Älykäs Erikoistuminen - Smart Specialisation

Älykäs erikoistuminen edistää maakunnan osaamista ja erikoistumista. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa maakunnan erityisten ominaisuuksien ja voimavarojen tunnistamista, kilpailuetujen korostamista sekä alueellisten sidosryhmien ja voimavarojen tuomista tulevaisuudennäkymän tueksi.

SATAKUNTA RIS-3 - Satakunta Regional Programme 2018-2021

Eurooppa 2020 -strategia tukee talouskasvua, joka on entistä älykkäämpää, kestävämpää ja osallistavampaa. Strategiassa keskitytään viiteen haastavaan tavoitteeseen, jotka koskevat työllisyyttä, tutkimusta, koulutusta, köyhyyden vähentämistä sekä ilmasto- ja energiakysymyksiä. EU 2020 strategian Innovaatiounioni-strategiassa korostetaan erityisesti kahta lähestymistapaa: Euroopan innovaatio-kumppanuuksia (European Innovation Partnerships) sekä älykästä erikoistumista (Smart specialisation).

Älykkään erikoistumisen strategia on ennakkoehto EU:n rakenne- ja investointirahoitukselle. Satakuntaliitto on mukana Euroopan alueiden Smart Specialisation Platformin temaattisissa verkostoissa sekä eurooppalaisen kestävän ja tuottavan maatalouden innovaatiokumppanuudessa. Nämä verkostot ovat Satakuntalaisten toimijoiden tukena kun ne haluavat hyödyntää EU:n suoria rahoitusvälineitä ja ohjelmia, kuten Horisontti 2020 ja INTERREG -ohjelmat.

Osana EU:n koheesiopolitiikkaa vuosille 2014–2020 kansalliset ja alueelliset viranomaiset ovat laatineet älykästä erikoistumista (Smart Specialisation, RIS3) koskevat tutkimus- ja innovaatiostrategiat, jotta EU:n rakennerahastojen käyttöä voidaan tehostaa ja jotta EU:n, kansallisen ja alueellisen tason toimien sekä julkisten ja yksityisten investointien välille saadaan lisää synergiaa. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa kunkin maan ja alueen erityisten ominaisuuksien ja varojen tunnistamista, kunkin alueen kilpailuetujen korostamista sekä alueellisten sidosryhmien ja varojen tuomista huippuosaamiseen perustuvan tulevaisuudennäkymän tueksi.  Se tarkoittaa myös alueellisten innovaatiojärjestelmien vahvistamista, tiedonkulun maksimointia ja innovoinnin etujen levittämistä alueen koko talouteen.  Älykkäässä erikoistumisessa keskitytään siihen, mikä antaa alueelle parhaan kilpailupotentiaalin.

Älykkään erikoistumisen Euroopan laajuinen ulottuvuus antaa maakunnalle mahdollisuuksia oppia ja laajentaa osaamistaan samankaltaisia, täydentäviä vahvuuksia omaavien alueiden kanssa yhteistyötä tekemällä. Verkostoituminen osaamisen ja yhteisen hyödyn kautta eri puolille Eurooppaa eri kumppanien kanssa vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja osaamista huomattavasti enemmän kuin Suomessa vallalla oleva ajattelu maantieteellisestä laajuudesta. Kriittinen massa älykkäässä erikoistumisessa syntyy alueiden verkostoissa.

Satakunnan maakuntaohjelman 2018–2021 laadintaprosessissa on huomioitu älykkään erikoistumisen lähestymistapa ja aluekehittämisen teemat muodostavat maakunnan älykkään erikoistumisen fokusoinnit. Älykkääseen erikoistumiseen sisältyy myös tulosindikaattoreiden kehittäminen sekä niiden käyttäminen toimien ja ohjelmien ohjaamiseen ja muokkaamiseen. Niillä siis edistetään jatkuvaa arviointia ja oppimista sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamista alueiden välillä.

Lue lisää: Smart Specialisation Platform.

Regional RDI Model

 

Vs. aluekehitysjohtaja
Katja
Laitinen

• aluekehittäminen
• maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun johtaminen ja koordinointi
• EU- ja kansallisen ohjelmatyön ja -rahoituksen johtaminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja koulutusyhteistyö
• MYR:n pääsihteeri
• aluekehityksen johtaja
• maakuntajohtajan 1. sijainen
• johtoryhmän jäsen

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi