Ehdotusvaihe 1

Maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti hyväksyä vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1 saatuihin lausuntoihin.

Satakuntaliitton pyysi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta 1 lausuntoja kaikkiaan yli 70 taholta. Lausuntoja vastaanotettiin kaikkiaan 46 taholta.

Lausunnoissa kiinnitettiin eniten huomiota Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 esitettyyn turvetuotannon teemaan. Pohjois-Satakunnan alueelle esitettiin turvetuotannon alueiden lisäämistä elinkeinoelämän näkökulmasta. Toisaalta huomiota kiinnitettiin myös turvetuotannon vesistöihin ja luontoarvoihin kohdistuviin vaikutuksiin.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 luonnosvaiheessa esitettyjen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden merkinnän muuttaminen ehdotusvaiheessa maisemallisesti tärkeiksi alueiksi ja suunnittelumääräyksen supistaminen on sekä viranomaisten, että Pohjois-Satakunnan kuntien kannanottojen perusteella kohtuullinen ratkaisu.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 toinen ehdotus laaditaan lausuntoihin annettujen vastineiden pohjalta. Tavoitteena on, että ehdotus asetetaan ensi syksynä julkisesti nähtäville kuntalaisten ja muiden osallisten arvioitavaksi.

Ehdotusvaiheen lausuntoaineisto (ei julkinen kuuleminen)

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusta on valmisteltu luonnosvaiheen palautteeseen laadittujen vastineiden, jatkoselvitysten sekä viranomaisten ja kuntien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta.

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta on pyydettävä lausunnot ja siitä saadun palautteen jälkeen on järjestettävä viranomaisneuvottelu ennen kuin ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 22.1.2018 § 13 hyväksynyt vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen 1 aineiston ja päättänyt pyytää aineistosta lausunnot. Lausuntopyyntö toimitetaan sähköpostitse maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 13§) mukaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, jäsenkunnille, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoille, muille keskeisille viranomaisille ja yhteisöille sekä niille ministeriöille, joita asia koskee.

Lausuntojen palautteen käsittelyn ja viranomaisneuvottelun (MRA 11§) perusteella kaavaehdotusta tarvittaessa tarkistetaan, minkä jälkeen maakuntahallituksen hyväksymä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville syksyllä 2018.

Maakuntahallituksen päätös 22.1.2018

Lausuntopyyntö jakelulistoineen

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 lausuntopyyntöasiakirjat

Kaavakartta 1:100 000

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavayhdistelmä (epävirallinen) 1:100 000

Selostus, osa A

Selostus, osa B Teemakohtaiset taulukot ja kartat

Selostus, osa C: Vaikutusten arviointi

Satakunnan maakuntakaava kartta 1:100 000 kumottavat merkinnät

Satakunnan maakuntakaavan kumottavat kaavamerkinnät ja -määräykset

 

Ehdotus 1 valmisteluaineistoja ja yhteenvetoja

 

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja:

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, puh 044 711 4382  paivi.liuska-kankaanpaa(at)satakunta.fi

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, puh 044 711 4334  susanna.roslof(at)satakunta.fi

Maakuntainsinööri Anne Nummela, puh 044 711 4317  anne.nummela(at)satakunta.fi

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh 050 596 1362  anne.savola(at)satakunta.fi