Satakunnan matkailun kasvuohjelma (AIKO)

SATAKUNNAN MATKAILUN KASVUOHJELMA 2030

Satakunnan matkailun kasvuohjelma on valmistunut. Kasvuohjelma on Satakunnan matkailutoimijoiden yhteinen viesti ja näkemys siitä, mihin asioihin tulee panostaa Satakunnan matkailuelinkeinon kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi vuosien 2019-2030 aikana.

Matkailun kasvuohjelman tarkoituksena on syventää alueen toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta, vahvistaa yhteistä tahtotilaa alueen matkailuelinkeinon kehittämisessä sekä selkiyttää maakunnan matkailutoimijoiden työnjakoa. Kasvuohjelma laadittiin Ketteryyttä alueellisiin ohjelmaprosesseihin: Case Satakunnan matkailun kasvuohjelma hankkeessa, joka toteutettiin Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)-rahoituksella.

Kasvuohjelmien laadinta tukee Satakunnan maakuntaohjelmaan 2018-2021 valittujen kehittämisteemojen toimeenpanoa ja maakunnan toimijoiden sitoutumista valittujen tavoitteiden toteuttamiseen. Kasvuohjelmien kautta pyritään syventämään alueen toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta, vahvistamaan yhteistä tahtotilaa alueen kehittämisessä sekä nostamaan "pöydälle" kriittiset kasvun ja kehittämisen kysymykset.

Tarkoituksena oli:
 
• koota alueen yhteiset näkemykset toimialan kehittämisestä niin, että tunnistetaan paikalliset, alueelliset ja kansalliset voimavarat ja rajoitteet, jotka ovat ratkaisevassa asemassa toimialan kasvun näkökulmasta (rakenteelliset tekijät, osaaminen, muu aineeton pääoma).
• tunnistaa maakunnan muilta toimialoilta huippuosaaminen, joka tukee kasvuohjelman kohteena olevan toimialan kehittämistä ja kasvua
• tarkastella ilmiöitä, jotka todennäköisimmin tulevat vaikuttamaan toimialan kehittämiseen tulevaisuudessa sekä tunnistaa niihin sisältyvät mahdollisuudet sekä haasteet.
• selkeyttää eri sidosryhmien roolia sekä alueellista työnjakoa
• asettaa tavoitteet ja askelmerkit toimintaympäristön vahvistamiseksi ja kestävän kasvun saavuttamiseksi Satakunnassa.
• määrittää toimintamalli ohjelman vaikuttavuuden seurantaan sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioimiseen kasvuohjelmien sisällöissä.

 

 

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi 

Hankekoordinaattori
Jonna
Fagerlund

 

• Satakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen- hanke
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4355
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi