Ajankohtaiset tiedotteet

Tietoa koronavirustilanteesta löydät esimerkiksi sivuilta www.vnk.fi www.thl.fi ja www.kuntaliitto.fi. 

Olemme avanneet uudet nettisivut osoitteessa www.satakunta.fi. Näitä nettisivuja emme enää päivitä. 

 

Satakuntaliiton henkilökunta siirtyy etätöihin 19.10. alkaen. Tavoitat meidät sähköpostilla ja puhelimitse. 

Tiedote 26.6.2020 REACT-EU -aloitteen varojen kohdentaminen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti

Koronaviruksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat rajut koko Suomessa. Länsi-Suomi, vahva vientivetoinen alue, tulee kärsimään kriisistä erityisen paljon. Samalla Länsi-Suomi on koko Suomen toipumisen kannalta keskeisessä asemassa. Nyt tarvitaan nopeita, järkeviä ja kohdennettuja toimia, jotta talouden elpyminen saadaan käyntiin.

Komissio on tehnyt ennusteen, jonka mukaan BKT:llä mitattuna Länsi-Suomi on yksi Euroopan voimakkaimmin koronakriisistä kärsineistä alueista. Tämä johtuu alueemme vahvasta vientiteollisuudesta, joka suuntautuu niin EU:in kuin EU:n ulkopuolelle. Jotta saamme kansallisesti elpymisen käyntiin, on vientivetoisen Länsi-Suomen talouden uudelleenkäynnistys ensiarvoisen tärkeää. Länsi-Suomi on kasvupotentiaalialue, johon sijoitetut kehittämisrahat tuottavat nopeasti kansantaloudellista hyötyä.

Komission 27.5.2020 tekemän ehdotuksen mukaisesti REACT-EU -varat (55 Mrd €) suunnataan jäsenvaltioille koronaviruksen vaikutuksista toipumiseen. Suomelle kohdistuva rahoituksen määrä (150 m€) vaikuttaa kuitenkin varsin vähäiseltä kokonaissummaan verrattuna. Suomen pitää huolehtia siitä, että kriteereitä painotetaan tavalla, joka varmistaa maamme pääsemisen tästä rahoituksesta osalliseksi oikeudenmukaisella jako-osuudella.

Me Länsi-Suomen maakuntajohtajat näemme erittäin tärkeänä sen, että kansallisessa REACT-EU -rahoituksen allokoinnissa otetaan huomioon koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset. Länsi-Suomesta löytyvät tulevaisuuden kasvun eväät. Vahva vienti voi nostaa Suomen uuteen kasvuun ja näin helpottaa myös julkisen talouden ahdinkoa. Kehittämispanostuksia on järkevä suunnata sinne, missä kasvupotentiaali ja kansantalouden saama hyöty ovat mahdollisimman suuria.

Seinäjoki/Jyväskylä/Tampere/Vaasa/Pori 24.6.2020

Lisätiedot:

Asko Aro-Heinilä, maakuntajohtaja, puh. 050 350 1505

Tiedote 20.5.2020 Pori ja muut yliopistokeskuskaupungit mukaan ekosysteemisopimusmenettelyyn

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti tänään, että Pori sekä muut yliopistokeskuskaupungit ovat mukana, kun valtio ja yliopistovetoiset kaupungit sopivat ekosysteemisopimuksista, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi.

Suomen yliopistokeskuskaupungit ja niiden maakunnat ovat yhdessä esittäneet sitä, että ekosysteemisopimukset tulisivat koskemaan myös niitä ja tämä TEM:n tänään tiedottama menettely vastaa hyvin asetettua tavoitetta toteavat kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä. Samalla sekä Luukkonen että Aro-Heinilä antavat tunnustusta maan hallituksen aluepoliittiselle toiminnalle ja satakuntalaisille toimijoille, jotka ovat edistäneet Porin ja muiden yliopistokeskuskaupunkien pääsyä kukaan tähän ekosysteemisopimusmenettelyyn. 

Ekosysteemisopimukset solmitaan pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, Vaasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Lappeenranta, Lahti, Pori, Seinäjoki, Mikkeli, Kajaani ja Kokkola.

Solmittavilla sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Erityisenä tavoitteena on hyödyntää kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit innovaatioiden kehitysalustoina.

Toimintamallilla voidaan kehittää uutta, tukea elinkeinoelämää ja yrityksiä sekä kehittää alueiden omia vahvuuksia. Sopimusten myötä kaupungeille avautuu myös uudenlaisia kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja.

Ekosysteemisopimukset toteutetaan osana uutta EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 -ohjelmaa. Ne toteuttavat EU:n kestävän kaupunkikehittämisen tavoitteita Suomessa. Käynnissä olevalla ohjelmakaudella kestävää kaupunkikehittämistä on toteutettu Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisen strategian kautta. Tulevalla kaudella mahdollisuudet laajenevat nyt useampaan kaupunkiin ja kaupunkien kautta laajemmin maakuntiin.

– Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Solmittavat sopimukset ovat luonteeltaan aiesopimuksia, joiden toteutusta arvioidaan ja tarkistetaan määräajoin. Tarkemmat ohjeet menettelystä annetaan kaupungeille touko-kesäkuun vaihteessa. 

 

Lisätietoja antavat:

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, puh. 044 701 1010
Asko Aro-Heinilä, maakuntajohtaja, puh. 050 350 1505

 

Tiedote 18.5.2020        Merialuesuunnitelmalla kohti tuottavaa ja puhdasta merta

Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma 2030 -luonnos on valmistunut. Digitaalinen suunnitelma on nähtävillä 18.5.-17.6.2020 välisen ajan. Valmisteluaineistoon voi tutustua ja antaa aineistosta palautetta verkkosivuilla: www.merialuesuunnitelma.fi.

Suomeen laaditaan ensimmäistä kertaa koko merialueen kattavaa merialuesuunnitelmaa, jossa osoitetaan yleispiirteisesti eri käyttötarkoituksiin sopivia potentiaalisia alueita. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa sovittamalla yhteen eri toimialojen tulevaisuuden tarpeita. Suunnitelmassa käsitellään mm. meriluontoa, energiantuotantoa, meriliikennettä, kalastusta ja vesiviljelyä sekä matkailua ja virkistyskäyttöä.

Suunnitelmaa laativat kahdeksan rannikon maakunnan liittoa yhteistyössä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Osallistava suunnitteluprosessi on merialuesuunnittelun ydin, sillä merialuesuunnitelman vaikuttavuus syntyy juuri asianosaisten osallistumisesta suunnitelman laatimiseen. Merialuesuunnitelmaa ja sen laatimisessa saatua tietoa ja yhteistyötä hyödynnetään edelleen alueiden kehittämistyössä ja muussa suunnittelussa. Toimialat voivat hyödyntää tuloksia omassa työssään. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti merialuesuunnitelmat asetetaan nähtäville ja suunnitelmista pyydetään lausunnot ulkoasianministeriöltä, viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy. Lopullinen merialuesuunnitelma valmistellaan luonnoksesta saadun palautteen, vaikutusten arvioinnin ja muun sidosryhmäyhteistyön pohjalta syksyllä 2020. Rannikon maakuntaliittojen valtuustot hyväksyvät kuulemisvaiheessa saadun palautteen perusteella tarkistetun suunnitelman oman toimialueensa osalta. Hyväksytyt merialuesuunnitelmat toimitetaan ympäristöministeriölle, joka puolestaan raportoi ja toimittaa merialuesuunnitelmat EU:n komissiolle.

Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualue

Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueella on pitkä rannikkoasutuksen ja merenkäynnin perinne, joka näkyy niin alueen asukkaiden arjessa kuin elinkeinoelämässäkin. Merialuesuunnitelma tuo esiin sekä alueen nykyistä käyttöä, tulevaisuuden mahdollisuuksia, että alueen kehittämistä tukevia luonnon ja kulttuurin arvoja.

Selkämeren alueella korostuu metalli- ja meriteollisuus, merituulivoima ja suuret satamat, sekä avomerikalastus. Meriteollisuus sekä suunnittelualueen muu elinkeinoelämä tukeutuvat vahvasti merenkulkuun ja satamatoimintoihin. Porin ja Rauman satamilla on merkittävä rooli kansainvälisessä logistiikassa ja Suomen kauppamerenkulussa. Suunnittelualueen ainutlaatuinen luonto, maisemat ja elinvoimainen kulttuuriperintö ovat merkittäviä vetovoimatekijöitä matkailulle ja virkistykselle. Selkämeren ja Saaristomeren kansallispuistot tukevat suunnittelualueen matkailun kehittämistä.

Lisätietoja:

Anne Nummela, maakuntainsinööri, p. 044 711 4317, etunimi.sukunimi@satakunta.fi
Susanna Roslöf, vs. alueiden käytön johtaja, p. 044 711 4334, etunimi.sukunimi@satakunta.fi
Mari Pohja-Mykrä, merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori, p. 044 711 4320, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

 

Tiedote 14.5.2020 Tampere-Pori/Rauma tarveselvitys valmistunut. Rataryhmä toivoo myös matka-aikaa nopeuttavia toimia.

Väyläviraston teettämä tarveselvitys Tampere-Pori -raideyhteydestä (27/2020) on juuri valmistunut. Se sisältää myös raideyhteyden Raumalle. Selvityksessä todetaan Tampereen ja Porin välisen rataosuuden tärkeä merkitys maamme liikennejärjestelmässä ja rataverkolla niin henkilö- kuin tavaraliikenteessä.

Tarveselvityksessä on määritelty ne tehokkaimmat toimenpiteet, joilla lisätään rataosuuden välityskykyä sekä myös tarkastellaan henkilöliikenteen nopeuttamisen mahdollisuuksia aikajänteellä vuosiin 2030-2040 saakka. Jatkotoimenpiteinä on esitetty kehittämiskohteita, joilla tehostetaan rataosan liikennettä ja kasvatetaan välityskykyä. Toimenpiteet on jaettu kiireellisiin kehittämistoimenpiteisiin ja muihin kehittämistoimenpiteisiin.

Kolmeen toimenpidekoriin jaettujen investointien kustannusarvio on noin 115 miljoonaa euroa (liite).

Rataryhmä kiirehtii suunnittelua ja esittää myös matka-ajan nopeuttamista edistäviä investointeja

Pori/Rauma-Tampere -rataryhmä pitää tehtyä tarveselvitystä hyvänä pohjana raideyhteyden kehittämiselle. Esitettyihin investointeihin tulisi päästä mahdollisimman nopeasti aloittamalla heti niiden eriasteinen suunnittelu.

Rataryhmän mielestä jatkotyössä tulisi vielä tarkemmin selvittää nopeudennostomahdollisuus henkilöjunaliikenteessä Porista Tampereen kautta Helsinkiin. Matka-ajan nopeuttamisen edistäminen on ollut rataryhmän 10-vuotisen työn yksi keskeinen tavoite.

Rataryhmä esittää, että jatkotyössä käsiteltäisiin sekä nopeustavoitteeseen että väliasemien palvelutason säilymiseen liittyvät ratkaisut. Nopeuttamista olisi hyvä tarkastella alkavan tasoristeysten poistamistyön lisätoimenpiteenä.

Tärkeimmät investoinnit Nokialla, Harjavallassa ja Kokemäellä sekä Porin satamayhteyksillä

Rataosuuden tärkeimmäksi ja kriittisimmäksi kehittämiskohteeksi on todettu Nokian aseman liikennepaikan ja sen raiteiston kehittäminen. Nokian ratapiha on keskeinen koko rataosuuden liikenteen kannalta, sillä jokainen tavara- ja henkilöjuna kulkee aseman kautta tai läpi. Lisäksi Nokia on tällä hetkellä Tampereen seudun lähiliikennepilotin pääteasema. Yksi henkilölaituri muodostuu pullonkaulaksi, joka vaikuttaa junatarjonnan määrään. Suosituksena on, että Nokian liikennepaikan kehittäminen priorisoidaan kiireellisellä aikataululla.

Toinen merkittävä infrastruktuuritoimenpide on rataosuuden suojastuksen parantaminen. Näin saadaan kohtalaisen kustannustehokkaalla tavalla parannettua liikennöintiedellytyksiä rataosuudella ja kasvatettua junafrekvenssiä. Muista rataosuudella huomatuista kehittämistoimenpiteistä kolmanneksi tärkeimpänä on pidetty Lielahti–Nokia -välin kaksoisraiteen rakentamista. Yksiraiteisen rataosuuden junamäärä on erittäin suuri, mikä lisää huomattavasti häiriöriskiä koko radalla.

Tavaraliikenteen kannalta keskeisimpiä kehittämistoimenpiteitä ovat akselipainonnosto Kokemäen ja Harjavallan sekä Mäntyluodon ja Tahkoluodon välillä. Olennaista on myös Harjavallan ratapihan kehittäminen, jota suositellaan tarkasteltavaksi erikseen tarkemmin, jotta tavara- ja henkilöliikenteen todelliset tarpeet saadaan huomioitua paremmin. Suosituksena on myös Kokemäen raakapuukuormauspaikan tulevaisuuden käyttötarpeen selvittäminen.

Linkki tarveselvitykseen: https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-27_tampere-pori-tarveselvitys_web.pdf

Lisätietoja antavat:

PRT-rataryhmän puheenjohtaja Marko Kilpeläinen, 044 701 1771, marko.kilpelainen@pori.fi
varapuheenjohtaja Ari Vandell, 040 564 4518, ari.vandell@tampere.fi
sihteeri Marika Luoma, 044 711 4321, marika.luoma@satakunta.fi
edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela, 050 527 2129, jouni.koskela@pirkanmaa.fi

 

Arvostettu satakuntalainen vaikuttaja on poissa 

Sunnuntaina 26.4.2020 kiiri julkisuuteen suruviesti:” Kauko Juhantalo on menehtynyt nopeasti edenneeseen syöpään.”  Kun minut valittiin kansanedustajaksi 1995, niin samoissa vaaleissa Kauko teki paluun eduskuntaan. Hänellä oli jo tuolloin takana pitkä ura politiikassa, sillä hän oli toiminut sekä kansanedustajana että kauppa- ja teollisuusministerinä.

Olin toki tavannut Kaukon jo ennen kansanedustajuuttani, mutta vasta yhteisten kansanedustakausien myötä aloin tuntea häntä syvällisemmin. Hänellä oli aina kannustava ja rohkaiseva neuvo, kun opettelin eduskunnan pelisääntöjä. Myös kankaanpääläisyys yhdisti meitä – olinhan syntynyt Kankaanpäässä ja meillä oli yhteisiä tuttuja.

Uuden paluun Kauko teki eduskuntaan 2003 ja tuolloin hänet valittiin puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Itse olin ollut puolustusvaliokunnan jäsen vuodesta 1995 lähtien. Oli hienoa huomata, miten taitavasti ja tyylikkäästi Kauko johti valiokuntaa. Jos joku asia alkoi mennä hankalaksi, niin häneltä löytyi tilanteen laukaiseva, usein huumorilla höystetty kommentti. Asiat etenivät ja päätöksiä syntyi. 

Niin kansanedustajana kuin maakuntahallituksen puheenjohtajana olin usein yhteydessä Kaukoon satakuntalaisten hankkeiden vauhdittamiseksi . Kauko oli edunvalvojana vailla vertaa. Hänellä oli laaja verkosto ja häneltä suhteiden rakentaminen sujui. Hän piti ovet auki joka suuntaan. Ihmiset arvostivat hänen rehtiyttään ja positiivisuuttaan. Kauko oli aina hyväntuulinen, rakentava ja tulevaisuuteen katsova.

Kauko on ollut edistämässä ja toteuttamassa lukuisia Satakunnalle tärkeitä hankkeita.  Monet toteutuneista hankkeista sijoittuvat Kankaanpäähän ja Pohjois-Satakuntaan. Mutta Kauko ei ollut nurkkapatriootti. Kyllä hän oli vahvasti ajamassa kaikkia Satakunnalle tärkeitä hankkeita. Todettakoon, että vielä viimeisenä kansanedustajavuotenaan hän onnistui saamaan vuoden 2019 tulo- ja menoarvioon monia määrärahoja satakuntalaisiin hankkeisiin. Satakuntaliitto muistaa kiitollisena Kauko Juhantaloa ja hänen upeaa työtään. Olemme menettäneet arvostetun ja aikaansaavan satakuntalaisen vaikuttajan.

Reijo Kallio
Maakuntahallituksen puheenjohtaja

Kuva: Hanna Laasanen, Satakunnan Kansa

 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen - rahoitus (Satakuntaliiton koronatuki)

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on 19.3.2020 osoittanut maakuntien liittojen käyttöön kansallisen määrärahan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen. Määräraha käytetään maakunnan liiton päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Maakunnan liiton harkinnan mukaan määrärahaa on mahdollista kohdentaa koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

RAHOITUSTA ALUEEN OMAEHTOISEEN KEHTTÄMISEEN
Hakuaika päättyy to 30.4.2020 klo 15.00

Rahoitus kohdennetaan koronaviruspandemian aiheuttamien, alueen kehitykselle haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Tällä hakukierroksella haetaan hankkeita, jotka hillitsevät koronaviruspandemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista. Samoihin käyttötarkoituksiin on tässä haussa kohdennettu lisäksi myös Satakuntaliiton omaan rahoitukseen perustuvaa rahoitusosuutta.

Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti määrärahoja voidaan kohdentaa esim. järjestötoiminnan valmiuksien kehittämiseen mm. turvallisuuden- ja terveydenhuollon aloilla sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen samoin kuin koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten ja julkisten organisaatioiden valmiuksien vahvistamiseen esim. virtuaaliseen toiminnan ja uusiin työn tekemisen malleihin.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

 • hillitsee koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista
 • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä
 • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä
 • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta

Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt. Satakuntaliitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan liiketoiminnan kehittämistä.

Enimmäistuki yhteen hankkeeseen voi olla korkeintaan 50 000 euroa. Tuen enimmäismäärä on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Haettavissa oleva rahoitus on kokonaisuudessaan 425 000 euroa. Rahoituksesta on työ- ja elinkeinoministeriön maakuntien kehittämisrahoitusta 255.000 euroa ja Satakuntaliiton omaa rahoitusta 171.000 euroa.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Satakuntaliiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen -rahoituksen hakulomakkeella. Hakuohjeet ja hakulomake täyttöohjeineen löytyvät linkeistä:

Hakuohjeet
Hakemuslomake
Yhteishankkeen taustalomake

Hakemus toimitetaan Satakuntaliiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse (kirjaamo@satakunta.fi).
Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 30.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:

aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma, p. 044- 711 4330, etunimi.sukunimi@satakunta.fi

rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg, p. 050-569 6818, etunimi.sukunimi@satakunta.fi

erityisasiantuntija Katja Laitinen, p. 044-711 4360, etunimi.sukunimi@satakunta.fi

aluekehitysasiantuntija Krista Tupala, p. 044-711 4387, etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 6.4.2020

Maakuntahallitus kokoontui tänään ensimmäistä kertaa etäyhteyden ääreen, kokous onnistui hyvin sekä teknisesti että sisällöllisesti.

Maakuntahallitus päätti, että työ- ja elinkeinoministeriön Satakuntaliitolle myöntämä 255 000€ määräraha alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen sekä Satakuntaliiton vuoden 2019 ylijäämä 171 000€ voidaan myöntää koronaviruksen pandemian maakunnan kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti määrärahaa voidaan kohdentaa esim. järjestötoiminnan valmiuksien kehittämiseen mm. turvallisuuden- ja terveydenhuollon aloilla sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen samoin kuin koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten ja julkisten organisaatioiden valmiuksien vahvistamiseen esim. virtuaaliseen toiminnan ja uusiin työn tekemisen malleihin. Tuensaajia voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt ym.. Yksittäiselle yritykselle tai ammatinharjoittajalle maakunnan liitto ei voi suunnata rahoitusta.

Tuen hakemisen tarkemmat ehdot ja aikataulut maakuntahallitus antoi maakuntajohtajan ja aluekehityksen toimialan päätettäväksi.

TIEDOTE 19.3.2020 SUOMEN PÄÄRADAN KUNTOA JA VÄLITYSKYKYÄ PARANNETTAVA KIIREELLISESTI

Päärataryhmän oli tarkoitus tänään järjestää eduskuntatalossa junaparlamentti, jonka aiheena oli ”Suomi ei saa pysähtyä – päärata tarvitsee rahoitusta”. Nyt kun Suomi on koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, on junaparlamentti siirretty syksyyn. Uskomme varmasti, että myös raideliikenne taas elpyy, ja kasvaa. 

Päärataryhmä esittää välittömästi toteutettavaksi pääradan kehittämisen suunnittelu- ja investointiohjelman, jonka myötä parannetaan raideliikenteen välityskykyä ja palvelutasoa niin kansainvälisessä, valtakunnallisessa kuin alueellisessa liikenteessä. Kiireisintä on panostaa päärataan Helsingin ja Tornion välillä. Lisäksi ohjelman toteuttaminen edesauttaa maan poikittaisliikenteen kehittämistä ja tavoiteltujen matka-aikojen saavuttamista asemille ja satamiin. 

Suomen päärata on osa eurooppalaista rajat ylittävää TEN-T-ydinverkkoa ja tulevaa ydinverkkokäytävää. Päärata on pituudeltaan 810 kilometriä. Siitä 2/3 on yksiraiteista. Vain noin 1/4 radasta voidaan luokitella hyvässä kunnossa olevaksi. Asetettuihin liikennetarpeisiin ja tavoitetilaan nähden puutteista puolet on hyvin merkittäviä. 

(Päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä yhteistyöelin, joka keskittyy sekä kansalliseen vaikuttamiseen että eurooppalaiseen TEN-T-liikenneverkkoon vaikuttamiseen. www.paarata.fi)

Lisätietoja antavat:

päärataryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Esa Halme Pirkanmaan liitosta, esa.halme@pirkanmaa.fi, 040 500 3531
päärataryhmän varapuheenjohtaja, suunnittelujohtaja Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaan liitosta, jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi, 040 586 3877
päärataryhmän sihteeri, edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela Pirkanmaan liitosta, jouni.koskela@pirkanmaa.fi, 050 527 2129

 

TIEDOTE 24.1.2020

Kohti vetokykyistä väylää – Valtatie 8 Turku-Pori -yhteysvälin merkitys osana Suomen pääväylästöä vain kasvanut

Lounais-Suomen jo vuosia kestänyt positiivinen rakennemuutos on lisännyt olennaisesti alueen vetovoimaisuutta. Joulukuussa 2019 valmistui selvitystyö, jossa tarkasteltiin vt8 Turku-Pori -yhteysvälin kehittämistoimenpiteitä laajan kriteeristön kautta. Väylää ja sen osayhteysvälien kehittämistoimenpiteitä arvioitiin faktapohjaisin, tätä päivää kuvastavin tiedoin viiden tavoitealueen kautta: Liikenneturvallisuus, Kuljetukset, Ympäristö ja maankäyttö, Ilman autoa tehtävät matkat sekä Henkilöautomatkat. Selvityksen tulokset ovat suoraan kytkettävissä valtakunnalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

Seudun elinkeinoelämän ja julkisten tahojen viime vuosina toteutuneiden ja tulossa olevia investointien arvo voidaan laskea miljardeissa. Lounais-Suomi elää viennistä: n. 16 % Suomen viennistä tehdään Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla viiden vahvan sataman kautta. Vt8 on alueen teollisuudelle, kaupalle ja palveluille korvaamaton pääväylä senkin vuoksi, ettei samansuuntaista raideyhteyttä ole. Työssäkäyntialueet ovat laajentuneet, mikä on lisännyt henkilöautoilla tehtäviä matkoja. Puutteellinen liikenneturvallisuus on edelleen tieyhteyden vakavimpia ongelmia. 

Selvitystyö erottelee parantamishankkeet kolmeen neljän vuoden jaksolla toteutettavaan koriin mukaillen tulevaa valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmätyötä. Esityksessä on selkeästi tuotu esille myös suunnittelun aikataulutus. Suunnitteluresurssien niukkuus onkin tällä hetkellä yksi pahimmista pullonkauloista maanteiden parannushankkeiden käynnistämiselle. 

Poikkeuksellista selvityksessä on se, että arviointikriteerit ovat linjassa myös valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnittelun palvelutasotavoitteiden kanssa. Näitä ovat Saavutettavuus sekä matkojen ja kuljetusten palvelutaso, Taloudellinen kestävyys, Ekologinen kestävyys, Sosiaalinen kestävyys ja Liikennejärjestelmän turvallisuus. Valtakunnallinen liikennejärjestelmätyö on vasta käynnistymässä alkuvuoden 2020 aikana, joten selvitystyö ja sen arviointikäytännöt ovat suoraan hyödynnettävissä valtakunnallisen suunnittelun ja arviointiprosessien tukena.

Selvitystyö on näyte koko Lounais-Suomen yhteisestä tahdonilmaisusta vt8:n nelikaistaistamiseksi. Työn toteutti Ramboll Oy:n tiimi, jonka projektipäällikkönä toimi DI Riikka Salli. Selvitystyön ohjausryhmään kuuluivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntaliitot, Rauman, Satakunnan ja Turun kauppakamarit, yhteysvälin kuntien ja satamien edustajat sekä Väyläviraston edustaja. 

Eurajoen ja Laitilan eritasoliittymät liityntäratkaisuineen ovat kehittämisselvityksessä prioriteettilistojen kärjessä. Selvitystyön julkistaminen tapahtuukin samanaikaisesti Eurajoella ja Laitilassa perjantaina 24.1. klo 9. Paikalla ovat maakuntaliittojen, kuntien ja kauppakamareiden edustajat vastaamassa selvitystyöhön liittyviin kysymyksiin. Lisäksi maalis-huhtikuussa toteutetaan Helsingissä teemaan liittyvä seminaari, jossa pureudutaan tarkemmin selvityksessä toteutettuihin analyyseihin ja johtopäätöksiin.

Selvitystyön raportti: https://raumankauppakamari.fi/files/vt8_turku-pori_raportti_171219.pdf

TIEDOTE 15.1.2020

Sopeuttamalla kaikilla kunnilla on positiivinen tulevaisuus

Väestön ikääntyminen ei kaada kuntataloutta, mikäli muutokseen reagoidaan ajoissa. Tilastokeskuksen väestöennusteen pohjalta tehtyjen uusien laskelmien mukaan kuntien on mahdollista selvitä, jos palvelurakenteet organisoidaan uudelleen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tiedot käyvät ilmi Perlaconin toteuttamasta selvityksestä, jonka ovat tilanneet Kuntaliitto ja maakuntien liitot. Selvitys kattaa kaikki Manner-Suomen kunnat ja maakunnat. Muutokset eri ikäisten ryhmissä ovat nyt suurempia, kalliimpia ja hankalampia organisoida kuin koskaan aiemmin. Siksi on reagoitava nopeasti.

Jos kunnat sopeuttaisivat samaan tahtiin kuin palveluntarve kasvaa, kuntien yhteenlaskettu vuosittainen lisärahoituksen tarve on laskelmien mukaan noin miljardi euroa reaalisesti. Jos kunnat eivät sopeuta, kuntapalveluiden rahoittamiseen tarvitaan yli 3,2 miljardin euron lisäys reaalisesti.

Väestömuutoksen vaikutukset ulottuvat käyttötalouden lisäksi investointeihin ja käyttöomaisuuteen. Väestötappioalueilla on paljon rakennuksia, jotka uhkaavat jäädä tarpeettomiksi – laskelmien mukaan vajaakäytölle jäävän omaisuuden määrä voi kasvaa jopa puoleentoista miljardiin euroon. Toisaalta muuttovoittoalueiden rakennustarve kasvaa jopa kolmeen miljardiin, tästä Uudenmaan osuus on peräti kaksi miljardia euroa. 

Muuttovoitto voi lisätä kustannuksia

Muuttoliike ei ole tasaista kaikissa ikäryhmissä. Tilastoja tarkasteltaessa havaitaan, että muuttoliike tarkoittaa käytännössä 18-35 –vuotiaiden liikkumista. Yli 35-vuotiaiden ikäryhmissä muuttoliike on ennakoitua vähäisempää.

Kun kuntapalvelujen käyttäjiä tarkastellaan ikäryhmittäin, huomataan, että kuntapalveluja käytetään eniten alle 18-vuotiaana sekä yli 65-vuotiaana, jolloin ikäryhmien käyttämien kuntapalveluiden kulut ylittävät ikäryhmistä saatavat tulot (mm. verotulot ja valtionosuudet). Kuntalaisesta tuleekin nettomaksaja keskimäärin vasta 25-vuotiaana. Työikäiset ovat nettomaksajia aina eläkeikään asti.

Työ palvelurakenteiden muuttamiseksi aloitettava heti

Kaikki kunnat joutuvat reagoimaan väestömuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin kiireellä. Toisaalla väestö tulee vähenemään, toisaalla kasvamaan. Väestö tulee kuitenkin ikääntymään jokaisessa kunnassa. Väestöennusteen todelliset vaikutukset tuleekin huomioida niin kuntien strategioissa, kuin kansallisessa päätöksenteossa. Ajoissa reagoiminen mahdollistaa kunnan selviämisen.

– Nyt julkistetut laskelmat antavat suunnittelun apuvälineitä kunnille, kun väestömuutosten aiheuttamiin haasteisiin varaudutaan. Ne ovat painelaskelmia, jotka osoittavat kehitystä, jos muutoksia ei päätösperusteisesti tehdä. Sopeuttaminen on mahdollisuus, mutta ikkuna on auki vain lyhyen aikaa, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina kommentoi selvityksen tuloksia.

Lisätietoja:

Eero Laesterä, Perlacon, p. 0400 735 772, eero.laestera@perlacon.fi
Tuomas Hanhela, Perlacon p. 050 359 8429, tuomas.hanhela@perlacon.fi
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto, p. 09 771 2700
Kehityspäällikkö Mikko Mehtonen, Kuntaliitto, p.  050 592 8986

 

TIEDOTE 19.12.2019

Tampere-Pori/Rauma -radan liikenteen kehittämissuunnitelma on valmistunut

Tampere-Pori/Rauma -radan kehittämissuunnitelma on valmistunut laajan alueellisen yhteistyön pohjalta. Työssä on muodostettu yhteinen näkemys ja kehityspolku Tampere−Kokemäki−Pori/Rauma -rataosuuksien junaliikenteen kehittämiseksi sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Työssä on arvioitu operoinnin näkökulmasta mahdollisuuksia lisätä junaliikenteen tarjontaa huomioiden infran asettamat rajoitteet. 

Selvitysten kohteena on tärkeä kahteen satamaan johtava tavaraliikenteen rata, joka palvelee myös kahden maakunnan henkilöliikenteen tarpeita. Väyläviraston tuoreet tilastot osoittavat, että sekä tavara- että henkilöliikenne radalla kasvaa voimakkaasti. Pori-Tre henkilöliikenteen kasvu vuosien 2017-2018 aikana oli 275.000=>320.000. Viime vuonna pelkästään Lielahti-Kokemäki -rataosalla kuljetettiin yli miljoona nettotonnia enemmän tavaraa kuin vuonna 2017. 

Samanaikaisesti Pirkanmaalla on käynnistynyt lähiliikenteen pilotointi ja Rauma on ollut kiinnostunut avaamaan Rauman suunnan henkilöliikenteen. Myös henkilöliikenteen nopeuttamiselle on tarvetta. 

Työssä on laadittu neljä erilaista liikennöintimallia (VE0 eli nykytilanne, VE1, VE2 ja VE3). VE1 parantaa Tampere-Pori -yhteysvälin liikennettä molempiin suuntiin ruuhka-aikoina ja sisältää Rauma-Kokemäki -väliä kulkevan junayhteyden. Myös Nokialle ulottuva Pirkanmaan lähijunaliikenne sisältyy vaihtoehtoon. VE2 pohjautuu Tampereelta Raumalle ja Poriin ”vuorovedoin” kulkeviin juniin. Mallin edellytyksenä on kaksoisraide suurelle osalle Tampere-Kokemäki-väliä. VE3 on hyvin pitkän aikavälin visio sisältäen nopean junan Tampere-Pori ja lähijunaheilurin Rauma-Pori. Malliin sisältyy myös Vammalaan asti ulottuva Pirkanmaan lähijunaliikenne. Infravaatimuksena on VE2:n tapaan lisäraide suurelle osaa Tampere-Kokemäki -rataosuutta ja lisäksi Kokemäki-Pori -rataosalle kaksoisraideosuus.

Kehittämispoluksi esitetään pitkällä tähtäimellä VE2:ssa esitettyä mallia täydennettynä VE3:n Tampereen pään lähiliikenteellä. VE1 nähdään lyhyen tähtäimen tavoitteeksi ja kehittämispolun ensimmäiseksi vaiheeksi. 

Raportista löytyy kattava analyysi henkilö- ja tavaraliikenteen nykytilasta ja kehityspotentiaalista (ml. transitoliikenne) sekä ohjelmointi liikennöinnin vaiheittaiseen kehittämiseen.

Selvityksen ohjaukseen ja kustannuksiin osallistuvat Pirkanmaan liitto (pj.), Satakuntaliitto, radan varren asemakaupungit Tampere, Nokia, Sastamala, Kokemäki, Harjavalta, Pori ja Rauma sekä Tampereen, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit. Konsulttina työssä on toiminut WSP Finland Oy. Selvityksen rinnalla Väylävirasto on laatinut erillistä radan infrastruktuuria tarkastelevaa tarveselvitystä, jossa hyödynnetään kehittämissuunnitelman tuloksia. Tämä selvitys valmistuu helmikuussa 2020. 

 

Lisätietoja:

Pirkanmaan liitto / Suunnittelujohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, p. 050 344 2414
Satakuntaliitto / Maakunta-asiamies Marika Luoma, p. 044 711 4321

Pirkanmaan liitto: Maakuntajohtaja Esa Halme, p. 040 500 3531
Satakuntaliitto: Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, p. 050 350 1505

 

Satakuntaliitto toivottaa kaikille hyvää Itsenäisyyspäivää 6.12.2019!

 

Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa tulevaa ohjelmakautta 2021-2027 koskevan Suomen (pl. Ahvenanmaa) EU-osarahoitteisen rakennerahasto-ohjelman valmistelun. Ohjelmavalmistelua koordinoi ja yhteensovittaa kumppanuusperiaatteen mukaisesti toimiva Koheesio 2021+ -työryhmä sekä alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE). Valmistelu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan yleisasetusehdotukseen (COM(2018) 375) sekä asetusesityksiin Euroopan aluekehitysrahastosta (COM(2018) 372) ja Euroopan sosiaalirahasto plussasta (COM(2018) 382).   

Asetusesitysten mukaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) osoitetaan ohjelmakaudella 2021-2027 rahoitusta viiteen toimintapoliittiseen päätavoitteeseen, jotka ovat 1) Älykkäämpi Eurooppa, 2) Vihreämpi, vähähiilisempi Eurooppa, 3) Yhteenliitetympi Eurooppa, 4) Sosiaalisempi Eurooppa ja 5) Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa.  

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmavalmistelua tehdään sekä ministeriöissä että alueellisesti Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä sekä Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä. Itä- ja Pohjois-Suomen osalta valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Etelä- ja Länsi-Suomen osalta Uudenmaan liitto. Ohjelmavalmistelun kokonaisuudesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. 

Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun ns. SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus. SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. 

Ohjelmavalmistelun tässä vaiheessa yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ohjelmakokonaisuuden ja sen ympäristöarvioinnissa laadittavan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Tähän liittyvä kuulemisaineisto sisältää kuvauksen tulevan rakennerahasto-ohjelman sisällöllisistä painopisteistä sekä ympäristöarvioinnin osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kuulemisaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa https://tem.fi/ohjelmakauden-2021-2027-kansallinen-valmistelu.

Lisätietoja:

Ohjelman valmistelusta lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriöstä aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, johanna.osenius@tem.fi, puh. 029 5064 937
Ympäristöarvioinnin valmistelusta lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Harri Ahlgren, harri.ahlgren@tem.fi, puh. 050 396 3318

Mielipiteiden esittäminen: 

Ohjelmakokonaisuudesta ja alueellisista suunnitelmista sekä niihin liittyvien ympäristöselostusten lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 31.12.2019 mennessä osoitteeseen Työ- ja elinkeinoministeriö/alueet ja kasvupalvelut -osasto, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostitse kirjaamo@tem.fi

 

TIEDOTE 26.11.2019 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVASSA OSOITETTUJEN SUOJELUALUEIDEN TILAN SEURANTARAPORTTI 2019 VALMISTUNUT  

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden tilan seurantaraportti 2019 on valmistunut. Suojelualueiden nykytilaa selvitettiin eri tietolähteiden avulla ja paikan päällä maastossa havainnoiden. Seurantaraportin Satakuntaliitossa on laatinut luontokartoittaja Risto Vilen.

Satakuntaliitto käynnisti Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen toteutumattomien suojelualueiden tilan arvioinnin keväällä 2019. Selvitystyö käsitti olemassa olevan aineiston läpikäynnin ja maastokäynnit. Tavoitteena oli arvioida kohteiden nykytilaa ja päivittää olemassa oleva tieto mahdollisten elinympäristömuutosten mukaiseksi. Arvioinnissa keskityttiin Natura 2000 -verkoston ja suojeluohjelmien ulkopuolisiin alueisiin. Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle rajattiin perustetut suojelualueet ja valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankitut alueet.

Mittava tietopaketti 

Seurantaraportissa on kuvattu 122 Satakunnan maakuntakaavassa osoitettua luontokohdetta. Raportin laadinta on edellyttänyt etukäteissuunnittelua, vaatinut monta askelta maastossa ja lopuksi aineiston työstämisen mittavaksi raportiksi. Maastokäynnit kohdennettiin alueisiin, joista ei ollut tuoretta tietoa ja maastokohteita kertyi kaikkiaan 108 kappaletta. Maastokartoitusten ohella lisätietoa on kerätty luontoselvityksistä ja useista tietokannoista.  

Selvitystyön olennaisin tieto on koottu kohdekohtaisiin kuvauksiin, jotka on raportoitu kunnittain. Lisäksi jokaiseen tarkasteltuun alueeseen liittyy karttarajaus ja kohdetta havainnollistavia kuvia. Kohdekuvauksissa kerrotaan tarkasteltujen luontoalueiden tilasta yleisellä tasolla. Selvityksessä on myös ehdotettu joidenkin kohteiden kaavamerkintöjen muuttamista tai rajausten tarkentamista. Näitä ehdotuksia käsitellään aikanaan käynnistyvässä Satakunnan maakuntakaavan päivitysprosessissa ja ehdotuksia voidaan hyödyntää mm. kohteiden toteutuksen yhteydessä.

Valmistunut raportti on ensisijaisesti osa Satakunnan maakuntakaan toteutumisen seurantaa ja aikanaan käynnistyvän Satakunnan maakuntakaavan päivityksen taustaselvitys.  Myös viranomaiset ja muut tahot voivat omissa toimissaan hyödyntää raporttia.  Selvityksen laadinnassa on otettu huomioon maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana.

Maakunnallisesti arvokkaita luontokohteita

Suurimmalla osalla Satakunnan maakuntakaavassa osoitetuilla luonnonsuojelualueilla (SL) ja suojelualueilla (S) suojelu on jo toteutettu eri tavoin. Valmistuneen selvityksen perusteella myös toteutumattomilla maakuntakaavan luonnonsuojelualueilla (SL) ja suojelualueilla (S) on huomattava määrä maakunnallisesti ja jopa valtakunnallisesti arvokkaita luontokohteita. Alueiden merkittävyydestä kertoo varsin mittava uhanalaisten luontotyyppien ja lajien määrä. 

Selvityksen kohteista suurin osa oli säilynyt ennallaan tai havaitut muutokset olivat korkeintaan kohtalaisia. Myös heikennyksiä oli tapahtunut ja arviolta noin kuudesosalla kohteita luonnontila oli muuttunut merkittävästi. Selvityksen mukaan ojitukset olivat merkittävin alueiden luonnontilaan vaikuttaneista tekijöistä. Ne ovat vaikuttaneet eniten soihin ja metsiin sekä jonkin verran pienvesiin. Kokonaisuutena on hyvä tiedostaa, että luonnontilan muutoksien syyt ovat moninaisia ja niitä tulee tarkastella kohteittain. Tärkeimmiksi arvioidut muutosten aiheuttajat on pääsääntöisesti mainittu kohdekuvausten luokittelussa.

Selvityksessä on arvioitu, että Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut kohteet täydentävät hyvin Satakunnan suojeltujen luontokohteiden verkostoa. Jatkossa alueiden luonnontilaa on mahdollista parantaa kohteiden toteuttamisen yhteydessä ennallistamistoimin. Satakuntaliitto toivoo, että tehty selvitystyö auttaa omalta osaltaan ymmärtämään Satakunnan luonnon monimuotoisuutta ja sen vaalimiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä haasteita. 

Satakuntaliitto kiittää selvityksen tekijää, luontokartoittaja Risto Vileniä, mittavasta ja ansiokkaasta raportista. Lisäksi kiitokset osoitetaan myös selvitystyön eri vaiheissa avustaneille tahoille ja lajitietoja luovuttaneille henkilöille.

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden tilan seurantaraportti 2019 on ladattavissa Satakuntaliiton verkkosivuilta: http://www.satakuntaliitto.fi/luontoselvitys2019

Satakunnan maakuntakaavan toteutumista seurataan

Ympäristöministeriö vahvisti Satakunnan maakuntakaavan vuonna 2011 ja kaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2013. Maakuntakaava on luonteeltaan yleispiirteinen maakunnallinen alueiden käytön suunnitelma. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Luontoarvojen vaaliminen on yksi maakuntakaavassa käsitelty teema.

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n nojalla maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimiin alueiden käytön järjestämiseksi. Lisäksi viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään maakuntakaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Satakunnan maakuntakaavan laadinnasta on vastannut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti Satakuntaliitto.

Satakunnan maakuntakaavassa on osoitettu luontoarvoja omaavia alueita luonnonsuojelu- ja suojelualuemerkinnöillä (SL ja S). Iso osa osoitetuista suojelualueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon ja valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu selvityksiin perustuen maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaita luontoalueita. Viimeisin koko maakunnan alueen kattava luontoarvoja koskeva taustaselvitys on vuodelta 1998. Satakunnan maakunta-kaava on laadittu ja vahvistettu mittakaavassa 1:100 000.

Lisätietoja:

Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, puh. 044 711 4382
paivi.liuska-kankaanpaa@satakunta.fi

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh. 050 596 1362
anne.savola@satakunta.fi

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, puh. 044 711 4334
susanna.roslof@satakunta.fi 

 

TIEDOTE 11.10.2019

Päärata+ -maakunnat Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta kannanotossaan 11.10.2019: Pääradan parantaminen välillä Pasila – Riihimäki odottaa toteutusvalmiina rahoitusta – rahoitus tulee osoittaa valtion vuoden 2020 budjetissa

Helsinki-Tampere raideliikenteen palvelutason kehittäminen edellyttää toimenpiteitä vaiheittain koko yhteysvälillä. Pasila-Riihimäki 2-vaihe on rataverkon toimivuuden kannalta kriittisen Helsinki-Tampere-yhteysvälin ainoa jo suunniteltuvalmiudeltaan kunnossa oleva radan kehittämistoimenpide. Se tarvitsee vain investointipäätöksen. 

Allekirjoittaneet Päärata+ -maakunnat edellyttävät, että pääradan välityskyvyn parantamiselle välillä Pasila – Riihimäki osoitetaan 20 000 000 €:n suuruinen aloitusmääräraha vuoden 2020 budjetissa, koska pääradan parantamistyö tulee aloittaa heti. Suunnitelmat em. rataosan parantamiseksi ovat valmiina.

Lue koko kannanotto täältä. 

 

Luontokartoittaja Sini Solala aloitti kolmen kuukauden työkokeilun Satakuntaliitossa alueiden käytön puolella.

Työjaksonsa aikana hän haastattelee henkilöitä viherverkkosuunnitteluun liittyen ja toimii marraskuussa järjestettävän Ympäristö- ja Satakunta verkostoitumistapaamisen suunnittelijana. Lisäksi Sini osallistuu luontoselvitystyöhön liittyvän Sataluonto -ryhmän toimintaan. 

Sini on motivoitunut työstään ja kertoo ”Pidän Satakuntaliiton roolia alueiden käytön suunnittelussa hyvin merkittävänä ja suuressa arvossa. Asioiden läheltä seuraaminen on auttanut minua hahmottamaan sitä todella laajaa kokonaisuutta mikä on kaavojen laadinnan taustalla, sekä työtä joka on tähän liittyen jatkunut jo vuosikymmeniä.”

Sini heittää nyt pallon myös lukijoille: Jos sinulla on maakunnalliseen viherverkkosuunnitteluun liittyen raikkaita ajatuksia, esimerkiksi Satakunnan luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta tärkeistä alueista, niin otan niitä mielelläni vastaan marraskuun loppuun mennessä osoitteeseen: sini.solala@satakunta.fi.

Maakunnallisen viherverkkosuunnitelman laadinta on vasta suunnittelun asteella ja tulevaisuudessa käynnistyvää selvitystä tullaan hyödyntämään aikanaan käynnistyvän Satakunnan maakuntakaavan päivitystyössä.

Älykäs erikoistuminen luo pohjaa kasvulle

Satakunta on tehnyt onnistuneita valintoja maakunnan kärkialojen määrittelyssä. Teollisuuden uudistuminen, automaatio ja robotiikka, energia, bio- ja kiertotalous, sininen kasvu, hyvinvointipalvelut ja -teknologia, turvallisuus sekä elämystalous ovat vahvuusaloja, jotka profiloivat maakuntaa. 

Kärkialojen valintoihin liittyvä strategiatyö on lisännyt maakunnan toimijoiden yhteistyötä. Strategia on hyödyttänyt alueen toimijoita mahdollistamalla uusia kehittämis- ja tutkimushankkeita. Yritysten roolia maakunnan strategiatyössä ja toteutuksessa tulisi kuitenkin lisätä ja valittujen kärkitoimialojen vahvistamiseksi tarvitaan yrityksille suunnattuja ketteriä rahoituskanavia.

Johtopäätökset käyvät selville tuoreesta Länsi-Suomen maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuuden arvioinnista. Tarkastelu kohdistui Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan tekemiin valintoihin ja niiden vaikuttavuuteen. Strategiatyön taustalla on Euroopan unionin jäsenmaille ja näiden alueille osoittama kehotus tutkimus- ja innovaatiostrategioiden laatimiseen.

Nyt julkaistavan arvioinnin mukaan Länsi-Suomessa kärkialojen ympärille on syntynyt lisää opetusta ja tutkimusta. Hankerahoitus on tuonut konkretiaa valittuihin kärkiin luomalla yhteistyötä ja mahdollistamalla tutkimusta ja tuotekehitystä. Valinnat myös auttavat maakuntia kansainvälisten kumppaneiden löytämisessä. Arvioinnissa painotetaan, että samoja kehittämisvalintoja tehneiden maakuntien tulisi tehdä keskenään enemmän yhteistyötä, jotta niillä olisi edellytyksiä menestyä kansainvälisessä kilpailussa.   

Owal Groupin laatima arviointi on osa Pirkanmaan liiton toteuttamaa, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tukea saanutta Uutta luovat maakunnat -hanketta.

Satakunnan osio Länsi-Suomen älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuuden arvioinnissa (linkki)

Koko alueen laajempi arviointi: Länsi-Suomen älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuus (linkki)

Tietoa Satakunnan älykkäästä erikoistumisesta: http://www.satakuntaliitto.fi/S3platform

Lisätiedot: vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen, katja.laitinen@satakunta.fi

 

 

Tiedote 3.9.2019 PORIN JA RAUMAN SUUNNAN RAIDEYHTEYKSIEN PARANTAMINEN ON ALOITETTAVA HETI

Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntien liitot ja Tampere-Pori/Rauma radanvarren kunnat ja kaupungit sekä kauppakamarit esittävät nopeasti toteutettavia investointeja siten, että Pori/Rauma – Tampere -radan parannustoimet aloitetaan Väyläviraston määrittämien vaarallisimpien tasoristeysten poistamisella tavoitteena radan tasoristeysongelmien kokonaisratkaisu, sekä Porin rautatieasema - Mäntyluodon satama -raideyhteyden peruskorjaukseen ja tasoristeysten poistamiseen/korjaamiseen osoitettavalla 20 miljoonan euron määrärahalla.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi kasvattaa rautateiden liikenne- ja infrakorjausinvestointiosuutta merkittävästi nykytasosta ottaen huomioon myös poikittais- ja vähäliikenteiset radat. Väylien peruskorjauksessa painotetaan perusväylästön kuntoa parantavia ja pullonkauloja poistavia, päästöjä vähentäviä ja liikenneturvallisuutta vahvistavia investointeja, jotka hyödyttävät niin joukkoliikenteen kehittämisen, alueellisen saavutettavuuden kuin elinkeinoelämän tarpeita. 

Hallitusohjelmaan on erikseen kirjattu, että raideinvestointien määrää kasvatetaan nykytasosta investoimalla enemmän raiteisiin. Tätä varten on muun muassa vaarallisten tasoristeysten poistamiseen varattu lisärahoitusta 22 miljoonaa euroa vuosina 2020–2022.

Lue koko tiedote pdf-muodossa täältä.

 

 

Pääministeri Antti Rinteelle Tampereella 1.9. luovutettu Läntisen Suomen maakuntaliittojen kannanotto
PÄÄRADAN SUUNNITTELULLE OSOITETTAVA 75 MILJOONAA EUROA

Läntisen Suomen maakuntien liitot esittävät, että valtion vuoden 2020 budjetissa osoitettaisiin 75 miljoonaa euroa pääradan suunnitteluun. Suunnitteluun tulisi lisäksi hakea EU:n rahoitusta.

Pääradan ja siihen liittyvien ratojen matkustajamäärät ovat ylivoimaisesti Suomen suurimmat. Radan Helsingin päässä matkustajia on 6,5 miljoonaa vuodessa. Liikennemäärät kasvavat useita prosenttiyksiköitä vuodessa. Pääradan nykyinen raidekapasiteetti ei riitä, jos kasvu jatkuu ennusteiden mukaisesti. Raideliikenteen kehittäminen parantaa mahdollisuuksia saavuttaa liikenteen ilmastopoliittiset tavoitteet.

Läntisen Suomen maakuntien esittämä 75 miljoonan rahoitus käytettäisiin pääradan suunnittelun kokonaisuudessaan etelästä pohjoiseen ja liityntäyhteyksineen.

 Lue tiedote pdf-muodossa tästä

 

Mikä on läntisen Suomen liikkumis- ja  kuljetusolosuhteiden tulevaisuus? (12.6.2019)

Kuusi maakuntaa – Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi ja Satakunta – ovat laatimassa esiselvitystä yhteisen, kaikki liikennemuodot kattavan liikennestrategian laatimisen mahdollisuuksista. Tiistaina 11.6. järjestettiin tilaisuus laajalle elinkeinoelämän edustajien joukolle. Tavoitteena oli tarjota kanava elinkeinoelämän näkemysten ja tarpeiden esille tuomiseen yhteisen kokonaiskuvan muodostamisessa ja aikaisessa vaiheessa. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. tavaralogistiikasta, kansainvälisitä yhteyksistä, työssäkäyntialueista ja matkaketjuista.

Esiselvityksen laadinta aloitettiin keväällä ja se valmistuu syksyllä 2019. Työn ohjausryhmään kuuluu edustajia edellä mainittujen maakuntien liitoista. Selvitystä laatii SitoWise Oy:n konsulttiryhmä. Esiselvityksessä tutkitaan ja tunnistetaan ylimaakunnallisen liikennestrategian toteutuksen edellytyksiä, toteuttamisen tapaa ja sisältöä. Liikennestrategia toimisi sekä maakuntien oman liikennejärjestelmätyön ohjauksessa että työkaluna valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelman sisältöön vaikuttamisessa.    

Lisätiedot:
alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää 044 711 4382

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous
Rinteen hallitusohjelma vahvistaa maakuntien roolia aluekehittäjinä(12.6.2019)

Pääministeri Antti Rinteen vetämän uuden hallituksen hallitusohjelman kirjauksista on luettavissa, että maakuntien liittojen rooli aluekehitysviranomaisena jatkuu ja vahvistuu. Ohjelmassa mainitaan myös, että EU-rakennerahastojen ja muiden ohjelmien välittäjinä on maakuntien liitoilla (18) yhdessä ELY -keskusten kanssa rooli rahoituspäätösten tekemisessä.  Maakuntien määrä on erikseen mainittu hallitusohjelmassa. Maakuntien liitoille tullaan lisäksi kohdentamaan nopeasti ja joustavasti hyödynnettävää kansallista aluekehitysrahoitusta.

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui tänään Kokemäellä. Kokouksessa pohdittiin Suomeen 7.6. muodostuneen uuden, viiden puolueen, hallituksen ohjelman vaikutuksia Satakuntaan. Hallitusneuvottelun tuloksena syntyi ohjelma, joka julkaistiin 3.6.2019.

Neuvottelutuloksesta on nostettavissa joitakin tekstikohtia, joilla on vaikutusta myös maakunnan yhteistyöryhmien (MYR) toimintaan maakunnissa. Kaksi keskeisintä tekstikohtaa on kirjoitettu seuraavasti:

”Maakuntien liittojen rooli aluekehitysviranomaisena jatkuu. Liitoilla on myös jatkossa keskeinen merkitys aluekehityksen ja yhteistyön edistäjänä. Maakuntien liitoille kohdennetaan nopeasti ja joustavasti hyödynnettävää aluekehitysrahoitusta (entinen maakunnan kehittämisraha). Maakuntien liittojen (18) rooli EU-rakennerahastojen ja muiden EU-ohjelmien välittäjinä ELY-keskusten kanssa säilytetään ohjelmarahoitukseen perustuvissa rahoituspäätöksissä”.

Kirjausta voidaan tulkita siten, että päätöksentekovalta kehittämisrahoituksen jakamiseen on palaamassa kokonaisuudessaan Satakuntaan. Maakuntien kannalta ohjelman kirjauksessa on positiivista myös maakuntien liitoille kohdennettava nopeasti ja joustavasti hyödynnettävä kansallinen aluekehitysrahoitus.

Kahdelle isolle ESR-hankkeelle rahoitusta

Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi kokouksessaan kahden ison ESR-hankkeen rahoittamista. Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke vastaa alueelliseen tarpeeseen sujuvoittaa maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kv-tutkinto-opiskelijoiden opintojen loppuvaiheen ja työelämän välistä siirtymää. Hankkeelle myönnettävä EU-rahoitus on yhteensä 654 307 € ja kokonaiskustannukset 872 412 €. Toinen iso jatkorahoitusta saava hanke keskittyy mikro- ja pk-yritysten osaamisen kehittämisen parantamiseen. Hankeen kokonaiskustannukset ovat 708 955 €, josta EU-osuus 531 718 €.

Lisätiedot:
MYR:n puheenjohtaja Satu Pietilä 0400 608 289
vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen 044 711 4360
rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg 050 5696 818
Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista löytyy Satakuntaliiton www-sivuilta osoitteesta http://www.satakuntaliitto.fi/listat

 

Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat:
Aluekehittämisvarojen jakoon tasapuolisuutta tulevalla EU-ohjelmakaudella (11.6.2019)
 
Etelä- ja Länsi-Suomen yksitoista maakuntaa esittävät, että EU:n aluepolitiikan kehittämisvarat jaetaan aiempia ohjelmakausia tasaisemmin koko maahan. Seitsemän vuotta kestävä uusi ohjelmakausi käynnistyy vuonna 2021. Aluepolitiikassa tulee korostaa koko Suomen etua ja kansallisia tavoitteita alueiden kehittämiseksi, maakunnat vaativat.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan kansallista päätöstä EU:n aluetukien käytöstä tulevalla kaudella. Asetusehdotuksen mukaisesti Suomi olisi saamassa 1,6 miljardia euroa, mikä on noin 100 miljoonaa euroa enemmän kuin nykyisellä kaudella. Euroopan unionin aluepolitiikka on keskeisin väline alueiden kehityksen tukemisessa.
 
Aiemmilla ohjelmakausilla lähes kaksi kolmasosaa rakennerahastovaroista on ohjattu Itä- ja Pohjois-Suomeen. Itä- ja Pohjois-Suomi on suuralueena kuronut kehittyneisyyseroa kiinni aluetaloudellisilla tunnusluvuilla mitattuna suhteessa Etelä- ja Länsi-Suomeen. Harjoitetulla aluepolitiikalla on siis saavutettu toivottuja tuloksia.
 
Viime vuosina kehityserot ovat näkyneet enemmänkin maakuntien sisällä ydinkaupunkiseudun ja muun maakunnan välillä kuin perinteisten suuralueiden välillä. Siksi varojen jaolle suuralueiden rajoja noudatellen ei Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien mukaan ole enää perusteita. Lisäksi muistutetaan, että etelä- ja länsisuomalaisilla kehittämishankkeilla on laajaa vaikuttavuutta, mikä tuo tehoa alue- ja rakennepolitiikkaan.
 
– Kasvu, työllisyys ja koulutus ovat tavoitteina koko Suomelle yhteisiä. Uudella rahoituskaudella riittää yksi kansallinen ohjelma eikä ole tarpeen luoda keinotekoisia rajoja aluekehittämiselle, toteaa maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitosta.
 
Ohjelmakauden valmistelu hyvässä vauhdissa
 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden kansallinen valmistelu etenee ja Euroopan komissio odottaa Suomelta ehdotusta ohjelma-asiakirjaksi alkuvuodesta 2020. Kansallista valmistelua johtaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjelmaehdotus menee valtioneuvoston hyväksyttäväksi ennen EU:n komissiolle toimittamista. Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee komissio virallisten neuvottelujen jälkeen.
 
Suomessa uuden ohjelmakauden alueellista valmistelua tehdään kahdella suuralueella: Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Etelä- ja Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa.
 
Etelä- ja Länsi-Suomen päättäjiä oli koolla tiistaina 11. kesäkuuta pohtimassa uuden ohjelmakauden painotuksista alueen näkökulmasta. Kansallismuseon auditoriossa Helsingissä järjestettyyn iltapäiväseminaariin osallistui yli sata vaikuttajaa.
 
 
Alueen maakunnat ovat teettäneet valtiotieteen tohtori Timo Arolla selvityksen, jossa analysoidaan suuralueiden saamaa rakennerahoitusta sekä aluekehitystä tilastoaineiston pohjalta. Uutta rahoituskautta koskevat ehdotukset pohjautuvat selvityksen tuloksiin.
 
 
Lisätietoja:
vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen Satakuntaliitto 044 711 4360
Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelmavalmistelun koordinaatio: ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto, tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi tai gsm. 0400 418 029

Satakunnan osuus Suomen viennistä jo 6,9 % - liikenneyhteydet vaativat kehittämistä (11.6.2019)

Satakunnan viennin arvo oli maakunnista neljänneksi suurin vuonna 2018. Myös henkeä kohti laskettuna sijaluku oli neljä, kertovat Tullin tuoreet tilastot. Viennin arvo per asukas oli 1,5-kertainen Varsinais-Suomeen, 1,8-kertainen Uuteenmaahan ja yli kaksinkertainen Pirkanmaahan verrattuna. Satakunnan osuus Suomen viennistä on nyt 6,9 % väestöosuuden ollessa 4 %. Satakunta tuottaa siten hyvinvointia myös muualle Suomeen.

Satakunnan teollisuuden vienti kohosi viime vuonna 8,5 %, mikä on nopein kasvu sitten vuoden 2011. Valtakunnallisesti vastaava kasvu jäi 8,1 %:iin (Tilastokeskus 2018). Metsäteollisuuden vienti kasvoi Satakunnassa vuoden 2018 aikana 10,7 % (koko maa 7,0 %). Teknologiateollisuudessa kasvua kirjattiin 8,8 % (koko maa 7,1 %). Tämä näkyy Satakunnan aseman selvänä kohenemisena ja Satakunnan talouden vahva vire siis jatkuu.

Satakunnan vientiteollisuus käyttää erityisesti valtateitä 2 ja 8, raideyhteyksiä ja Porin ja Rauman satamia. Suomen hyvinvoinnin takaamiseksi ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi Satakuntaan ulottuvia liikenneyhteyksiä on kehitettävä. Vientiteollisuudessa on vahvaa kasvua. Esimerkiksi:

   • Satakunnan kansallisesti merkittävän automaatio- ja robotiikkaklusterin ydinyritysten liikevaihdon kasvu oli 97 %  vuosina 2010-2018 ollen nyt noin 437 M€ vuodessa. Toukokuussa 2019 ulvilalainen Cimcorp julkisti saaneensa Espanjasta 120 milj. euron arvoisen tilauksen (n. 1000 henkilötyövuotta). Yhtiö on juuri laajentanut Pori-Tampere -radan ja valtatien 2 varrella sijaitsevia toimitilojaan.
   • BASFin akkumateriaalitehdas aiotaan rakentaa Harjavallan suurteollisuuspuiston yhteyteen Pori-Tampere -radan ja valtatien 2 läheisyyteen. Toiminta on tarkoitus aloittaa vuonna 2020.
   • Metsä Fibre Oy suunnittelee suurta mäntytukkisahaa Raumalle. Sahan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2022.  Vuosituotanto tulee olemaan n. 750 000 kuutiota sahatavaraa; se tulee sekä raakapuu- että sahatavarakuljetuksina kuormittamaan Satakunnan tie- ja rataverkkoa (mm. VT 8, VT 12,  Rauma-Tampere -rata, alemman asteiset tiet).
   • Telakkayhtiö Rauma Marine Constructionsin (RMC) tilauskanta on kasvanut miljardiin euroon. Kasvu merkitsee olennaista lisäystä erityisesti valtatien 8 kautta toteutettaviin kuljetuksiin.

Lisätietoja:
maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
tilastotiedot aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen 044 711 4350

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 3.6.2019
Satakunnan vapaaehtoinen, yhtenäinen sote-valmistelu ei etene nyt – verkostoyhteistyö suosituin toimintamalli

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntakyselyn vastausten perusteella maakunnan laajuista vapaaehtoista sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäistä valmistelua ei ole nykyisessä tilanteessa mahdollista aloittaa, totesi maakuntahallitus tämän päivän kokouksessaan. Ennen valtakunnallisen sote-valmistelun alkamista maakuntahallitus toivoo kaikille avointa mahdollisuutta liittyä kehittämishankkeisiin. 

Satakunnan kaupungit, kunnat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät suosivat verkostoyhteistyötä Satakunnan vapaaehtoisen sotevalmistelun jatkotoimena. Yhteistyön jatkaminen maakunnallisen verkostotyön kautta sekä yhteisten käytäntöjen juurruttaminen ilman organisaatiouudistusta on suosituin vaihtoehto Satakunnan vapaaehtoisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen jatkovalmistelun pohjaksi; tätä piti yli 80 % vastaajista ensisijaisena vaihtoehtona. Tärkeimmiksi yhteistyön osa-alueiksi katsottiin yhteisten ICT-järjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen sekä vanhustenhuollon palvelut. Noin kolmannes vastaajista katsoi Satakunnan sairaanhoitopiirin olevan luontevin alusta yhteisen valmistelun pohjaksi. Vastaajista 70 % on valmis antamaan työpanosta valmisteluun, ja poliittista ohjausryhmää kannatti yli 60 %. Vastauskooste on viestin liitteenä.

Satakuntaliitto toteuttama kysely sotevalmistelun jatkotoimista perustuu Satakunnan maakunta- ja sotevalmistelussa tehtyyn päätökseen valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun päätyttyä. Kyselyyn vastasivat Satakunnan kaupungit, kunnat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät.

Satakunnan edunvalvonta panostaa saavutettavuuteen, koulutukseen ja kansainvälisyyteen

Satakunnan edunvalvonnan painopisteet ovat uudistuva teollisuus ja sen toimintaedellytysten varmistaminen, osaaminen ja sen kehittäminen Satakunnassa ja maakunnan saavutettavuus sekä henkilö- että tavaraliikenteen näkökulmasta.

Tampere-Satakunta -radan toisen raiteen tarve nostetaan esiin uutena edunvalvonnan kärkenä Satakuntaliiton kesän edunvalvontatapaamisissa erityisesti SuomiAreenassa. Lisääntyvät tuonti-, vienti- ja henkilöliikennemäärät sekä yhteysvälin nopeuttaminen vaativat toisen raideparin rakentamista Tampere-Satakunta -välille.  Muina saavutettavuuden kärkinä ovat muun muassa valtateiden 8 ja 2 kehittäminen sekä Porin ja Rauman satamien toimintaedellytysten kehittäminen.

Satakunnan edunvalvontaa Brysselissä tekee osaltaan West Finland European Office (WFEO). Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan WFEO:n vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. WFEO:n toiminta on nykytilanteessa yhä tärkeämpää, sillä parhaillaan on menossa seuraavan EU:n ohjelmakauden valmistelu sekä kansallisesti että EU-tasolla.

Maakuntasuunnitelma Satakunta 2050 linjaa tulevaisuuden tavoitteet ja kehittämistoimet

Satakuntalaisten tahtotila maakunnan tulevaisuudestaan kootaan uuteen maakuntasuunnitelmaan Satakunta 2050, ja siitä tulevat käymään ilmi sekä maakunnan tavoiteltu tulevaisuus että pitkäjänteiset kehittämisen suuntaviivat. Maakuntasuunnitelman laadintaprosessiin sisältyy myös monipuolinen vaikutusten arviointi. Satakunnan yhtenäinen viesti tulevaisuuden maakunnasta kytkeytyy myös Satakunnan brändikäsikirjan päivittämiseen. Työprosessi on laajasti osallistava, ja työskentely lähtee aktiivisesti käyntiin syksyllä 2019.

Maakuntajohtajan virkavaali 2016 lainvoimainen

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä otti virallisesti vastaan virkansa 3.6.2019 alkaen; Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään 2211/2019, että maakuntajohtajan virkavaali 16.12.2016 on lainvoimainen. Aro-Heinilä on työskennellyt virkaa tekevänä (vt.) maakuntajohtajana maaliskuusta 2017 alkaen. 

Maakuntahallitus kohdensi rahoitusta neljälle EAKR-hankkeelle

Smart100Business -hankkeen toteuttaja on Turun yliopisto ja osatoteuttaja Tampereen korkeakoulusäätiö sr. Hankkeen toimenpiteiden avulla pyritään vahvistamaan Satakunnan maakuntaohjelman ja Teollisuuspilotin tavoitteiden toteutumista. Myöntösumma on 347 450 € ja hankkeen toteutusaika on 1.4.2019–28.2.2021.

PeltoAI - Innovatiiviset seurantamenetelmät ja tekoäly ruoka- ja vesitaloudessa -hankkeen toteuttaja on Pyhäjärvi-instituuttisäätiö ja osatoteuttaja Tampereen korkeakoulusäätiö sr. Hanke yhdistää kaksi aiemmin melko erillistä tutkimusaluetta eli ruoka- ja vesisektorin sekä digitaalisen mittauksen ja tekoälyn. Myöntösumma on 283 319 € ja hankkeen toteutusaika on 1.5.2019–31.12.2021.

Kilpailuetua Satakunnan elintarviketeollisuuden ja ruokaketjun laadusta ja laadun hallinnasta - Laatuvesi -hankkeen toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajat Prizztech Oy, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr ja Satafood Kehittämisyhdistys ry. Hankkeen tavoitteena on tuottaa Satakunnan elintarviketeollisuudelle työkaluja veden laadun ja määrän kokonaisvaltaiseen hallintaan. Myöntösumma on 245 113 € ja hankkeen toteutusaika on 1.9.2019–31.7.2022.

Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hankkeen toteuttaja on Prizztech Oy. Hankkeen tavoitteena on selvittää Porin seutukunnassa syntyvät isoimmat hukkalämmön lähteet ja niissä tuotetun hukkalämmön kokonaismäärä ja lämpöarvo sekä kartoittaa potentiaalisia hukkalämmön hyötykäyttäjiä ja parhaita teknologioita, menetelmiä ja malliratkaisuja hukkalämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen. Myöntösumma on 270 551 € ja hankkeen toteutusaika on 1.8.2019–31.7.2022.

Maakunnan yhteistyöryhmään Timo Pukkila

Maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) nimitettiin Satakunnan ELY-keskuksen edustajaksi maaseutuyksikön päällikkö Timo Pukkila eläköityneen Pekka Antilan tilalle.

Lisätiedot:
maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385

Linkki kokouksen esityslistaan: https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1360

Satakuntaliiton maakuntavaltuuston kokous 17.5.2019
Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt energiatuotantoon painottuvan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2. Vaihemaakuntakaavan teemoina ovat; turve, bioenergia, tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 on laadittu laajassa yhteistyössä ministeriöiden, viranomaistahojen, Satakunnan kuntien, naapurimaakuntaliittojen, sidosryhmien ja toimijoiden kanssa. Yhteistyötä on tehty kaikissa kaavan laatimisvaiheissa. Osalliset ovat olleet kaavaprosessin aikana aktiivisia -valmisteluvaiheen aineistosta annettiin satoja mielipiteitä. Kaavaa on esitelty yhteensä seitsemässä kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa.

Voimaan tullessaan Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 yhdessä Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kanssa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Lisäksi viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon.

Satakuntaliiton vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto hyväksyi tämän päivän kokouksessaan myös Satakuntaliiton vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Satakunta on elinkeinoprofiililtaan uudistuvan, vastuullisen teollisuuden alue, joka tuottaa väestömääräänsä nähden noin 1,5-kertaisen määrän Suomen ulkomaankaupan arvosta ja teollisuuden työpaikoista. Satakunnassa on Suomen monipuolisimpiin kuuluva teollinen rakenne. Satakunnan talous ja työllisyyskehitys olivat vuoden 2018 ajan selvällä kasvu-uralla, ja tällä hetkellä Satakunnan talouden merkittävä haaste liittyykin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuteen. Tulevaisuuden osalta Satakuntaliitto valmistautuu olemaan aktiivinen toimija omilla tehtäväalueillaan aluekehitys-, alueidenkäyttö-, edunvalvonta- ja viestintäroolissaan sekä osallistumaan Satakunnan kehittämistoimenpiteisiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Satakuntaliiton varsinaisen toiminnan toimintamenot olivat -2,145 Me ja toimintatuotot 2,417 Me. Liiton vastuulla olleen maakuntauudistuksen valmistelun toimintamenot olivat -2,409 Me ja toimintatuotot 2,206 Me. Tilikauden 2018 tulokseksi  muodostui  +59 983 euroa.

Lisätiedot:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385

Linkki kokouksen esityslistaan: https://satakunta.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1251
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 http://www.satakuntaliitto.fi/vmk2
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selvitykset http://www.satakuntaliitto.fi/selvitykset
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tietopankki http://www.satakuntaliitto.fi/tietopankki_vmk2

Satakunnan kansanedustajat yhdessä maakunnan edunajajina - Kristiina Salonen ryhmän puheenjohtajaksi (10.5.2019)

Satakunnan uudet kansanedustajat kokoontuivat tapaamiseen Satakuntaliiton kanssa eilen Helsingissä. Kansanedustajat valitsivat puheenjohtajakseen kansanedustaja Kristiina Salosen, ja hänen puheenjohtajuuskautensa jatkuu kesään 2020 asti. Salosen kauden jälkeen kansanedustajat valitsevat keskuudestaan uuden puheenjohtajan seuraavaksi vuoden kaudeksi.

Kansanedustajat päättivät kokoontua Satakunnassa kerran kuukaudessa. Näissä tapaamisissa, muun yhteistoiminnan ohella, kansanedustajat keskustelevat ja kuulevat tarkemmin Satakunnan edunajamisen tavoitteista ja yhteistyöstä. Tapaamiset toteutetaan Satakuntaliiton toimesta verkostomaisesti.

Satakunnan kansanedustajilla on suorat, hyvät yhteydet käynnissä oleviin hallitusneuvotteluihin, sillä satakuntalaisia kansanedustajia on mukana eri neuvotteluryhmissä.

Lisätiedot:
kansanedustaja Kristiina Salonen 09 432 3152
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505

 

Satakunnan vaalipiirin kansanedustajat

Laura Huhtasaari Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Eeva Kalli Keskustan eduskuntaryhmä
Krista Kiuru Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Jari Koskela Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Matias Marttinen Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Jari Myllykoski Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Kristiina Salonen Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Heidi Viljanen Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Satakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät kokoontuivat keskustelemaan sote-yhteistyömahdollisuuksista (10.5.2019)
 
Satakunnan kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien edustajat kokoontuivat torstai-iltana 9.5. keskustelemaan Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyömahdollisuuksista.
 
− Kansallisen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun lakkauttamisen myötä koimme tärkeäksi koota alueen eri toimijat keskustelemaan Satakunnan vaihtoehdoista, koska uudistuksen lähtökohtana olleet ongelmat ovat edelleen olemassa. Mahdolliset kansalliset linjaukset jatkotyölle saadaan vasta, kun uuden hallituksen toiminta on käynnistynyt, joten on tärkeää keskustella alueellisen yhteistyön vaihtoehdoista, kertoo Asko Aro-Heinilä tilaisuuden taustoista.
 
Torstai-illan tilaisuudessa keskustelu oli vilkasta. Keskustelua herätti erityisesti yhteistyömahdollisuuksien ja kustannusten kasvun hillitsemisen vaihtoehdot. Tilaisuudessa peräänkuulutettiin myös rohkeiden valintojen ja avausten tekemistä.
 
− Sote-uudistuksessa tehdyn valmistelutyön myötä meillä on hyödynnettävissämme paljon arvokasta informaatiota Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tilanteesta, myös kansallista vertailutietoa. Yksi tärkeimmistä faktoista on, että jos palvelurakennetta ei muuteta eikä yhteistyötä tehdä, nousevat kustannukset tulevat velkaannuttamaan koko maakuntaa, kertoo sote-valmistelun muutosjohtajana toiminut Terttu Nordman.
 
Keskustelutilaisuus toimi pohjana yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiselle. Toukokuun aikana kunnat ja sote-kuntayhtymät käyvät sisäisiä keskusteluja ja kokoavat näkemyksensä hallitusten johdolla.
 
− Satakuntaliitto kokoaa lausunnot siitä, onko Satakunnassa halukkuutta ja valmiutta tiivistää ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä. Kunnat ja kuntayhtymät antavat sähköisen kyselyn kautta kantansa myös siihen, millaiseen yhteistyöhön he mahdollisesti olisivat valmiita. Kyselyn vastauksia käsitellään 3.6. maakuntahallituksen kokouksessa, jolloin tehdään ensimmäistä analyysia siitä, miten tästä voitaisiin jatkaa, kertaa Aro-Heinilä etenemisvaiheita.
 
Lisätietoja antaa:
Asko Aro-Heinilä, vt. maakuntajohtaja, puh. 050 350 1505
 
 


Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 18.3.2019
Hallitusohjelmatavoitteena uudistuvaa teollisuutta tukeva pitkäjänteinen ohjelma

Maakuntahallitus hyväksyi tänään kokouksessaan Satakuntaliiton tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan. Satakuntaliiton päätavoite tulevaan hallitusohjelmaan on saada Suomeen kansallinen, monialainen kansainvälistä kilpailukykyä ja uudistumista edistävä pitkäjänteinen teollisuuspoliittinen ohjelma. Alueiden ja elinkeinoelämän edustajien osaaminen tulee ottaa mukaan teollisuuspoliittisen ohjelman laadintaan. Satakunta on uudistuvan teollisuuden maakunta, joka tuottaa asukasmääräänsä suhteutettuna noin 1,5-kertaisen määrän Suomen ulkomaankaupan arvosta ja myös teollisista työpaikoista. Satakunnan teollisuustoimijat luottavat maakuntaan, sillä investointien arvon kasvu on huomattavasti muuta Suomea suurempi. Pitkäjänteinen teollisuuspoliittinen ohjelma tukisi uudistuvan teollisuuden vakautta, kannattavuutta, osaamisen varmistamista, vastuullisuutta ja saavutettavuutta.

Näitä teemoja voidaan tukea eri keinoin. Vakautta ja kannattavuutta voidaan edistää muun muassa verotuksen ja lupapolitiikan pitkäjänteisyydellä ja ennakoitavuudella sekä yliregulaation välttämisellä. Muun muassa ympäristölainsäädännön muutosten ennakointi ja lisääntyvä dialogi toimijoiden välillä on keskeistä. Kehittämistoimien rahoitustarve Satakunnassa vuosina 2019-2020 on 5 M€. 

Osaamisen varmistaminen näyttäytyy muun muassa nopeina muunto- ja täsmätäydennyskoulutuksina sekä sujuvana työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton luvituksena. Satakunnassa tulee painottaa erityisesti teollisuuden uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä muun muassa kehittämällä teknisiin ja liiketoimintaan liittyvää koulutusta sekä Robocoast-osaamiskeskittymää. Kehittämistoimien rahoitustarve Satakunnassa vuosina 2019-2020 on 10 M€. 

Ympäristö, vastuullisuus ja kestävyys -teemassa tulee panostaa erityisesti muun muassa teollisuuden uudistumiseen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen kiertotaloudessa. Satakunnan energiaintensiiviselle teollisuudelle ratkaisut, jotka edistävät resurssitehokkuutta, ovat tärkeitä. Tämä liittyy muun muassa akkuklusterin, ruokaketjun ja off grid -kaasutalouden kehittämiseen. Kehittämistoimien rahoitustarve Satakunnassa vuosina 2019-2020 on 10 M€. 

Saavutettavuus ja logistiikka mahdollistaa teollisuuden kilpailukykyä muun muassa satamien, raide-, lento- ja maantieliikenteen toimintaedellytysten kehittämisellä. Satakunnassa tämä tarkoittaa muun muassa maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelustasosta 21.11.2018 annetun asetuksen toteuttamista; valtatien 8 Eurajoen risteyskohdan, Porin keskustan ja Pori-Rauma-Turku -välin nelikaistaistuksen kehittäminen ja toteuttaminen, valtatien 2 liikennekäytävän kehittäminen ja Pori / Rauma – Tampere – Helsinki –raideliikenteen kehittäminen sekä Porin ja Rauman satamien yhteyksien kehittäminen. Kehittämistoimien rahoitustarve Satakunnassa vuosina 2019-2020 on 40 M€.

Satakunnan edunvalvontakatsauksessa korostettiin saavutettavuuden kehittämistä

Maakuntahallitukselle esiteltiin Satakunnan edunvalvonnan tilannekatsaus. Satakunnan edunvalvonnan kärjet ovat valtatie 8 Turku-Pori, valtatie 2 -liikennekäytävän kehittäminen, kattavat liikenneyhteydet ja perusväylänpito, Porin ja Rauman satamat, Teollisuuden kasvuohjelma, Satakunnan korkeakoulutus, toisen asteen koulutus, ympäristö, kestävä kehitys ja viihtyisyys sekä tunnettuus ja vetovoima (lähde Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021).

Rahoitusta saaneita ja toteutuneita projekteja valtatien 8 kehittämiseen ovat olleet muun muassa Isomäen, Luvian, Hangassuon, Kämpän, Unajan ja Söörmarkun liikennehankkeet sekä Pori-Helsinki -valtatiellä 2 Ulvilan Haistilan liittymän porrastus. Valtatiellä 2 Ulasoori-Laani -välin nelikaistaistuksen suunnittelu on saanut rahoituksen. Pori-Tampere-Helsinki -henkilöraideliikenteen kehittämistyössä on saatu lisäyhteyksiä ja kalusto on uusittu, ja välin matkustajamäärät ovatkin kasvussa (v. 2017 noin 275 000 matkustajaa). Yhteensä vuosina 2012-2019 Satakuntaan on osoitettu valtion kehittämisrahoja noin 130 miljoonaa euroa.

Maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 muistutuksiin

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti hyväksyä vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheesta 2 annettuihin muistutuksiin.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineisto asetettiin julkisesti nähtäville 12.11.-14.12.2018 väliseksi ajaksi. Kaava-aineisto asetettiin nähtäville Satakuntaliiton virastolle, Satakunnan kuntien virastoihin sekä Satakuntaliiton verkkosivuille. Määräaikaan mennessä Satakuntaliittoon toimitettiin 19 muistutusta, joista 6 muistutuksessa todettiin, ettei kaavasta ole huomautettavaa.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineistoon tehdään muutamia muutoksia muistutuksiin laadittujen vastineiden perusteella. Kaavaehdotuksessa osoitetusta Niinistönsuon turvetuotannon alueesta poistetaan Eurajoen kunnan puoleinen osa. Lisäksi maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön kohdemerkintä poistetaan Karvian Kantissa sijaitsevalta Hautalan tilalta. Muutoin Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selostusta täydennetään ja tarkistetaan ja aineisto valmistellaan hyväksymistä varten.

Tavoitteena on, että kaava valmistuu kevään aikana ja Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan toukokuussa.

Lisätiedot:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385
Maakuntahallituksen 18.3.2019 kokouksen esityslista

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma on valmistunut
Satakunnasta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä (28.2.2019)

Satakunnalla on mahdollisuus olla edelläkävijänä, kun bio- ja kiertotalouden sekä uusiutuvan energian uusia ratkaisuja kokeillaan, testataan ja otetaan käyttöön. Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä bio- ja kiertotalouden kestävälle kasvulle maakunnassa sekä vahvistaa Satakunnan roolia kansallisesti ja kansainvälisesti bio- ja kiertotalouden osa-alueilla.

Suomen tavoite on edetä johdonmukaisesti kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä (Energia- ja ilmastostrategia 2016). Biokaasun raaka-aineena olevat biomassat ovat kasvavan biotalouden keskiössä, sillä biokaasun tuotanto vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Satakunta on yksi Suomen vahvimpia ruokamaakuntia ja tänne on kehittynyt vahva elintarviketuotannon ja -jalostuksen keskittymä, jossa on runsaasti bio- ja kiertotalouteen perustuvaa kasvupotentiaalia. Teollisuuden sivuvirtojen suuret massat mahdollistavat niiden taloudellisen hyödyntämisen. Kehittämisyhdistys Satafoodin selvityksen mukaan hyödynnettävää massaa syntyy Satakunnassa lähes 800 000 tonnia vuosittain.

Kiertotaloudelle on Satakunnassa vankka osaaminen. Kaikkien tuntema Biolan perustettiin jo vuonna 1974 hyödyntämään broilerintuotannossa syntyvää lantaa. Vuonna 1967 perustetun Honkajoki Oy:n ympärille on muodostunut kierrätykseen pohjautuva teollinen symbioosi, jossa toimii useita yrityksiä. Kiertotalousyritykset ovat vuosien saatossa jatkuvasti kehittäneet toimintaansa uutta osaamista ja tekniikkaa. Nämä ovat Satakunnan vahvoja vientituotteita kuten muun muassa Biolanin tuotteet,  BMH tecnologyn TYRANNOSAURUS® 9900 ja Honkajoki Oy:n Ecopark-kokonaisuudet. Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja on saatu hyötykäyttöön runsaasti. Esimerkkinä tästä on Finnamylin toimesta perunan solunesteestä konsentroitu Bio-Kali. Samantyyppisiin hyötykäyttöihin on vielä paljon mahdollisuuksia. Uusia bio- ja kiertotalouden ratkaisuja on tarpeen hakea osaamisen ja toimijoiden rajapinnoilta ja uudenlaisesta yhteistyöstä. 

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelmassa kuvataan maakunnan biokiertotalouden tilannekuva sekä tavoitteet vuodelle 2030. Kasvuohjelmassa on määritelty myös ne toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Kasvuohjelma on laadittu kattavassa yhteistyössä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää maakunnan strategiset aluekehittämistavoitteet, joiden tavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen. Maakuntaohjelman toimintalinjojen mukaisesti kehittämistoimenpiteillä tavoitellaan satakuntalaisille maakunnan kilpailukykyä ja elinvoimaa vahvistavaa tekemistä yhteisössämme esimerkiksi yrittäjinä, opiskelijoina tai työntekijöinä. Elinkeinoelämän menestystä edistetään vahvistamalla maakunnan tukijalkoja ja kasvua mahdollistavia aloja; uudistuvaa teollisuutta, energia-alaa ja elintarvikeketjua, bio- ja kiertotaloutta sekä sinistä kasvua. Lisäksi tavoitteena on satakuntalaisten palvelujen turvaaminen, hyvinvoinnin edistäminen, turvallisuuden tunteen kasvattaminen sekä maakunnan vetovoiman ja saavutettavuuden parantaminen.

Maakuntaohjelman keskeisille kehittämisteemoille laaditaan kasvuohjelmat yhteisen tahtotilan ja osaamisprofiilin vahvistamiseksi. Bio- ja kiertotalouden kasvun edistäminen ja kilpailukykyisen toimintaympäristön edistäminen edellyttää toimijoiden yhteistyötä ja sitoutumista sekä osaamisen kehittämistä. Luonnonvarojen vastuullisella ja innovatiivisella käyttämisellä voidaan vahvistaa alue- ja paikallistaloutta, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä työpaikkoja.

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma 2019

Lisätiedot:
vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen 044 711 4360
koordinaattori Sari Uoti 044 711 4341 
http://www.satakuntaliitto.fi/satakunnan-bio-ja-kiertotalouden-kasvuohjelma

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous
EU-ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu käyntiin (27.2.2019)

Suomen rahoituksen saanto kasvaa uudella ohjelmakaudella 2021-2027 vajaat 100 miljoonaa euroa verrattuna käynnissä olevaan ohjelmakauteen. Suomen saama kokonaistuki on 1,6 miljardia euroa, joka kohdennetaan rakennerahasto-ohjelman sekä Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelman toteuttamiseen. Koko EU:n tasolla koheesiopolitiikan määrärahat pienenevät noin 10 %, joten Suomen saamaa osuutta voidaan pitää pienenä voittona.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa tänään Porissa käsiteltiin muun muassa Euroopan unionin tulevan ohjelmakauden valmistelua ja sen aikataulutusta. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) johtaa ohjelmatyön valmistelua Suomessa. Tämän lisäksi uuden ohjelmakauden valmistelua tehdään alueilla ja maakunnissa. Euroopan unionin komissio antoi jo viime vuonna ehdotuksen ns. monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosille 2021-2027. Tämän ehdotuksen pohjana on käytetty vuosiin 2014-2016 pohjautuvia työllisyys-, BKT- ynnä muita -kriteereitä. Suomen kannalta kyseiset vuodet ja tarkastelun pohjana olleet kriteerit ovat olleet edullisia. Sen vuoksi Suomen saanto näiden kriteerien valossa olisi noin 100 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvalla ohjelmakaudella. Kokonaissaanto Suomelle on yhteensä 1,6 miljardia euroa. Suomen tavoitteena on varmistaa koheesiopolitiikan rahoituksen jatkuminen riittävällä tasolla kaikilla alueilla ja koheesiopolitiikan painopisteen siirtäminen entisestään EU:n kilpailukykyä ja eurooppalaisia arvoja tukevaan suuntaan.

TEM on käynnistänyt valmistelun ohjekirjeellä, joka on toimitettu maakuntiin 19.2.2019. TEM pyytää alueita ja ministeriöitä tekemään ehdotuksia tavoitteiksi sekä sisällöllisiksi painopisteiksi. Lisäksi pyydetään ehdotuksia seurattavista indikaattoreista ja kohderyhmistä, jotka tulisivat olemaan tuen piirissä. Vastauksia alueiden valmistelusta pyydetään toimittamaan 15.4.2019 mennessä.

Vireillä oleva Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 keskittyy energian tuotantoon tukien ilmasto- ja energiastrategian visiota

Satakuntaliitossa vireillä olevan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 teemana on energiatuotanto; se käsittelee turvetuotantoa, bioenergiaa ja mahdollisesti tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantoa. Vaihemaakuntakaavan 2 ensimmäinen ehdotusvaihe oli vuoden 2018 alussa, jolloin aineisto lähetettiin lausuntokierrokselle. Nähtävilläoloaikana 12.11.-14.12.2018 on järjestetty lisäksi kolme seudullista yleisötilaisuutta. Alustavana tavoitteena on saada Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2019 aikana.

Lisätiedot:
MYR:n puheenjohtaja Satu Pietilä 0400 608 289
vs. aluekehitysjohtaja Katja Laitinen 044 711 4360
rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg 050 569 6 818
Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista 27.2.2019  

Tervetuloa osallistumaan Satakunnan merialuesuunnitteluun!
Yhteinen meremme. Mitkä paikat ovat sinulle merkityksellisiä?

Satakuntaliitto valmistelee parhaillaan merialuesuunnitelmaa yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa yhteiselle 'Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueelle'. Tavoitteena on sekä merellisten elinkeinojen tukeminen että meren hyvän tilan saavuttaminen ja säilyttäminen.

Suunnittelussa tunnistetaan meri- ja rannikkoalueen käyttäjien ja toimijoiden tarpeita ja näkemyksiä, sekä pyritään yhteensovittamaan eri toimintoja. Meri ja rannikkoalue tarjoavat paikan muun muassa virkistykselle, matkailulle, kalastukselle, kalankasvatukselle, energiantuotannolle, teollisuudelle ja kuljetuksille.

Satakunnan merialuesuunnittelun puolesta on avattu karttakysely, johon pyydetään merkitsemään meri- ja rannikkoalueen merkityksellisiä paikkoja ammatin harjoittamisen, vapaa-ajan tai luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta. Linkki kyselyyn on tässä: https://app.maptionnaire.com/fi/5348/

Toivottavasti löydätte aikaa vastata kyselyyn. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa voi erottaa vastausaineistosta. Koostamme vastauksista karttoja, jotta saamme käsityksen meren ja rannikkoalueen käyttäjille merkityksellisistä paikoista Satakunnassa. Kerättyä tietoa käytämme tukemaan alueemme kestävää merialuesuunnittelua.

Julkaistavat kartat merialueen merkityksellisistä paikoista ovat nähtävillä 9. päivä toukokuuta Meremme tähden -tapahtumassa Raumalla, jolloin pidetään kaikille avoin merialuesuunnittelun miniseminaari “Yhteinen meri, yhteinen tulevaisuus” klo 16-18 osoitteessa Suojantie 2, Rauma (SAMK:n Merimäen kampus). Tervetuloa paikan päälle kuulemaan ajankohtaista merialuesuunnittelusta, sekä tutustumaan merialueemme käyttöön!

Kutsua ja linkkiä kyselyyn voi levittää vapaasti eteenpäin aiheesta kiinnostuneille henkilöille.

Lisätietoja:
maakuntainsinööri Anne Nummela 044 711 4317
projektisuunnittelija Pan Baltic Scope Mari Pohja-Mykrä 044 711 4320
http://www.panbalticscope.eu/
http://www.satakuntaliitto.fi/merialuesuunnittelu

 

 

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 11.2.2019
Pitkäjänteinen teollisuuspoliittinen ohjelma Satakuntaliiton hallitusohjelmatavoitteena

Maakuntahallitus hyväksyi tänään kokouksessaan Satakuntaliiton tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan. Satakuntaliiton päätavoite on saada Suomelle kansainvälistä kilpailukykyä ja uudistumista edistävä teollisuuspoliittinen ohjelma. Ohjelmalla osoitetaan Suomen yhteiskunnallinen vakaus ja yhteiskunnan pitkäjänteisyys niin verotus- ja lupapolitiikankin suhteen, parannetaan tuottavuutta, varmistetaan osaamista sekä parannetaan saavutettavuutta ja teollisuuden yleisiä toimintaedellytyksiä. Vienti- ja kasvuyrityksille on merkittävää myös koulutus- ja innovaatioympäristöjen sekä saavutettavuuden, viihtyisyyden ja kumppanuuksien kehittäminen. Kansallisten ja EU-säädösten laadintaprosessissa ja soveltamisessa on huomioitava Suomen teollisuuden kilpailukyky ja vältettävä yliregulaatiota ja sen tuomia kustannuksia. Teollisuuspoliittinen ohjelma on luotava kattavassa yhteistyössä alueiden ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Satakunta on uudistuvan teollisuuden maakunta, joka tuottaa asukasmääräänsä suhteutettuna noin 1,5-kertaisen määrän Suomen ulkomaankaupan arvosta ja myös teollisista työpaikoista.

Rahoitusta kolmelle hankkeelle

Maakuntahallitus puolsi kolmea EAKR-hanketta ja hylkäsi yhden AIKO-hankehakemuksen.

SataDiLogis-hankkeen tavoitteina ovat kuljetuslogistiikan turvallisuuden ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen Satakunnassa maakunnan rajat ylittävän T&K&I-yhteistyön pohjalta hyödyntäen pelillistämistä, digitalisaatiota, automatisaatiota ja tekoälyä. Toteuttamisaika on 1.1.2019–31.12.2021. Toteuttaja on Turun yliopisto ja osatoteuttajat ovat Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö ja Tampereen korkeakoulusäätiö sr. Myönnetty EAKR-rahoitus on 415 859 €.

Elintarviketeollisuuden kiertotalousinnovaatioympäristö ja kestävä uudistuminen – Innokierto -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa pk-yritysten innovointitoimintaa ja uudistumiskykyä ja samalla kehittää satakuntalaisen elintarviketeollisuuden yritysten energia- ja materiaalitehokkuutta ja siten parantaa kilpailukykyä murroksessa olevilla elintarvikemarkkinoilla. Toteuttamisaika on 1.2.2019–30.9.2021. Toteuttaja on Satafood Kehittämisyhdistys ry. Myönnetty EAKR-rahoitus on 175 000 €.

I9 elements of innovation -hankkeen tavoitteena on kehittää satakuntalaista innovaatioympäristöä ja -infrastruktuuria sekä yritysten innovaatiokyvykkyyttä. Toteuttamisaika on 1.1.2019 – 31.12.2021. Toteuttaja on Prizztech Oy ja osatoteuttaja Satakunnan kauppakamari. Myönnetty EAKR-rahoitus on 370 332 €.

Rahoitusta ei myönnetty Terveysdatasta hyvinvointipalveluja -hankkeelle aiemmin uutisoidusta poiketen. Pahoittelemme virhettä.

Nimeämisiä CPMR:ään ja MYR:iin

Maakuntahallitus nimesi Satakuntaliiton osallistujat Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR):n työryhmiin. Core Group -työryhmän Koheesio- ja aluepolitiikka -ryhmään osallistuu Harri Kivenmaa. Itämeri-komission (BSC) työryhmiin osallistuvat edustajat seuraavasti: Saavutettavuus ja liikenne Juha Vasama, Meripolitiikka Matias Marttinen ja Uusiutuva energia ja ilmasto Vesa Jalonen.

Maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) nimettiin Tanja Jussila STTK:n varajäseneksi Erja Mäkeläisen tilalle.

Satakunnan maakunnan ICT-kokonaisuutta rakennetaan

Satakunnan ICT-muutosohjelman tavoitteena ovat muun muassa tiedolla johtamisen kehittäminen, yhteen toimivat järjestelmät maakunnassa ja valtion kanssa sekä työn sujuvoittaminen. Suunnitelmassa otetaan käyttöön kansallisia palveluita ja yhdistetään eri toimijoiden nykyisiä järjestelmiä sekä rakennetaan kokonaisvaltainen tietoverkkojärjestelmä. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan ICT-hankekokonaisuuden, joka on valtion rahoittama ja Satakunnan maakuntauudistuksen toteuttama.

Lisätiedot:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385
Maakuntahallituksen 11.2.2019 kokouksen esityslista

 

 

Tilaa Satakunnan maakuntalippu - Satakunnan lipun liputuspäivä on 11.10. (23.1.2019)
 
Otson päivä 11. lokakuuta on Satakunnan maakuntalipun päivä. Liputuspäivällä juhlistetaan sekä satakuntalaisuutta että Satakunnan symbolisia ja vahvoja karhutunnuksia. Otson päivä 11.10. on upea päivä liputukseen, mutta Satakunnan maakunnan lippua voi käyttää kuten Suomen lippuakin eri tilanteissa ja maakuntahengen nostamiseen.
 
Satakunnan maakuntalippua on mahdollista tilata yhteistilauksella kuntiin, koteihin, yhteisöille Suomessa tai maailmalla. Tilaukset pyydetään keskitetysti Satakuntaliittoon 29.3.2019 mennessä verkkolomakkeen http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntalipputilaus kautta. Voit myös ottaa yhteyttä Ulla Koivulaan (050 528 4856, etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi). on sitova. Liput toimitetaan asiakkaille noin 24.4.
 
Lipun hinta määräytyy sen mukaan, montako lippua kutakin kokoa yhteistilauksen mukaisesti tehdään – lisätietoa hankinnasta ja hinnoista linkissä http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntalipputilaus
• lipun koko 163x100 cm (noin 6 metrin lipputankoon), hinta välillä 53,32 - 32,24 €
• lipun koko 245x150 cm (noin 9 metrin lipputankoon), hinta välillä 106,64 - 48,98 €
• lipun koko 327x200 cm (noin 12 metrin lipputankoon), hinta välillä 184,76 - 99,20 €
 
Suositus on, että maakuntalipulla liputtamiseen sovelletaan samoja ohjeita kuin Suomen lipulla liputtamiseen. Ohjeistukset koskevat liputusaikoja: lippu nostetaan salkoon aamulla kello 8 ja lasketaan auringon laskiessa tai kesällä viimeistään kello 21. Lisäksi noudatetaan lippujen arvojärjestyksestä annettuja ohjeita, eli milloin liputetaan sekä maakuntalipulla että Suomen lipulla, tulee Suomen lippu asettaa arvokkaimpaan asemaan.
Lisätiedot:
markkinointisihteeri Ulla Koivula, 050 528 4856, etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Satakunnan Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma kommenteille (21.1.2019)

Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 Puhdasta elinvoimaa -toimintalinjan kehittämisteemana on bio- ja kiertotalous. Tavoitteena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä bio- ja kiertotalouden kestävälle kasvulle maakunnassa sekä vahvistaa Satakunnan roolia kansallisesti ja kansainvälisesti bio- ja kiertotalouden osa-alueilla. Bio- ja kiertotaloudelle on valmisteltu maakunnallinen kasvuohjelma, jonka tausta-aineistoksi on laadittu selvitykset kiertotalouden symbiooseista, elintarviketeollisuuden sivuvirroista sekä ravinteiden kierrätyksen edistämisestä.   Ohjelmaluonnos on kommentoitavissa 31.1.2019 asti osoitteessa https://my.surveypal.com/Bio--ja-kiertotalouden-kasvuohjelman-luonnos_kommentointi

Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma julkistetaan yhdessä Prizztechin laatiman Satakunnan kaasutaloussuunnitelman kanssa Satakunta ilmastotalkoissa -kaasutalousseminaarissa maanantaina 4.2.2019 (paikka: Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, auditorio Wälkky, Tiedepuisto 3, Pori - karttalinkki). Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu tästä https://www.lyyti.fi/reg/Satakunta_ilmastotalkoissa_kaasutalousseminaari_5920

Lisätiedot:
Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman koordinaattori Sari Uoti
+358 44 711 4341, sari.uoti satakunta.fi

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 18.1.2019
Satakuntaliiton EAKR-rahoitusta kohdennettiin noin 3,3 miljoonaa euroa

Maakuntahallitus kohdensi tänään EAKR-rahoitusta kahdeksalle hankekokonaisuudelle noin 3,3 miljoonaa euroa; hankkeet on esitelty alla. Maaliskuun 4. päivä asti auki olevassa Satakuntaliiton EAKR-haussa on jaossa 1,2 M€. Kuluneella ohjelmakaudella on Satakuntaliitosta jaettu noin 18,5 M€ yhteensä noin 70 hankkeeseen.

Satakunta DigiHealth -hankkeessa luodaan digitaalisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian osaamiseen, kehittämiseen ja innovointiin liittyvä ekosysteemi. Ekosysteemi muodostuu laajasta toimijaverkostosta sekä työkalupakista, joka tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja uusien digi- ja teknologiainnovaatioiden suunnitteluun, testaamiseen, kehittämiseen ja palvelumuotoiluun. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019–31.12.2021. Toteuttaja on Prizztech Oy ja osatoteuttajat ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Satakunnan koulutuskuntayhtymä ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Myönnetty rahoitus on 900 000 €.

Kumppanuusakatemia -hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten kanssa työskentelevien tahojen kumppanuus- ja verkosto-osaamista sekä lisätä ymmärrystä asiakaslähtöisyyden merkityksestä palveluiden kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on edistää yksityisen ja kolmannen sektorin integrointia osaksi ikäihmisten monitoimijaverkostoa. Lisäksi hankkeessa kehitetään sähköinen alusta (työnimi KumppanuusAkatemia) ikäihmisten hoitoon osallistuvien tahojen verkottamiseen ja verkosto-osaamisen kehittämiseen. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019–28.2.2021. Toteuttaja on Turun yliopisto. Myönnetty rahoitus on 382 592 €.

Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hankkeen tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden sairaalan avoin innovaatioalusta, digitaalinen palvelujärjestelmä, toimintamalli ja hyvät käytänteet. Innovaatioalustassa pilotoidaan, kokeillaan, testataan ja demonstroidaan digitaalisen palvelujärjestelmän komponentteja kliinisessä ympäristössä. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019 – 31.12.2021. Toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu. Myönnetty rahoitus on 571 800 €.

Kriittisten kierrätysmetallien koetehdas-konsepti -hankkeen tavoitteena on kehittää Satakuntaan osaamiskeskittymää, vetovoimaista kehitysympäristöä ja toimintatapaa – kriittisten kierrätysmetallien koetehdas-konseptia. Osaamiskeskittymä valmistautuu vastaamaan täyssähköisen yhteiskunnan mukanaan tuomiin värimetalliklusterin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019 – 31.12.2021. Toteuttaja on Prizztech Oy. Myönnetty rahoitus on 441 357 €.

Vähemmällä enemmän - kohti kiinteistöjen energiaminimiä (Kiemi) -hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta löytämällä kunkin kiinteistön käyttötarkoitukseen sopiva ”energiaminimi”. Hankkeessa keskitytään erityisesti vanhempaan kiinteistökantaan, joka on energiatehokkuudeltaan heikko ja jossa on suuri energiansäästöpotentiaali. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019 – 31.12.2021. Toteuttaja on TTY-säätiö. Myönnetty rahoitus on 408 345 €.

Älykkäästi sähköistyvä Satakunta - älysähkö -hankkeen (investointi ja kehittäminen) tavoitteena on vastata työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän visioimiin sähköjärjestelmien haasteisiin. Työryhmän mukaan älykkään sähköjärjestelmän tulee huomioida teknologian, laitteiden, tiedonhallinnan lisäksi asiakkaiden, sähkömarkkinoiden, liiketoimintamallien sekä lainsäädännön näkökulmat. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019–31.12.2021. Toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu. Myönnetty rahoitus on 245 552 € ja 17 700 €.

ISTLAB - Intelligent Shipping Technology Test Laboratory -hankkeen lähtökohtana on merenkulun yleinen digitalisaation, automaation ja autonomian lisääntyminen. Älykkäät väylät, älykkäät satamat, etäluotsaus ja etäohjattavien ja miehittämättömien laivojen asteittainen käyttöönotto, merkitsevät teknologista murrosta, jonka ennustetaan aiheuttavan lähivuosina ja vuosikymmeninä mullistuksen koko meriklusteriin. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019–31.12.2021. Toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus ja Ilmatieteenlaitos. Myönnetty rahoitus on 347 949 €.

Skills4Growth: Sinisen ja vihreän kasvun edellyttämän osaamisen kehittäminen kansainvälisillä koulutushankkeilla -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Satakunnan kansainvälisiä verkostoja ja kansainvälistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa sinisen ja vihreän kasvun edellyttämän osaamisen kehittämiseksi eurooppalaisessa yhteistyössä. Hankkeen toteuttamisaika on 1.3.2019–31.5.2020. Toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu. Myönnetty rahoitus on 20 570 €.

Maakuntahallitukselle esiteltiin Satakunnan kaasutaloussuunnitelma 2025 sekä Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelmaa. Kaasutaloussuunnitelma julkistetaan 4.2. Satakunta ilmastotalkoissa -kaasutalousseminaarissa; suunnitelma on valmisteltu maakunnallisessa yhteistyössä ja se antaa kattavan kuvauksen kaasutalouden eri vaiheista alkaen globaalista kaasutaloudesta ja päätyen Satakunnan konkreettisiin toimenpiteisiin.  Molemmat linkittyvät vahvasti Satakunnan maakuntaohjelmaan ja erityisesti sen kehittämisteemaan energia. Lisäksi maakuntahallitus kuuli valmistuneen SustainBaltic-hankkeen tuloksista.  Satakunnan alueelle laaditut kaksi rannikkoaluesuunnitelmaa käsittelevät sekä meri- ja rannikkomatkailun kehittämistä että ekosysteemipohjaisen suunnittelun periaatteiden soveltamista Kokemäenjokilaakson maankäytön ja vesienhoidon suunnitteluun. Toteutetut suunnitelmat edistävät kestävän hoidon ja käytön suunnittelua Satakunnan rannikkoalueella ja niitä hyödynnetään edelleen muun muassa Satakunnan maakuntakaavan sekä merialuesuunnittelun lähtötietoina.

Maakuntakaavatoimikuntaan nimettiin Nina Väkeväinen Mari Ervelän tilalle. Maakunnan yhteistyöryhmän varajäseneksi nimettiin Sirkka Mantere Veli-Matti Kauppisen tilalle. Maakuntahallituksen edustajaksi Valtakunnallisille kotiseutupäiville nimettiin Jari Pajukoski.

Lisätiedot:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385
Maakuntahallituksen 18.1.2019 kokouksen esityslista

http://www.satakuntaliitto.fi/eakr-haku-432019-asti

http://www.satakuntaliitto.fi/satakunnan-bio-ja-kiertotalouden-kasvuohjelma-hanke

http://www.satakuntaliitto.fi/sustain-baltic

Suomi tarvitsee Satakunnan – uusiutuva teollisuus kehityksen ytimessä (11.1.2019)

Satakunta lukuina -tietopaketti (PowerPoint 45 Mb) on sisältää runsaasti infograafeja maakunnan kehityksestä sekä tietoa alueen elinkeinoelämästä. Sisältö kuvaa Satakunnan toimintaympäristöä; tarjolla on infograafeja väestöstä, aluetaloudesta, suhdannekehityksestä ja positiivisesta rakennemuutoksesta. Tiedot on päivitetty joulukuussa 2018.

Vuoden 2017 ennakkotietojen mukaan ns. positiivinen rakennemuutos näkyy jo Satakunnan reaalisen arvonlisäyksen voimakkaana kasvuna, jota kertyi 5,6 %, kun koko maassa keskimäärin jäätiin noin puoleen siitä (3,0 %). Eri toimialoittain tarkasteltuna reaalinen arvonlisäys kohosi ripeästi erityisesti tuotannossa (Satakunta 13,3 % - Suomi 6,1 %) ja palveluissakin jonkin verran (Satakunta 1,3 % - Suomi 1,9 %). Vienti tuo työtä Satakuntaan, sillä maakunnan avoimuusindeksi eli koko teollisuuden vienti suhteessa bruttokansantuotteeseen on maan korkeimpia eli 50 % (koko Suomi 34 %). Satakunnan viennin arvo (5,2 %) on noin 1,5-kertainen väestömäärämme nähden. Teollisuuden viennin arvon kasvu 2010-2017 on ollut Satakunnassa koko maata parempaa eli 31 % (Suomi 18 %). Satakunnan osuus erityisesti Suomen teollisuuden työpaikoista (5,6 %), bruttoarvosta (5,9 %) ja toimipaikoista (5,9 %) on korkea. Teollisuus myös uskoo tulevaisuuteen ja Satakuntaan, sillä investointien arvon kasvu vuosina 2010-2016 on ollut korkeaa eli 27 % (koko Suomi 14 %). Investoinnit Satakunnan uudistuvaan, vastuulliseen ja vahvaan teollisuuteen tuottavat hyvinvointia koko Suomelle toiminnasta syntyvän vientiylijäämän myötä. Suomi todellakin tarvitsee Satakunnan.

Satakunnan nousutrendejä 2010-luvulla ovat olleet automaatio- ja robotiikkaklusteri (liikevaihdon kasvu 2010-2017: 60,2 %), elintarviketeollisuus (30,2 %), liike-elämän palvelut (25,2 %), sähkö- ja elektroniikkateollisuus (22,2 %) ja majoitus- ja ravitsemistoiminta (21,8 %).

Satamittarin sivulta http://www.satamittari.fi/Linkkejä löytyvät yllämainitut ajantasaiset infograafit kokonaisuudessaan sekä muuta tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa Satakunnasta.

Lisätietoa:
aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
044 711 4350, etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi

Vuoden 2018 Satakunta-palkittavat ovat Riku Räsänen, Satakunnan yhteisökeskus, Samu Lahti ja Pentti Ala-Luopa (4.1.2019)

Satakunnan vuodenvaihteen juhla järjestettiin perjantaina 4.1.2019 kuudetta kertaa, tällä kertaa yhteistyössä Eurajoen kunnan kanssa. Ohjelmassa oli muun muassa huomionosoitusten jakaminen: Satakunta-mitalit, Satakunnan aluesuunnittelumitali sekä Nuori satakuntalainen -palkinto. Vuoden 2018 Satakunta-tunnustukset myönnettiin seuraavasti:

Satakunta-mitali myönnetään tunnustuksena erityisen ansiokkaasta toiminnasta Satakunnan maakunnan hyväksi. Yksityishenkilölle myönnettävä mitali on hopeinen ja yhteisölle myönnettävä mitali on pronssinen.  Satakunta-mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä Matti Kava. Mitalin etupuoli kuvaa satakuntalaista joenrantapeltoa ja symbolisoi maakunnan hengenviljelyä ja kulttuuria. Mitalin kääntöpuoli kuvaa Satakunnan teollista kehitystä ja symbolisoi yhteishengen voimaa ja merkitystä. Hopeinen Satakunta-mitali myönnettiin Riku Räsäselle. Hän on ollut aktiivinen ja tuottelias Rauman ja Satakunnan alueen kulttuurielämän kehittäjä ja innovoija. Räsänen löysi oman alansa tapahtumatuottamisesta ja Rauman kehittämisestä sitä kautta. Räsäsen menestystarina osoittaa, miten intohimo, luovuus ja vaikuttavuus syntyvät oman alan löytämisen myötä. Raumanmeren Juhannus on tapahtumana tunnettu kautta Suomen ja Poroholma on kehittynyt viiden tähden lomakeskukseksi. Räsänen on mukana usean raumalaisen ravintolan, Unajan viihdepuiston ja elokuvateatterin toiminnassa. Yhden henkilön liikemiestaidoilla ja rakkaudella omaan kaupunkiinsa hän on Rauman elinkeinoelämän merkittävä tekijä. Räsäselle on tärkeää myös hyväntekeminen yhteisössään ja yhteisöllisesti. Sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämistä Räsänen on toteuttanut tukemalla monipuolisesti yhdistystoimintaa ja ollut perustamassa muun muassa Aito Fiilis ry:tä. Riku Räsäsen liiketoiminnan ja sosiaalisen toiminnan perustana on hyvän tuottaminen ihmisille ja yhteisölle.

Pronssinen Satakunta-mitali myönnettiin Satakunnan yhteisökeskukselle. Yhteisökeskus edistää järjestöjen välistä yhteistyötä, suunnittelee ja toteuttaa niille koulutustoimintaa, koordinoi kokemustoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan organisointia Satakunnassa, tarjoaa avoimen kohtaamispaikan sekä kehittää eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Yhteisökeskus on ollut aktiivinen toimija maakuntauudistuksen valmistelussa ja se koordinoi hanketta, jossa järjestöjen toiminta integroidaan luontevaksi ja näkyväksi osaksi uudistuvia maakuntia ja kuntien hyvinvoinnin palvelurakenteita. Kattavassa yhteistyössä etsitään ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen uusia ratkaisuja, kehitetään niiden rahoituspohjaa ja rakennetaan tiivistä yhteistyötä järjestöjen välillä.

Nuori satakuntalainen -palkinto myönnetään 13 – 29 -vuotiaalle yksityishenkilölle tai nuorelle yhteisölle. Kriteerinä on taiteeseen, kulttuuriin, liikuntaan, opiskeluun, työelämään tai muuhun kunnostautumiseen liittyvä teko, jolla on ollut paikallista tai laajempaa merkitystä. Nuori satakuntalainen -palkinto on 1 000 euroa. Nuori satakuntalainen -palkinto myönnettiin Samu Lahdelle. Hän sijoittui kolmanneksi automaatioasennuksessa EuroSkills-kisoissa eli ammattitaidon Euroopan mestaruuskisoissa Budapestissa syksyllä 2018. Kisoissa oli mukana yli 500 nuorta osaajaa Euroopan 28:sta maasta; Suomea edusti 25 kilpailijaa. Vuonna 2017 Lahti sijoittui kolmannelletoista sijalle WorldSkills-kisoissa Abu Dhabissa. Huittislaistaustainen Lahti valmistui vuonna 2015 Sataedun Kokemäen toimipisteestä. Tällä hetkellä Lahti opiskelee sähkö- ja automaatiotekniikkaa Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Satakunnan aluesuunnittelumitali myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka valtakunnallisella, maakunnallisella, seudullisella tai paikallisella tasolla on tehnyt sellaista tunnustusta ansaitsevaa työtä tai toimintaa, jolla on katsottava olevan erityistä merkitystä Satakunnan tai sen osan alueellisessa kehittymisessä. Mitalin on suunnitellut satakuntalainen kuvanveistäjä Kauko Räike. Mitalin etupuolella on sanat 'Aluesuunnittelua Satakunnan hyväksi' sekä aluesuunnittelua kuvaava logo.  Kääntöpuolen kartta-aihe, talot ja pellot, ilmentävät varhaisinta aluesuunnittelua, sarkajakoa. Aihetta ympäröivät sanat 'Ihminen, ympäristö, tulevaisuus'. Satakunnan aluesuunnittelumitali myönnettiin Pentti Ala-Luopalle. Hän toimi Merikarvian kunnanjohtajana 29 vuotta. Kunnanjohtajana Ala-Luopa oli vastuussa kunnan kaavoituksesta esitellen kaavat kunnanhallitukselle. Työssä hänellä oli tukenaan rakennustarkastaja ja rakennusmestari, ja kaavat laadittiin pääosin konsulttien toimesta. Merikarvian kunnan olemassa oleviin vahvuuksiin panostaminen on edellyttänyt pitkäjänteistä panostamista alueidenkäytön suunnitteluun. Ala-Luopa on ollut osana Merikarvian kunnan kehittämistä edistänyt tulevaisuuteen tähtäävää kaavoitusta. Hän on ollut aktiivisesti yhteydessä sekä asukkaisiin, viranomaisiin ja alueellisiin viranomaisiin. Meri ja merellinen ilmapiiri, Merikarvianjoen olemassaolo, yhteistyön merkitys sekä tulevaisuudenusko ovat näkyneet useissa kaavoitushankkeissa.

Aiempina vuosina kutsuvierasjuhlan järjestäjinä Satakuntaliiton kanssa ovat olleet Huittisten kaupunki, Nakkilan kunta, Ulvilan kaupunki, Kankaanpään kaupunki ja Merikarvian kunta.

Lisätiedot palkittavista:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385

Lisätiedot juhlasta:
sihteeri Pirjo Mäntylä 044 711 4311

 

Satakunnan maakuntavaltuuston kokous 14.12.2018
Satakuntaliiton talousarvio- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin - Otson päivästä 11.10. Satakunnan maakuntalipun päivä

Maakuntavaltuusto hyväksyi tämän päivän kokouksessaan Satakuntaliiton vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021. Uusi EU-ohjelmakausi tulee työllistämään Satakuntaliittoa aluekehittämisen ja rahoittamisen teemoissa. Edunvalvontatyö kaikkineen, muun muassa liikennejärjestelmätyö ja uuteen hallitusohjelmaan vaikuttaminen, tulee olemaan merkittävä osa Satakuntaliiton toimintaa myös vuonna 2019. Satakunnan vetovoima- ja brändityötä tehdään edelleen Satakuntaliiton omana toimintana sekä yhteistyössä sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa; omatoimisista markkinoinnin tapahtumatuotannoista siirrytään osallistumaan maakunnan vetovoimatyöhön muiden toimijoiden kumppanina. Kaikkea työtä edistetään Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 teemojen myötä. Kuntien maksuosuudet pysyvät ennallaan. Kokouksessa annettiin katsaukset Satakunnan aluekehityksen tilannekuvaraportista, merialuesuunnittelusta, Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 2 sekä maakunta- ja soteuudistuksesta. Raportteihin voi tutustua maakuntavaltuuston 14.12.2018 kokouksen esityslistalta. Maakuntavaltuusto kiitti Satakuntaliittoa ja sen henkilöstöä hyvästä työstä kuluneena vuonna ja erityisesti edunvalvontaan, vaikuttavuuteen ja saavutettavuuden edistämiseen liittyen.

Satakunnan maakuntalippu saa oman liputuspäivänsä Otson päivästä 11.10.; näin hyväksyi maakuntavaltuusto tämän päivän kokouksessaan. Maakuntalipun omalla päivällä juhlistetaan satakuntalaisuutta ja Satakuntaa. Liputukseen kannustetaan sekä yksityishenkilöitä että yhteisöjä. Liputuksen voi tehdä joko Satakunnan maakuntalipulla tai Suomen lipulla. Satakunnan maakuntalipun tilaukseen liittyen voi olla yhteydessä Satakuntaliittoon, jonka kautta tehdään yhteistilaus Satakunnan lipuista.

Jämijärven edustajaksi maakuntavaltuustoon nimettiin Timo Sorvali Anne Kujansuun tilalle. Maakuntahallituksen jäseneksi nimettiin Nina Väkeväinen (Kankaanpää) Mari Ervelän erottua. Maakuntahallituksen varajäseneksi nimettiin Juhani Oksanen (Kokemäki) Jari-Matti Välkkysen erottua.

Lisätiedot:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385
Maakuntavaltuuston 14.12.2018 kokouksen esityslista

 

Satakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen ytimessä viennin kilpailukyky ja asukkaiden hyvinvointi (26.11.2018)

Satakunnan jatkuva liikennejärjestelmätyö uusine kehittämiskohteineen hyväksyttiin tänään Satakunnan maakuntahallituksen kokouksessa. Liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitettiin toimintaympäristön muutosten johdosta; tavoitteissa ja painopisteissä huomioidaan paremmin muun muassa ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Kärkiteemat ovat yhä kilpailukykyiset ulkomaankaupan kuljetusketjut, sujuvat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille, toimiva perusverkko ja liikennepalvelut, turvalliset matkat ja kuljetukset sekä kestävä kaupunki- ja taajamaliikenne.

1. Valtatien 8 parantaminen
- Eurajoen eritasoliittymä
- Porin keskustan kohdan (vt 2/8) nelikaistaistus ja liittymäjärjestelyt
- Rauman (vt 12) eritasoliittymän parantaminen
- Nelikaistaistus Rauma–Pori–Söörmarkku

2. Kokemäenjokilaakson liikennekäytävän (rinnakkaiset vt 2 ja rata) parantaminen
- Porin keskustan kohdan parantaminen (vt 2/8) ja Ulasoorin eritasoliittymä
- Radan ja valtatien yhteiset rinnakkaistie-, liittymä- ja pyörätiejärjestelyt ja tasoristeysten poistaminen
- Radan nopeustason nosto
- Valtatien nelikaistaistus välillä Ulvila–Harjavalta

3. Joukkoliikenteen runkoyhteyksien kehittäminen
- Henkilöjunaliikenteen ulottaminen Raumalle ja Porin junayhteyksien kehittäminen
- Pori–Tampere-radan tasoristeysten poisto ja nopeustason nosto
- Porin lentoyhteyksien ja lentoaseman toimintaedellytysten turvaaminen osana alueellista lentoasemaverkkoa

4. Perusväylänpidon riittävän rahoitustason turvaaminen
- Riittävät resurssit liikenneverkon hyvän hoitotason turvaamiseksi, korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja pienten kustannustehokkaiden liikenneturvallisuus-, jalankulku- ja pyöräilytoimenpiteiden toteuttamiseksi

5. Kaupunkien ja taajamien jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen
-  Kuntien ja valtion lisäpanostus jalankulkuympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä pyöräilyn pääreittien laatutasoon ja kunnossapitoon   

Aiempi Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksyttiin 2015, ja suuri osa siinä olleista kärkikohteista on toteutunut. Toimenpiteitä ovat muun muassa Söörmarkun eritasoliittymän rahoitus ja toteutus 2018-2019, Eurajoen ja Laitilan eritasoliittymien tiesuunnitelmien laadinta 2018-2019, Porin henkilö- ja tavarajunaliikenteen yhteyksien kehittäminen satamaan asti, Pori-Mäntyluoto/Tahkoluoto -radan sähköistyksen rahoitusa ja rakentaminen 2017-2019, Rauman väylän syventäminen 12 metriin 2017, valtatien 2 Pori-Helsinki kehittämisselvitys 2017, valtatien 12 parantaminen välillä Eura–Raijala 2018-2019 ja junatarjonnan lisääminen. Seuraavaksi Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan tulevien linjausten mukaisesti; sen teemoja tullevat olemaan muun muassa liikennepalvelulaki ja liikenteen automaatio.

Kunnat painottavat liikenneverkoston kehittämistä edunvalvonnan kärkenä

Satakuntaliiton jäsenkunnilta saapui 15 lausuntoa Satakuntaliiton talousarvioon vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaan 2019-2021. Lausuntojen painopisteenä oli liikenneverkoston merkitys edunvalvonnan kärkenä. Tämän ohella Satakuntaliiton nykyisiin tehtäviin liittyvät toimenpiteet nousivat lausunnoissa esille; näitä olivat muun muassa edunvalvonnan tehostaminen, maakunnan elinvoimaisuus, kansainvälinen tunnettuus sekä kehittämis- ja työvoimapoliittiset, kuten koulutetun ja osaavan työvoiman saavutettavuus. Kuntaosuuksien pitämistä aikaisempien vuosien tasolla pidettiin myönteisenä. Talousarvio ja toimintasuunnitelma etenee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 14.12. kokoukseen.

Lisätiedot:
vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505
vs. hallintojohtaja Karolina Hentunen 044 711 4385

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 22.10.2018

Satakunnan junaliikennettä halutaan kehittää – Satakunta hakee pilottia Rauma – Kokemäki – Tampere -yhteysvälille

Maakuntahallitus hyväksyi 22.10. kokouksessaan Satakuntaliiton lausunnon rautateiden osto- ja velvoiteliikenteen kehittämiseksi. Satakuntaliitto pitää alueensa kuntien, elinkeinoelämän ja asukkaiden kannalta välttämättömänä, että Liikenne- ja viestintäministeriö turvaa Pori − Tampere -yhteysvälin nykyisen palvelutarjonnan siten, että se edelleen palvelee työmatka- ja opiskeluliikennettä vuosina 2020-2022. Satakuntaliitto esittää myös Porista lähtevän myöhäisen iltavuoron lisäystä.

Satakuntaliitto esittää alueellisen junaliikenteen pilottihankkeeksi Rauma – Kokemäki − Tampere –henkilöraideliikenteen käynnistämistä. Alueellinen junaliikenne Rauman ja Tampereen välillä kehittäisi esimerkiksi työmatkaliikennettä ja matkailun edistämistä. Rauman ja Tampereen välinen junaliikenne pysähtyisi Kokemäen, Vammalan, Karkun ja Nokian asemilla, jolloin se toteutuessaan nopeuttaisi Porin ja Tampereen välisiä junavuoroja, jotka voisivat jatkossa kulkea pysähtymättä näillä väliasemilla. Ratkaisu parantaisi ilmastonäkökohdat huomioon ottaen raideliikenneyhteyksiä Satakunnan ja pääkaupunkiseudun välillä.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 ehdotus 2 hyväksytty

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen 2 ja asettaa sen nähtäville. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksen 2 aineisto on laadittu  ensimmäisessä ehdotusvaiheen lausuntoihin annettujen vastineiden ja 16.5.2018 pidetyn viranomaisneuvottelun perusteella.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotuksesta poistettiin Honkajoen Jussinkeidas ja Ulvilan Kivijärvensuo ja lisäksi Honkajoen Kodesjoenkeitaan aluevarausta tarkistettiin. Ulvilan Haukisuon aluevaraus muutettiin selvitysalueeksi käynnissä olevan valitusprosessin ja saadun palautteen perusteella. Merikarvialle Tuorilan teollisuusalueen itäpuolelle lisättiin yksi uusi aurinkoenergian tuotannon kehittämisen kohdealue. Porin Riihikedon rautatieverkon kuormauspaikan merkintään lisättiin kehittämissuositus, jonka perustella alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja mahdollista uutta sijaintia tulisi tarkastella seudullisesti. Kaupan teeman osalta kaavaselostusta täydennettiin kaupan suunnitteluperiaatteiden osalta ja kaupan vaikutusten arviointia täydennettiin liikennejärjestelyjä koskevalla kohdalla. Maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen osalta pitäydyttiin aiemman ehdotusvaiheen mukaisessa ratkaisussa.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus 2 asetetaan nähtäville marraskuussa ja nähtävilläoloaikana järjestetään kolme seudullista yleisötilaisuutta. Satakuntaliiton maakuntahallitukselle osoitetut muistutukset käsitellään ja niihin laaditaan vastineet. Tavoitteena on, että Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 hyväksyttäisiin Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa 2019.

Kokouksessaan maakuntahallitus päätti myös jatkaa Pohjoisen kasvuvyöhykkeen verkostoyhteistyötä vuonna 2019 ja hyväksyä maakuntahallituksen varsinaisen jäsenen Mari Ervelän eropyynnön. Lisäksi kokouksessa kuultiin katsaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 valmisteluun.

Maakuntahallituksen kevään 2019 kokoukset järjestetään 18.1., 11.2., 18.3., 15.4. ja 3.6.2019.

Lisätietoja antavat:
Asko Aro-Heinilä, vt. maakuntajohtaja, puh. 050 350 1505
Karolina Hentunen, vs. hallintojohtaja, puh. 044 711 4385
Maakuntahallituksen 22.10.2018 kokouksen esityslista