Satakunnan matkailun kasvuohjelma (AIKO)

Hankkeen tavoitteena on kokeilla alueellisen kasvuohjelman laadinnassa ketteriä osallistavia menetelmiä sekä kehittää alueelliseen kasvuohjelmatyöhön monistettavia toimintamalleja. Tämän hankkeen kokeilullisten menetelmien kohteena on alueellisen matkailun kasvuohjelman laadintatyö yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kasvuohjelmien laadinta tukee Satakunnan maakuntaohjelmaan 2018-2021 valittujen kehittämisteemojen toimeenpanoa ja maakunnan toimijoiden sitoutumista valittujen tavoitteiden toteuttamiseen. Kasvuohjelmien kautta pyritään syventämään alueen toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta, vahvistamaan yhteistä tahtotilaa alueen kehittämisessä sekä nostamaan "pöydälle" kriittiset kasvun ja kehittämisen kysymykset.

Tarkoituksena on:
 
• koota alueen yhteiset näkemykset toimialan kehittämisestä niin, että tunnistetaan paikalliset, alueelliset ja kansalliset voimavarat ja rajoitteet, jotka ovat ratkaisevassa asemassa toimialan kasvun näkökulmasta (rakenteelliset tekijät, osaaminen, muu aineeton pääoma).
• tunnistaa maakunnan muilta toimialoilta huippuosaaminen, joka tukee kasvuohjelman kohteena olevan toimialan kehittämistä ja kasvua
• tarkastella ilmiöitä, jotka todennäköisimmin tulevat vaikuttamaan toimialan kehittämiseen tulevaisuudessa sekä tunnistaa niihin sisältyvät mahdollisuudet sekä haasteet.
• selkeyttää eri sidosryhmien roolia sekä alueellista työnjakoa
• asettaa tavoitteet ja askelmerkit toimintaympäristön vahvistamiseksi ja kestävän kasvun saavuttamiseksi Satakunnassa.
• määrittää toimintamalli ohjelman vaikuttavuuden seurantaan sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten huomioimiseen kasvuohjelmien sisällöissä.

Kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä ovat Satakunnan kunnat, viranomaiset, oppilaitokset, matkailun kehittämisorganisaatiot ja matkailuyritykset ja muut toimijat. Myös kansallisen tason toimijat (esim. Visit Finland) huomioidaan hankkeen toteuttamisessa. Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Eri toimijaryhmien mahdollisimman laajaan osallistamiseen kehitetään uusia ketteriä menetelmiä, joilla vaikuttamisen mahdollisuuksia kasvuohjelmatyöhön voidaan vahvistaa.

Tavoitteet:

Matkailun kasvuohjelmatyö valittiin tämän kokeiluhankkeen kohteeksi, sillä matkailun kehittämiseen osallistuu ja vaikuttaa laaja toimijajoukko. Kansallisesti ja maakunnallisesti matkailutoimialalla on paljon kasvupotentiaalia ja matkailu luo uutta liiketoimintaa, infrastruktuuria, työtä ja toimeentuloa myös muille toimialoille. Yhteisen näkemyksen muodostamiseen matkailun kasvun saavuttamisen askelmerkeistä sekä alan toimijoiden työnjaosta on ilmennyt selkeä maakunnallinen tarve.
Prosessissa käytetyistä menetelmistä saatuja kokemuksia on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa myös muihin kehittämiskokonaisuuksiin liittyvien ohjelmien laadinnassa. Hanke edistää erityisesti Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 kehittämisteemaa Vetovoima sekä läpileikkaavia sisältöjä osaamisen vahvistaminen, kansainvälisyys, digitalisaatio sekä vastuullisuus. Hanke tukee Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmaa teemaa muuttuvat palvelut.

Rahoitus:

AIKO-rahoitus 10 000 €, kokonaiskustannukset 14 286 e
Hankketta koordinoi Satakuntaliitto
Toteuttamisaika: 1.1.-30.4.2019

 

 Lisätietoja:

 

Aluekehitysasiantuntija / Regional advisor
Krista
Tupala

• maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• alueellinen kulttuurin, matkailun ja maaseudun kehittämisen yhteistyö, kalastusasiat
• rakennerahastohankkeiden (EAKR) yhteyshenkilö
• alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) yhteyshenkilö
• Interreg:it ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelma
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4387
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi 

Hankekoordinaattori
Jonna
Fagerlund

• maakuntaohjelman 2018-2021 toimeenpanoon kytkeytyvä työ
• Satakunnan matkailun kasvuohjelma
• tapahtumajärjestelyt
• tukitehtävät
• aluekehityksen toimiala

puhelin  +358 44 711 4355
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi