Satakunnan edunvalvonnasta

Satakunnan edunvalvonnan kärkihankkeet 2018-2021

Satakunnan maakuntaohjelmassa vuosien 2018-2021 edunvalvonnan kärkihankkeiksi on nimetty:

- Valtatie 8 Turku-Pori –yhteysvälin parannus
- Pori-Tampere –Helsinki –henkilöraideliikenteen matka-ajan lyhentäminen alle 3 tuntiin
- VT 2 –liikennekäytävän kehittäminen
- Porin ja Rauman satamien kansallinen asema ja toimintaedellytysten kehittäminen
- Ympäristö, kestävä kehitys ja viihtyisyys
- Vetovoimaisuuden vahvistaminen
- Maakunnan toisen asteen koulutuksen mahdollisuuksien edistäminen
- Satakunnan korkeakoululaitoksen toiminnallisen ja rahoituksellisen aseman vahvistaminen
- Kattavien liikenneyhteyksien ylläpito - perusväylänpidon rahoitus
- Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman – Teollisuuspilotin toteutumisen edistäminen

Tutustu lisää Satakunnan maakuntaohjelmaan 2018-2021.

 

Ajankohtaista edunvalvonnassa

Satakuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019 (maakuntahallituksen kokouspöytäkirja 11.2.2019 Liite § 40 - Satakuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019) - käsittely edelleen maakuntahallituksessa 18.3.2019

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma - priorisoidut kehittämiskohteet (hyväksytty maakuntahallituksessa 26.11.2018)

Valtatie 2 - kasvun sydämessä (maakuntien liittojen yhteinen aineisto)

Satakunnan edunvalvonnan kärjet, kesä 2018

Satakunnan edunvalvonnan kärjet, kesä 2017

Satakunnan liikenteen kehityskohteet (5.7.2017)

Satakunnan edunvalvonnan tilannekatsaus, kesäkuu 2017

Satakunnan tavoitteet valtion kehysbudjettiin ja v. 2018 talousarvioon, 7.3.2017

ks. myös sivu Saavutettavuus
 

Satakuntaliiton edunvalvontastrategia

Maakuntahallitus hyväksyi Satakuntaliiton edunvalvontastrategian kokouksessaan 8.6.2015. Strategia määrittelee mm. edunvalvonnan lähtökohdat, kumppanit, linjaukset, tavoitteet ja kehittämisen.

 

Edunvalvonnan kehittäminen

Satakurssi-kehittämiskokonaisuus

 

Hallitusohjelmatavoitteet 2015

Satakuntaliiton tavoitteet hallitusohjelmaan ja sen toimintasuunnitelmiin 2015 hyväksyttiin maakuntahallituksessa 23.2.2015.

Asiakirjassa mainitaan kymmenen kärki:

1. Hyvä saavutettavuus / infrastruktuuri on edellytys Satakunnan monipuolisen ja vienniltään merkittävän elinkeinoelämän kilpailukyvylle ja myönteiselle aluekehitykselle.
2. Suomi tarvitsee kilpailukykyä ja uusiutumista edistävän teollisuusstrategian, jolla pyritään lisäämään tuottavuutta, kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan toimintaedellytyksiä. Teollisuusvaltaisessa Satakunnassa käynnistetään osana strategiaa valtion ja alueen toimijoiden yhteistyönä pilottiluonteinen Satakunnan teollisuuden kasvuohjelma.
3. Pohjanlahden mahdollisuuksia toimia elintärkeänä väylänä niin etelään kuin pohjoiseen tulee kehittää. Tavoitteen toteutumista edistetään toteuttamalla erityinen Pohjanlahti-vuosi.
4. Monipuolisena energiamaakuntana Satakunta tarjoaa niin ydinvoiman, nesteytetyn maakaasun (LNG), tuuli- ja merituulivoiman, aurinkoenergian kuin bioenergiankin kehittämiseen laaja-alaisen toteutus- ja innovaatioympäristön.
5. Yliopistokeskuksia vahvistetaan yliopistojen ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksen lisääjinä.
6. Koko maan alueita kehitetään tasapuolisesti. Maaseudun elinvoimaisuus on turvattava. Muun muassa maaseutualueiden digitaaliseen kehitykseen on edelleen panostettava.
7. Hallitus käynnistää parlamentaariseen valmisteluun pohjautuvan aluehallintouudistuksen.
8. Vaalipiirijako tulee perustua tasauspaikkajärjestelmään perustuvaan vaalijärjestelmään, joka parantaa vaalien suhteellisuutta ja poistaa piilevän äänikynnyksen, mutta säilyttää alueellisen edustavuuden.
9. Valtion budjettiin aiemmin sisältynyt maakunnan kehittämisraha palautetaan takaisin tai sen tilalle luodaan vastaava rahoitus, jolla maakunnissa voidaan joustavasti ja nopeasti käynnistää innovaatio- ja kehittämishankkeita.
10. Kansallispuistojen sekä muiden valtakunnallisesti merkittävien luonnonsuojelualueiden kehittämiseen, saavutettavuuden parantamiseen ja hoitoa varten tulee osoittaa riittävä rahoitus. Selkämeren kansallispuistossa sijaitsevan Säpin majakkasaaren sataman kunnostaminen on yksi esimerkki tällaisista toimista.

Lue lisää saavutettavuutta koskevista tavoitteista Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Maakunta-asiamies
Marika
Luoma

• edunvalvonta
edunvalvonnan kärkihankkeet
• sidosryhmäyhteistyö
• lausunnot ja kannanotot
• maakuntajohtajan työtiimi

puhelin +358 44 711 4321
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi