihin käytettävissä olevan rahoituksen. Hallitus sitoutuu myös pitämään voimassa 100 prosentin valtionosuudet turvaavan lain. Mikäli valtionosuuksia leikataan, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa.

Lisää aiheesta

Satakuntaliiton 24.1.2014 kannanotto valtionosuusuudistukseen
Satakuntaliittoon asetettiin kuntataloustyöryhmä 11.2.2014
Satakunnan maakuntahallituksen lausunto 31.3.2014

 

Kuntien tehtävien arviointi

Hallitus sitoutuu ohjelmassaan vähentämään kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita ainakin seuraavilla periaatteilla:

  • Uudistamalla sääntelypolitiikan periaatteet vuoden 2015 aikana. Palveluprosessiin ja resursseihin kohdistuvien velvoitteiden sääntelyn ja valvonnan sijasta siirrytään ohjaamaan ja valvomaan palvelutoiminnan tuloksia (esim. asiakkaiden vointia ja tyytyväisyyttä).
  • Joustavoittamalla kelpoisuusehtoja mm. tosiasialliseen osaamiseen ja soveltuvuuteen perustuen.
  • Joustavoittamalla toimintatapoja ohjaavia normeja mm. tarkastelemalla lait, asetukset ja erilaiset suositukset; purkamalla adumisen ja palvelujen välinen kytkentä, poistamalla tilojen moninaiskäytön normiesteet, yhdistämällä kuntien erillislainsäädännössä määrätyt raportit, suunnitelmat ja ohjelmat valtuustokausittaiseksi ohjelmaksi, vähentämällä valvonta- ja tarkastusvelvollisuuksia, lisäämällä ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvia asioita; käymällä läpi erillislainsäädännön alaiset kuljetukset.
  • Luomalla edellytyksiä ottaa käyttöön olennaisesti tuloksekkaammat ja joustavammat toimintokohtaiset sekä hallinnolliset sektorirajat ylittävät palveluprosessit.

 

Yksityiskohtaiset esitykset miljardin tavoitteen saavuttamiseksi tehdään vuoden 2015 loppuun mennessä. Säästötavoitteiden kokonaiskuva ja aikataulu valmistuu kehysriiheen maaliskuussa 2016 ja esitykset tulevat voimaan tapauskohtaisesti 2016 alkaen.

Lisää aiheesta

 

 

Sote-järjestämislaki
Lue aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta

 

Maakunta-asiamies
Marika
Luoma

• edunvalvonta
• kuntayhteistyö
• Satakunnan kansanedustajayhteistyö
• sidosryhmäyhteistyö
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4321
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi