Hallinto ja päätöksenteko

Satakuntaliiton tehtävä on edistää Satakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia. Satakuntaliitto on Satakunnan kehittäjä, strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja, edunvalvoja, hankerahoittaja ja markkinoija. Satakunnan kehittäminen on yhteispeliä Satakunnan kuntien, muiden maakunnan toimijoiden, valtion aluehallinnon ja Euroopan unionin kanssa. Toimintamme yhdessä luo edellytyksiä maakunnan kilpailukyvyn parantamiselle, asukkaiden hyvinvoinnille, elinkeinojen kehittymiselle ja viihtyisälle ympäristölle.  

Tulevaisuuden strategiset suunnat on määritelty maakuntasuunnitelmassa eli Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035:ssa. Sitä toteuttavat mm. maakuntaohjelma, sen toimeenpanosuunnitelma ja maakuntakaava.

Hallinto ja organisoituminen

Satakuntaliitto on Satakunnan kuntien muodostama kuntayhtymä, jonka hallinnon perusperiaatteet määritellään kuntalaissa ja jäsenkuntien hyväksymässä perussopimuksessa. Satakuntaliitto on yksi Suomen 18 maakunnan liitosta, joiden päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan. Lisää tietoa Suomen maakuntien liitoista löytyy Kuntaliiton sivuilta.

Satakuntaliiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuusto, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä valitsee maakuntahallituksen.

Maakuntavaltuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Maakuntahallitus vastaa Satakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta. Maakuntahallitukseen valitaan maakuntavaltuuston vaalikaudeksi maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan 13 jäsentä. Maakuntahallitus, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ohjaa ja valvoo Satakuntaliiton viraston toimintaa.

Satakuntaliiton viraston johtajana toimii maakuntajohtaja. Toiminta jakaantuu aluekehityksen toimialaan, alueiden käytön toimialaan, hallinnon toimialaan ja maakuntajohtajan työtiimiin.

Satakuntaliiton johtoryhmä johtaa viraston toimintaa. Alla johtoryhmän yhteystiedot.

Maakuntajohtaja
Asko
Aro-Heinilä

• Satakuntaliiton johtaminen
• maakunnan tahdonmuodostus
• edunvalvonta
• maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja

puhelin +358 50 350 1505
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi