Ehdotusvaihe 1

Maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen lausuntoihin

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt (MH 4.6.2018) hyväksyä vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1 annettuihin lausuntoihin.

Satakuntaliitto pyysi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1 lausuntoja kaikkiaan yli 70 taholta. Lausuntoja vastaanotettiin kaikkiaan 46 taholta. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1 saaduissa lausunnoissa eniten huomiota kiinnitettiin turvetuotantoon liittyviin kysymyksiin sekä maisema-alueisiin.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1 saatuja lausuntoja ja alustavia vastineita on käsitelty 16.5.2018 järjestetyssä ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa, 22.5. 2018 kaavan laadintaa varten perustetussa yhteistyöryhmässä ja 25.5.2018 maakuntakaavatoimikunnassa.

Maakuntahallituksen päätös 4.6.2018

 1. Ei huomautettavaa / Ei lausuttavaa
 2. Turvetuotanto
 3. Suoluonto
 4. Aurinkoenergian tuotanto
 5. Bioenergia- ja puuterminaalit
 6. Tuulivoimaloiden alue
 7. Kauppa
 8. Maisema-alueet
 9. Kulttuuriympäristöt
 10. Varalaskupaikan suojavyöhyke
 11. Osallistuminen ja vuorovaikutus
 12. Kaavan tavoitteet
 13. Kaavan lainmukaisuus
 14. Vaikutusten arviointi
 15. Muuta

 

Kaavalla edistetään turvetuotannon jatkumista Pohjois-Satakunnassa

Pohjois-Satakunnan kuntien lausunnoissa esitettiin turvetuotannon alueiden kokonaismäärän lisäämistä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteiden saavuttamiseksi, turvetuotannon toimintaedellytysten turvaamiseksi ja Pohjois-Satakunnan elinkeinotoiminnan säilymiseksi. Toisaalta muutamiin turvetuotannon alueisiin suhtauduttiin kriittisesti vesistövaikutusten ja luontoarvoihin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta. Ulvilan, Kokemäen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan ja Pirkanmaan piirien lausunnoissa esitetään turvetuotantoalueita, jotka tulisi poistaa kaavaehdotuksesta.

Lausuntojen vastineissa Satakuntaliitto esittää kahden kaavaehdotuksessa osoitetun alueen poistamista (Honkajoen Jussinkeidas, Ulvilan Kivijärvensuo) ja yhden turvetuotannon alueen rajauksen supistamista (Honkajoen Kodesjoenkeidas) Natura 2000 -verkostoon ja luontoarvoihin aiheutuvien vaikutusten perusteella. Lisäksi yhden kaavaehdotuksessa osoitetun turvetuotannon alueen merkintä muutetaan selvitysalueeksi alueelle kohdistuvan valitusprosessin keskeneräisyyden vuoksi (Ulvilan Haukisuo).

Aurinkoenergian tuotannon edistämistä kannatetaan

Ympäristöministeriö toteaa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheesta 1 antamassaan lausunnossaan, että Satakuntaliitto on ottanut uusiutuvien energialähteiden teemat huomioon ansiokkaasti ja lähtenyt kunnianhimoisesti kohti valtakunnallisia ilmastotavoitteita ja maakunnallista tavoitettaan olla vuonna 2035 ilmastoystävällinen, kestävien energiaratkaisujen maakunta. Myös muissa aurinkoenergian tuotantoon liittyvissä lausunnoissa kannatetaan aurinkoenergian tuotannon edistämistä kaavoituksessa. Satakuntaliiton teettämä aurinkoenergiaselvitys, paikkatietoanalyysit ja keskusteluissa tehdyt linjaukset antavat erityisesti muille maakunnan liitoille hyvää pohjatietoa aurinkoenergian tuotannon suunnitteluun.

Vastineissa Satakuntaliitto on todennut, että jatkosuunnittelussa tutkitaan vielä yhden uuden aurinkoenergian tuotannon kehittämisen kohdealueen osoittamista. Mahdollinen alue sijoittuisi Merikarvian Tuorilan itäpuolelle.

Porin puutavaran kuormauspaikalle toivotaan uutta sijoituspaikkaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota Rauman Kollan terminaalialueen liikenteellisiin ratkaisuihin liittyen tulevaisuudessa valtatien 12 ohituskaistajärjestelyihin. Vastineissa todetaan, että tieto alustavasta ohituskaistasuunnitelmasta lisätään kaava-aineistoon, jotta Kollan terminaalialueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa huomioidaan valtatien 12 ohituskaista, ja liittymäjärjestelyjen toteutumisen edellytykset riittävällä tavalla.

Porin kaupunki esittää antamassaan lausunnossa vaihtoehtoisen kuormauspaikan etsimistä muualta junaradan varrelta, riittävän etäältä häiriintyvistä kohteista, Riihikedon puutavaran kuormauspaikalle ja toteaa kuormauspaikan vaikeuttavan alueen muuta maankäyttöä ja sen kehittämistä. Jatkosuunnittelussa Riihikedon kuormauspaikalle pohditaan terminaalialueen kaavamerkintää, josta ilmenee kuormauspaikan väistyminen tulevaisuudessa yhdyskuntarakenteen laajenemisen tieltä.

Kaupan teemaa koskevaa vaikutusten arviointia täydennetään

Ympäristöministeriö esittää Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan teemaa koskevassa lausunnossaan, että vähittäiskaupan suuryksikköjen alueelle ja tilaa vaativan kaupan alueille osoitetaan erikseen enimmäismitoitukset. Satakuntaliitto toteaa vastineessaan, että enimmäismitoitus on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti keskusta-alueiden ulkopuoliselle kaupalle eli yhteenlaskettuna kesusta-alueiden ulkopuolisille vähittäiskaupan suuryksiköille ja tilaa vaativan kaupan kehittämisvyöhykkeille. Jatkosuunnittelussa mitoituksen lähtökohtia ja vaikutusten arviointia selkeytetään Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selostuksessa.

Porin ja Ulvilan kaupungit esittävät lisäyksiä ja rajausten muutoksia kaavaehdotuksessa osoitettuihin vähittäiskaupan suuryksikköjen alueisiin sekä tilaa vaativan kaupan vyöhykkeisiin. Vastineissa todetaan, että maankäyttö- ja rakennuslain muutos koskien vähittäiskaupan suuryksikkökoon muutosta 2000:sta 4000 krs-m2:iin mahdollistaa kaupan kehittämisen esitetyillä alueilla riittävällä tavalla. Lisäksi Porin kaupungin esittämällä Aviaporin alueen suhde liikenneverkkoon ja asutukseen ei tue seudullisesti merkittävien suuryksikköjen sijoittamista alueelle.

Maisema-alueiden merkintä sai hyväksynnän

Museovirasto toteaa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta 1 koskevassa lausunnossaan, että kaikkiaan kaava on hyvin laadittu ja täyttää kulttuuriympäristön huomioimisen ja maisema-alueiden osalta sekä maakunnan omat että valtakunnalliset tavoitteet.

Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden merkinnän muuttaminen maisemallisesti tärkeiksi alueiksi ja suunnittelumääräyksen supistaminen on aiheuttanut tyytymättömyyttä muutaman viranomais- ja sidosryhmätahon osalta. Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää kuitenkin tärkeänä maisema-alueiden merkitsemistä kaavaan ja toteaa, että maisemallisesti tärkeä alue -merkintä määräyksineen turvaa riittävästi maisema-arvojen huomioinnin alueiden tarkemmassa suunnittelussa. Pohjois-Satakunnan kunnat ovat tyytyväisiä ehdotusvaiheessa esitettyyn maisema-alueita koskevaan kaavamerkintään ja suunnittelumääräykseen.

Kaavaehdotuksen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ehdotettujen alueiden rajauksiin on esitetty kuntien tahoilta rajausmuutoksia. Vastineissa todetaan, että valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kohdevalikoiman päivitys ja täydentäminen myös alueiden laajuuden osalta on ympäristöministeriön valmistelussa.

Kaava julkisesti nähtäville syksyllä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaavan laadintaprosessi poikkeaa muista kaavatasoista kaksiosaisella ehdotusvaiheella. Ensimmäinen vaihe käsittää ainoastaan lausuntopyyntökierroksen, jolloin maakuntaliitto pyytää asetuksessa mainituilta tahoilta lausunnot. Vasta maankäyttö- ja rakennuslaissa mainitun viranomaisneuvottelun jälkeen kaava asetetaan julkisesti nähtäville.

Syksyllä julkisesti nähtäville asetettavaa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta 2 valmistellaan kesän ja alkusyksyn aikana Satakuntaliiton maakuntahallituksen hyväksymien vastineet perusteella. Tavoitteena on, että Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 asetetaan julkisesti nähtäville ensi syksynä. Nähtävillä oloaikana on kuntien jäsenillä ja osallisilla oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja:

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, puh 044 711 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, puh 044 711 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

Maakuntainsinööri Anne Nummela, puh 044 711 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh 050 596 1362  anne.savola(at)satakunta.fi