Älykäs Erikoistuminen ja TKI-kehittäminen

ÄLYKÄS ERIKOISTUMINEN - SMART SPECIALISATION

Älykäs erikoistuminen edistää maakunnan osaamista ja erikoistumista. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa maakunnan erityisten ominaisuuksien ja voimavarojen tunnistamista, kilpailuetujen korostamista sekä alueellisten
sidosryhmien ja voimavarojen tuomista tulevaisuudennäkymän tueksi.

SATAKUNTA RIS-3 - Satakunta Regional Programme 2018-2021

Eurooppa 2020 -strategia tukee talouskasvua, joka on entistä älykkäämpää, kestävämpää ja osallistavampaa. Strategiassa keskitytään viiteen haastavaan tavoitteeseen, jotka koskevat työllisyyttä, tutkimusta, koulutusta, köyhyyden vähentämistä sekä ilmasto- ja energiakysymyksiä. EU 2020 strategian Innovaatiounioni-strategiassa korostetaan erityisesti kahta lähestymistapaa: Euroopan innovaatio-kumppanuuksia (European Innovation Partnerships) sekä älykästä erikoistumista (Smart specialisation).

Älykkään erikoistumisen strategia on ennakkoehto EU:n rakenne- ja investointirahoitukselle. Satakuntaliitto on mukana Euroopan alueiden Smart Specialisation Platformin temaattisissa verkostoissa sekä eurooppalaisen kestävän ja tuottavan maatalouden innovaatiokumppanuudessa. Nämä verkostot ovat Satakuntalaisten toimijoiden tukena kun ne haluavat hyödyntää EU:n suoria rahoitusvälineitä ja ohjelmia, kuten Horisontti 2020 ja INTERREG -ohjelmat.

Älykkään erikoistumisen Euroopan laajuinen ulottuvuus antaa maakunnalle mahdollisuuksia oppia ja laajentaa osaamistaan samankaltaisia, täydentäviä vahvuuksia omaavien alueiden kanssa yhteistyötä tekemällä. Verkostoituminen osaamisen ja yhteisen hyödyn
kautta eri puolille Eurooppaa eri kumppanien kanssa vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja osaamista huomattavasti enemmän kuin Suomessa vallalla oleva ajattelu maantieteellisestä laajuudesta. Kriittinen massa älykkäässä erikoistumisessa syntyy alueiden
verkostoissa.

Satakunnan maakuntaohjelman 2018–2021 laadintaprosessissa on huomioitu älykkään erikoistumisen lähestymistapa ja aluekehittämisen teemat muodostavat maakunnan älykkään erikoistumisen fokusoinnit. Älykkääseen erikoistumiseen sisältyy myös tulosindikaattoreiden kehittäminen sekä niiden käyttäminen toimien ja ohjelmien ohjaamiseen ja muokkaamiseen. Niillä siis edistetään jatkuvaa arviointia ja oppimista sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamista alueiden välillä.

Lue lisää: Smart Specialisation Platform

TKI-KEHITTÄMINEN

Maakunnallisen tutkimus-kehittämis- ja innovaatio (TKI) –toiminnan koordinoinnin tavoitteena on muodostaa strategisia verkostokumppanuuksia keskeisten t&k-organisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden välille. Tarkoituksena on muodostaa pysyviä, pitkäjänteisesti toimivia maakunnallisia yhteistyöryhmiä, jotka kykenevät tuottamaan uusia sovellutuksia ja/tai uutta lisäarvoa tuovaa tietoa verkoston hyödynnettäväksi.

Tavoitteena on mm. että maakunnan TKI-toimijoiden välinen työnjako ja fokusoituminen on selkeä ja toimijat muodostavat strategiseen kumppanuuteen perustuvia kumppanuus/yhteishankkeita.

Maakunnallista innovaatiotoimintaa ja taloudellista  vaikuttavuutta seurataan mm. tutkimusvolyymin, työpaikkojen kehityksen, liikevaihdon kehityksen ja viennin kehityksen osalta.

Smart Satakunta: Encouraging community - Pure vitality - People-oriented solutions

 

 

Erityisasiantuntija
Katja
Laitinen

• maakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen
• kunta- ja elinkeinoelämäyhteistyö
• tutkimus- ja  koulutusyhteistyö
• tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit
• toisen asteen neuvottelukunta
• alue-ennakointi
• älykäs erikoistuminen
• EUn ohjelmakauden 2021-2027 kansalliseen valmisteluun osallistuminen
• maakuntasuunnitelman- ja maakuntaohjelman laadinta ja seuranta
• maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö (MYRS)
• Satakuntaliiton hankeryhmä
• aluekehityksen toimiala

puhelin +358 44 711 4360
etunimi.sukunimi (a) satakunta.fi