Aloitusvaihe

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 24.11.2014 (MH/126 §) käynnistää Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laadinnan. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu ja päivitetty erityisesti 1.4.2018 voimaan tulleiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2019

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen

Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi 12.7.2016 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu ja päivitetty maankäyttö- ja rakennuslain- ja asetuksen muutosten mukaiseksi ja samalla on tehty muita täydennyksiä.

Ote maakuntahallituksen 12.7.2016 pöytäkirjasta

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 12.7.2016

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty ja tarkennettu lausuntojen ja mielipiteiden sekä Satakuntaliiton viraston täydennystarpeiden mukaisesti. Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviontisuunnitelman 23.11.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta ja sitä voidaan täydentää ja tarkentaa edelleen koko prosessin ajan, kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen asti.

Ote maakuntahallituksen 23.11.2015 pöytäkirjasta

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteeseen ja kaavan tavoite-esityksiin

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuun palautteeseen sekä kaavan tavoite-esityksiin maanantaina 26.10.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 27.4. - 5.6.2015. Samaan aikaan lähetettiin Satakunnan kunnille sekä viranomaisille ja muille yhteistyötahoille lausuntopyynnöt sekä tavoitekysely vaihemaakuntakaavan 2 jatkosuunnittelua varten. Tavoitekyselyssä pyydettiin esityksiä teemoittain valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tarkentaviksi maakunnallisiksi ja seudullisiksi tavoitteiksi

Ote maakuntahallituksen kokouksen 26.10.2015 pöytäkirjasta

 

Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelman lausuntoihin

 

Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin

 

Vastineet kaavan tavoite-esityksiin

 

 

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen virallinen asiakirja, jossa määritellään kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja toteuttamistavat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa viranomaisille, Satakunnan asukkaille ja yhdistyksille sekä muille kaavoituksesta kiinnostuneille tietoa Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 prosessin lähtökohdista, alustavista tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja täydennetään koko kaavaprosessin ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.4.-5.6.2015 välisen ajan Satakuntaliiton virastossa sekä Satakunnan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla virastojen aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös alla olevasta linkistä.

 

Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut kirjalliset palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa nähtävilläoloaikana sähköpostin tai postin välityksellä osoitteella:

kirjaamo@satakunta.fi tai SATAKUNTALIITTO, Maakuntahallitus, PL 260, 28101 Pori.

 

Kuulutus

 

Ote maakuntahallituksen kokouksen 23.3.2015 pöytäkirjasta

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Lisätietoja antavat:
alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää (02) 620 4382
maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf (02) 620 4334
ympäristöasiantuntija Anne Savola (02) 620 4333
maakuntainsinööri Anne Nummela (02) 620 4317